Annons

Så kan riksdagen stifta lag helt på egen hand

DEBATT. Riksdagen kan stifta lagar helt på egen hand. Det är ovanligt och kräver resurser men i dagens rörliga politiska landskap skulle det vara en välkommen sakpolitisk injektion, menar Sten Tolgfors, tidigare minister (M).

Tonen i den politiska debatten är hård och det politiska spelet tar ett betydande utrymme. Diskussioner om misstroendeomröstningar och om vilka partier som vill, inte vill eller inte ska få vara med i politiska förhandlingar är återkommande. 

Den negativa parlamentarismens princip är att en regering inte kan ha en riksdagsmajoritet emot sig. 

Men ingen regering vill heller se en majoritet för en annan politik formas i riksdagen.  

All makt utgår från folket. Riksdagen äger landets lagar. Varje riksdagsledamot kan betraktas som personligen ansvarig för de lagar vi har. Det finns i princip inga lagar hon eller han inte kan ändra förutsatt att det går att finna 174 andra ledamöter som stöder förslaget. 

Normalt föreslås lagar av regeringen, som baserar dessa på utredningsförslag som remitterats. Lagförslaget utformas efter hörande av Lagrådet och framläggs för riksdagen i proposition. Dessa förslag bereds i utskott och framläggs för kammarens omröstning. 

Men riksdagens ledamöter kan också själva, utan föregående proposition, utforma och föreslå lagförslag, för sedvanlig beredning i utskott och riksdagsbeslut. I Regeringsformen (4 kap 4 §) står att ”Regeringen och varje riksdagsledamot får” … ”väcka förslag i fråga om allt som kan komma under riksdagens prövning”. Till stöd för dessa förslag kan riksdagens ledamöter också använda utredningar som remitterats i vanlig ordning, men som en sittande eller tidigare regering av politiska skäl valt att inte gå vidare med, eller avvaktat med att föreslå.

Paradoxalt nog är dock landets lagstiftande församling, riksdagen, inte van vid eller kanske inriktad på att på riksdagsledamöters förslag stifta lag, i meningen hjälpa ledamöterna att lagtekniskt korrekt utforma lagförslag. Det påverkar balansen mellan riksdagen och varje regering och det har i praktiken inneburit att regeringen ensam föreslår lagförslag.

När en riksdagsmajoritet formas sker det därför ofta genom tillkännagivanden, där riksdagen berättar vad den tycker för regeringen. Dessa tillkännagivanden måste regeringen hantera och redovisa, men följer inte alltid. Riksdagen kan dock ställa regeringen till ansvar för hur tillkännagivanden tas om hand. 

Denna ordning med en tyckande riksdag kan möjligen verka otydlig för väljarna: ”Ni sa ju att en majoritet ville ändra lagen – men den förblev ju densamma?”

Om majoriteter uttrycks enbart genom tillkännagivanden sänker det kravet på politisk precision hos varje opposition. Det går lättare att samskriva sig därför att skrivningen inte har någon direkt verkan.

Men riksdagen kan alltså också stifta skarp lag på ledamöters förslag. Riksdagens ledamöter kan och har i några enstaka fall under enkammarriksdagen arbetat fram lagförslag, berett dem i utskott och beslutat om skarpa lagändringar, med eller mot den då sittande regeringens vilja. 

Ett sådant agerande ställer höga krav på partierna i opposition. Det räcker inte med att uttrycka åsikter om saker, den politiska viljan måste översättas i konkreta och korrekta lagförslag. Därmed måste hållbara majoriteter för en förändring förhandlas fram. Det är inte nog att gemensamt vara emot rådande ordning - man måste veta exakt vad man gemensamt är för och hur det skall åstadkommas. Politik är därmed mer än att peka på samhällsproblem, det är att fatta eller förbereda sig för att fatta beslut som löser dem. Riksdagen får därmed förhålla sig till konkreta reformförslag.

Riksdagsarbetet är i mångt och mycket framväxt i en tid med fem partier och två politiska block, där den reella majoriteten ofta var tydlig. Idag är det åtta partier, tre politiska block och varaktigt oklara majoriteter. Man kan därför förutse att fler frågor kommer att behöva lösas i riksdagen och färre kan över tid komma att förhandlas klart på regeringsnivå.

När vi 2006 formade majoritet (alliansen och MP) och ändrade Skollagen så att etableringsfrihet för fristående förskolor som uppfyllde kvalitetskraven infördes och fristående gymnasieskolor gavs möjlighet att erbjuda elever det Individuella Programmet (det senare förslaget röstade också socialdemokraterna för) fick vi, berörda ledamöter, arbeta fram lagförslagen själva. Utskottet var inte inriktat på att kunna stödja i detta. 

I Utbildningsutskottet genomfördes utfrågningar med berörda aktörer och lagförslagen remitterades till Lagrådet. Synpunkterna därifrån inarbetades i den reservation som sedan vann riksdagens stöd. Arbetet med lagförslagen och reservationstexterna utfördes så att beredningskraven och vikten av motiv tillgodosågs. Vi utgick från Skollagskommitténs arbete och remissinstansernas synpunkter.  

Det är alltså fullt möjligt för riksdagen att lagstifta på förslag av ledamöter, men det är tekniskt krävande. Arbetet hade stärkts av om Riksdagen då hade haft ett Lagstiftningskansli med juridisk expertis, inriktat på att stödja utskott, partier och enskilda ledamöter att formulera lagförslag och hantera lagstiftningsarbete kvalitativt och korrekt. Det är förmodligen en relevant aspekt också i dag.

Politiken skulle med detta göras konkretare, kraven på partierna skärpas och förhoppningsvis skulle debatten mer fokusera sakinnehåll och konkreta förändringsförslag. För varje regering kan lagstiftning som inte initieras av den själv såklart uppfattas som ett politiskt hot. Men samtidigt skulle löften om förändringar från varje opposition begränsas om de inte går att konkretisera. När allmänheten vet att riksdagens ledamöter är beredda att med kapabelt stöd lagstifta om förändring, så kommer kraven på att göra skillnad också att riktas mot partierna. Det normala förblir lagstiftning efter proposition, men riksdagen äger beslut om landets lagar.

Den formella möjligheten till lagstiftning på riksdagsledamöters förslag finns sedan länge och har också använts. Det kan ses som en väg att stärka riksdagens och sakfrågornas ställning.

Sten Tolgfors, tidigare statsråd (M) och riksdagsledamot


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från AdmincontrolAnnons

Att förvärva företag under en kris

Det råder ingen tvekan om att pandemin har påverkat M&A-aktiviteten över hela världen – den stora frågan nu är hur detta kommer att påverka framtiden. 

– Den digitala trenden kommer inte att mattas av, och företag bör förbereda sig på färre fysiska due diligence-processer och fler digitala möten i framtida processer, säger Feras Ibrahim, Business Development Manager på Admincontrol.

Avvaktande marknad under den initiala karantänen

I takt med att land efter land gick i karantän tillsammans med andra åtgärder för att bromsa virusspridningen, minskades också M&A-aktiviteten.

Situationen i mars kan beskrivas som en chockvåg på marknaden. Ett fokusskifte märktes och många företag la all sin kraft på sin kärnverksamhet och anpassning till den nya situationen, snarare än att utforska eventuella M&A-möjligheter.

Även om restriktionerna inte blev lika strikta här hemma i Sverige drabbades även den lokala M&A-marknaden hårt. Antalet transaktioner första kvartalet 2020, jämfört med samma period 2019, visar en minskad aktivitet på närmare 75 procent (källa Mergermarkets).

Värdet av de gjorda transaktionerna är ännu mer talande då detta under första halvåret 2020 minskades med närmare 70 procent jämfört med 2019 samma period. Det framgår tydligt att större affärer och gränsöverskridande transaktioner prioriterades ner.

Som en ledande datarumsleverantör på den svenska marknaden avslöjar efterfrågan på datarummen en del om läget på marknaden i nya initierade datarum på plattformen under våren.

– Dels pausades en del pågående processer hastigt under denna period, dock tycker jag skillnaden mellan april och juni på nya initierade projekt är ännu mer talande, där skillnaden är en ökning på närmare 400 procent på vår plattform. En kraftig nedgång i april följdes av en rejäl skjuts uppåt i juni, förklarar Feras Ibrahim, Business Development Manager på Admincontrol.

Förändringar i omvärlden skapar nya rutiner

Krisen drabbade marknaden i sin helhet, men inte alla sektorer och industrier var lika drabbade som andra. Teknik och läkemedel är två exempel på industrier som är i en starkare position för att blomstra i det nuvarande klimatet.

Private Equity visar ett växande intresse för den digitala infrastrukturen, som har spelat en essentiell roll i det ”nya normala” arbetslivet. 

– Vi ser också att Private Equity tar ett mer aktivt ägande och använder våra datarum som en krisportal för att kommunicera med sina portföljbolag, främst för att dela dokumentation om riktlinjer och best practice under krisen, säger Feras Ibrahim. 

Nu när de digitala plattformarna har fått större utrymme i vardagen kommer vi med all säkerhet fortsätta se ett ökat intresse av digitala DD-processer som en effekt av pandemin. 

Sindre Talleraas Holen, M&A Director på Visma, och hans team genomförde nyligen en fullständig due diligence-process utan några fysiska möten med motparten. Och Holen tror inte att detta kommer att vara den sista processen som sköts digitalt.

Han berättar:

– Den digitala Due dilligence-processen gick väldigt smidigt. Mycket blir gjort med verktyg som Datarum från Admincontrol kombinerat med konferenssamtal. Situationen vi är i just nu har skapat nya behov och ställer nya krav, men med ett klart mål fungerar det lika bra. säger Sindre Talleraas Holen, M&A Director på Visma

Han fortsätter: 

– Covid-19 har varit en ”game-changer” som drivit på digitaliseringen för M&A-marknaden. Det har blivit vanligare att ha introduktionsmöten online – något som spar tid för alla och naturligtvis även är miljövänligt.

– Även om vi får se en andra våg kommer nog många M&A processer fortlöpa. Covid-19 är inte en ”black swan” som det var i mars. Att starta upp en Due Diligence i ett datarum utan fysiska möten är inte så främmande som det var i mars. Vi ser att många processer som pausades i mars kommer att starta upp igen i höst.

– Visma har redan förvärvat 23 bolag detta år och det kommer att bli fler, avslutar Sindre.

Läs allt om Admincontrols datarum här

Förbättrat affärsklimat under hösten

Mycket tyder på ett förbättrat klimat framöver med nya möjligheter. Utifrån de insikter Admincontrol får via aktiviteten på datarums-plattformen ser Feras Ibrahim fram mot hösten med tillförsikt.

– Marknaden tar fart snabbare än vi förutspådde. Vi är redan nu tillbaka på en nivå som är jämförbar med situationen innan pandemin, och ser ingen indikation till minskning närmsta tiden. Intressant är också att nästan en tredjedel av de datarum som öppnades i juni inleddes i en förberedelsefas. Detta indikerar att företagen planerar och förbereder sig inför en M&A-process under de kommande 6-9 månaderna. Jag är övertygad om att vi kommer att se en ökad M&A-aktivitet i Sverige och internationellt under fjärde kvartalet, avslutar han.

Är du i ett läge att förbereda inför en kommande DD-process? 

Läs mer om Admincontrols förberedelseportaler här.

Admincontrol samlade fyra experter inom M&A för en paneldiskussion om ämnet. Här är en sammanfattning av diskussionen. Registrera dig för att lyssna på hela inspelningen: Acquiring companies during a crisis

Fakta om Admincontrol:
-  Grundades 2005 i Norge
- Kontor i Norge, Sverige, Finland, Danmark, England, Skottland och Nederländerna
- Förvärvades av Visma i oktober 2017
- Anställda: 100
- Över 900 aktiva pågående projekt med Admincontrols datarum
- Erbjuder även en digital styrelseportal med 4000 kunder samt 70 000 användare
- 98% väljer att förnya licensen årligen

EXTERN LÄNK: Läs mer här 

 

Mer från Admincontrol

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Admincontrol och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?