1515
Annons

Prognos: Fed höjer räntan – för åttonde gången sedan 2015

Federal Reserve lär med största sannolikhet höja styrränteintervallet med 25 punkter, till 2,00-2,25 procent, den 26 september. Det skulle i så fall bli den åttonde höjningen sedan starten i december 2015 och den tredje höjningen i år.

En överväldigande majoritet av analytiker i olika enkäter räknar med att räntan höjs på onsdag, även om det inte helt saknas röster för att räntan ska lämnas oförändrad.

Enligt CME Groups "FedWatch Tool" prisar terminsmarknaden på fredagen in en sannolikhet på 92 procent att styrränteintervallet ska höjas med 25 punkter på onsdag, och 8 procent på att räntan i stället höjs med 50 punkter.

Fed höjde senast ränteintervallet med 25 punkter i juni, till 1,75-2,00 procent, vilket då var lika väntat av marknaden som en ny höjning är nu.

Medianprognosen i ledamöterna nya prognoser pekade då mot att räntan skulle höjas totalt fyra gånger i år, inklusive höjningarna i mars och juni. Det var en uppjustering från tidigare prognoser som pekat mot totalt tre räntehöjningar 2018.

Vid det senaste FOMC-mötet, den 31 juli-1 augusti, som inte åtföljdes av några nya prognoser eller presskonferens, lämnades räntan som väntat oförändrad, och budskapen i pressmeddelandet gjorde inget för att sänka förväntningarna om att en ny räntehöjning skulle komma i september.

I pressmeddelandet i samband med räntebeskedet den 1 augusti noterade FOMC att den ekonomiska aktiviteten hade stigit i en "stark" takt, vilket var en förstärkning från en "solid" takt i pressmeddelandet i juni. Uttalandet om inflationen var också tydligare om närheten till 2-procentsmålet i augusti än det var i juni.

Signalerna från olika Fed-ledamöter efter juli/augusti-mötet har, som så ofta, varit något blandade, men sammantaget har budskapen inte gett någon klar anledning att ändra bedömning om ledamöternas konsensusprognos om styrräntan framöver.

När Fed-chefen Jerome Powell talade i Jackson Hole, den 24 augusti, var budskapet att fortsatta gradvisa räntehöjningar är det bästa sättet att navigera mellan riskerna för att göra för mycket, och skada ekonomin, eller för lite, och därmed riskera överhettning.

"Jag ser den nuvarande banan med gradvisa räntehöjningar som FOMC:s hållning för att ta båda dessa risker på allvar", sade han.

Fed-chefen noterade vidare att inflationen har stigit mot 2 procent den senaste tiden, men "vi har inte sett några klara tecken på en acceleration över 2 procent". Han sade också att "det verkar inte finnas någon förhöjd risk för överhettning".

"Det är goda nyheter, och vi tror att dessa goda nyheter delvis är ett resultat av den pågående normaliseringsprocessen, som har fört policyhållningen närmare FOMC:s grova bedömning av neutral i takt med att expansionen har fortsatt", sade Jerome Powell.

Den allt flackare amerikanska räntekurvan har dock varit ett ofta förekommande tema för flera Fed-ledamöter den senaste tiden och frågan har i hög grad handlat om hur centralbanken ska tolka en potentiellt inverterad räntekurva, något som historiskt ofta har signalerat en kommande ekonomisk nedgång eller recession.

James Bullard, Fed-chef i St Louis, sade den 5 september att penningpolitiska beslutsfattare bör lägga större vikt vid signaler från de finansiella marknaderna, som lutningen på räntekurvan, eftersom empiriska Phillips-kurverelationer i stort sett har brutit samman de senaste två decennierna.

Hans bedömning var då att informationen från de finansiella marknaderna tyder på att nuvarande penningpolitik är neutral, eller till och med något restriktiv.

"I synnerhet, räntekurvan är mycket flack, och marknadsbaserade inflationsförväntningar, anpassade till privata konsumtionsutgifter (PCE), ligger fortsatt något under 2 procent", sade James Bullard.

Han tillade att informationen från de finansiella marknaderna tyder på att den räntebana som publicerades i samband med räntebeskedet i juni är "för hökaktig för den rådande makroekonomiska miljön".

Fed-chefen i New York, John Williams, sade dock den 6 september att Federal Reserve inte bör vara rädda för att invertera räntekurvan om det är vad som krävs för att uppnå centralbankens mål.

"Vi måste fatta rätt beslut baserat på vår analys om var ekonomin befinner sig, och vart den är på väg, i termer av våra dubbla mandat", sade han.

"Om det är vad som krävs av oss, att föra upp räntan till den punkt där räntekurvan blir platt eller inverterar, skulle det inte vara något som jag skulle tycka var oroande i sig", fortsatte John Williams.

Han sade också att man bör vara försiktig med att dra slutsatser av historiska erfarenheter om att inverterade räntekurvor föregår ekonomiska nedgångar.

"Vi och andra centralbanker har vidtagit aggressiva åtgärder för att köpa mycket värdepapper med långa löptider, vilket har tryckt ner tidspremien, eller räntan, på tioåriga statsobligationer", sade John Williams.

Brett Ryan, USA-ekonom på Deutsche, konstaterar i ett kundbrev att eftersom en räntehöjning på onsdag i stort sett är kassaskåpssäker så lär fokus riktas mot vad FOMC signalerar om utsikterna för ytterligare räntehöjningar kommande kvartal.

Han varnar dock för att tolka potentiella förändringar i uttalandet i samband med räntebeskedet, som en förändring i budskapet om att penningpolitiken är "ackommoderande" och en möjlig sänkning av ränteprognosen på lång sikt, som "duvaktiga" besked från Fed.

"I stället räknar vi med att det generella budskapet från mötet kommer att vara att den nuvarande gradvisa takten i räntehöjningarna (dvs ungefär kvartalsvis) fortsatt är lämplig", skriver Brett Ryan.

Han påminner också om att Jerome Powell nyligen har indikerat att så länge inkomst- och sysselsättningstillväxten är fortsatt stark så kan även en restriktiv penningpolitisk hållning behövas.

"Denna signal bör förstärka marknadens redan höga prissättning för en nästa räntehöjning i december, och stödja förväntningarna om fortsatta höjningar åtminstone under första halvåret 2019", skriver Brett Ryan.

CME:s FedWatch Tool prisar marknaden för närvarande in cirka 87 procent sannolikhet för att styrräntan höjs igen i december, efter den väntade höjningen på onsdag.

Bernd Weidensteiner, USA-ekonom på Commerzbank, utgår från att Fed höjer räntan på onsdagen. Den verkliga frågan är "hur mycket kommer efter nästa veckas steg".

"En ytterligare höjning är inbakad för december med en hög grad av säkerhet. Men marknaden räknar inte med att mycket kommer att följa nästa år", skriver han i ett kundbrev, och tillägger att marknaden endast prisar in att den övre gränsen i räntekorridoren kommer att höjas till 2,75 procent (vilket skulle motsvara endast en höjning under 2019 om räntan höjs två gånger till i år).

Bland ekonomer är dock konsensusprognosen att styrräntan (övre delen av intervallet) höjs till 3,00 procent, vilket också motsvarar Fed-ledamöternas estimat om den långsiktiga jämviktsräntan.

Commerzbanks basscenario är att vid en styrränta på 3,00 procent så är slutet i sikte för Federal Reserves nuvarande höjningscykel. Det baseras på ett antagande om att sysselsättningstillväxten kommer att tappa momentum i början av 2019 när den positiva impulsen från skattesänkningarna avtar. Därtill bör även effekterna av Federal Reserves samlade räntehöjningar då börja ge sig till känna.

"Det är därför vi antar att Fed endast kommer att ta två steg till nästa år, efter den nästan säkra höjningen i december, och därefter avsluta räntehöjningscykeln vid 3 procent, åtminstone tills vidare", skriver Bernd Weidensteiner.

Han lägger dock in en brasklapp: arbetsmarknaden har ideligen överraskat på uppsidan under uppsvinget lika mycket som inflationen och löneökningarna har kommit in under prognos.

"Det är därför onekligen möjligt att den månatliga sysselsättningstillväxten inte kommer att falla mycket under nuvarande nivå förrän en bit in på nästa år, och att Fed därför inte kommer att tro att de har nått sitt mål. För varje jobbrapport som visar en sysselsättningstillväxt över 150.000 ökar risken för att Fed höjer räntan över 3 procent", enligt Bernd Weidensteiner

Bild: Fed-ledamöternas ränteprognoser, "dot plot", i juni 

Innehåll från Södertälje Science ParkAnnons

Viktigt med delad vision för hållbara leverantörskedjor: ”Hållbarhet nödvändigt ur ett affärsperspektiv”

Andreas Follér, hållbarhetschef på Scania.
Andreas Follér, hållbarhetschef på Scania.

Stora företag har börjat ställa allt högre krav på att hela leverantörskedjan är hållbar. Att jobba med hållbarhet är alltså nödvändigt ur ett affärsperspektiv.

– För oss är det helt avgörande att våra leverantörer delar vår vision om hållbara transportlösningar, förklarar Andreas Follér, hållbarhetschef på Scania.

Södertälje Science Park erbjuder flera affärsutvecklingsprogram för industriföretag

Inom en snar framtid kommer Scanias lastbilar och bussar inte längre ha avgasrör. Det betyder att mycket av de koldioxidutsläpp som bolaget traditionellt har haft försvinner – men också att nya typer av koldioxidutsläpp uppstår.

– De utsläppen kommer framför allt att komma från leverantörskedjan, vilket innebär att vi behöver fortsätta att ta steg mot ökad hållbarhet tillsammans med våra leverantörer. Tidigare har vi främst fokuserat på de leverantörer vi har direktkontakt med, men nu jobbar vi även med deras underleverantörer. På så vis kan vi hitta de ställen i vårt långa leverantörsled där det stora klimatavtrycket finns, berättar Andreas Follér.

”Vi kommer att arbeta hela vägen ner i gruvorna”

Framöver kommer Scania att fokusera på fyra ”hotspots” för utsläpp i sitt miljöarbete – batterier, stål, gjutjärn och aluminium – som de vill ska vara 100 procent gröna år 2030.

– Det här kommer vi att arbeta med hela vägen ner till gruvorna, till själva råvaran. Vi har en aktiv dialog med leverantörerna och tränar, stöttar och utbildar dem. Vi ser det som att vi gör det här tillsammans, säger Andreas Follér.

– Det är säkert så att vissa leverantörer kommer att falla bort de närmsta tio åren eftersom de inte delar våra hållbarhetsambitioner. Samtidigt arbetar de flesta av våra nyckelleverantörer åt samma håll som oss. Det handlar egentligen inte om att vi ställer de kraven, utan att hela världen gör det, tillägger han.

Eva Helén, utvecklingsstrateg vid Södertälje Science Park.
Eva Helén, utvecklingsstrateg vid Södertälje Science Park.

Hållbarhetsprogram för företag

Scania är, tillsammans med AstraZeneca, KTH och Södertälje kommun, huvudpartner till och grundare av Södertälje Science Park, som är en mötesplats för hållbar produktion. Bland annat driver Södertälje Science Park ett hållbarhetsprogram för små och medelstora företag.

– Många av de företag som deltar i programmet är underleverantörer till större företag. De vet att det är nödvändigt att jobba med omställningen mot en hållbar värld, men vet inte alltid i vilken ände de ska börja. Därför hjälper vi dem att göra en översyn av sitt företag och hur de kan jobba med hållbarhet kopplade till de globala målen, säger Eva Helén, utvecklingsstrateg vid Södertälje Science Park, och tillägger:

– Det är genom att ställa om till en mer hållbar produktion som de kan fortsätta vara relevanta på marknaden.

Läs mer om hållbarhetsprogrammet för små och medelstora företag 

Mer från Södertälje Science Park

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Södertälje Science Park och ej en artikel av Dagens industri

Kärnkraftsuppstickare siktar högt: ”Intresset är stort”

Intresset för ny kärnkraft i Sverige är stort och just nu förbereds förstudier för ett tiotal nya reaktorer. Det hävdar den nystartade kärnkraftsprojektören Kärnfull Next som laddar för en snabb utbyggnad, något som kräver lagändringar från den tillträdande regeringen.

Christian Sjölander och John Ahlberg är grundare och huvudägare i Kärnfull Next. Till höger: Rendering som visar hur den nya reaktortyp, som GE Hitachi utvecklar, kan komma att se ut. Det är denna sorts reaktor som Kärnfull Next vill bygga i många exemplar runtom i Sverige.
Christian Sjölander och John Ahlberg är grundare och huvudägare i Kärnfull Next. Till höger: Rendering som visar hur den nya reaktortyp, som GE Hitachi utvecklar, kan komma att se ut. Det är denna sorts reaktor som Kärnfull Next vill bygga i många exemplar runtom i Sverige.Foto:Julia Sjöberg

Läs Di Digitalt i 3 månader för endast 197 kr

ord. pris 429kr/mån

spara
1090 kr

Få tillgång till allt digitalt innehåll i 3 månader för 197 kr. Därefter tillsvidare med 25% rabatt, endast 322 kr/mån i 12 månader. Alla priser är inklusive moms.

Visa allt som ingår

Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

Tillgång till över 1 100 aktiekurser i realtid

Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev


Betala som

Betalsätt

Genom att klicka på ”Godkänn köp” godkänner jag Dagens industri AB:s prenumerationsvillkor och bekräftar att jag tagit del av Dagens industris AB:s personuppgiftspolicy.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera