Annons

Så startar Sverige om

DEBATT. Under snart ett halvår har Sverige varit i akut kris. Nu tycks vi vara på väg in i en övergångsfas då virusspridningen dämpas och ekonomin återhämtar sig men fortfarande behöver stöd. Nu är därför rätt tidpunkt att planera för åtgärder för en långsiktigt sund och stark utveckling, skriver Omstartskommissionens elva ledamöter.

Fr.v. Maria Wetterstrand, Lars Hultkrantz, Amy Loutfi, Lars Calmfors, Oskar Nordström Skans. Nedre raden: Åsa Hansson, Cecilia Malmström, Tor Borg, Susanne Ackum, Pontus Braunerhjelm. Stora bilden: kommissionens ordförande Klas Eklund.
Fr.v. Maria Wetterstrand, Lars Hultkrantz, Amy Loutfi, Lars Calmfors, Oskar Nordström Skans. Nedre raden: Åsa Hansson, Cecilia Malmström, Tor Borg, Susanne Ackum, Pontus Braunerhjelm. Stora bilden: kommissionens ordförande Klas Eklund.

Omstartskommissionen publicerar i dag, måndag, en plan för omstart av Sverige. Vi har arbetat på uppdrag av Stockholms Handelskammare, men har var och en skrivit självständigt och står för sina egna förslag.  

När Sverige lämnar den akuta krisfasen måste långsiktiga samhällsekonomiska hänsyn spela större roll. Akutstöden har varit nödvändiga, men Sverige har i längden inte råd att subventionera inaktivitet. Vi måste vrida om åtgärderna så att de stöttar aktivitet och snabb återgång i arbete.

Dyra permitteringsstöd bör fasas ut samtidigt som företagen ges drivkrafter att ta tillbaka medarbetare i produktionen. Rekryteringsstöd kan ges till företag som expanderar, investeringsstöd för att anpassa arbetsplatser, skolor och kollektivtrafik till fysisk distansering. Utbildningssatsningar bör ske för att rekrytera nya lärare och utnyttja perioden med lågt kapacitetsutnyttjande till kompetenshöjning för permitterade och arbetslösa. Stöd behövs för att hålla uppe byggande, reparera eftersatt infrastruktur och energieffektivisera byggnader. 

Men inte heller detta räcker. På lång sikt måste den ekonomiska politiken i högre grad främja omvandling, nya jobb och nya investeringar.

Omstartskommissionen föreslår därför långsiktiga reformer för ekonomisk styrka, hållbarhet och social inkludering. De tre hänger ihop. Uthållig styrka nås bara om den teknik vi använder är miljömässigt hållbar och om de sociala klyftorna minskar.

För att nå ekonomisk styrka behövs lägre skatt på arbete – för både lägre och högre inkomsttagare. Kapitalbeskattningen bör bli mer enhetlig och momsen breddas.

Innovation formar näringslivets långsiktiga konkurrenskraft. Villkoren för entreprenörer förbättras genom att personaloptioner görs mer tillgängliga. Ett utvidgat investeraravdrag motverkar brist på riskkapital i tidiga skeden. Universiteten bör stimuleras till tätare klustermiljöer och mer kontakter med företagare. 

Lagen om anställningsskydd moderniseras. Nya jobb bör tillskapas - inte minst i offentligt finansierad verksamhet – genom att mindre kvalificerade arbetsuppgifter bryts ut från mer kvalificerade.

Behovet av stöd betyder att statsskulden på kort sikt fortsätter att öka, men om några år är det dags att åter slå in på en bana med sjunkande statsskuldskvot. En tydlig plan behövs för detta.

För att Sverige ska bli mer miljömässigt hållbart är det önskvärt att möjligheterna att testa ny teknik blir bättre. Tillåt regelmässiga frizoner med mindre byråkrati och mer flexibilitet. Stöd utveckling av ny teknik inom vätgas, biogas och fossilfritt stål.

Lägg tills vidare planerna på nya stambanor för höghastighetståg på is, satsa i stället på upprustning av existerande kollektivtrafik. Skynda på elektrifieringen av vägtrafiken, genom både laddstolpar och elvägar. Bygg ut elnätet och inför högre koldioxidskatt på drivmedel.

Koppla miljökrav till utnyttjande av statliga stödåtgärder. Offentlig upphandling bör användas mer aktivt. Skynda på digitalisering genom fiber och 5G-nätverk och bygg ”smarta städer”. Arbeta inom EU för mer effektiv utsläppshandel och att fler länder inför koldioxidskatter. Sverige ska delta aktivt i EU:s ”green deal”.

Sverige måste bli mer socialt inkluderande. En massiv utbildningssatsning är avgörande för en långsiktigt jämnare inkomstfördelning. Många ungdomar går under pandemin miste om viktig kunskapsuppbyggnad. Höj den lägsta kvaliteten kraftigt genom hela utbildningsväsendet, från förskola till högskola. 

Utbildningen måste bli mer yrkesförberedande. Vi måste lära för livet, med återkommande möjligheter att lära nytt och höja kompetensen under yrkeslivet. Överväg en obligatorisk omställningsförsäkring.

Digitaliseringen måste kunna nyttjas av alla, för att skapa utvecklingskraft – och motståndskraft mot nya kriser. Vi behöver en klar strategi för hantering av data, större satsning på FoU, ett juridiskt ramverk kring användningen av AI. Den offentliga sektorn bör bygga en nationell digital plattform. Siktet ska vara inställt på ”digitalt välstånd”.

Dagens regressiva fastighetsavgift gynnar ägarna till de dyraste bostäderna. Den bör ersättas av en proportionell fastighetsbeskattning. Bostadspolitiken ska inte utgå från ”insiders”. Bostadsmarknaden måste få större rörlighet och sänkta inträdeshinder.    

Slutligen: Sveriges politik bedrivs inte i ett vakuum. Världen har blivit hårdare, med handelskrig och stormaktsrivalitet. Sverige ska sträva efter en öppen värld, med samarbete mot protektionism och chauvinism. Vi ska arbeta för multilaterala handelsavtal och fri handel med både USA och Kina. 

Sverige bör bli en mer aktiv medlem av EU. Vi ska driva på för rättvis och öppen konkurrens på den inre marknaden, inte minst för tjänster. Även på EU-nivå ska Sverige verka för strategiska investeringar i digitalisering, grön teknik, förnybar energi och cirkulär ekonomi. 

Vi hoppas att beslutsfattare i politik och näringsliv tar chansen till en omstart. Sverige lever igenom en svår tid. Men det är just i kris vi bör tänka nytt och lägga grunden till en ljusare framtid.

 

Susanne Ackum
Tor Borg
Pontus Braunerhjelm
Lars Calmfors
Klas Eklund
Åsa Hansson
Lars Hultkrantz
Amy Loutfi
Cecilia Malmström
Oskar Nordström Skans
Maria Wetterstrand


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Törngren Magnell & Partners AdvokatfirmaAnnons

Advokatfirman som fortsätter att växa trots kristider

Törngren Magnell & Partners Advokatfirma (TM & Partners) växlar upp trots att världen befinner sig i en osäker ekonomisk verklighet. En expansion som bland annat yttrar sig i namnbytet till TM & Partners, nya större lokaler och ny senior kompetens inom bland annat obeståndsrådgivning vilket gör erbjudandet inom kristidsrådgivning både relevant och komplett. 

TM & Partners startades 2006 och var då en transaktionsinriktad byrå med M&A, Bank & Finans och Kapitalmarknad som kärnområden. Nu är byrån bra mycket mer än en ”transaktionsboutique”. 

– Vi har växt kontinuerligt genom att addera det vi bedömer ger mervärde till våra klienter. Alltid med fokus på att individerna vi knyter till oss är lagspelare. Sedan starten har vi lagt till specialistgrupper inom Fastighetsrätt, Infrastruktur & Entreprenad, Tvistlösning och Arbetsrätt. Under det senaste året har vi dessutom kompletterat med delägarkompetens inom Obestånd & Rekonstruktion och Tech, två sektorer med stor framtidspotential, säger Kristoffer Stråth, Managing Partner.

Byråkultur som skapar framgång 

Många av byråns aktuella uppdrag är i nuläget kopplade till den rådande konjunkturomställningen, vilket har ställt krav på att kunna stötta i transaktioner som kräver en bredare kompetens än normalt. Likviditetsproblem och risk för obestånd är en verklighet för många företag just nu.

– Vår satsning på Rekonstruktion & Obestånd, tillsammans med vår tidigare kompetens inom M&A samt Bank & Finans, har gjort att vi har kunnat förena kärnverksamheten med den specialistkunskap som krävs idag. Vi erbjuder nu hela kedjan i vår obeståndsrådgivning inklusive konkursförvaltarskap genom rekryteringen av den erfarne obeståndsadvokaten Bill Kronqvist som leder Rekonstruktion & Obeståndsgruppen tillsammans med Peter Törngren. Satsningen har under våren resulterat i att vi verkligen kunnat vara behjälpliga vid förvärv med obeståndsproblematik som en särskild utmaning. Ett sådant exempel är vår medverkan i den omtalade räddningsaktionen av Ving-gruppen där bl.a. Peter Törngren och jag själv arbetade tillsammans med Vaiva Eriksson, som ledde transaktionsteamet, säger Sten Hedbäck, Partner (M&A).  

Natalie Bretz, Partner (Fastighetsrätt, Infrastruktur & Entreprenad), framhåller att den väletablerade ”true partnership”-strukturen, som innebär att delägarnas ersättning inte är kopplad till individuell intjäning, medfört att firman jämförelsevis enkelt har kunnat strukturera om och förstärka där behov uppstått. 

– Vi tror starkt på att true partnership resulterar i bästa möjliga rådgivning för våra klienter, eftersom intern konkurrens minimeras. Ett lyckligt utflöde av detta är också att vi som firma kan vara snabbfotad när det gäller investeringar och anpassningar för framtiden. Som exempel står vi mitt i pandemin och lanserar en satsning på Fintech-området, där två av våra nya delägare Fredrik Gustafsson (Tech) och Eva Sundling (Bank & Finans) leder det arbetet, fyller Kristoffer Stråth i.  

– Den stora satsning byrån gjort de senaste åren på fastighetssidan har varit lyckosam. Fastighetsmarknaden är alltjämt likvid, fastigheter är på lång sikt alltid ett bra investeringsslag, och vi ser positivt på resten av året, säger Natalie Bretz.

Spetsad kärnverksamhet i fokus

TM & Partners har haft ett särskilt högt tryck i sin Bank- och Finansverksamhet under våren och sommaren, och det tycks inte ske någon avmattning inför hösten. Är det osäkra tider behöver både banker och låntagare se över hur de kan hantera situationen på kort- och lång sikt. 

– Vår verksamhetsbredd, med ett mycket starkt erbjudande inom Bank- och Finansområdet, samt att vi levererar relevant och senior rådgivning gör oss till en trygg partner i transaktioner och kan ge klienterna ett försteg oavsett bransch och komplexitet i transaktionen, säger Cecilia Rudels, Partner (Bank & Finans). Dessutom har vi relevant erfarenhet sedan finanskrisen 2008-2009 och är väl positionerade inte bara för att hantera nya transaktioner, utan även för att hantera insolvenssituationer genom pantrealisationer eller andra proaktiva åtgärder. 

Läs mer på www.tmpartners.se 

Om TM & Partners

TM & Partners har de senaste åren expanderat kraftigt med nya delägare och verksamhetsområden samtidigt som man har lyckats vinna både klienters och andra ledande advokatbyråers respekt och förtroende. TM & Partners har idag fler än 65 anställda och 17 delägare, som alla arbetar vid byråns kontor på Jakobs Torg 3. 

Kontakt: Kristoffer Stråth, Managing Partner
kristoffer.strath@tmpartners.se
08-400 283 00

 

Mer från Törngren Magnell & Partners Advokatfirma

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Törngren Magnell & Partners Advokatfirma och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?