1515

SEB visar styrka

SEB:s resultat för fjärde kvartalet är högre än analytikernas prognoser. Utdelningen föreslås bli 5,50 kronor per aktie, vilket är mer än väntat.

SEB:s vd och koncernchef Annika Falkengren.
SEB:s vd och koncernchef Annika Falkengren.Bild:TT

SEB är andra storbank att rapportera för fjärde kvartalet.

Företagsaktiviteten stod i fokus inför rapporten, enligt analytikerkommentarer från Direkt. Efter en svag företagsaktivitet under första halvan av 2016 har det sett ljusare ut.

"Efter en försiktig början på året, blev affärsläget mer positivt mot slutet och antalet företagstransaktioner ökade. Storföretagens kreditefterfrågan ökade och SEB deltog i ett antal stora börsintroduktioner i Norden. Både i Sverige och i Baltikum har vi sett en växande vilja att investera hos inhemska små och medelstora företag”, kommenterar SEB:s avgående vd Annika Falkengren.

Under det senaste året har SEB ökat sin utlåning i den sektorn i Sverige med 26 miljarder kronor, skriver banken.

Marknadsvolatiliteten och kundernas högre aktivitet i fjärde kvartalet ledde till att rörelseintäkterna ökade med 8 procent och rörelseresultatet med 6 procent jämfört med tredje kvartalet, konstaterar Annika Falkengren.

Rörelseintäkterna på 11.618 Mkr var 7 procent bättre än väntat och högre jämfört med samma period 2015.

Rörelseresultatet på 5.558 Mkr slog analytikernas förväntningar och är marginellt högre jämfört med samma period 2015. Även nettoresultatet på 4.244 Mkr slår förväntningarna, men är lägre jämfört med nivån 2015 på 4.601 Mkr.

Styrelsen föreslår en utdelning per aktie på 5,50 kronor, att jämföra med väntade 5,23 kronor. För 2015 var utdelningen 5,25 kronor, vilket motsvarade 69 procent av vinsten.
Det viktiga räntenettot, det vill säga skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader, kom in på 4798 Mkr, vilket är 1 procent högre än väntat. Fjärde kvartalet i fjol låg det lägre på 4677 Mkr.

Det viktiga räntenettot, det vill säga skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader, kom in på 4798 Mkr, vilket är något bättre än väntat. Fjärde kvartalet i fjol låg det lägre på 4677 Mkr.

Det kunddrivna räntenettot ökade med 373 Mkr jämfört med det tredje kvartalet, skriver SEB. På utlåningssidan bidrog både volymer och marginal positivt med 433 Mkr. Det motverkades framför allt av lägre marginaler på inlåning.

Inom privatsegmentet fortsatte bolånestocken att växa och uppgick till 433 miljarder kronor, skriver SEB.

Provisionsnettot, det vill säga skillnaden mellan intäkter och kostnader för avgiftsbelagda tjänster, blev 4.609 Mkr, vilket är 7 procent bättre än väntat och bättre gentemot fjärde kvartalet 2015 då det var 4.395 Mkr.

Företagsutlåningen fortsatte att öka, främst på grund av ett antal större företagstransaktioner och låneprovisionerna ökade med 160 Mkr brutto, skriver SEB. Börserna steg under kvartalet, vilket ledde till att provisionerna från kapital- och depåförvaltningen ökade med 139 Mkr brutto.

Tradingnettot har varit en ljuspunkt för SEB under 2016 i spåren av marknadsvolatilitet och osäkra tider. Det överraskar igen på den positiva sidan. Tradingnettot lyfte i fjärde kvartalet till 2.038 Mkr, vilket är 25 procent bättre än analytikernas förväntningar enligt SME Direkt. Samma period 2015 låg det på 1.623 Mkr.

"De volatila marknaderna påverkade kundernas beteende. Under hela året var kundernas efterfrågan på rådgivning och riskhanteringstjänster hög", kommenterar Annika Falkengren.

Kreditkvaliteten var fortsatt god, skriver SEB. Kreditförlusterna kom in i linje med förväntningarna på 284 Mkr.

Avkastningen på eget kapital uppgick till 12,3 procent. Kärnprimärkapitalrelationen steg till 18,8 procent, från 18,6 procent föregående kvartal. Förväntningarna enligt SME Direkt låg på 18,6 procent.

”Vår egen beräkning av kärnprimärkapitalkravet, inklusive tillägg för löptidsgolv och riskvikter för företag, uppgick till 16,9 procent och därmed är vår buffert 1,9 procent”, skriver SEB.

2016 var startåret för en ny långsiktig strategi och treårig affärsplan för banken. Banken har omorganiserats i kundsegment.

"Vi fortsätter att investera och växa i alla våra verksamheter i Sverige, Norden och Tyskland samt inom sparande", skriver Annika Falkgengren, som också konstaterar att banken är på rätt spår när det gäller kundupplevelse och kundnöjdhet.

"Dock har de oförväntade vändningarna i den makroekonomiska och politiska utvecklingen under året påverkat det finansiella utfallet", skriver Annika Falkengren.

Av bokslutsrapporten framgår att SEB:s finansiella mål kvarstår och att banken förlänger sitt kostnadstak på 22 miljarder kronor till och med år 2018.

På helåret var rörelseresultatet 14,9 miljarder kronor, att jämföra med 20,9 miljarder kronor 2015. Exklusive jämförelsestörande poster var rörelseresultatet 20,3 miljarder kronor för 2016.

I mars meddelade SEB att banken skriver ned goodwill med 5,3 miljarder kronor efter sin omorganisation utifrån kundsegment, vilket ledde till en väntad miljardförlust i första kvartalet.

SEB pekar också på förändringar i regelverkskraven. Skatten baserad på lönekostnader, som föreslås i Sverige från 2018, beräknas påverka SEB:s kostnader med totalt cirka 700 Mkr per år. Det totala beloppet myndighetsavgifter förväntas bli mer än 2 miljarder kronor under 2017, att jämföra med 1,4 miljarder kronor under 2016 skriver SEB och pekar på att den så kallade resolutionsavgiften ökar.

 

 https://infogr.am/621f0033-8b77-495d-8256-213c158bb677Innehåll från FacebookAnnons

Satsa globalt – här är experternas bästa råd för internationell expansion med e-handel

Business Sweden, Facebook och Smartly är tre aktörer som på olika sätt stöttar svensk export. Så hur gör man som svenskt företag för att lyckas internationellt?

En del av svaret är att utveckla sin e-handel och här är experternas bästa tips.

Så kan Facebook hjälpa dig att expandera verksamheten till nya marknader 

E-handeln har ökat dramatiskt det senaste året och för Sverige har det blivit en betydande exportinkomst. Fördelen med att satsa globalt är uppenbar: kundkretsen mångdubblas, men baksidor finns i form av bland annat ökad konkurrens, höga utvecklingskostnader och större risk för bakslag inom allt från lokala lagar till tull- och logistikproblem. 

Därför har vi ställt frågor till tre personer med över 60 års kombinerad erfarenhet av internationell handel med digital inriktning. Piet-Hein Kerkhof är Vice President på annonseringstjänsten Smartly och har drygt 20 års erfarenhet av internationell e-handel på några av världens största e-handlare. Linda Laszlo Ek hjälper svenska företag som vill ta sin e-handel ut i världen i sin roll som Senior Trade Adviser och expert på internationell e-handel på Business Sweden. Johnas Liljegren är Head of Retail på Facebook där han arbetar tätt ihop med många av Sveriges mest framgångsrika e-handelsexporter.

Om du hade ett råd till ett traditionellt företag inom B2C som vill börja med internationell e-handel, vad skulle det vara?

Linda Laszlo Ek:

– Klivet ut på andra marknader online kan innebära en mångdubblad kundkrets. För att stå sig i en allt tuffare globala konkurrens, där e-handlare slåss om kunderna, blir det allt viktigare att planera och lägga upp en exportstrategi för hur man ska positionera sig och sticka ut bland sina konkurrenter på varje marknad. Att därför förstå och lära känna varje marknad man ska in på och göra sig så relevant som möjligt mot sin målgrupp lokalt blir avgörande för ens framgång. Det handlar om alltifrån att synas i rätt kanaler, förstå kundernas beteendemönster och preferenser och inge ett förtroende som gör att lokala kunder känner sig trygga med att handla dina produkter.

Johnas Liljegren:

– I dag är det viktigt att vara upptäckbar, inte bara sökbar. Den fysiska butiken har historiskt stått för större delen av inspiration till köp, detta har nu flyttat till mobilen. Precis som vi vill få rekommenderat vad vi ska titta på eller lyssna på vill vi bli inspirerade till köp. Precis som underhållningsplattformar jobbar med personalisering genom data gör våra plattformar det också både för organiskt innehåll och för annonser. Att jobba med insikter, automation, kreativitet och produkterbjudande ger plattformar som Instagram eller Facebook möjlighet att inspirera fler att välja annonsörens produkter.

Piet-Hein Kerkhof:

– Gränsen mellan online och offline har suddats ut. Med allt som fladdrar runt i användarnas flöden och skärmar måste innehållet sticka ut och engagera. För att vara relevant måste man som företag anpassa sig. Du lyckas genom att sammanföra annonsköpare, kreatörer och dataanalytiker för att tillsammans skapa annonser som sticker ut, når fram och ger mätbara resultat. Börja med att digitalisera en sak först och gör det bra.

Vilken koll måste man ha på lagar och regler i de länder man säljer till?

Linda Laszlo Ek:

– Det beror på lite olika omständigheter och var i internationaliseringsprocessen du befinner dig samt hur mycket du ska satsa på en specifik marknad. Faktorer som vilka produkter du säljer, vilka marknader du ska in på samt vilka kanaler du ska använda spelar också roll. Men generellt sett kan man säga att ju mer riktad och lokalanpassad e-handel du kör mot en viss marknad, samt om du börjar komma upp i höga försäljningsvolymer, desto större ansvar har du att efterfölja lokala regelverk. Det kan handla om allt från lokala produktkrav, registreringskrav, momsredovisning, marknadsföringsregler till informationskrav på din webbshop för att nämna några exempel. 

– Allt regleras mer på e-handelsområdet än tidigare, så det gäller att se upp vilket ansvar man har på varje marknad. Inom EU pågår det ett stort arbete, där det kommer nya förordningar och direktiv hela tiden. Det är nog få som missat de nya momsreglerna med den nya e-tjänsten OSS, som träder i kraft den 1 juli och som kommer påverka EU:s e-handlare. Till nästa år kommer även nya regler för konsumenträtten inom EU.

Kan man jobba med internationell e-handel inom B2B? Vad är ett bra första steg för att komma igång? 

Johnas Liljegren:

– Minska friktion i alla led. Hur kan ni vara mer tillgängliga, enklare att handla av, bättre på att möta kunden? Ofta har man inom B2B en mindre kundgrupp och inom ett specialiserat område. Jobba smart med insikter och kunskap ni har inom ert produktområde och dela dessa med era kunder. Rollen mässor, event och fysiska möten haft tidigare flyttar allt mer online.

Linda Laszlo Ek:

– Det är klart att det finns en stor potential även för många B2B-företag att satsa på e-handel och digitala kanaler, något som vi ser blir allt vanligare och även nödvändigt för att skapa konkurrensfördelar. En bra fråga att ställa sig om man inte har börjat med e-handel ännu är: ”Kan jag förbättra kundresan genom att erbjuda mina företagskunder e-handel?” Sedan är det, liksom vid e-handel för B2C, viktigt att lägga upp en exportstrategi och göra sig relevant på varje enskild marknad genom att förstå e-handelsmognaden lokalt för branschen, samt preferenser och beteendemönster lokalt. Vad som funkar på en marknad kanske inte funkar på en annan.

Johnas Liljegren:

– Ja, rätt frågor är viktiga att ställa: Behöver du få fler företag att känna till din tjänst eller produkt för att vara valbar eller behöver du vara tillgänglig när kunden överväger olika leverantörer? Beroende på vilken kategori ni arbetar inom kommer e-handeln vara mer eller mindre planerad. Den stora skillnaden mot konsumenthandel är troligen att en större del av köpen är planerade.

Kan man etablera sig i många marknader trots att man inte sitter i dem fysiskt med hjälp av teknik i dag? 

Piet-Hein Kerkhof:

– Absolut. Annonsering i sociala medier är uppbyggd så att du kan skala upp den till nya marknader utan någon större ökning av din marknadsföringsbudget. Genom automatisering kan du enkelt hantera och växla mellan ett stort antal konton och kampanjer från ett och samma ställe. En annan fördel är att du kan hitta kunder som liknar dem som redan köper från dig, oavsett var i världen de befinner sig. Du kan även automatisera flerspråkiga kampanjer för att marknadsföra dina produkter på lokala språk.

Linda Laszlo Ek:

– Ja, det är ju det som är den stora fördelen med e-handel och digitala kanaler. Att man, tack vare teknik och digitala kanaler, i dag kan bli en globalt framgångsrik exportör utan att behöva etablera sig med fysisk verksamhet på varje marknad. Sedan finns det förstås en del fördelar med lokal etablering och registrering efterhand man börjar komma igång med försäljning på en specifik marknad och vill satsa mer ordentligt. Lokal etablering gör det möjligt att spela på lika villkor och till viss del erhålla samma förmåner som sina lokala konkurrenter. Det kan till exempel vara att skaffa ett lokalt varulager för att kunna konkurrera om snabba leveranser, att erbjuda lokala betallösningar eller rekrytera lokal kundtjänst.

Johnas Liljegren:

– Globala plattformar som Facebook och Instagram är bra exempel på hur digitalisering och globalisering suddar ut landsgränser. Man kan som varumärke ha en närvaro i alla länder där de globala plattformarna verkar. Att sälja sina produkter via e-handel har lägre kapitalkostnader än fysisk handel. Försäljare kan via e-handelsplattformar som till exempel Shopify skapa e-handel och betalningslösningar utan stora initiala kostnader och de kan jobba med personalisering och effektiv marknadsföring med verktyg som bland annat Facebook tillhandahåller. Vi ser i dag ofta hur nystartade så kallade ”digital native vertical brands” tänker globalt från start och kan styra det mesta centralt och med små team med hjälp av teknik.

Så kan Facebook hjälpa dig att expandera verksamheten till nya marknader 

 

 

 

Mer från Facebook

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Facebook och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?