Annons

Sverige bör släppa datan fri för klimatets skull

DEBATT. Rätt använd kan digitaliseringen bana väg för ett fossilfritt Sverige. För att underlätta bör regeringen tillsätta en snabbutredning för att avgöra hur värdefulla data kan göras tillgänglig för entreprenörer, skriver företrädare för digitaliseringskonsultbranschen tillsammans med Fossilfritt Sveriges Svante Axelsson.

SMARTA BUSSAR. Med hjälp av GPS-spårning och 4000 detektorer i marken kan Stockholms linjebussar i dag ges företräde i rusningstrafik. Om bussarna är mer än en minut försenade får de förtur vid smarta trafikljus, så att väntetiderna och miljöpåverkan för kollektivtrafiken blir mindre, skriver artikelförfattarna.
SMARTA BUSSAR. Med hjälp av GPS-spårning och 4000 detektorer i marken kan Stockholms linjebussar i dag ges företräde i rusningstrafik. Om bussarna är mer än en minut försenade får de förtur vid smarta trafikljus, så att väntetiderna och miljöpåverkan för kollektivtrafiken blir mindre, skriver artikelförfattarna.Foto:Jessica Gow/TT

Digitaliseringen har redan påverkat i stort sett alla aspekter av våra liv. När vi nu står inför klimatförändringar som potentiellt utgör ett hot mot hela mänskligheten har den också potential att accelerera utvecklingen mot ett samhälle som förenar en hög välfärd med fossilfrihet. 

IPCC:s specialrapport, om hur vi ska kunna nå målet om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, lyfte för första gången i år upp digitaliseringen som en viktig pusselbit i omställningen. 

Studier som fokuserar på optimering av nuvarande system visar på möjligheten för digitala lösningar att bidra till 20-procentiga minskningar av de globala utsläppen. 

Möjligheten till utsläppsminskningar är dock betydligt större om vi även inkluderar digitaliseringens transformativa effekt som kan bidra till att fylla samhällets behov på helt nya sätt. 

För att det ska lyckas måste vi se ett nytt fokus från politiskt håll och främja systeminnovation, inte endast förbättringar i existerande system. I detta arbete har Sverige möjligheten att ta en internationell tätposition. 

Därför har 33 företag från digitaliseringskonsultbranschen inom ramen för Fossilfritt Sverige tagit fram en färdplan för en fossilfri, klimatpositiv och konkurrenskraftig digitaliseringskonsultbransch 2045. Den tydliggör hur branschen, tillsammans med användare av digitala lösningar, politiker och andra beslutsfattare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige som driver fram globalt hållbara lösningar.

Att digitaliseringen och smarta system kan förbättra miljö, säkerhet och användarupplevelse ser vi redan bland annat i våra urbana miljöer. Köpenhamn har bytt ut sina gatubelysningsarmaturer mot moderna armaturer med intelligent belysningsstyrning, och kan därmed minska sin energianvändning med upp till 57%. 

Dessutom kan man exempelvis styra styrkan i belysningen vid vått väglag för att förbättra trafikanternas sikt, och med hjälpa av ljus guida cyklister till den snabbaste och säkraste vägen. 

I Stockholm finns en av de bästa trafikstyrningarna i världen. Med hjälp av GPS-spårning och 4000 detektorer i marken kan linjebussarna ges företräde i rusningstrafik. Om bussarna är mer än en minut försenade får de förtur vid smarta trafikljus, så att väntetiderna och miljöpåverkan för kollektivtrafiken blir mindre, och fler väljer kollektivtrafik.  

Inom jordbruket ser vi nu de första exemplen på hydroponisk eller aquaponisk odling, där smarta givare använder exakta mängder resurser i slutna system. Svenska startupföretaget Heliospectra, till exempel, utvecklar intelligent ljusteknologi för växthusodling, som kan halvera energiförbrukningen. 

Inom transportsektorn har digitaliseringen bland annat bidragit till att internationellt samordna hamninlöp med det svenska projektet MonaLisa, för att drastiskt minska fraktutsläppen till sjöss.

Den digitala infrastrukturens egna utsläpp riskerar att öka med ökad digitalisering. Nya studier visar dock att utsläppen trots exponentiellt ökande användning nu minskar. Till exempel har Googles egen AI lyckats minska Googles egna energianvändning med 30 procent.  

Digitala lösningar kan bidra till utsläppsminskningar på tre olika sätt. Existerande system kan optimeras, upptaget av hållbara lösningar kan accelereras, samt slutligen genom att bidra till transformativa förändringar. 

En transformativ förändring, med radikala och snabba minskningar av växthusgaser, sker när digitaliseringens påverkan på olika nivåer samverkar, det vill säga då nya tekniska lösningar, nya affärsmodeller, nya ekonomiska incitament, ny lagstiftning, ny samhällsplanering, nya finansieringsmodeller, nya sätt att utvärdera, nya sätt att skapa transparens, och så vidare, förenas. 

Som exempel kan vi se hur självkörande bilar, bildelning och andra tjänster har potential att minska själva behovet av bilar. Den här typen av förändringar kan ske fort. Se bara hur ett företag som Airbnb förändrat hotellbranschen, hur Uber förändrat taxibranschen eller Spotify förändrat musikbranschen. 

En stor utmaning är att digitaliseringens små bidrag (optimering av enskilda produkter) är relativt lätta att förklara, mäta och ge politiska stöd till, men de stora transformativa systemförändringarna ofta är svårare att mäta och förklara. 

De kräver dessutom en rad samverkande åtgärder mellan olika delar av samhället på ett sätt som sällan sker i dag. Fokus hamnar därför lätt på de små bidragen från digitaliseringen och de stora bidragen riskerar att hamna i skymundan.

I färdplanen för digitaliseringskonsultbranschen lyfter vi därför fram tre konkreta krav på politik för att främja utvecklingen:

- Tillsätt en digital transformationskommission med internationell ambition. Tillsätt en kommission med deltagare från olika delar av samhället, och med signifikant internationell representation, med uppdraget att identifiera kunskapsbehov, laghinder, organisations-låsningar, och incitament som motverkar möjligheten för Sverige att accelerera upptaget av digitala lösningar för fossilfrihet.

- Tillsätt en snabbutredning om öppna data som stöder global hållbarhet. Tillsätt en snabbutredning för att se vilken data som i dag finns och bör finnas tillgänglig för att medborgare, myndigheter och företag skall kunna utveckla nya och innovativa lösningar utifrån ett globalt hållbarhetsperspektiv. I denna utredning bör data inom centrala områden ingå, som exempelvis geodata, fastighetsdata, mobilitetsdata, och så vidare. Även frågan om hur data ska avidentifieras för att säkra individens integritet bör utredas.

- Etablera ”testbäddszoner” för hållbar digital transformation. Etablera ett nationellt initiativ där zoner och hela städer som är intresserade av att agera testbäddar för en fossilfri, ekologiskt hållbar och socialt rättvis omställning samlas. Syftet med dessa testbäddar är att sänka trösklarna för prövandet av nya arbetssätt, utvecklandet av nya affärsmodeller, tester av teknik, nya sätt att samarbeta och försök att förstå olika effekter och möjligheter ut ett bredare systemperspektiv.

Vi har en unik möjlighet att använda kraften i digitaliseringen för att vända utvecklingen mot fossilfrihet. Vi i branschen står redo och vill bjuda in aktörer från övriga samhället till dialog och samarbete.

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Niklas Flyborg, vd, Cybercom Group

Pär Fors, vd, CGI

Tomas Haglund, chef för hållbarhetsrådgivning, Accenture Norden 


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från AdmincontrolAnnons

Att förvärva företag under en kris

Det råder ingen tvekan om att pandemin har påverkat M&A-aktiviteten över hela världen – den stora frågan nu är hur detta kommer att påverka framtiden. 

– Den digitala trenden kommer inte att mattas av, och företag bör förbereda sig på färre fysiska due diligence-processer och fler digitala möten i framtida processer, säger Feras Ibrahim, Business Development Manager på Admincontrol.

Avvaktande marknad under den initiala karantänen

I takt med att land efter land gick i karantän tillsammans med andra åtgärder för att bromsa virusspridningen, minskades också M&A-aktiviteten.

Situationen i mars kan beskrivas som en chockvåg på marknaden. Ett fokusskifte märktes och många företag la all sin kraft på sin kärnverksamhet och anpassning till den nya situationen, snarare än att utforska eventuella M&A-möjligheter.

Även om restriktionerna inte blev lika strikta här hemma i Sverige drabbades även den lokala M&A-marknaden hårt. Antalet transaktioner första kvartalet 2020, jämfört med samma period 2019, visar en minskad aktivitet på närmare 75 procent (källa Mergermarkets).

Värdet av de gjorda transaktionerna är ännu mer talande då detta under första halvåret 2020 minskades med närmare 70 procent jämfört med 2019 samma period. Det framgår tydligt att större affärer och gränsöverskridande transaktioner prioriterades ner.

Som en ledande datarumsleverantör på den svenska marknaden avslöjar efterfrågan på datarummen en del om läget på marknaden i nya initierade datarum på plattformen under våren.

– Dels pausades en del pågående processer hastigt under denna period, dock tycker jag skillnaden mellan april och juni på nya initierade projekt är ännu mer talande, där skillnaden är en ökning på närmare 400 procent på vår plattform. En kraftig nedgång i april följdes av en rejäl skjuts uppåt i juni, förklarar Feras Ibrahim, Business Development Manager på Admincontrol.

Förändringar i omvärlden skapar nya rutiner

Krisen drabbade marknaden i sin helhet, men inte alla sektorer och industrier var lika drabbade som andra. Teknik och läkemedel är två exempel på industrier som är i en starkare position för att blomstra i det nuvarande klimatet.

Private Equity visar ett växande intresse för den digitala infrastrukturen, som har spelat en essentiell roll i det ”nya normala” arbetslivet. 

– Vi ser också att Private Equity tar ett mer aktivt ägande och använder våra datarum som en krisportal för att kommunicera med sina portföljbolag, främst för att dela dokumentation om riktlinjer och best practice under krisen, säger Feras Ibrahim. 

Nu när de digitala plattformarna har fått större utrymme i vardagen kommer vi med all säkerhet fortsätta se ett ökat intresse av digitala DD-processer som en effekt av pandemin. 

Sindre Talleraas Holen, M&A Director på Visma, och hans team genomförde nyligen en fullständig due diligence-process utan några fysiska möten med motparten. Och Holen tror inte att detta kommer att vara den sista processen som sköts digitalt.

Han berättar:

– Den digitala Due dilligence-processen gick väldigt smidigt. Mycket blir gjort med verktyg som Datarum från Admincontrol kombinerat med konferenssamtal. Situationen vi är i just nu har skapat nya behov och ställer nya krav, men med ett klart mål fungerar det lika bra. säger Sindre Talleraas Holen, M&A Director på Visma

Han fortsätter: 

– Covid-19 har varit en ”game-changer” som drivit på digitaliseringen för M&A-marknaden. Det har blivit vanligare att ha introduktionsmöten online – något som spar tid för alla och naturligtvis även är miljövänligt.

– Även om vi får se en andra våg kommer nog många M&A processer fortlöpa. Covid-19 är inte en ”black swan” som det var i mars. Att starta upp en Due Diligence i ett datarum utan fysiska möten är inte så främmande som det var i mars. Vi ser att många processer som pausades i mars kommer att starta upp igen i höst.

– Visma har redan förvärvat 23 bolag detta år och det kommer att bli fler, avslutar Sindre.

Läs allt om Admincontrols datarum här

Förbättrat affärsklimat under hösten

Mycket tyder på ett förbättrat klimat framöver med nya möjligheter. Utifrån de insikter Admincontrol får via aktiviteten på datarums-plattformen ser Feras Ibrahim fram mot hösten med tillförsikt.

– Marknaden tar fart snabbare än vi förutspådde. Vi är redan nu tillbaka på en nivå som är jämförbar med situationen innan pandemin, och ser ingen indikation till minskning närmsta tiden. Intressant är också att nästan en tredjedel av de datarum som öppnades i juni inleddes i en förberedelsefas. Detta indikerar att företagen planerar och förbereder sig inför en M&A-process under de kommande 6-9 månaderna. Jag är övertygad om att vi kommer att se en ökad M&A-aktivitet i Sverige och internationellt under fjärde kvartalet, avslutar han.

Är du i ett läge att förbereda inför en kommande DD-process? 

Läs mer om Admincontrols förberedelseportaler här.

Admincontrol samlade fyra experter inom M&A för en paneldiskussion om ämnet. Här är en sammanfattning av diskussionen. Registrera dig för att lyssna på hela inspelningen: Acquiring companies during a crisis

Fakta om Admincontrol:
-  Grundades 2005 i Norge
- Kontor i Norge, Sverige, Finland, Danmark, England, Skottland och Nederländerna
- Förvärvades av Visma i oktober 2017
- Anställda: 100
- Över 900 aktiva pågående projekt med Admincontrols datarum
- Erbjuder även en digital styrelseportal med 4000 kunder samt 70 000 användare
- 98% väljer att förnya licensen årligen

EXTERN LÄNK: Läs mer här 

 

Mer från Admincontrol

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Admincontrol och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?