Annons

Slopa investeringsstödet för en bättre solcellsmarknad

Dagens investeringsstöd för solcellsanläggningar skapar köer, osäkerhet och en dåligt fungerande marknad. Det är ett av skälen till att vi väntat med att satsa på solel i Sverige. Ta bort stödet och ersätt det med rotavdrag för anläggningen, skriver Lena Herder och Jonas Carlehed, Ikea.

Tyvärr har Sverige en lagstiftning som i dag hindrar solel på de största och bästa taken, vilket också är en orsak till att Sveriges låga solelsproduktion på totalen, skriver företrädare för Ikea.
Tyvärr har Sverige en lagstiftning som i dag hindrar solel på de största och bästa taken, vilket också är en orsak till att Sveriges låga solelsproduktion på totalen, skriver företrädare för Ikea.Foto:Fredrik Sandberg/TT

Från och med hösten 2019 kommer Ikea i Sverige att erbjuda solcellspaneler, både till privatpersoner och företag. De senaste årens positiva utveckling, inte minst med förenklat regelverk och bättre lönsamhet, har gjort att förutsättningarna för att investera i solceller i Sverige i dag är goda. Men det finns fortfarande onödiga hinder som skulle behöva lösas om Sverige ska kunna komma ikapp andra jämförbara europeiska länder, som Tyskland och Danmark. 

Vi på Ikea ser två konkreta åtgärder som skulle bana väg för solcellsmarknaden i Sverige och hjälpa privatpersoner och företag till att kunna producera sin egen förnybara energi, på ett sätt som är bra både för klimatet och plånboken. 

•Ersätt investeringsstödet med SolRot.

•Ta bort 255 kW-gränsen.

Den snabba tekniska utvecklingen på solcellsområdet tillsammans med en ökande medvetenhet om klimatutmaningen har lett till en solcellsboom i Sverige. 2018 utrustades drygt 10 000 byggnader med solceller. Totalt ökade solelen med närmare 80 procent. Det är bland annat ett resultat av att regelverken för privatpersoner och solelanläggningar upp till 255 kW har förenklats och förbättrats de senaste åren, liksom att budgeten för investeringsstödet har ökat.

Utvecklingen under 2018 är en bra början, men Sverige ligger ändå långt efter länder i vårt närområde. Tyskland som var tidiga med förmånliga regelverk ligger på åtta procent solel, Danmark har passerat två procent, medan Sverige bara har nått tre promille. Vissa menar att det beror på att Sverige inte är känt som ett solparadis, men våra analyser säger att det huvudsakligen hänger ihop med utformningen av stödsystemen samtidigt som vi under många år hade ett för konsumenten alltför komplicerat regelverk och process för inköp och installation av solceller.

Det är skälet till att Ikea har avvaktat med att lansera solceller i Sverige. De nationella regelverken måste ge förutsättningar för en verkligt bred efterfrågan på solceller. Solel har allt för länge varit förbehållet entusiasterna och de resursstarka. Politiken och beslutsfattarna har dock reagerat och agerat i en positiv riktning. Bygglovskraven togs bort och subventionen förlängdes, för att nämna några exempel, men det finns mer att göra för att skapa en marknadsförutsättning som gör det enkelt, överskådligt och ekonomiskt fördelaktigt för kunden. 

Dagens investeringsstöd har en lång kö med tusentals villaägare vilket har skapat en osäker ekonomisk kalkyl för de hushåll som velat gå före i omställningen till ett hållbart energisystem. När ett hushåll vill installera solenergi vet man som konsument inte när eller om man får stödet. Investeringsstödet till solceller har varit avgörande för att få igång solelsutbyggnaden i Sverige. Även om vårbudgeten sköt till mer pengar räcker det ändå inte. 

Vi stödjer därför Energimyndighetens förslag att istället för investeringsstöd införa ett sol-ROT för privatpersoner. Genom att införa ett ROT-avdrag på 50 procent för installation av solenergi, skulle osäkerheten på marknaden försvinna (50 procent av arbetskostnaden, vilket innebär 20 procent på den totala investeringen). Sol-ROT skulle vara transparent, garanterat och utan fördröjning. Ett ROT-avdrag för solceller på villatak ger villaägarna ett välbekant incitament som de känner förtroende för. De slipper långa kötider och osäkerheter kring den slutgiltiga investeringskostnaden, vilket innebär att utbyggnaden av solceller får en rejäl skjuts framåt.

Ikeas många varuhus runt om i världen har stora platta tak som är optimala för solelsproduktion. Därför har vi installerat över 900 000 solcellspaneler världen över, men andelen i Sverige är försumbar, dessvärre. Tyvärr har Sverige en lagstiftning som i dag hindrar solel på de största och bästa taken, vilket också är en orsak till att Sveriges låga solelsproduktion på totalen. Om taken är stora drabbas solelen i dag av skatt, även om elen används i samma byggnad där solelen är producerad. En politiskt beslutad gräns på 255 kW effekt hindrar utbyggnad på större byggnader i Sverige. Denna unikt svenska regel bör snarast ändras så att egenproducerad solel som används för att täcka fastighetens elanvändning ska slippa energiskatt, även om det är en stor solelsanläggning.

Vetenskapen skickar nya och tydliga signaler att vi inte har tid att vänta längre, vi behöver agera snabbt och kraftfullt för att tackla klimatförändringarna och nå 1,5 gradersmålet. Tiden att agera är nu. Ikea har ambitiösa hållbarhetsmål till 2030, som bland annat innebär att vi ska bli klimatpositiva och cirkulära, fortsätta ha en positiv social påverkan på alla i vår värdekedja, samt att inspirera våra kunder till att leva mer hälsosamma och hållbara liv, där solceller blir en viktig del.

Lena Herder, landschef IKEA-koncernen i Sverige

Jonas Carlehed, hållbarhetschef IKEA-koncernen i Sverige


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Löwe RekryteringAnnons

Unik process garanterar rätt kandidat till rätt tjänst

Roger Hult, utvecklingsansvarig för Löwe AI på Löwe Consulting, som driver Löwe Rekrytering och Bemanning.
Roger Hult, utvecklingsansvarig för Löwe AI på Löwe Consulting, som driver Löwe Rekrytering och Bemanning.

Efter att tillsammans med kunden ha tagit fram en träffsäker kravprofil på en utlyst tjänst, gör Löwe Rekryterings unika, anonymiserade rekryteringsprocess att du som kund alltid kan vara säker på en sak: att du får rätt kandidat till rätt tjänst.

– Vi har tagit bort faktorer som utseende kön, ålder och etnicitet när vi lämnar CV till våra kunder. Istället fokuserar vi på det som är viktigt, nämligen utbildning, arbetslivserfarenhet och sociala färdigheter, säger Roger Hult, utvecklingsansvarig för Löwe AI på Löwe Consulting, som driver Löwe Rekrytering och Bemanning.

Kompetensförsörjning är komplext med många kostsamma fallgropar för dig som arbetsgivare, speciellt om du som företagsledare är mån om ditt arbetsgivarvarumärke. Löwe Rekrytering är specialister med erfarenhet av att skapa unika lösningar för rekrytering och bemanning. Här är man övertygad om att principen ”korten på bordet” är rätt väg att gå, och i kombination med den beprövade rekryteringsprocessen har detta lett till ett ovanligt högt antal framgångsrika matchningar. Roger Hult är övertygad om att detta grundar sig i att Löwes 30-dagars rekryteringsprocess banar väg för ömsesidig öppenhet och transparens – kring de faktorer som faktiskt är viktiga.

– Det finns en beklaglig trend där både arbetsgivare och arbetssökande enbart lyfter fram sina positiva sidor. Vi anser att båda parter har en skyldighet – och ska ha möjlighet – att tydligt och sakligt kunna ställa frågor och få svar. Från arbetsgivarens sida gäller det att ärligt beskriva samtliga arbetsuppgifter och kandidaten behöver i sin tur vara rak med sina egna styrkor och svagheter.

Löwes AI algoritm sållar bland kandidater

När arbetets kravprofil och sociala kravprofil är framtagna skrivs en annons och då väljs också rätt annonskanaler. Som experter inom kandidatbeteenden hittar Löwe rätt mediekanal och kommunikationslösning för att kunden ska nå sin önskade målgrupp. För att undvika oväntade överraskningar använder sig Löwe Rekrytering av en egen AI-algoritm, LIR (Löwe Intiutive Recruiter). LIR är enligt den formella definitionen ett obevakat självlärande artificiellt intelligent program. Den klarar av att granska språket på detaljnivå i kandidatens CV vilket innebär att den läser av ord för ord och mening för mening i CV:t för att se om kompetensen är lämplig i det kandidaten beskriver utifrån ställd kravprofil från arbetsgivaren. LIR möjliggör för arbetsgivaren att lägga till en social kravprofil utöver den utlysta tjänstens kravprofil. Kandidaten måste nu i större omfattning än tidigare beskriva den egna personligheten i inlämnad CV för att matcha den sociala kravprofilen som arbetsgivaren har kopplat till utlyst tjänst. De kandidater som är kvar får kompletterande frågor innan de sedan kontaktas för en inledande intervju.

– Känns allt bra fortsätter vi till nästa steg med en längre, kompetensbaserad intervju hos oss på Löwe Rekrytering. Vi presenterar våra utvalda finalister för kunden med en koncis sammanfattning och återkopplar till personlighetstesterna. Först därefter gör vi en överlämning så att kunden kan förbereda inför en slutintervju. Det är först då som kunden ser vem kandidaten är, så att båda kan vara säkra på att enbart relevanta faktorer spelar in i urvalsprocessen; självklart medverkar våra rekryteringskonsulter även då, betonar Roger.

Utvecklar egna tekniska lösningar

Efter att kandidaten har blivit anställd gör Löwe Rekrytering månadsvisa uppföljningar under provanställningstiden. Om det mot all förmodan skulle bli en felrekrytering från Löwes sida, bekostar företaget kostnaden för uppsägningstiden inklusive arbetsgivaravgiften och hittar en ny kandidat till utan extra kostnad. Det är dock inte bara i rekryteringen som Löwes styrkor finns. Bolaget utvecklar alla sina tekniska lösningar själva och kan därför hjälpa sina kunder att möta en mängd komplexa utmaningar.

– Vi vet hur man på djupet kan skräddarsy unika AI-algoritmer för ett bolags specifika behov och använder oss utav maskininlärning. Med hjälp av AI-algoritmer kan man avlasta administrativa uppgifter som tar tid från beslutsfattare i ett bolag, bland annat VD, CFO, COO och CMO.Vi kan också skräddarsy unika AI-lösningar för att hjälpa ledare inom idrottsrörelsen med administrativa uppgifter, alltifrån sportchefer och ekonomiadministratörer till tränare.

Med AI-produkten LID (Löwe Intuitive Developer) kan kunder till exempel granska en befintlig personalstyrkas kompetens för att säkerställa att rätt person är på rätt plats. LID är en egenutvecklad artificiell intelligens (AI) som utvärderar den befintliga personalstyrkan. Den är objektiv och opartisk vilket ger alla en rättvis chans att bli bedömda utifrån det man har presterat i bolaget.

– LID tar all skriftlig information som finns om personalen och samlar den i en databas. Där granskas materialet på detaljnivå av vår algoritm, för att se till att alla är på rätt plats. LID kan också användas för att utvärdera personal inför en omorganisation eller ett annonserat varsel, eller då man står i begrepp att köpa upp ett annat bolag. LID kan i princip hantera hela granskningen av ett företags organisation till en bråkdel av kostnaden av vad organisationskonsulter tar i arvode.

Eliminerar bluffakturor till 100 procent

En annan tjänst Löwe erbjuder är programvaran Löwe Interceptor, som eliminerar bluffakturor till 100 procent. Programvaran kan integreras med vilket ekonomiprogram som helst, är helautomatiskt och behöver minimal översyn.

– Då många människor är hemma på grund av Coronakrisen, har kriminella element inte kunnat tjäna olagliga pengar den traditionella vägen genom exempelvis bostadsinbrott. Därför förutspår vi en lavinartad ökning av bluffakturor i år, i synnerhet vid överlämningar mellan ordinarie ekonomianställda och vikarierande semesterpersonal. Vår AI-lösning garanterar till 100% att inga bluffakturor släpps igenom och kan beroende på kundens tillval radera den fakturan så att t ex en oerfaren vikarierande ekonomiassistent av misstag inte betalar bluffakturan till företag med kopplingar till det yrkeskriminella nätverket. De som skickar ut bluffakturor är oftast yrkeskriminella organisationer och detta är vårt sätt att förhindra att företag av misstag bidrar till den yrkeskriminella verksamheten, avslutar Roger.

Fakta Löwe AI

Vi från Löwe AI som är en del av Löwe Consulting har tagit fram en kampanj för DI:s läsare. De företag som köper programlicensen för 120 000 SEK exklusive moms, som hanterar ett obegränsat antal fakturor, får använda programmet fram till 2021.12.31 om man lägger en intresseanmälan via vår hemsida.

EXTERN LÄNK: Läs mer här!

Mer från Löwe Rekrytering

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Löwe Rekrytering och ej en artikel av Dagens industri
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?