ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Advokaterna: Reepalus förslag kan strida mot grundlagen

Ilmar Reepalus förslag till vinstbegränsning kan strida mot den svenska regeringsformen, Europakonventionen och de fria rörligheterna i EU-rätten, skriver Bengt Ivarsson, ordförande i Advokatsamfundet, tillsammans med tre advokatkolleger.

Advokatsamfundet avstyrker Välfärdsutredningens förslag till reglering av vinster i välfärden. Vår uppfattning är att en fungerande välfärd för alla medborgare inte nås genom vinstbegränsningar, utan genom ökade kvalitetskrav och konsekvent uppföljning av de krav som ställs. Förslaget riskerar att leda till minskat utbud och därmed till mindre konkurrens och högre kostnader för välfärden.

Utredningen präglas mer av ideologiska och politiska hänsyn än av vetenskapligt stöd och stringens. Utredningen har inte förmått att visa varför vinstbegränsningen skulle leda till högre kvalitet, minskad segregation och en vilja för medborgarna att solidariskt finansiera det gemensamma välfärdssystemet. Vi anser att det saknas samband mellan den föreslagna regleringen och att nå de identifierade målen.

Advokatsamfundet kan inte annat än hålla med utredningen om att förslaget kan ses som en inskränkning i näringsfriheten. Vi delar emellertid inte utredningens uppfattning om att denna inskränkning endast berör ett mycket litet antal näringsidkare och att den innebär en mycket begränsad pålaga. Vi delar därför inte heller bedömningen att förslaget är förenligt med näringsfrihetsbestämmelsen i regeringsformen och skyddet för äganderätten, som följer av Europakonventionen. Det finns en uppenbar risk att förslaget strider mot:

•Regeringsformen (näringsfriheten).

•Europakonventionen (egendomsskyddet).

•De fria rörligheterna i EU-rätten.

Förslaget är inte heller proportionerligt. Även om det finns konstaterade problem, så kan ett flertal mindre åtgärder användas för att komma till rätta med dessa, exempelvis kvalitetskrav. Utredningens motivering i denna del – att det bland annat är svårt att formulera sådana krav – är enligt vår bedömni ng ytterst bristfällig.

Vi anser att utredningen inte har presenterat tillräckligt stöd för så kallade övervinster i den offentligfinansierade välfärdssektorn för att överväga den form av oerhört ingående regleringar som utredningen sedan föreslår.

Tvärtom visar forskning att det så kallade läckaget av skattemedel är försumbart, samt att en vinstreglering som högst skulle kunna återföra resurser motsvarande 6 promille av de totala kostnaderna för välfärden.

Med anledning av att det föreslagna vinsttaket sätts i relation till välfärdsbolagens mycket låga bokförda operativa kapital, blir accepterad rörelsemarginal så låg att förslaget i praktiken är ett vinstförbud. En sådan vinstbegränsning skulle leda till ett sämre konkurrenstryck i välfärdstjänsterna. För det första blir en naturlig följd av vinstbegränsningen att många aktörer som i dag är aktiva på marknaden ser över sin inriktning och styr över verksamhet till områden där vinstmöjligheterna inte begränsas i lag. För det andra skulle förslaget leda till en ännu större konsolidering av välfärdssektorn.

Vi delar därmed inte utredningens föga underbyggda förhoppning att verksamheterna i de flesta fall kommer att fortleva. Tvärtom anser vi att ett vinstförbud skulle slå hårt mot småföretagandet och i synnerhet mot kvinnors företagande.

Den skattefinansierade välfärden drivs i dag i stor utsträckning av småföretag där kvinnor dominerar. Förslaget riskerar att göra det mycket svårt för privata välfärdsaktörer, särskilt de små, att fortsätta driva sina verksamheter.

Sammantaget minskar utbudet av tjänsteproducerande företag. Det kan få omfattande konsekvenser för det lokala utbudet i vissa kommuner och landsting, samt minska möjligheterna att konkurrensutsätta tjänsterna generellt. Resultatet av ett minskat konkurrenstryck är att kostnaderna ökar.

BENGT IVARSSON, advokat, ordförande Sveriges advokatsamfund

EVA-MAJ MÜHLENBOCK, advokat, styrelseledamot Sveriges advokatsamfund

CARL SVERNLÖV, advokat

KRISTIAN PEDERSEN, advokat

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer