1515
Annons

Slopa företrädaransvaret

En viktig princip i lagstiftningen om aktiebolag är att medarbetare och ägare inte är personligen ansvariga för företagets skulder. Det gäller inte vad gäller skatten. Om ett bolag har likviditetsproblem och saknar medel att betala skatten i rätt tid måste i princip bolagets företrädare omgående vidta ingripande åtgärder som att avveckla bolaget. Det skriver Roger Persson Österman, professor i juridik.

Företagare tar risker i sina verksamheter och det händer att de misslyckas. Samtidigt är företagande viktigt för Sveriges välstånd och den svenska välfärdsmodellen. Konsekvenserna av ett misslyckande får inte vara alltför brutala – det måste vara möjligt för en företagare att få en andra chans. Hänsynslöst stränga konsekvenser för ett affärsmässigt felslut ska inte hämma svenskt företagande i stort. Därför föreslår jag att företrädaransvaret för skatter, i dess nuvarande utformning, bör tas bort.

I en ny rapport till Entreprenörskapsforum, Företrädaransvaret – Kan det avskaffas?, som lanseras i dag beskrivs hur allt företagande är ett risktagande och att företagare därför måste vara villiga att ta risker. Är riskerna för stora hämmar det företagandet.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar omfattas av en princip om begränsat ansvar. Det betyder att ägarna till bolagen inte är personligen ansvariga för skulderna. Inte heller ledningen av bolagen är personligen ansvariga. Principen anses mycket viktig och möjliggör ett rimligt risktagande och en effektiv kapitalbildning. Du kan ta anställning i en ledande roll eller satsa pengar i ett bolag utan att behöva vara orolig för att företagets skulder senare utkrävs av dig. Du vet vad du riskerar.

Det finns givetvis också ägare och företagsledare som agerar illojalt till skada för såväl enskilda som samhället. I bolagsrätten finns därför ett antal undantag från principen om begränsat ansvar i allvarligt klandervärda situationer. Dessa undantag är i många hänseenden noga övervägda och ger uttryck för en balans mellan de olika intressena.

Så är inte fallet vad gäller personligt ansvar kopplat till ett bolags skatteskulder. Ansvaret för skatteskulder är betydligt strängare än för andra skulder. Om ett bolag har likviditetsproblem och saknar medel att betala skatten i rätt tid måste i princip bolagets företrädare omgående vidta ingripande åtgärder som att avveckla bolaget. Om det inte sker på förfallodagen anses företrädaren ha agerat illojalt och oseriöst på ett sådant sätt att personligt ansvar bedöms som en rimlig följd.

Förra året föll också 350 domar om företrädaransvar. En försenad skattebetalning är alltså klassificerat som något mycket allvarligt och närmast att likna med ett strikt ansvar. Det överskrider med råge de åtaganden som associationsrätten ålägger företrädare för aktiebolag.

Om företrädaren tror att likviditetsproblemet är tillfälligt, till exempel för att bolaget väntar på en stor inbetalning från en kund, och avvaktar med åtgärder, är det fara å färde. En mycket stor risk uppstår för att företrädaren själv måste betala skatten. Detta gäller i princip alla bolagets företrädare (styrelseledamöter), även de som inte ens är ansvariga för skattebetalningarna.

Det särskilda företrädaransvaret för skatteskulder strider mot viktiga associationsrättsliga principer. Ansvaret är företagshämmande och ökar riskerna med att driva företag betydligt. En nystart kan i praktiken ofta vara omöjlig för en person som ålagts ett strängt företrädaransvar. Det skatterättsliga företrädaransvaret är hårdraget utformat som ett mycket strängt straff för den som inte betalar en skatteskuld i tid.

Samtidigt är företrädaransvaret ett medel som Skatteverket kan använda för att skydda såväl statsfinanserna som andra företag från osund konkurrens av illojala och kriminella företagare. En lindring av regelverket bör kombineras med åtgärder mot kriminella förfaranden.

Mina förslag till lättnader och skärpningar är därför:

Att företrädaransvaret för skatter i dess nuvarande utformning tas bort.

Att tidpunkten för inbetalning av personalskatter (källskatt på lön och arbetsgivaravgifter) flyttas mycket nära löneutbetalningstillfället. Förändringen minskar behovet av ansvarsregler.

Skatteverkets mandat att bevilja anstånd med skatteinbetalning föreslås öka. Syftet är att stärka möjligheterna för Skatteverket att arbeta konstruktivt och proaktivt i sitt borgenärsarbete. Bolag med likviditetsproblem bör ges positiva incitament, så kallade ”nudges”, till att ta tag i problemen.

Den formella rättssäkerheten för skattebetalaren bör stärkas genom att en tidsbegränsad villkorad rättighet till anstånd med skatteinbetalning införs.

Ett straff för skatteinbetalningsbrott/skatteborgenärsbrott införs för de företrädare som agerar allvarligt klandervärt. Det straff som kan komma ifråga ska endast träffa de företrädare som har agerat klandervärt i genuin mening.

Ett generellt ekonomiskt ansvar för skatteskada ska aktualiseras för den som begår skatteinbetalningsbrott/skatteborgenärsbrott och/eller andra typer av skattebrott. Ett sådant ansvar saknas i dag varför skattebrottslingar kan få behålla vinsten av sitt brott. Det måste ändras.

I stället för att straffa företagare som misslyckas ger mina förslag incitament för fler nya och sysselsättningsskapande företag. Något som gynnar staten, anställda och samhället i stort.

ROGER PERSSON ÖSTERMAN
Professor juridiska institutionen, Stockholms universitet.


Innehåll från QuenticAnnons

Holistiskt arbete med EHSQ & ESG ökar både wellness och affärsvärdet

Arbetet med EHSQ & ESG sker förvånansvärt ofta både manuellt och i silos. Om processerna istället kopplas samman och insikterna medvetandegörs så uppstår praktiska och affärsmässiga fördelar.

– Upplyst ledarskap möjliggör uppföljning av viktiga nyckeltal och att i tid agera på avvikelser som driver en kontinuerlig förändring. Quentic jobbar dedikerat och målmedvetet med Insight-2-Action, säger Eli Wald, Sales Manager på Quentic.

EHSQ - Environmental, Health & Safety, and Quality och ESG - Environmental, Social and Governance - blir allt viktigare för marknaden, påskyndat av ökade legala krav, nya regelverk från myndigheter och en rad av globala aktörer. Även EU:s taxonomi för investerare är en drivande faktor, liksom nya krav på rapportering och relaterade åtgärder. Konsolidering för årsredovisningen är essentiell.

– Bolag som långsiktigt arbetar med ett hållbart synsätt och bygger en genomgående systematisk säkerhetskultur och genuint intresserar sig för sina anställda, sina kunder och omvärldens wellness, ser ett ökat substansvärde liksom möjligheten att bibehålla relevansen över tid, säger Eli Wald.

Quentic medverkar till nya insikter

Quentics molnlösning ger en fullständig och samlad överblick över alla relaterade arbetsområden, utvärderar verksamhetens aktiviteter ur olika perspektiv, upptäcker samband och nya möjligheter och driver en positiv förändring.

Quentic kopplar samman funktioner för ämnesområden som Arbetsmiljö & Säkerhet, Kemikalier, Lagar & Regler med flera. Integration med HR, ERP och 3:e part tillhör kärnkonceptet för en holistisk lösning.

– Med en integrerad lösning mäter man och knyter samman alla viktiga processer och komponenter och tilldelar ett tydligt ägarskap, vilket är grunden för all Change Management-filosofi, säger Eli Wald och avslutar:

– Kommuniceras insikterna transparent till företagets ekosystem så föder man en positiv förändringsspiral genom hela värdekedjan. KPI-driven business möjliggör pro-aktivitet. Marknaden växer och bolag kan fortsätta vara lönsamma, kompatibla och relevanta. 

Om Quentic

• Branschledande global SaaS aktör för alla branscher

• Ledningssystem för bl.a. ISO 9001/14001/45001/50001 

• GDPR och ISO 27001 certifierad

Läs mer på: www.quentic.se 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Quentic och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?