Annons

Europas storstäder siktar på ett liv – utan bilen

Expressvägar för cyklister, bilfria stadskärnor och mer plats åt fotgängare. 

Coronakrisen kan vara ett ypperligt tillfälle att accelerera den gröna omställningen. Det har man insett i städer som Paris, Bryssel och Milano som planerar för ett liv efter karantänen.

Amsterdam har blivit en förebild för många av Europas större städer när det kommer till att planera och bygga för en mindre bilberoende stad.
Amsterdam har blivit en förebild för många av Europas större städer när det kommer till att planera och bygga för en mindre bilberoende stad.Foto:Yuri Dmitrienko

Det som nu händer i Bryssel, Milano och Paris är bara en del av en bredare rörelse över hela Europa där de större städerna och dess styren vill använda krisen för att tänka om kring bilens roll i samhället.

”Jag tycker det är ett bra tillfälle att göra förändringar som annars skulle stött på mycket motstånd. Man är så van vid förändringar nu i och med covid-19. Annars hade det varit svårare”, säger Maria Schnurr, senior researcher inom mobilitet och teknik på det statliga forskningsinstitutet Rise.

WSP:s stads- och trafikanalytiker Daniel Firth och Maria Schnurr, Senior Researcher, Mobilitet och system, på RISE.
WSP:s stads- och trafikanalytiker Daniel Firth och Maria Schnurr, Senior Researcher, Mobilitet och system, på RISE.Foto:WSP & Rise

Många sneglar på det cykelvänliga Nederländerna – och i synnerhet landets huvudstad Amsterdam – som en modell för hur städerna ska fungera då karantänen efter pandemin hävs. 

I Belgiens huvudstad Bryssel till exempel: där får de bilar som letar sig in stadskärnan köra max 20 kilometer i timmen - och lämna företräde för både cyklister och fotgängare.

”De flesta städer är nu i stadiet där Nederländerna var på 1970-talet och bryter med decennier av bilcentriskt tänkande och började experimentera med lösningar som ger cyklisterna mer och säkrare utrymme på vägarna”, säger Marco te Brömmelstroet, som undervisar i stadsplanering och mobilitet vid Universitetet i Amsterdam till sajten Politico.  

Bryssel har skärpt sin nya mobilitetsstrategi ytterligare under de gångna veckorna. Stadens ledning har lovat att förvandla 40 kilometer bilfält och parkeringsplatser till cykelvägar på några av stadens viktigaste genomfarter, inklusive Avenue Louise och Rue de la Loi.

En cykelbana i Belgiens huvudstad Bryssel.
En cykelbana i Belgiens huvudstad Bryssel.Foto:Francisco Seco

Redan tidigare i år antog Bryssel en strategi för att göra stadens transporter grönare. Men när landet börjar sin gradvisa utfasning från karantänen finns rädslan att viruset ska spridas på trånga spårvagnar, bussar och tunnelbanor. Risken är då att människor söker tryggheten som bilen ger. Denna utmaning stärker ytterligare regeringen i ansträngningarna att få människor att gå eller cykla.

”Av kärlek till vår kollektivtrafik, snälla, ta en cykel eller gå till fots om du kan”, sa Bryssel regionala transportminister Elke Van den Brandt, som tillhör de flamländska gröna, i en intervju med Politico tidigare i år.

Arkitekten Maria Rubert de Ventós, tidigare vinnare av det spanska priset National Urban Planning Award, menar att länder nu måste utnyttja ”det enda bra som har kommit ut ur denna kris”. Hon menar att regeringarna bör arbeta för att göra det svårt att köra bil, förbjuda gratis parkering och prioritera cyklister.

”Om vi ​​gör det kommer det inte att ta lång tid innan folk ser tillbaka och inser hur absurd det var att vi brukade röra oss i dessa förorenande och ganska fula fordon, och undrar över hur mycket rymligare - och vackrare - våra städer är utan dem”, säger hon till Politico.

I Paris har stadens socialdemokratiska borgmästare Anne Hidalgo stora planer. Redan 2030 ska enbart eldrivna fordon rulla på den franska huvudstadens gator. Hon har redan förbjudit de mest förorenande fordonen, all trafik längs med floden Seines strand och stängt bilvägar och parkeringsplatser till förmån för fotgängare och cyklister. Nu står 650 kilometer temporära och fasta cykelbanor färdiga när staden planerar att lätta på karantänen.

Tillfällig cykelbana i Paris. Paris-bor får kompensation med upp till 50 euro om de reparerar sin cykel i samband med att staden lyfter karantänen.
Tillfällig cykelbana i Paris. Paris-bor får kompensation med upp till 50 euro om de reparerar sin cykel i samband med att staden lyfter karantänen.Foto:Christophe Ena

Cykelbanorna går längs med tunnelbanenätet RER och inkluderar en expressväg för el-cyklar längs med Rue de Rivoli. I den slutliga planen ska nio långdistansvägar ta cykelpendlare från förorterna in till staden. Åtgärderna har hittills kostat motsvarande 3,2 miljarder kronor. 

”Det kommer inte på frågan att vi låter oss bli invaderade av bilar och föroreningar igen. Det kommer att göra hälsokrisen än värre. Föroreningar är redan en hälsokris och en fara – och i kombination med coronaviruset är det en synnerligen farlig cocktail. Så det kommer inte på fråga att ta bilen till city, då den faktiskt kan förvärra situationen”, säger Anne Hidalgo i en intervju enligt Citylab.

I Milano tar man kopplingen mellan luftföroreningar och höga dödstal i covid-19 på fullt allvar, norra Italien har den sämsta luftkvaliteten i hela landet. Att förlita sig på ett trafikslag som gör så stor åverkan på luftkvaliteten är därför uteslutet. Cykling, gång eller kollektivtrafik är det som gäller. Kollektivtrafiken kommer att kunna täcka 400.000 resor per dag, till skillnad mot 1,4 miljoner innan pandemin - med två tredjedelar av trafiken i gång, så förändringar är nödvändiga.

I Milano har parkerna precis öppnat efter en två månaders lång karantän.
I Milano har parkerna precis öppnat efter en två månaders lång karantän.Foto:Gian Mattia D'Alberto

Under sommaren kommer Milanos stadskärna delvis att renoveras för att ge över 35 kilometer vägutrymme cyklister och fotgängare, som tidigare använts av bilar. 

De bilar som är tillåtna i centrum får max köra 30 kilometer i timmen. Målet är att göra trafiken mer flytande och ge fotgängare större utrymme att ta sig fram i staden utan att behöva trängas.

Liknande åtgärder vidtas i städer över hela världen. På Pedbikeinfo.org kan man läsa om vilka konkreta åtgärder städer – från A-Ö – gör för att främja folkhälsan.

Och i Stockholm är förutsättningarna mycket goda – i jämförelse med andra städer, menar Maria Schnurr.

”Vi har en mycket bättre utgångssituation, med en väl utbyggd cykelinfrastruktur och mycket bra kollektivtrafik. Men det är fortfarande billigt att äga och köra bil jämfört med andra länder. Det kan vara värt att tänka på att avskaffa eller anpassa vissa subventioner som fortfarande finns för icke miljövänliga transportslag utan att riskera social ojämlikhet.”

Stads- och trafikanalytikern Daniel Firth på den kanadensiska konsultfirman WSP tror också att krisen kommer innebära att vi ställer om på på andra sätt. 

”Beroende på hur långvarigt vårt nya beteende blir med att arbeta hemma, hålla avstånd och resa mindre, kan dessa nya vanor accelerera den utveckling som redan varit på gång under en tid, både ur klimatsynpunkt men också genom det allt mer digitaliserade arbetslivet”, säger Daniel Firth.

”Behöver vi alla resa till jobbet samma tid, behöver vi vara på jobbet varje dag, hur mycket vill vi tränga ihop oss i kollektivtrafiken och vilka möten kan lika gärna göras digitalt? Det tror jag är frågor som kommer få ett annat svar efter den här erfarenheten.”

 


Innehåll från Financial Consulting HubAnnons

Kombinerad kompetens inom teknik och finans gör The Financial Consulting Hub unikt

Peter Larsson och Henrik Teneberg
Peter Larsson och Henrik Teneberg

The Financial Consulting Hub är det enda ledande konsultföretaget inom risk och regelefterlevnad som samlar nästan enbart senior kompetens. Företaget erbjuder ett komplett utbud av tjänster, expertis och mjukvaror för att hjälpa försäkringsföretag och banker att vara effektiva och lönsamma i en alltmer utmanande miljö med komplexa regulatoriska krav.

The Financial Consulting Hub (FCH) är ensamma om sin affärsmodell ur två perspektiv; förutom att integrera konsulttjänster och mjukvaror är företaget både ett klassiskt konsultbolag och en paraplyorganisation som samlar marknadens ledande experter. 

– Vi samlar över 1000 seniora konsulter och är en hub för finansiella tjänster inom risk- och regelefterlevnad. De flesta av våra anställda har omkring 20 års erfarenhet inom respektive riskområde. Därutöver har vi en stor mängd konsulter som är anslutna till vår paraplyorganisation, vilket gör att vi har ett komplett utbud som inkluderar både riskhantering och regelefterlevnad, aktuariella tjänster, implementationsstöd av mjukvaror, outsourcingerbjudanden, förvaltningsstöd, projektledning med mera. Den positionen är vi ensamma om, säger Peter Larsson, grundare och Managing Partner för FCH.

Ramavtal med större aktörer

FCH startades för två och ett halvt år sedan. Många av både grundare och medarbetare var redan verksamma inom branschen, men det fanns en övertygelse om att det fanns ett bättre sätt att agera rådgivare till kunderna. Idag är FCH det enda konsultbolaget vars huvudfokus ligger på försäkringssidan i första hand, och på bank i andra.

– Inom försäkring är vi verksamma inom hela bredden av risk- och regelefterlevnad som finns. Det gör att vi är väl bekanta med samtliga regelverk och därtill har vi ramavtal med de flesta större aktörer.

Spetskompetens inom IT

Förutom dessa områden har FCH också spetskompetens inom IT med inriktning på finanssektorn. Peter betonar att företaget inte är ett IT-konsultbolag, utan att de snarare hamnar mellan teknik och verksamhetsprocesser. 

– Våra systemaktuarier är specialiserade på att bistå med till exempel implementering av aktuariesystem för allt från riskhantering och regelefterlevnad till integrering av olika modeller och effektivisering av bland annat datahantering och prestanda. Det finns kanske en handfull av dessa specialister i hela Norden och flertalet av dem hittar man hos oss.

En självklar samarbetspartner

Den kombinerade kompetens inom teknik och finans som finns hos FCH gör konsultbolaget unikt rustat för att vara en självklar samarbetspartner. Medan många konkurrenter har bristande tekniska kunskaper har systemaktörerna ute på marknaden å sin sida sällan förståelse för hur bank- och försäkringsverksamhet egentligen fungerar och hur komplexa regelverken faktiskt är. För många aktörer inom finanssektorn kan de ständigt föränderliga regulatoriska kraven innebära omfattande utmaningar, inte minst vad gäller att hantera all data och sköta rapportering, men också gällande programmering, dataintegration, riskberäkningar och intern styrning och kontroll. 

– FCH arbetar dagligdags med att uppfylla de krav som ställs på sund företagsstyrning, riskhantering och regelefterlevnad. Exempelvis arbetar vi mycket med IFRS17, som träder ikraft 1/1-2023, vilket ställer nya krav på hur försäkringskontrakt ska värderas. Det ställer i sin tur långtgående krav på företagens IT-system för exempelvis skuldvärdering, hantering av data i syfte att säkra god datakvalitet och rapportering. Andra viktiga regelverk som vi dagligen arbetar med är tjänstepensionsdirektivet och solvens II där vi ser att företagen fortfarande behöver mycket stöd.

Ad hoc-arbete innebär risker

Peter berättar att det fortfarande finns många försäkringsbolag som huvudsakligen arbetar manuellt, i system som inte är kopplade till nya krav och regelverk. Saker som riskhanteringsfunktioner, analyser, uppföljning och rapportering sker på ad hoc-basis och det innebär signifikanta risker.

– Den digitala transformationen innebär enorma nya möjligheter för dessa företag. Därför arbetar vi hårt för att hjälpa våra kunder att gå från sina utdaterade, manuella processer till mer robusta, automatiserade och kontrollerade processer.  Vi lägger mycket tid på att säkra en god styrning och kontroll, strukturera processer och säkerställa att datan blir hanterbar, spårbar, versionshanterad och följer de principer som finns i respektive rådande regelverk.  

Medan FCH har vuxit med 300-400 procent per år sedan starten, har företaget inte satt upp några specifika tillväxtmål framöver. Istället befinner det sig i en utvecklingsfas där det mognar som bolag och tittar på nya marknader. 

– Det inkluderar också att rekrytera en ny styrelse för tillträde till hösten och att ta in nya partners. Det är verkligen ett spännande skede, avslutar Peter.

Läs mer om The Financial Consulting Hub

FAKTA OM THE FINANCIAL CONSULTING HUB

The Financial Consulting Hub (FCH) grundades i Stockholm 2017 och är idag ett ledande nordiskt konsultföretag verksamt inom riskhantering och regelefterlevnad. Företaget erbjuder ett komplett utbud av tjänster, expertis och mjukvaror i syfte att stödja försäkringsföretag och banker i sitt arbete att vara effektiva och lönsamma i en alltmer utmanande miljö med långtgående regulatoriska krav.

FCH arbetar med kunder i alla segment, från marknadens största bolag till mindre aktörer som behöver tillgång till marknadens ledande experter. Som enda konsultbolaget i Norden som samlar nästan enbart senior kompetens är FCH:s kunderbjudande unikt. 

E-post: info@financialconsultinghub.com

Växel: +46 8 280 818

Det går också bra att kontakta Peter Larsson, VD på The Financial Consulting Hub, för vidare information.

E-post: peter.larsson@financialconsultinghub.com

Mobil: +46 73 562 51 89

 

Mer från Financial Consulting Hub

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Financial Consulting Hub och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?