ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Vi sänker skatten för Stockholmarna

  • Karin Ernlund (C), Lotta Edholm (L), Erik Slottner (KD), Anna König Jerlmyr (M) och Daniel Helldén (MP). Foto: Claudio Bresciani/TT

DEBATT. Vi tror på Stockholm och i dag presenterar vi en gemensam budget för att börja bygga ett hållbart Stockholm för 2020-talet, skriver gruppledarna i Stockholms stadshus från Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Vårt Stockholm ska vara en stad där människor trivs och vill bo, känner trygghet, tillit och framtidstro, vill bilda familj, bygga relationer och åldras. Stockholm ska vara en öppen och modern stad med livskvalitet för alla stockholmare, en stad med ren luft och rent vatten. Alla invånares frihet och möjligheter ska värnas oberoende av bakgrund. Det här är en politisk vision som förenar de fem grönblåa partierna som bildat en gemensam majoritet.

Vi vet att problem och utmaningar finns i dag och kommer att finnas även i framtiden. Vi vet också att vi har politiska lösningar som gör skillnad. När vi nu presenterar vår första budget, tar vi ett steg på vägen mot en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar stad där framtiden är stor och framtidschanserna många.

Försörjning genom eget arbete är avgörande för att människor ska få möjlighet att leva självständiga liv och förverkliga sina livsdrömmar. I vårt Stockholm är vägen till arbete och svenskkunskaper kort. Vårt mål är därför tydligt – vi ska halvera antalet unga som varken har arbete eller studerar till 2025. Fler unga ska in på arbetsmarknaden genom stärkt uppsökande verksamhet, och genom att antalet platser på komvux utökas. 

För att alla stockholmare, oavsett bakgrund eller bostadsadress ska ha möjlighet att utvecklas och ta del av stadens alla möjligheter måste vi minska utanförskapet och öka tryggheten. Till 2025 vill vi halvera den otrygghet människor känner i våra mest utsatta stadsdelar. 

Vi satsar ytterligare 70 miljoner kronor nästa år i fler kommunala ordningsvakter som ska kunna ingripa på de platser och vid de tider där det behövs. Vi ska sätta upp fler kameror för att göra otrygga platser tryggare. Vi kommer utveckla avhopparverksamheten för dem som vill lämna kriminella gängmiljöer och göra dagens projektlösningar till permanent verksamhet. Detta innebär historiska satsningar på ökad trygghet för stockholmarna. 

Det bästa sättet att få fler i arbete och skapa ökad trygghet är en skola där barnen når sin fulla potential. Därför måste förskolorna och skolorna och i Stockholm alltid tillhöra de bästa i Sverige. Elever i behov av särskilt stöd ska snabbt ges adekvat stöd för att kunna tillgodogöra sig sin skolgång, och därför bygger vi nu ut bland annat särskilda undervisningsgrupper och resursklasser. Samverkan mellan skola och socialtjänst ska stärkas, och lärares arbetsmiljö ska förbättras.

En stark socialtjänst är grunden för att den som lever i utsatthet ska kunna få det stöd man  behöver. Stödinsatser ska ges i tid och vara präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet. Vi ska utveckla och förstärka socialtjänsten med fokus på att stärka stödet över hela staden och förbättrade arbetsvillkor för socialtjänstens medarbetare. Barn i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa ska få det stöd de behöver.

I Stockholm ska äldre ges en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande. Äldreomsorgen ska kännetecknas av kvalitet, värdigt bemötande och valfrihet. Vi kommer att utreda möjligheterna till fler insatser med förenklad biståndsbedömning liksom möjligheterna till en generösare biståndsbedömning och en äldreboendegaranti för personer över 85 år. Vi kommer också göra satsningar på att bryta ensamhet och social isolering som tyvärr plågar många äldre i vår stad. 

Vi ska bygga Stockholm attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov och med hänsyn till Stockholms gröna och blå värden. Arbetet med att bygga 140.000 klimatsmarta bostäder till 2030 fortsätter. Vår vision om Stockholm inkluderar både modern och klassisk arkitektur, även i nyproduktion. Målet för nyproduktionen av bostäder är att det ska råda balans, med lika delar hyresrätter och bostadsrätter/äganderätter. 

Infrastruktur och samhällsplanering måste utformas för att gynna klimatsmart resande i form av kollektivtrafik, cykelbanor, och transportsnåla resmönster. Därför avsätter vi en och en halv miljard för ökad framkomlighet och flyttar fokus från ägande av bil till tillgång till bil. 

För att klara målet med en fossiloberoende fordonsflotta 2030 måste staden underlätta användandet av elbilar, bland annat genom fler laddplatser. Kol för uppvärmning ska vara utfasat till 2022 och eldning med fossil olja ska ha upphört 2025.  Stockholm ska bli en klimatpositiv stad senast 2040. Det innebär att vi ska binda mer koldioxid än vad vi släpper ut, vilket blir möjligt tack vare koldioxidinlagring och biokolsanläggningar. Stockholms klimatpolitik ska inte bara vara ett föredöme för andra kommuner i Sverige, utan även vara ett globalt föredöme i arbetet med att uppnå Parisavtalets målsättningar. 

Stockholms roll som Nordens plats för huvudkontor ska stärkas. Förutsättningarna att starta och driva företag ska förbättras och staden ska vara tillmötesgående, opartisk och effektiv i kontakter med såväl små som stora företag. 

Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat år 2025, med ”en väg in” för företag, liksom trygghetsskapande åtgärder för att förebygga utsatthet för rån, hot och våld bland näringsidkare. 

Stockholmarna ska få  behålla mer av sin inkomst och vi sänker därför kommunalskatten med 16 öre. Det blir Stockholms första skattesänkning sedan 2013. Genom tydliga prioriteringar, kvalitetssatsningar i välfärden och investeringar i miljö och klimat klarar vi av att sänka skatten samtidigt som vi värnar stadens finanser. Vi rustar även Stockholm starkare för de sämre ekonomiska tider som är på väg i vår omvärld.  

Med denna budget påbörjas nu en historisk resa med en bred och stabil majoritet, över gamla tiders blockgränser, i Stockholms stadshus. Med stockholmarnas bästa för ögonen kommer vi att genomföra vår gemensamma politik. För en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar stad: en stad med framtidstro och framtidschanser för fler.

Anna König Jerlmyr (M), Finansborgarråd
Lotta Edholm (L), skolborgarråd
Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd
Karin Ernlund (C), arbetsmarknads- och idrottsborgarråd
Erik Slottner (KD), äldre- och trygghetsborgarråd

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies