1515
Annons

Ge förnyad kraft åt världssamfundet

LEDARE. Under de senaste åren har de gränsöverskridande lösningarna börjat ifrågasättas. Under framför allt 2010-talet, när nationalismen har återkommit som politisk kraft, har tongångarna hörts. Kritiken mot det multilaterala systemet handlar oftast om att det är tandlöst i de svåra stunderna och att för mycket inflytande ges till diktaturer och korrupta stater. Det ligger mycket i det. Men det är också sant att organisationerna har legitimitet runt om i världen och fungerar som forum för samtal. Om de uppfattades endast springa västerländska ärenden skulle förtroendet försvinna. Oberoendet är avgörande.

VÄRLDSSAMFUNDET. Den världsordning av oberoende, internationella organisationer som samlar världens länder och samarbetar i svåra frågor har tjänat oss väl. Efter andra världskriget byggdes systemet upp, för världsfredens skull, och nu behöver det förnyad kraft.
VÄRLDSSAMFUNDET. Den världsordning av oberoende, internationella organisationer som samlar världens länder och samarbetar i svåra frågor har tjänat oss väl. Efter andra världskriget byggdes systemet upp, för världsfredens skull, och nu behöver det förnyad kraft.Foto:Jeenah Moon

I alla tider har en oberoende part, som domare eller medlare, efterfrågats. I konflikter och krissituationer önskas en aktör som kan agera till synes utan en egen agenda och som därför har de olika sidornas förtroende. Redan i Bibeln, i Gamla Testamentets Domarboken, beskrivs sökandet efter gud som en domare i fientligheterna mellan ammoniterna och israeliterna, med Jefta som härförare. När gud inte kan blanda sig i förhandlingen och döma på vems sida rätten står bryter slaget ut. Och i de krig och andra oroligheter som följt har avsaknaden av en utomstående och opartisk mediator varit en försvårande realitet. Det kan vara orsaken till att oenigheter inte kunnat redas ut innan kriget kom eller varför ingen fredsförhandling kunnat initieras och segern på slagfältet behövt vara förkrossande och total. Vem skulle utöva rättsskipningen?

För nationella administrationer har ansvarsutkrävande och rättsutövning inte varit någon udda fågel. Tvärtom, det är en central del i de flesta länder och rättsstatens oberoende är en pelare i den liberala demokratin. Vetskapen om detta, och för att undvika fler framtida världskrig, ledde till att det internationella samfundet skapades. Ett myller av medlemsorganisationer, dit länderna kom med respektive politiska agendor men där organet och dess byråkrater ska verka för gemensamma intressen. En insikt om att världen mår bra av mer internationellt samarbete, men även om behovet av en part som i kriser kan agera och döma opartiskt.

Denna roll har inte alltid spelats oklanderligt av internationella organisationer som FN, WTO, WHO med flera, men de har gjort unika insatser. Deras arbete har varit värdefullt.

WHO har varit nödvändig under pandemin. Dels i frågorna rörande smittohantering och distribuering av vaccin, dels i spårningen av virusets ursprung. Den delegation av WHO-experter som till slut fick komma till Kina, med tillträde till både den matmarknad och det laboratorium som det har spekulerats i att kunna vara ursprungsplatsen, hade inte kunnat skickas ut av ett enskilt land. Undersökningarna har tagit oss närmare ett svar.

Efter det sovjetiska kärnkraftshaveriet i Tjernobyl var Internationella atomenergiorganet, IAEA – med tidigare utrikesminister Hans Blix i spetsen – viktig för att utreda händelseförloppet och hantera de omfattande konsekvenserna. Blix har sedan i en annan kapacitet varit avgörande som internationell vapeninspektör, med uppdraget som ordförande för FN:s inspektionskommission att eftersöka massförstörelsevapen i Irak. Resultatet hade kunnat ifrågasättas om det inte kom från en opartisk källa.

Liknande funktion har WTO spelat när den avgjort i internationella handelskonflikter. Samma med Neutrala nationernas övervakningskommission som har i uppgift att genomföra inspektioner och att bevaka gränsen mellan Nord- och Sydkorea. Och FN:s säkerhetsråd när de beslutar om att införa sanktioner mot skurkstaters regimer eller inleda fredsbevarande operationer. Även Internationella brottmålsdomstolen och de tillfälliga krigsförbrytartribunalerna för till exempel Jugoslavien och Rwanda när de dömt människor för brott mot mänskligheten.

Mer tid och skattepengar behöver investeras i dessa samarbetsorgan. För Sveriges vidkommande handlar det om ett djupare engagemang, med fler studenter, politiker och tjänstemän som söker sig ut i världen.

Det är inte svårt att tänka sig globala kriser där opartiskhet blir en högt värderad valuta. I Afghanistan är det troligt att FN:s flyktingorgan, UNHCR, kommer att få en särskild roll i att hantera den humanitära katastrofen och gällande klimatförändringarna är FN:s klimatpanel, IPCC, en viktig kunskapskälla. Det internationella systemets oberoende är väsentligt. Att värna och främja det är en satsning på en bättre värld.

Innehåll från HuaweiAnnons

Så ska samverkan och innovation lösa klimatutmaningen

Drygt 98 procent av den el som produceras i Sverige är fossilfri. Men i takt med klimatomställningen ökar också vårt energibehov kraftigt. Det innebär en stor utmaning – men också en möjlighet att tänka nytt och innovativt.

Teknik kan förändra världen och driva den gröna omställningen framåt. Men då behövs fler samarbeten och möjligheter att diskutera och utväxla erfarenheter. Därför arrangerade Huawei ”Green Summit 2022” i Stockholm i början av juni. Målet var att i en svensk kontext skapa långsiktiga möjligheter till nya innovativa lösningar på miljöproblemen.

Under en förmiddag diskuterade representanter från politik, myndigheter, näringsliv och akademi klimatutmaningarna ur olika perspektiv. Tekniska lösningar och innovationer från flera branscher lyftes fram och representanter från solenergibranschen berättade om hur utvecklingen där går i rasande takt med hjälp av ny smart teknik. 

Debatter och diskussioner

Publiken fick också höra om gröna startups vars syfte är att genom innovation bidra till minskade utsläpp. Ett exempel är Plaant, som har utvecklat ett smart växthus för inomhusbruk – utan jord. Därtill fanns myndighetssverige representerat genom Energimyndigheten som berättade om det växande elbehovet och vad som behövs för att Sverige ska klara den nya elektrifieringsvågens behov. 

Under ett panelsamtal enades representanter från Energimyndigheten, Huawei och Plaant att Sverige generellt sett har ett bra utgångsläge för att nå våra gemensamma hållbarhetsmål. Vi behöver dock rikta blicken mot framtiden. Att Sverige i dag ligger i framkant ska inte tas för givet. Det paneldeltagarna önskade från regeringen var att digitalisering ska bli en topprioritet eftersom en ökad digitalisering kan bidra till att bemöta många av de utmaningar vi står inför. Därtill önskades tydligare mål och ett skiftat fokus, bort från samhällets intressekonflikter till ett ökat samarbete vad gäller behovet av olika typer av energislag.

Sätter bollen i rullning 

Målet med dagen var att skapa förståelse för hur teknik och innovationer kan bidra till att lösa många av de utmaningar som finns för att Sverige ska nå de högt uppsatta klimatmål som regeringen beslutat om. 

Under Green Summit diskuterade talarna också hur vi tillsammans kan driva på hållbar innovation från den snabbt växande solenergisektorns perspektiv. Talare från Soltech Energy Solutions, branschorganisationen Svensk Solenergi, CheckWatt och hållbarhetskonsultbyrån Ethos berömde Sveriges goda klimat för entreprenörer. 

Dock framfördes synpunkter på politikens beslutsförmåga när det kommer till prioriteringar av miljöfrågor och det är ett hinder för nya innovativa företag. Ett exempel som lyftes var trubbiga miljöprövningar som istället för att se till energibehovet på systemnivå begränsar de aktörer som har gröna och innovativa lösningar för att bidra till att skapa en grön och hållbar energiproduktion.

 

Världsledande inom teknik för solenergi 

Det var första gången Huawei arrangerade Green Summit i Sverige och tanken är att plattformen ska växa till att bli en allt större arena för samarbeten. Planen är att arrangera motsvarande konferenser i Norge och Finland senare i år. 

– Den här typen av arena saknas i dag, så det var väldigt värdefullt. Här träffades myndigheter, politiker, näringsliv, innovatörer och entreprenörer – vi delade åsikter och erfarenheter och diskuterade de hinder som finns på ett öppet sätt. Jag fick flera nya insikter och är mycket nöjd, säger Christoffer Caesar, CEO på Soltech Energy Solutions. 

De flesta kanske förknippar Huawei med mobiltelefoner och nätverksutrusning, men företaget är också ett av världens ledande inom teknik för solenergi. Huawei driver redan i dag flera olika innovationsprojekt tillsammans med Soltech Energy Solutions. Bland annat har Soltech tagit hjälp av Huaweis lösning för batterilagring av energi på sin laddstation för Scanias ellastbilar. Laddplatsen ska minska de långa laddningstider som hittills bromsat en ökad användning av elektrifierade fordon.  

Öppnar för fler samarbeten

Under eventet presenterades dessutom Soltech Energy Solutions som Huaweis strategiska partner inom affärsområdet Digital Power. De två företagen har nyligen påbörjat ett ytterligare samarbete för att fortsätta driva utvecklingen inom solenergi och smarta energilösningar.

– Vi är imponerade över Huaweis höga innovationsnivå och kvalitén i deras produkter och lösningar. Med detta samarbete kan vi dra nytta av varandras styrkor och skapa ett ännu bättre erbjudande i den svenska solenergibranschen, säger Christoffer Caesar. 

Ytterligare några av Huaweis samarbeten i Norden är bland annat ett med det innovativa solcellsföretaget GruppSol, som bygger VillaZero – Sveriges första koldioxidneutrala villa. 

Med samarbetspartners har Huawei också utvecklat en innovativ AI-lösning för att i norska älvar sortera ut och stoppa invasionen av puckellax som utgör ett stort hot mot den lokala faunan. Förhoppningen är att Green Summit ska bidra till fler samarbeten.  

– Under dagen samlade vi många olika kompetenser och aktörer. Vi hoppas att det kan öppna upp för fler samverkans- och innovationsprojekt. Den kraften är avgörande för att skapa ett hållbart samhälle, säger Kenneth Fredriksen.

Mer från Huawei

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Huawei och ej en artikel av Dagens industri

Hjälp Tyskland hålla värmen i vinter

Utsikterna för tysk ekonomi är bräckliga, enligt finansminister Christian Lindner. 

Att döma av färska ekonomiska indikatorer är det ingen överdrift.

ALLIERADE. På tisdagen besöker Tysklands förbundskansler Olaf Scholz Stockholm och Magdalena Andersson. Att Sverige fortsätter att exportera el till kontinenten är ett sätt att hjälpa Tyskland i den svåra situation som landet befinner sig och en investering i europeisk sammanhållning.
ALLIERADE. På tisdagen besöker Tysklands förbundskansler Olaf Scholz Stockholm och Magdalena Andersson. Att Sverige fortsätter att exportera el till kontinenten är ett sätt att hjälpa Tyskland i den svåra situation som landet befinner sig och en investering i europeisk sammanhållning.Foto:Jonas Ekströmer/TT

De inflationstyngda tyska konsumenterna har dragit ned kraftigt på sina inköp. Aktörer både inom den tyska industrin och finansmarknaden spår dystra tider när de tillfrågas av konjunkturinstitut. 

Lägg till det den pågående torkan som orsakat sjunkande vattennivåer och framkomlighetsproblem på floden Rhen – en viktig komponent i den tyska industrins transportnät – vilket förvärrar problemen i logistikkedjorna.

Men den stora boven i dramat heter Vladimir Putin. Risken är påtaglig att den ryska presidenten helt vrider av gaskranarna till grannlandet i vinter. 

Om inte tyskarna lyckas dra ned på gaskonsumtionen rejält väntar elransonering.

Runt om i Europa anas viss skadeglädje. Bland sydeuropéer tycks bittra minnen från finanskrisen ha väckts till liv. Men också i Sverige mumlas det om att tyskarna får skylla sig själva som försatt sig i den här situationen. Merkel-regeringen borde ha insett att det var naivt att göra sig så beroende av rysk energi.

Det kan man absolut tycka. 

Angela Merkel fattade ett antal beslut under sina år som förbundskansler som med facit i hand har visat sig vara olyckliga – inte minst att stänga ned kärnkraftverken i förtid. 

Samma sak gäller beslutet av förbjuda inhemsk fracking, en metod för att utvinna naturgas, till förmån för att bygga gasledningar till Ryssland.

Samtidigt var det inte den tyska förbundskanslers naivitet som orsakade kriget i Ukraina. Angela Merkel investerade i tron att täta affärsförbindelser och handel med Ryssland skulle förhindra framtida konflikter. Hon investerade i freden, men det räckte inte.

Men dagens Europa har varken råd med efterklokhet eller skadeglädje. Tvingas tyskarna till elransonering kommer den tyska ekonomin att drabbas hårt, vilket betyder stora problem för hela kontinenten med tanke på Tysklands roll som industriell motor. Drygt 10 procent av Sveriges export går exempelvis dit. 

De skyhöga elpriserna som lär följa kommer heller inte att stanna i Tyskland. Hela EU kommer att drabbas, inte minst södra Sverige, vilket riskerar att förvärra krisen. 

Det hotar i sin tur det folkliga stödet för EU:s styrande politiker, sammanhållningen inom EU, våra sanktioner mot Ryssland och stödet till Ukraina – en ond spiral där endast Putin står som vinnare.

Ett sådant mardrömsscenario måste till varje pris undvikas. Ett viktigt steg på vägen är att inse att Tysklands sak är hela Europas.

För svenskt vidkommande är relationen med Tyskland extra viktig, och inte bara på grund av handeln. Som ny Nato-medlem kommer Sverige att vara i behov av en trygg och stark nordeuropeisk allierad inom försvarsalliansen att ta rygg på. Detsamma gäller vår tillvaro inom EU efter britternas sorti. 

Därför är det positivt att Magdalena Andersson får besök av just förbundskansler Olaf Scholz på tisdagen. De ska bland annat diskutera klimatomställningen och besöka Scania i Södertälje för att provköra ellastbilar.

Det är viktigt att komma ihåg att Tyskland tillhör den goda sidan inom europeisk klimatpolitik, trots att rubrikerna numera mest handlar om återstartade kolkraftverk och fiskdöd. Utan den tyska regeringens stöd hade EU:s klimatambitioner knappast varit så höga som de är i dag. 

De återstartade kolkraftverken, bygget av fem LNG-terminaler, gasavtal med Qatar och planerna på att förlänga kärnkraftverkens livslängd ska snarare ses som utslag av politisk realism – inte minst av regeringspartiet Die Grünen – för att klara landets energiförsörjning på kort sikt.

Förhoppningsvis inser Scholz & Co att kärnkraftverken bör drivas vidare också på längre sikt. Magdalena Andersson skulle annars kunna berätta om de dyrköpta svenska lärdomarna av att stänga ned fullt fungerande verk av ideologiska skäl. 

Tyskarna bör också ompröva frackingförbudet för att i framtiden minimera risken att behöva använda kolkraft eller göra sig beroende av gasproducerande diktaturer.

Men i närtid är det framför allt viktigt att EU-länderna håller ihop och samarbetar – att alla gör sitt för att nå EU-kommissionens mål om att minska gaskonsumtionen med 15 procent till i vinter. 

Detsamma gäller möjligheten att dela med sig av el- och gasresurser om något land drabbas av brist, snarare än att göra som Norge som nu hotar med att begränsa elexporten. 

I förlängningen är det en investering i Europas välstånd, och i freden.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera