1515
Annons

Volvo, Scania, m.fl: Sverige ska bli en fossilfri världsutställning

DEBATT. Den svenska klimatpolitiken är en naturlig del i svensk exportstrategi. I transportsektorn har vi unika förutsättningar med två stora tillverkare av tunga fordon. Genom att skala upp fem försöksverksamheter kan vi visa världen vägen framåt, skriver företrädare för Scania, Volvo, Svante Axelsson och Johan Rockström.

"Vi har förutsättningar att positionera Sverige i fronten för hållbar och modern välfärd", skriver Henrik Henriksson, vd Scania, tillsammans med företrädare för Volvo mfl.Foto:Amanda Lindgren

Den globala temperaturen fortsätter att öka. Fyra av de fem senaste åren är de varmaste på jorden sedan mätningarna började. Målet från Parismötet om att begränsa den globala temperaturökningen till väl under två grader ser svårt ut att nå. Ska det vara möjligt måste det till en snabb förändring i form av ny teknik både i energisektorn, våra transporter och industrin. 

I Sverige har regeringen satt upp målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Vi anser att den viktigaste åtgärden för ett litet land i en öppen ekonomi är att i konkret handling visa att fossilfriheten är en förutsättning för ökad välfärd både nationellt och globalt. Som föregångsland på klimatområdet, skapas möjligheter att utveckla ny teknik som snabbt kan spridas globalt. Den svenska klimatpolitiken har därför blivit en naturlig del i den svenska industri- och exportstrategin. 

Samtidigt står inte världen still och tittar på. Kina är på väg att inrätta världens största system för handel med utsläppsrätter, Frankrikes president Emanuel Macron öppnar för att höja koldioxidskatten till svenska nivåer och Storbritannien har tippat över, och fasar nu snabbt ut allt kol, med stöd av sin klimatlag. Detta driver fram investeringar i innovationer och på många håll går också näringslivet med många multinationella företag i spetsen längre med mer offensiva mål för utsläppsminskningar än vad staterna antagit. I september hålls Global Climate Action Summit i San Fransisco, på initiativ av Kaliforniens guvernör Jerry Brown och New Yorks tidigare borgmästare Michael Bloomberg. Mötet, som är det viktigaste förmötet inför COP 24 i Polen i december, är en stark internationell manifestation för teknologi och innovation för fossilfri utveckling där svenska lösningar är viktiga att visa upp. Att hamna i baksätet på denna internationella utveckling mot en modern fossilfri teknologi skulle hota vår industriella konkurrenskraft och svensk välfärd på lång sikt. 

För att Sverige ska lyckas hävda sig krävs tydliga mål och en aktiv innovations- och investeringspolitik. Regeringen har i samverkan med fordonsindustrin tagit initiativ till att starta pilotprojekt och testbäddar inom transportsektorn, satsningar som är viktiga för omställningsarbetet. 

Men för att gå från innovationsfas till kommersiella storskaliga satsningar på fossilfri teknik i transportsektorn krävs det att upphandlande företag och offentliga aktörer på den globala marknaden kan studera fossilfria transportlösningar som fungerar storskaligt för att våga göra stora beställningar. 

Vi måste därför skala upp verksamheten, ta steget från piloter med ett fåtal fordon och sätta den nya tekniken i verklig användning, det vill säga test av flottor med upp till ett hundratal fordon. 

Inom transportsektorn har Sverige unika förutsättningar med två stora tillverkare av tunga fordon. Fossilfritt Sverige, som är ett regeringsinitiativ för att påskynda klimatomställningen i Sverige, har därför i samarbete med Scania och Volvokoncernen identifierat fem arenor runt om i landet som snabbt kan växlas upp för att visa hur Sverige kan bidra till att utveckla fossilfria vägtransporter i hela världen. 

1. Elväg i Gävleborg

Utanför Sandviken har redan en kortare elväg byggts upp i samverkan mellan myndigheter och näringsliv. Regeringarna i Sverige och Tyskland har startat ett samarbete för att tillsammans utveckla denna teknik. Industriklustret i Gävle, Sandviken och Borlänge har de praktiska förutsättningarna för att nu genomföra elvägskonceptet fullt ut i kommersiell skala. En utbyggnad av elvägar i Sverige i den kommande nationella planen för infrastruktur skulle främja både klimatet och konkurrenskraften hos svensk industri.    

2. Flytande biogas i Kalmar län. 

Biogasen är ett klimatsmart biodrivmedel eftersom det i huvudsak använder avfall som råvara. För att biogasen ska övergå från att främst användas lokalt till att bli ett nationellt bränsle är det viktigt att göra den flytande så att den kan driva både tunga fordon och färjor. Kalmar har ett strategiskt läge för detta ändamål och har redan påbörjat en sådan vidareförädling av biogasen. 

3. Logistikarena i Stockholm

Den stora utmaningen inom godstransporterna är att utnyttja digitaliseringens möjligheter för att utveckla mobilitetskoncept som effektiviserar transportarbetet så att både trängsel och kostnader minskar. Smarta logistiksamarbeten mellan olika aktörer finns redan men behöver genomföras i större skala för att verkligen visa dess fulla potential.

4. Etanolkluster i Norrköping

Bioraffinaderiet i Norrköping producerar världens klimatbästa etanol. Etanolen från denna anläggning minskar utsläppen av växthusgaser med över 90 procent jämfört med bensin när den används som drivmedel. Idag exporteras all denna etanol till Tyskland där den är högre värderad än i Sverige. En etanolarena kan visa hur klimatnyttan behålls i Sverige i och med en omställning av tunga transporter till etanoldrift, vilket samtidigt gynnar den svenska landsbygden och lantbruket.

5. Uppkopplad elstad i Göteborg

I Göteborg var kollektivtrafiken tidigt ute med elbussar i linjetrafik. I takt med att elektrifieringen av personbilar, lastbilar, fartyg och arbetsmaskiner fortskrider kan Göteborg vara ett skyltfönster för elektrifieringens möjligheter inom trafiksektorn i stort.

Dessa arenor kommer att öka takten i arbetet för fossilfria transporter i Sverige. Det är också fem platser som kan vara med och göra Sverige till en permanent världsutställning för fossilfria transportlösningar och därmed bidra till exporten av ny teknik. Här har vi förutsättningar att positionera Sverige i fronten för hållbar och modern välfärd. Det är en angelägenhet både för det globala klimatet och för innovationskraften och jobben inom svensk industri.

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Henrik Henriksson, VD, Scania 

Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet

Lars Stenqvist, Teknisk direktör, Volvokoncernen

Replik: Med Hyresgästföreningens förslag är vi tillbaka på ruta ett

Foto:Hasse Holmberg/TT

I en replikvår artikel om behovet av hyreshöjningar i Stockholm, skriver Susanne Sjöblom och Sofia Kloo på Hyresgästföreningen att Fastighetsägarna vill chockhöja hyrorna i Stockholm. Därefter slår de fast att de aldrig kommer att ”gå med på att låta Sveriges hyresgäster stå för hela notan när hyresvärdarnas kostnader ökar i samhällskrisen”. På den senare punkten är vi överens. Om Hyresgästerna skulle stå för den kostnadsökning som förvaltningen av hyresrätter nu drabbas av, skulle hyrorna behöva höjas med cirka 25 procent. 

Den förhandlingsmodell som vi, tillsammans med Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta, enats om säkerställer nämligen att så inte blir fallet. En höjning med 9,5 procent innebär att kostnaderna delas på ett sätt som är entydigt till hyresgästernas fördel. Hyresvärdarna står för mer än 60 procent av notan. För den majoritet av landets hushåll som äger sitt boende finns det ingen motsvarande krockkudde när stora kostnadsökningar slår mot samhällsekonomin. 

Det innebär att modellen fungerar precis som det var tänkt; att hyresutvecklingen långsiktigt ska bli mer stabil genom att jämna ut kostnadssvängningarna. Sjöblom och Kloo gör dock en annan tolkning. Av deras resonemang att döma ska hyresvärdarna ta mer eller mindre hela notan när kostnaderna ökar. Men det räcker inte med det. De föreslår dessutom att hyrorna ska sänkas när dagens höga inflation minskar. Det skulle möjligen kunna diskuteras i en situation med långvarig deflation, men Sjöblom och Kloo anser att en minskad kostnadsökningstakt i sig kan motivera en hyressänkning. 

Den tolkning som Sjöblom och Kloo gör av den nya förhandlingsmodellen skulle få allvarliga konsekvenser för hyresrättens framtid. Det är svårt att hitta några argument för att äga och förvalta hyresrätter i en värld där kostnadsökningar inte kan delas med hyresgästerna och kostnadsminskningar kan leda till en hyressänkning. 

Vi hoppas att detta inte är Hyresgästföreningens verkliga uppfattning, utan räknar med att organisationen ska hedra den överenskommelse som de själva har kallat för ett nytt Saltsjöbadsavtal. I annat fall är vi tillbaka på ruta ett, där det råder fullständig oklarhet om vad förhandlingarna syftar till. Det är en situation som varken gynnar hyresgäster eller hyresvärdar.

Oskar Öholm, vd Fastighetsägarna Stockholm

Nathalie Brard, förhandlingschef Fastighetsägarna Stockholm

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera