Hoppa till innehållet

Annons

Klimat måste ibland övertrumfa mångfald

LEDARE. Just nu pågår en övergång till en mer klimatsmart existens, bland annat genom elektrifiering . Men om det ska lyckas måste man vara öppen med att miljö ibland måste vägas mot klimat.

De fridlysta arterna nipsippan och väddnätfjärilen befinner sig plötsligt mitt i nyhetsflödet. Orsaken är att de förekommer på Filehajdar på Gotland, det område där Cementa bryter, och vill fortsätta bryta, kalksten till cementtillverkning. Nu har Länsstyrelsen Gotland trappat upp striden genom att föreslå en utökning av naturreservatet Filehajdar.

Detta är en följetong. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har länge även strävat efter att utöka de områden på Gotland som ska omfattas av Natura 2000, ett nätverk inom EU som verkar för att bevara den biologiska mångfalden. 

När ett företags tillstånd ska förnyas, i Cementas fall att bryta kalksten, uppstår förstås ett fönster för de naturvårdande myndigheterna att flytta fram positionerna. Då kommer nipsippan och väddnätfjärilen upp på radarn.

Nipsippa, som även finns i Ångermanland, men även Estland, Finland och norra Asien, är en flerårig, hårig ört som kan bli drygt en decimeter hög. Blommorna är stora, oftast ljust violetta, upprätta eller något nickande. Den är klassad som ”hotad” medan väddnätfjärilen är ”sårbar” vilket är mindre allvarligt. Fjärilen är gul, orange och brun och lever på fuktig ängsmark. Den finns i stora delar av världen.

De anses skyddsvärda utifrån målet om biologisk mångfald. Båda har förstås, liksom många andra naturområden, djur och arter, ett värde i sig. Frågan är hur viktig den lokala mångfalden är ur ett globalt perspektiv, och hur den ska bedömas utifrån andra intressen och behov. Samhället behöver företag som bygger infrastruktur rent fysiskt, producerar varor och mat, utvecklar tjänster och ger arbetstillfällen. 

Just nu pågår en övergång till en mer klimatsmart existens. Det handlar bland annat om att minska industrins utsläpp och elektrifiera fordonsflottan. De sektorerna är de stora utsläppsbovarna. Men då måste man vara öppen med att miljö ibland måste vägas mot klimat. Det gäller gruvnäringen, men också industrier som cement och stål, som behövs i infrastrukturbyggen.

De naturvårdande myndigheterna och länsstyrelserna har fått en tung roll i tillståndsprocesser. De lutar sig mot Natura 2000 och miIjöbalken. Den första är inte lagbunden, men det är den andra. Man bör dock beakta att miljöbalken trädde i kraft 1999. Det är långt innan klimatfrågan tog fart på bred front runt 2006, då Al Gore kom med filmen ”En obekväm sanning”. Debatten har sedan dess förflyttat sig markant, men inte regelverket. 

Moderaternas näringspolitiska talesperson Lars Hjälmered säger i Aftonbladet (26/10) att Länsstyrelsens förslag att utvidga naturreservatet Filehajdar riskerar att ”sätta stopp för kalkbrytning över huvud taget på Gotland”. Han efterlyser att samhällsintressen som cementtillgång tydligare vägs emot miljöintressen.

Varken Nipsippan eller väddnätfjärilen lever i någon ”naturlig” miljö, den måste anpassas och skötas löpande av människan. Fjärilen trivs i kraftledningsgator som regelbundet röjs och hålls öppna, ibland sås ängsvädd in. 

I Ångermanland ”stör man” markskiktet genom ”fläckbränning av små ytor för att skapa bara markfläckar för att gynna nipsippa (och andra arter)...träd och buskar som leder till förtätning kan vid behov röjas bort i de öppna alvarmarkerna”. 

Många arter har uppstått i den djurhållande, jordbrukande och skogsbrukande människans spår. Människan har alltid gjort avtryck på jorden, vi har samma rätt att existera som andra varelser. De senaste decennierna har vi fått mer kunskap om de skador vi åstadkommer, och nu finns en helt unik global samsyn kring klimathotet. Arbetet för ett minskat klimatavtryck får inte stoppas av en allt för snäv syn på vilka arter som behöver skyddas lokalt. 

Fler politiker och de naturvårdande organisationerna måste erkänna att det finns en konflikt mellan miljö och klimat. Det handlar inte om att ge företag fri lejd att skövla, utan att göra avvägningar som är förenliga med de klimatmål vi säger oss vilja nå på mycket kort tid.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.
Innehåll från Brackets AIAnnons

Nu kommer AI-hjälpen som effektiviserar juristernas arbete

En ny AI-lösning gör det möjligt att automatisera en stor del av juristernas arbete med att granska och skriva avtal. Därmed frigörs tid för mer strategiska och värdeskapande uppgifter.

– Syftet med vår lösning är inte att ersätta juristerna utan att öka deras produktivitet och konkurrenskraft, säger Erik Sandström, grundare av Brackets.

Rapporter från bland annat Goldman Sachs har pekat ut juridik som ett av de områden där AI har störst potential att rationalisera arbetet.

Nu lanseras Brackets AI, en AI-assistent som hjälper jurister att granska och skriva avtal, bland annat genom att identifiera risker i avtalsvillkoren, föreslå ändringar i avtalsvillkoren och skapa nya avtalsvillkor.

– Brackets AI är unik genom att den kan hantera en mängd olika avtalstyper och språk, genom att den ger användarna möjlighet att skapa egna granskningsregler och genom att den kompletterar den regelstyrda granskningen med en allmän riskbedömning, förklarar Erik Sandström, och utvecklar:

– Brackets AI kan hantera både kundspecifika riktlinjer och oförutsedda avtalsvillkor.

Brackets AI görs tillgänglig i Microsoft Word

Juristerna kan ta del av hjälpen direkt i Word. Brackets AI visar vad som kan behöva ändras i avtalsdokumentet, föreslår hur ändringen kan utformas och låter juristen föra in ändringen med ett knapptryck.

– Ambitionen är att Brackets AI ska bli som en medarbetare inuti datorn, som kan förbereda delar av juristen avtalsarbete och förpacka det i ett format som är färdigt för användning. Detta representerar ett skifte från teknik som enbart ett verktyg, till teknik som en partner, förklarar han. 

Brackets AI har redan testats 

Brackets har sedan 2019 tillhandahållit Brackets Contracts, ett kontraktshanteringssystem fokuserat på effektivisering och riskhantering genom automatisering, standardisering och användarvänlighet. Några av de kunder som använder Brackets Contracts har fått möjlighet att använda Brackets AI före den officiella lanseringen.

 – Brackets kunder har framtidsinriktade chefsjurister som nu ytterligare ökar sin konkurrenskraft, säger Erik Sandström.

Han påpekar att utvecklingen går väldigt fort och drar paralleller till när skrivmaskinen blev ersatt av ordbehandlaren. 

– De som envisades att fortsätta med skrivmaskin stod sig inte i konkurrensen. Nu sker en explosionsartad utveckling av AI och här gäller det för juristerna att hänga med, avslutar Erik Sandström.

Läs mer på: www.brackets.ai

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Brackets AI och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera