ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

IMF: Risken för handelskonflikt stör globala ekonomin

Världsekonomin fortsätter att visa ett brett momentum. Mot denna positiva bakgrund är utsikterna för en lika brett baserad handelskonflikt en störande bild.

Det skriver IMF:s chefsekonom Maurice Obstfeld i ett förord till vårprognosen, World Economic Outlook.

Han påpekar att IMF skrivit upp sina tillväxtprognoser från i höstas, där många länder växt snabbare än väntat och där den globala ekonomin lyfts av ökade investeringar och ökad handel.

"Tittar man bortom de närmaste kvartalen finns det betydande risker mot utsikterna", skriver han och pekar bland annat på den senaste tidens eskalerande spänningar kring handel som en ökande risk, liksom fortsatt mjuka finansiella förhållanden som gör att risker byggs upp på tillgångsmarknader. 

Det verkar dessutom som om uppfattningen av dessa risker redan börjar få negativa effekter.

"Till exempel, även om globala inköpschefsindex fortsatt är i tillväxtområdet, har de försvagats på sistone i såväl utvecklade länder som tillväxtländer, vilket delvis beror på en svagare exportorderingång. Finansiella förhållanden är fortfarande mjuka, som just noterats, men har stramats åt något sedan början av året", skriver Maurice Obstfeld.

Han skriver vidare att IMF under en tid pekat på att nuvarande konjunkturuppgång ger beslutsfattare en ideal möjlighet att genomföra reformer som stärker tillväxten och gör den mer motståndskraftig och inkluderande. I stället riskerar nu handelsrestriktioner och motåtgärder att underminera förtroendet och få den globala tillväxten att tappa fart i förtid.

Han noterar att det kan verka paradoxalt att stora ekonomier flirtar med handelskrig samtidigt som det är en bred ekonomisk tillväxt, särskilt som den senare är så beroende av investeringar och handel. Förklaringen ligger enligt Maurice Obstfeld i att allmänhetens optimism inför fördelarna med ekonomisk integration, särskilt i utvecklade länder, har eroderats över tid av de långa trenderna med polarisering vad gäller jobb och löner. Många hushåll har sett få eller inga fördelar från tillväxt.

Visserligen förklaras dessa trender mer av teknologiska förändringar än av handel, men det syns generellt en ökad misstro mot beslutsfattares möjligheter att generera en robust och inkluderande tillväxt. 

"Väljarnas desillusionering innebär ett hot för en politisk utveckling som skulle kunna destabilisera en rad ekonomiska politikområden i framtiden och nå bortom handelspolitiken", varnar Maurie Obstfeld.

För att möta detta hot krävs en politik för stärkt tillväxt, som sprider tillväxtens fördelar mer brett, ökade ekonomiska möjligheter och ökad känsla av säkerhet bland arbetare. 

Han skriver vidare att USA startat den senaste tidens spänningar på handelsområdet, genom åtgärder som ska minska landets handelsunderskott. De åtgärder som föreslagits gör dock inte något åt grundproblemet - att USA spenderar mer än sina inkomster. Den mer expansiva finanspolitiken i USA kommer faktiskt att öka underskottet i bytesbalansen.

Maurice Obstfeld skriver att obalanser vad gäller bytesbalans är potentiellt farliga, bland annat just för att de kan leda till handelskonflikter, men att lösningen för att minska dem är globalt samarbete, där länder med överskott och underskott måste få vad de förbrukar mer i linje med vad de producerar. 

Han slår ett slag för att stärka nuvarande multinationella handelssystem, i stället för att splittra det i ett antal bilaterala överenskommelser. Multilaterala överenskommelser är även viktiga på områden som klimatförändringar, cybersäkerhet, företagsbeskattning och korruption.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies