Annons

Regeringen kan inte delegera bort sin roll

Sommarens industripolitiska fråga är utan tvekan framtiden för svensk cementtillverkning. Debatten har varit intensiv om vad som har gått fel efter att Mark- och miljööverdomstolen fattade sitt beslut som i praktiken innebär att 75 procent av svenska cementleveranser kommer att upphöra i höst. 

Cementas täkt på Gotland.
Cementas täkt på Gotland.Foto:Cementa

Det har flera gånger framförts att domstolsprocessen måste ha sin gång, och att man inte får ingripa i den. Men även om regeringen inte gärna kan recensera ett domstolsbeslut så kan andra göra det. Och om domstolsprocesser ger ett oönskat utfall på samhällsnivå så ska folkvalda politiker agera för att ändra lagen. I det finns inget odemokratiskt, låt vara att allt lagstiftningsarbete är tidsödande och begränsat av grundlag, EU-rätt och annat.

Åtskilliga debattörer säger att Cementa har gjort ett otillräckligt underlag. Och det är onekligen vad Mark- och miljööverdomstolen har sagt. Men underrätten, Mark- och miljödomstolen, ansåg inte det. Med andra ord kan det inte vara så självklart att utredningen från bolagets sida är undermålig. Om man ändå ger sig in i vad som har gått snett i domstolsprocessen bör man granska varför ärendet har dragit ut så lång tid att endast några månader återstår innan det gamla tillståndet löper ut.

I sitt överklagande till Högsta Domstolen redogör Cementa för förseningarna, exempelvis att det tog 14 månader för Mark- och miljööverdomstolen att komma fram till att det förelåg ett rättegångshinder. Avgörandet kom först nio månader efter avslutad huvudförhandling i stället för de två månader som regeln i Miljöbalken säger. Den som säger att domstolen har gjort allt enligt reglerna och alla brister således beror på Cementa, har uttalat sig alltför tvärsäkert.

Det står i Socialdemokraternas partiprogram att monarkin bör avskaffas. Samtidigt präglas partiets industripolitik av ett monarkistiskt beteende: Ska det invigas en fabrik? Skoj, vi kommer och klipper band (och tar åt oss äran). Ska man skapa förutsättningar för ny industri och råvaruutvinning? Nej, det kan vi inte påverka, vi har ingen makt över det och vi får inte uttala oss och blanda oss i. Vi får se tiden an.

Regeringen tycks i sina analyser inte ha sett vilken flaskhals som finns i cementledet. Eftersom staten är reglerare på miljöområdet är marknaden inte helt fri. Därför kan inte regeringen abdikera från sin strategiska roll.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.
Innehåll från Fair TransportAnnons

En trygg och hållbar framtid för godstransporter på väg med Fair Transport

Det ställs höga krav på att köpare har koll på att upphandlade transporter utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart. Hållbarhetscertifieringen Fair Transport säkerställer att transportörerna inte bara följer lagar, regler och riktlinjer utan ock-så tar socialt ansvar för sina medarbetare, tänker klimatsmart och jobbar aktivt med trafiksäkerheten.

– Ett Fair Transport-företag berättar inte bara vad de gör utan även hur de gör det. Genom att ställa krav på och upphandla Fair Transport stärker ni ert varumärke och visar att ni är en är en transportköpare som tar ansvar och bidrar till att nå Sveriges klimatmål, nollvisionen och sund konkurrens, säger Maria Werpers Dahl, verksamhetsledare.

Den som köper transporter har ett stort ansvar och många faktorer att ta hänsyn till. Det räcker inte med att de transportörer man upphandlar har de tillstånd som krävs för att utföra en transport och att de följer lagar, regler och riktlinjer. Upphandlade transportörer bör ock-så ta socialt ansvar för sina medarbetare, tänka klimatsmart och jobba aktivt med traf-iksäkerheten. 

– Hållbarhetscertifieringen Fair Transport är transportbranschens sätt att ta ansvar och bidra till den nödvändiga omställningen som hela vårt samhälle står inför. De certifierade företa-gen uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tre-djepartsgranskning, så certifieringen säkerställer att transporterna utförs ansvarsfullt, traf-iksäkert och klimatsmart sätt, berättar Maria Werpers Dahl, verksamhetsledare Fair Transport.

Social och miljömässig hållbarhet ett gemensamt ansvar för köpare och säljare

Fair Transport har funnits i ett och ett halvt år och 330 företag är redan certifierade. På både beställar- och leverantörssidan finns en stor medvetenhet om att man har ett gemensamt ansvar för att inte bidra negativt på miljö och människors hälsa. Ett av de företag som valt en Fair Transport-certifiering är Trygve Bengtson Åkeri i Sölvesborg, ett av landets större privatägda åkerier med många skogsbolag och sågverk i södra och mellersta Sverige i sin kundportfölj.

– En transportaffär som förhandlas fram med lågt pris som enda krav är sällan eller aldrig en bra affär. Åkeriföretag som pressas att sälja sig för billigt har inte resurserna för rimliga löner, fortbildning av personalen, vettiga arbetstider, löpande kontroller och investeringar i säkrare fordon med energisnåla motorer. Det i sin tur tummar på kvaliteten och är i slutän-dan inte en hållbar lösning för vare sig köpare eller säljare, säger Trygve Bengtson, vd, Trygve Bengtsson Åkeri i Sölvesborg.

”Certifieringen visar att du är en attraktiv arbetsgivare”

Enligt Trygve Bengtson är Fair Transport-certifieringen en hygienfråga.

– Den innehåller sådant som efterfrågas av våra kunder och jag vill gärna visa för dem att vi jobbar på ett hållbart sätt. Att certifieringen finns är ett sundhetstecken för hela branschen. Att vara godkänd och certifierad visar att man är en trygg, säker och attraktiv arbetsgivare.

Maria Werpers Dahl framhåller gärna vikten av att transportköparna ställer kvar på åkeri-erna.

– För ett framgångsrikt förändringsarbete krävs samarbete mellan transportköpare och transportör. Genom Fair Transport har vi underlättat för transportköparna att på ett enkelt sätt upphandla en säker transport som svarar upp mot miljö- och klimatmålen – nol-lvisionen – och konkurrens på lika villkor.

Fair Transport bidrar till att uppfylla beställaransvaret

Det kan upplevas som krångligt att upphandla en hållbar transport idag. 

– Det finns ett beställaransvar som väger väldigt tungt på transportköparen. Genom att ställa krav på och upphandla Fair Transport stärker du som transportköpare ditt varumärke och bidrar till en hållbar och långsiktig affär, både för dig som köper transporter, för företag som säljer transporter och för konsumenten, avslutar Maria Werpers Dahl.

Om Fair Transport

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en ober-oende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.

Läs mer på fairtransport.se 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Fair Transport och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera