Annons

Utan höghastighetstågen marginaliseras Stockholm

Köpenhamn håller på att etablera sig som ett centralt nav för tågtrafik och flyg i norra Europa. Om Sverige och Stockholm ska behålla attraktion och initiativ måste de nya stambanorna klubbas och byggas snabb, skriver SJ:s vd Crister Fritzon.

Med nya stambanor tar Stockholm och Sverige initiativet för att bli ett naturligt centrum för en internationellt slagkraftig storregion, skriver Crister Fritzon, vd SJ.
Med nya stambanor tar Stockholm och Sverige initiativet för att bli ett naturligt centrum för en internationellt slagkraftig storregion, skriver Crister Fritzon, vd SJ.Foto:Bertil Enevåg Ericson / TT

Öresundsbron invigdes år 2000. Skåne och Köpenhamnsområdet har sedan dess vuxit samman till en storstadsregion som på båda sidor om sundet officiellt heter Greater Copenhagen. I år tog också region Halland och de halländska kommunerna steget och gick med, och signaler finns att Västra Götaland sneglar i samma väderstreck. Det är inte utan logik eftersom region Greater Copenhagen redan är större än Stockholmsregionen befolkningsmässigt. 

Men det slutar inte här. Om nio år förändras spelplanen åter fullständigt. 2028 öppnar den fasta förbindelsen mellan Danmark och Tyskland. Den nya kortare vägen över Fehmarn Bält halverar restiden mellan Greater Copenhagen och tvåmiljonerstaden Hamburg. Det öppnar för kraftfull regionförstoring söderut. 

Internationellt är det numera främst i regioner som tillväxt genereras och det är snarare storregioner än länder som konkurrerar om företagsetableringar, huvudkontor och om att attrahera spetskompetens.

I över 150 år har tågens naturliga centrum varit Stockholm. 2028 är frågan om inte förändrade flöden och logistiska fördelar gör att järnvägens hubb flyttas söderut, till eller nära Greater Copenhagen. Ett nytt nav skapas där tågen utgår till Hamburg och Berlin, till Göteborg/Oslo och till Stockholm och norra Sverige. Från Greater Copenhagen kommer det med tåg att ta så lite som 2,5 timmar till Hamburg och drygt 4 timmar till Berlin. Till Göteborg cirka 2 timmar. Om inget görs åt Sveriges stambanor kommer det fortsatt att ta 4,5 timmar till Stockholm. Från Malmö kommer restiden till Hamburg att halveras och det kommer att gå snabbare att ta tåget till Berlin än till Stockholm.

Gemensamt för Sveriges tre största regioner är att näringslivet har svårt både att finna tillräckligt med arbetskraft och rätt kompetens. Det hämmar företagens, regionernas och landets tillväxt. Det leder också till att företag helt eller delvis väljer att flytta sin verksamhet till regioner i andra länder.

Stockholms, Göteborgs och Malmös överhettade bostadsmarknader innebär också en tröskel för dem som är intresserade av att flytta dit. En lösning är att bygga betydligt fler bostäder till en kostnad som gör det möjligt för storstäderna att växa snabbare. En annan lösning är att förstora regionerna genom att möjliggöra effektivare pendling på längre avstånd.  

En tydlig fördel med det senare alternativet är att tillväxten sprids över en större del av landet. Om det är möjligt att pendla även långa sträckor på kort tid kommer fler att välja att bosätta sig utanför storstäderna. De, och deras familjer, kommer att behöva bostäder, vård, skola, omsorg och tillgång till olika tjänster vilket stärker både lokalsamhälle och näringsliv.

Nyckeln till framgång är korta restider och många avgångar. Ju högre hastighet transportsystemet kan erbjuda, inom desto större område kan arbetsgivare söka den kompetens man behöver. Med ny och utökad kapacitet, tillräckligt höga hastigheter och kvartstrafik till de större städerna kommer – i ett första steg – en stor del av södra Sverige i praktiken att växa samman till en stor arbetsmarknadsregion med tio miljoner invånare. Det blir då en storregion som är väl rustad att framgångsrikt konkurrera med andra storregioner i Europa och globalt.

Om vi inte agerar så riskerar vi i stället en utveckling där Sverige – och inte minst Stockholm – förlorar initiativet när Skandinaviens centrum förskjuts mot Greater Copenhagen. I stället för att bli centrum i en slagkraftig storregion reduceras Stockholms roll när södra delen av landet knyts ännu närmare Greater Copenhagen.

Byggandet av nya stambanor handlar inte bara om ökad kapacitet och kortare restider mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Drygt sju av tio resenärer skulle börja och/eller sluta sin resa någon annanstans än i de största städerna. Ytterst är det ett samhällsbyggnadsprojekt för ökad svensk konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt för hela landet och fortsatt välstånd. 

På köpet får vi en positiv miljöeffekt när långväga lastbilstrafik kan flyttas över till tåg då kapacitet frigörs på de nuvarande järnvägarna. En annan stor effekt är att huvuddelen av de som nu flyger inom södra Sverige och till Köpenhamn i stället kan välja tåget. 

Den samlade miljöeffekten blir så stor att de utsläpp som görs när man bygger de nya järnvägarna enligt flera samstämmiga rapporter är intjänade efter tio år – eller kortare. En rejäl satsning på nya järnvägar skulle också kunna användas som en volymgaranti för en forcerad svensk satsning på klimatneutral betong. Då skulle den klimatmässiga återbetalningstiden bli betydligt kortare samtidigt som vi lägger grunden för svensk spetskompetens inom ytterligare ett framtidsområde.

Än är det inte för sent. Liknande projekt som det svenska har i flera andra länder genomförts på 10-12 år, eller ännu snabbare. Om vi bara bestämmer oss och lär av de bästa är det fullt rimligt att de nya svenska stambanorna skulle kunna vara på plats i början av 2030-talet, det vill säga ungefär samtidig som trafiken över Fehmarn Bält börjar rulla. Stockholm och Sverige skulle ta initiativet och utgöra ett naturligt centrum för en internationellt slagkraftig storregion.

Men varför nöja sig med Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö? Behoven och möjligheterna är lika stora i flera delar av landet. Mellan Oslo och Stockholm flyger varje år 1,4 miljoner människor. Med moderna tåg kan restiden mellan Oslo och Stockholm bli under två timmar.

Även längs norrlandskusten och norrut från Göteborg till Oslo finns goda förutsättningar för betydligt kortare restider med nya moderna järnvägar. 

Sammantaget skulle Sverige kommunikativt bli rundare och obestridligt centrum för Skandinavien.

På femtio- och sextiotalen satsade våra far- och morföräldrar framsynt på modern transportinfrastruktur. Det är en satsning som flera generationer haft stor glädje av. Nu har vi passerat järnvägens kapacitetstak. Det är fullt. 

Sverige står inför ett vägval där vi både skall möta behoven från en snabbt växande befolkning och genomföra en klimatomställning. Vi har nu möjligheten att åter lägga en grund för kommande generationers välstånd genom att knyta ihop landet med ett modernt, kapacitetsstarkt och energieffektivt transportsystem.

Fehrman Bält-förbindelsen kommer oundvikligen att innebära stora strukturella förändringar.  Vi vill att Sverige genom framåtriktade investeringar i kraftigt förkortade restider säkerställer att Stockholm blir en tongivande del av en ny skandinavisk storregion. 

Crister Fritzon

Vd SJ


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Löwe RekryteringAnnons

Unik process garanterar rätt kandidat till rätt tjänst

Roger Hult, utvecklingsansvarig för Löwe AI på Löwe Consulting, som driver Löwe Rekrytering och Bemanning.
Roger Hult, utvecklingsansvarig för Löwe AI på Löwe Consulting, som driver Löwe Rekrytering och Bemanning.

Efter att tillsammans med kunden ha tagit fram en träffsäker kravprofil på en utlyst tjänst, gör Löwe Rekryterings unika, anonymiserade rekryteringsprocess att du som kund alltid kan vara säker på en sak: att du får rätt kandidat till rätt tjänst.

– Vi har tagit bort faktorer som utseende kön, ålder och etnicitet när vi lämnar CV till våra kunder. Istället fokuserar vi på det som är viktigt, nämligen utbildning, arbetslivserfarenhet och sociala färdigheter, säger Roger Hult, utvecklingsansvarig för Löwe AI på Löwe Consulting, som driver Löwe Rekrytering och Bemanning.

Kompetensförsörjning är komplext med många kostsamma fallgropar för dig som arbetsgivare, speciellt om du som företagsledare är mån om ditt arbetsgivarvarumärke. Löwe Rekrytering är specialister med erfarenhet av att skapa unika lösningar för rekrytering och bemanning. Här är man övertygad om att principen ”korten på bordet” är rätt väg att gå, och i kombination med den beprövade rekryteringsprocessen har detta lett till ett ovanligt högt antal framgångsrika matchningar. Roger Hult är övertygad om att detta grundar sig i att Löwes 30-dagars rekryteringsprocess banar väg för ömsesidig öppenhet och transparens – kring de faktorer som faktiskt är viktiga.

– Det finns en beklaglig trend där både arbetsgivare och arbetssökande enbart lyfter fram sina positiva sidor. Vi anser att båda parter har en skyldighet – och ska ha möjlighet – att tydligt och sakligt kunna ställa frågor och få svar. Från arbetsgivarens sida gäller det att ärligt beskriva samtliga arbetsuppgifter och kandidaten behöver i sin tur vara rak med sina egna styrkor och svagheter.

Löwes AI algoritm sållar bland kandidater

När arbetets kravprofil och sociala kravprofil är framtagna skrivs en annons och då väljs också rätt annonskanaler. Som experter inom kandidatbeteenden hittar Löwe rätt mediekanal och kommunikationslösning för att kunden ska nå sin önskade målgrupp. För att undvika oväntade överraskningar använder sig Löwe Rekrytering av en egen AI-algoritm, LIR (Löwe Intiutive Recruiter). LIR är enligt den formella definitionen ett obevakat självlärande artificiellt intelligent program. Den klarar av att granska språket på detaljnivå i kandidatens CV vilket innebär att den läser av ord för ord och mening för mening i CV:t för att se om kompetensen är lämplig i det kandidaten beskriver utifrån ställd kravprofil från arbetsgivaren. LIR möjliggör för arbetsgivaren att lägga till en social kravprofil utöver den utlysta tjänstens kravprofil. Kandidaten måste nu i större omfattning än tidigare beskriva den egna personligheten i inlämnad CV för att matcha den sociala kravprofilen som arbetsgivaren har kopplat till utlyst tjänst. De kandidater som är kvar får kompletterande frågor innan de sedan kontaktas för en inledande intervju.

– Känns allt bra fortsätter vi till nästa steg med en längre, kompetensbaserad intervju hos oss på Löwe Rekrytering. Vi presenterar våra utvalda finalister för kunden med en koncis sammanfattning och återkopplar till personlighetstesterna. Först därefter gör vi en överlämning så att kunden kan förbereda inför en slutintervju. Det är först då som kunden ser vem kandidaten är, så att båda kan vara säkra på att enbart relevanta faktorer spelar in i urvalsprocessen; självklart medverkar våra rekryteringskonsulter även då, betonar Roger.

Utvecklar egna tekniska lösningar

Efter att kandidaten har blivit anställd gör Löwe Rekrytering månadsvisa uppföljningar under provanställningstiden. Om det mot all förmodan skulle bli en felrekrytering från Löwes sida, bekostar företaget kostnaden för uppsägningstiden inklusive arbetsgivaravgiften och hittar en ny kandidat till utan extra kostnad. Det är dock inte bara i rekryteringen som Löwes styrkor finns. Bolaget utvecklar alla sina tekniska lösningar själva och kan därför hjälpa sina kunder att möta en mängd komplexa utmaningar.

– Vi vet hur man på djupet kan skräddarsy unika AI-algoritmer för ett bolags specifika behov och använder oss utav maskininlärning. Med hjälp av AI-algoritmer kan man avlasta administrativa uppgifter som tar tid från beslutsfattare i ett bolag, bland annat VD, CFO, COO och CMO.Vi kan också skräddarsy unika AI-lösningar för att hjälpa ledare inom idrottsrörelsen med administrativa uppgifter, alltifrån sportchefer och ekonomiadministratörer till tränare.

Med AI-produkten LID (Löwe Intuitive Developer) kan kunder till exempel granska en befintlig personalstyrkas kompetens för att säkerställa att rätt person är på rätt plats. LID är en egenutvecklad artificiell intelligens (AI) som utvärderar den befintliga personalstyrkan. Den är objektiv och opartisk vilket ger alla en rättvis chans att bli bedömda utifrån det man har presterat i bolaget.

– LID tar all skriftlig information som finns om personalen och samlar den i en databas. Där granskas materialet på detaljnivå av vår algoritm, för att se till att alla är på rätt plats. LID kan också användas för att utvärdera personal inför en omorganisation eller ett annonserat varsel, eller då man står i begrepp att köpa upp ett annat bolag. LID kan i princip hantera hela granskningen av ett företags organisation till en bråkdel av kostnaden av vad organisationskonsulter tar i arvode.

Eliminerar bluffakturor till 100 procent

En annan tjänst Löwe erbjuder är programvaran Löwe Interceptor, som eliminerar bluffakturor till 100 procent. Programvaran kan integreras med vilket ekonomiprogram som helst, är helautomatiskt och behöver minimal översyn.

– Då många människor är hemma på grund av Coronakrisen, har kriminella element inte kunnat tjäna olagliga pengar den traditionella vägen genom exempelvis bostadsinbrott. Därför förutspår vi en lavinartad ökning av bluffakturor i år, i synnerhet vid överlämningar mellan ordinarie ekonomianställda och vikarierande semesterpersonal. Vår AI-lösning garanterar till 100% att inga bluffakturor släpps igenom och kan beroende på kundens tillval radera den fakturan så att t ex en oerfaren vikarierande ekonomiassistent av misstag inte betalar bluffakturan till företag med kopplingar till det yrkeskriminella nätverket. De som skickar ut bluffakturor är oftast yrkeskriminella organisationer och detta är vårt sätt att förhindra att företag av misstag bidrar till den yrkeskriminella verksamheten, avslutar Roger.

Fakta Löwe AI

Vi från Löwe AI som är en del av Löwe Consulting har tagit fram en kampanj för DI:s läsare. De företag som köper programlicensen för 120 000 SEK exklusive moms, som hanterar ett obegränsat antal fakturor, får använda programmet fram till 2021.12.31 om man lägger en intresseanmälan via vår hemsida.

EXTERN LÄNK: Läs mer här!

Mer från Löwe Rekrytering

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Löwe Rekrytering och ej en artikel av Dagens industri
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?