1515

Prognos: Fed höjer räntan – för åttonde gången sedan 2015

Federal Reserve lär med största sannolikhet höja styrränteintervallet med 25 punkter, till 2,00-2,25 procent, den 26 september. Det skulle i så fall bli den åttonde höjningen sedan starten i december 2015 och den tredje höjningen i år.

En överväldigande majoritet av analytiker i olika enkäter räknar med att räntan höjs på onsdag, även om det inte helt saknas röster för att räntan ska lämnas oförändrad.

Enligt CME Groups "FedWatch Tool" prisar terminsmarknaden på fredagen in en sannolikhet på 92 procent att styrränteintervallet ska höjas med 25 punkter på onsdag, och 8 procent på att räntan i stället höjs med 50 punkter.

Fed höjde senast ränteintervallet med 25 punkter i juni, till 1,75-2,00 procent, vilket då var lika väntat av marknaden som en ny höjning är nu.

Medianprognosen i ledamöterna nya prognoser pekade då mot att räntan skulle höjas totalt fyra gånger i år, inklusive höjningarna i mars och juni. Det var en uppjustering från tidigare prognoser som pekat mot totalt tre räntehöjningar 2018.

Vid det senaste FOMC-mötet, den 31 juli-1 augusti, som inte åtföljdes av några nya prognoser eller presskonferens, lämnades räntan som väntat oförändrad, och budskapen i pressmeddelandet gjorde inget för att sänka förväntningarna om att en ny räntehöjning skulle komma i september.

I pressmeddelandet i samband med räntebeskedet den 1 augusti noterade FOMC att den ekonomiska aktiviteten hade stigit i en "stark" takt, vilket var en förstärkning från en "solid" takt i pressmeddelandet i juni. Uttalandet om inflationen var också tydligare om närheten till 2-procentsmålet i augusti än det var i juni.

Signalerna från olika Fed-ledamöter efter juli/augusti-mötet har, som så ofta, varit något blandade, men sammantaget har budskapen inte gett någon klar anledning att ändra bedömning om ledamöternas konsensusprognos om styrräntan framöver.

När Fed-chefen Jerome Powell talade i Jackson Hole, den 24 augusti, var budskapet att fortsatta gradvisa räntehöjningar är det bästa sättet att navigera mellan riskerna för att göra för mycket, och skada ekonomin, eller för lite, och därmed riskera överhettning.

"Jag ser den nuvarande banan med gradvisa räntehöjningar som FOMC:s hållning för att ta båda dessa risker på allvar", sade han.

Fed-chefen noterade vidare att inflationen har stigit mot 2 procent den senaste tiden, men "vi har inte sett några klara tecken på en acceleration över 2 procent". Han sade också att "det verkar inte finnas någon förhöjd risk för överhettning".

"Det är goda nyheter, och vi tror att dessa goda nyheter delvis är ett resultat av den pågående normaliseringsprocessen, som har fört policyhållningen närmare FOMC:s grova bedömning av neutral i takt med att expansionen har fortsatt", sade Jerome Powell.

Den allt flackare amerikanska räntekurvan har dock varit ett ofta förekommande tema för flera Fed-ledamöter den senaste tiden och frågan har i hög grad handlat om hur centralbanken ska tolka en potentiellt inverterad räntekurva, något som historiskt ofta har signalerat en kommande ekonomisk nedgång eller recession.

James Bullard, Fed-chef i St Louis, sade den 5 september att penningpolitiska beslutsfattare bör lägga större vikt vid signaler från de finansiella marknaderna, som lutningen på räntekurvan, eftersom empiriska Phillips-kurverelationer i stort sett har brutit samman de senaste två decennierna.

Hans bedömning var då att informationen från de finansiella marknaderna tyder på att nuvarande penningpolitik är neutral, eller till och med något restriktiv.

"I synnerhet, räntekurvan är mycket flack, och marknadsbaserade inflationsförväntningar, anpassade till privata konsumtionsutgifter (PCE), ligger fortsatt något under 2 procent", sade James Bullard.

Han tillade att informationen från de finansiella marknaderna tyder på att den räntebana som publicerades i samband med räntebeskedet i juni är "för hökaktig för den rådande makroekonomiska miljön".

Fed-chefen i New York, John Williams, sade dock den 6 september att Federal Reserve inte bör vara rädda för att invertera räntekurvan om det är vad som krävs för att uppnå centralbankens mål.

"Vi måste fatta rätt beslut baserat på vår analys om var ekonomin befinner sig, och vart den är på väg, i termer av våra dubbla mandat", sade han.

"Om det är vad som krävs av oss, att föra upp räntan till den punkt där räntekurvan blir platt eller inverterar, skulle det inte vara något som jag skulle tycka var oroande i sig", fortsatte John Williams.

Han sade också att man bör vara försiktig med att dra slutsatser av historiska erfarenheter om att inverterade räntekurvor föregår ekonomiska nedgångar.

"Vi och andra centralbanker har vidtagit aggressiva åtgärder för att köpa mycket värdepapper med långa löptider, vilket har tryckt ner tidspremien, eller räntan, på tioåriga statsobligationer", sade John Williams.

Brett Ryan, USA-ekonom på Deutsche, konstaterar i ett kundbrev att eftersom en räntehöjning på onsdag i stort sett är kassaskåpssäker så lär fokus riktas mot vad FOMC signalerar om utsikterna för ytterligare räntehöjningar kommande kvartal.

Han varnar dock för att tolka potentiella förändringar i uttalandet i samband med räntebeskedet, som en förändring i budskapet om att penningpolitiken är "ackommoderande" och en möjlig sänkning av ränteprognosen på lång sikt, som "duvaktiga" besked från Fed.

"I stället räknar vi med att det generella budskapet från mötet kommer att vara att den nuvarande gradvisa takten i räntehöjningarna (dvs ungefär kvartalsvis) fortsatt är lämplig", skriver Brett Ryan.

Han påminner också om att Jerome Powell nyligen har indikerat att så länge inkomst- och sysselsättningstillväxten är fortsatt stark så kan även en restriktiv penningpolitisk hållning behövas.

"Denna signal bör förstärka marknadens redan höga prissättning för en nästa räntehöjning i december, och stödja förväntningarna om fortsatta höjningar åtminstone under första halvåret 2019", skriver Brett Ryan.

CME:s FedWatch Tool prisar marknaden för närvarande in cirka 87 procent sannolikhet för att styrräntan höjs igen i december, efter den väntade höjningen på onsdag.

Bernd Weidensteiner, USA-ekonom på Commerzbank, utgår från att Fed höjer räntan på onsdagen. Den verkliga frågan är "hur mycket kommer efter nästa veckas steg".

"En ytterligare höjning är inbakad för december med en hög grad av säkerhet. Men marknaden räknar inte med att mycket kommer att följa nästa år", skriver han i ett kundbrev, och tillägger att marknaden endast prisar in att den övre gränsen i räntekorridoren kommer att höjas till 2,75 procent (vilket skulle motsvara endast en höjning under 2019 om räntan höjs två gånger till i år).

Bland ekonomer är dock konsensusprognosen att styrräntan (övre delen av intervallet) höjs till 3,00 procent, vilket också motsvarar Fed-ledamöternas estimat om den långsiktiga jämviktsräntan.

Commerzbanks basscenario är att vid en styrränta på 3,00 procent så är slutet i sikte för Federal Reserves nuvarande höjningscykel. Det baseras på ett antagande om att sysselsättningstillväxten kommer att tappa momentum i början av 2019 när den positiva impulsen från skattesänkningarna avtar. Därtill bör även effekterna av Federal Reserves samlade räntehöjningar då börja ge sig till känna.

"Det är därför vi antar att Fed endast kommer att ta två steg till nästa år, efter den nästan säkra höjningen i december, och därefter avsluta räntehöjningscykeln vid 3 procent, åtminstone tills vidare", skriver Bernd Weidensteiner.

Han lägger dock in en brasklapp: arbetsmarknaden har ideligen överraskat på uppsidan under uppsvinget lika mycket som inflationen och löneökningarna har kommit in under prognos.

"Det är därför onekligen möjligt att den månatliga sysselsättningstillväxten inte kommer att falla mycket under nuvarande nivå förrän en bit in på nästa år, och att Fed därför inte kommer att tro att de har nått sitt mål. För varje jobbrapport som visar en sysselsättningstillväxt över 150.000 ökar risken för att Fed höjer räntan över 3 procent", enligt Bernd Weidensteiner

Bild: Fed-ledamöternas ränteprognoser, "dot plot", i juni 


Innehåll från KnowitAnnons

Tänket från e-handeln bör appliceras inom vården

Pernilla Vinneby, vd på Knowit Experience Stockholm
Pernilla Vinneby, vd på Knowit Experience Stockholm

Trots att pandemin har accelererat den digitala utvecklingen inom vården, släpar branschen fortfarande efter. Då kostnaderna för äldreomsorg och sjukvård förväntas öka så mycket som 270 procent fram till 2040 kommer digitala funktioner – med fokus på kundens upplevelse och behov – emellertid att vara helt avgörande för att vårdsektorn ska klara morgondagen.

Läs mer om e-hälsa med fokus på användare och patientsäkerhet

Ökad digitalisering innebär snabb förbättring, smartare hjälpmedel och mer informerade beslut, men insatserna inom vårdsektorn är höga. Då liv och död står på spel kan tröskeln för att tänka utanför ramarna vara hög, men istället för att prövande uppfinna hjulet på nytt kan vården dra enorm nytta av smarta samarbeten med andra branscher. Pernilla Vinneby, vd på Knowit Experience Stockholm, framhåller e-handeln som särskilt intressant att dra lärdom av i dessa frågor.

– Bor man på landsorten kan det vara svårt att få sin medicin levererad 24/7, eller att ringa en ambulans från mobilen då det är dålig täckning. Samtidigt kan du få en tröja du beställt från nätet hemlevererad i tid, oavsett var du bor. Vårdsektorn bör alltså ta tänket från e-handeln, applicera det på sin egen verksamhet och forma om sin kontext, såväl för att skapa en bättre kundresa från A till Ö, som för att öppna möjligheter till merförsäljning, konstaterar Pernilla.

Hon lyfter fram flera illustrerande exempel på lösningar, såsom digitala väntrum med sms-avisering så att man kan vänta på sin läkartid ute i bilen, eller nya sätt att möta exempelvis kroniskt sjuka och deras behov, vilka skiljer sig från andra patientgruppers.

– Patientmakten kan stärkas på väldigt enkla sätt, oavsett om det rör sig om digitala tjänster som tillhandahåller information till vårdtagaren eller om det handlar om funktioner för att dela med sig av eller delegera aspekter av sin vård – såsom att hämta ut medicin eller boka läkarbesök.

Spännande exempel på digitaliserade vårdlösningar

Många föredrar en smidig process

I sitt nuvarande format kan vårdprocessen vara både lång och krånglig, trots att allt från bokningar och möten till medicinupphämtning och provsvar skulle kunna tillhandahållas digitalt på bara någon timme. Personligt bemötande är förvisso viktigt, men bör vägas mot att patienten får uppleva en sömlös kundprocess.

– De flesta föredrar en enda personlig kontakt och en smidig process, framför en mängd personliga bemötanden och en komplicerad process. Detta är dock inget nytt, utan är utmaningar som ständigt är på agendan inom e-handeln.

AI – för att avlasta hälso- och sjukvård

En viktig faktor för att uppnå ökad tillgänglighet är möjligheten till avancerad automation genom AI. Knowits specialister utvecklar och tar fram algoritmer för att avlasta monotona, tidskrävande och komplexa arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården. Företaget säkerställer samtidigt att algoritmerna har hög datakvalitet och fungerar med lösningar som kan användas exempelvis för röntgen, ultraljud, mammografi och patientövervakning i hemmet.

– Bland annat kunde vi baserat på AI utveckla ett digitalt hjälpmedel för Galderma, ett företag som tar fram hudbehandlingsprodukter mot akne. Då 80 procent av dagens ungdomar kämpar med akne var detta mycket värdefullt, inte minst för att medicinska behandlingar kan kännas tuffa för de som är svårast drabbade. Givetvis säkerställer vi kontroll av egen data, distribution och säkerhet – för att bidra till bättre interaktion och en heltäckande patientvård.

Digitalterapi – om e-hälsa och e-handel

Viktigt med rätt samarbeten

Att etablera rätt samarbeten blir med andra ord en central fråga för att e-hälsan ska matcha samhällets utveckling. Hur löser man exempelvis leveransen av mediciner om det inte finns bemannade apotek? Kan Instabox eller leveranser med Foodora vara svaret? En sådan utveckling förutsätter dock att fler delar med sig av patient- och kunddata, så att aktörerna kan lära känna sina kunder och deras behov – och möta dem.

– Det medför givetvis sina egna utmaningar, exempelvis vad gäller GDPR, men genom innovationssamverkan kan vi finna lösningar på dessa utmaningar. Det här och mycket mer pratar vi om i podden Digitalterapi där vi djupdyker i olika samtalsämnen inom till exempel e-hälsa och e-handel. Vi välkomnar alla som är intresserade av att lyssna, avslutar Pernilla Vinneby, VD på Knowit Experience.

E-hälsa och e-handel – två sidor av samma mynt

Mer från Knowit

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Knowit och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?