Hoppa till innehållet

Annons

Rejäl förvaltningsreform är nödvändig krisåtgärd

DEBATT. Vi är i ett överhängande behov av en förvaltningsreform. De försök som hittills gjorts för att effektivisera förvaltningen har inte fått tillräckligt starkt genomslag. Om förvaltningen framöver ska klara av sina huvuduppgifter måste den både bantas och effektiviseras, skriver tidigare näringsministern Björn Rosengren.

REFORMBEHOV. När krisen är över kommer det inte att finnas pengar till det som samhället vill prioritera, skriver Björn Rosengren.
REFORMBEHOV. När krisen är över kommer det inte att finnas pengar till det som samhället vill prioritera, skriver Björn Rosengren.

En viktig men förbisedd del i diskussionen om vårt samhälle efter coronapandemin rör den offentliga sektorn. Jag har i mina olika positioner inom regeringen, förvaltningen och fackföreningsrörelsen alltid betonat vikten av en stark såväl statlig som kommunal förvaltning. Men stark och stor behöver inte vara synonymer. Jag är rädd för att vi nu hamnat i en situation där storleken försvagar snarare än stärker förvaltningen. Vi behöver ställa oss två frågor. För det första: Finns det anledning att misstänka att effektivitetsbrister inom den statliga förvaltningen har försvårat hanteringen av denna kris? Och för det andra: Finns det anledning att misstänka att effekterna av krisen kommer att försvåra förvaltningens framtida förmåga att effektivt sköta sina viktiga uppgifter?

När det gäller den första frågan är det inte svårt att i dag hålla med vår socialminister Lena Hallengren om att det var ett misstag att skrota våra beredskapslager. Bred politisk enighet rådde om detta beslut när det togs, men det är klart att en svällande och allt mer ekonomiskt betungande myndighetssfär bidrog till beslutet. Någonstans måste det skäras och försvarsrelaterade frågor var under en tid mer av budgetregulator än katastrofskydd.

Den andra frågan är viktigare, och än enklare att besvara. När krisen är över, statens skattkista tom och belåningen ökar, kommer det inte att finnas pengar till det som samhället vill prioritera: polisen, när otryggheten övergår från att vara virus- till brottsrelaterad; den civila beredskapen, när det öppna samhället möter nya hot; det militära försvaret, när Ryssland kommer närmare och USA bygger protektionistiska murar; klimatet som kräver mer varaktiga samhällsförändringar än ändrade resmönster till följd av en pandemi.

Därför står vi inför ett val mellan att enbart reglera detta via skattehöjningar eller att hålla ner dessa, ändå ofrånkomliga, skattejusteringar genom att också genomföra en genomgripande effektiviseringsreform av våra statliga och regionala/kommunala förvaltningar. Skattevägen är inte så tilltalande då den närmast till hands liggande lösningen, höjda kapitalskatter, slår mot just de företag som regeringen sökt medel i statskassans alla skrymslen och vrår för att rädda, och en höjning av inkomstskatterna drabbar precis de yrkesarbetande som samma regering just sökt rädda med permitteringsstödet. Samtidigt är vårdens behov av ökade resurser ofrånkomliga, även om det också där i normala belastningssituationer finns flaskhalsar. Inte minst finns mycket att göra när det gäller vården och AI-utvecklingen.

Men vi är likafullt, enligt mitt förmenande, i ett överhängande behov av en stor, genomgripande, förvaltningsreform. Magdalena Andersson såg sig redan 2014, före valet förvisso, redo att spara 10 miljarder kronor på de statliga myndigheterna. Jag tror att man nu tvingas sätta ribban betydligt högre.

Vi har i dag cirka 340 myndigheter under regeringen. Av dessa har 140 färre än 50 anställda. De små myndigheterna kostar mest, per årsarbetskraft, det vet vi efter Statskontorets utredning ”Kostnaden för små myndigheter” (Dnr 2017/229-5).

Effektiviserar vi bort de minsta, inte genom att lägga ned hela verksamheten utan genom att föra in den under större myndigheters paraply, så vore mycket vunnet. Rymdstyrelsen, Fastighetsmäklarinspektionen, Konstnärsnämnden, Statens centrum för arkitektur och design, och allt vad de heter, inte behöver de alla vara en egen myndighet.

Sammanslagningarna skulle då också innebära att ett antal myndighetschefer, generaldirektörer och liknande, kunde avpolletteras, en åtgärd som inte har något egenvärde, men som även den skulle medföra betydande besparingar. Och även om staten tar hand om sina trotjänare, en sympatisk åtgärd med den vanvördiga beteckningen ”elefantkyrkogård”, så genererar myndighetsrensningen på sikt en påtaglig lättnad på löneutbetalningssidan.

Mer än så måste göras. Bara kostnaden för statsförvaltningens it-verksamhet uppgår till 30 miljarder kronor om året.  Och det beror på att alla arbetar som egna solitärer. Vissa steg i denna riktning har tagits, men de är stapplande och utan styrsel. Ska effektiviseringen bli verklighet måste regeringen börja peka med hela handen och visa vad den vill. 

Våra nordiska grannländer har kommit betydlig längre i detta, exempelvis Finland som beroende på en långvarig kostnadskris har varit tvungen att effektivisera sin statsförvaltning genom att centralisera bland annat it- och övrig administration.

Lägger du till detta även kommunerna, med sammantaget en miljon anställda, där varje kommun har sitt eget system, så finns här en enorm effektiviseringspotential. Vi har den kommunala självstyrelsens begränsningar, men det finns metoder för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, att hantera detta på ett både rättssäkert och effektivt sätt, om den politiska viljan finns.

De försök som hittills har gjorts för att effektivisera förvaltningen har inte fått tillräckligt starkt genomslag. Om förvaltningen framöver ska klara av sina huvuduppgifter måste den både bantas och effektiviseras. Finansministern anser att 10 miljarder kronor kan sparas inom statsförvaltningen. Jag menar att om vi till detta ser över de effektiviseringsmöjligheter som finns på den kommunala nivån är det inte orimligt att sätta ribban betydligt högre, kanske till och med sikta på en dubblering. Vad som krävs är en sammanhållen förvaltningsreform utifrån tydliga politiska mål och med ett samordnat genomförande.

Björn Rosengren

TCO-ordförande 1982-1994, Landshövding i Norrbotten 1995-1998, Näringsminister (S) 1998-2002

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från Nordea Private BankingAnnons

Fem fallgropar med vilande bolag – så navigerar du runt dem

Pernilla Frisk är affärjurist på Nordea Private Banking.
Pernilla Frisk är affärjurist på Nordea Private Banking.Foto: Mikael Sjöberg

Planerar du att sälja din verksamhet och därefter låta bolaget vila? Då finns det ett antal saker som måste beaktas – annars kan det hända att ditt bolag ur skattesynpunkt inte anses som vilande.

Extern länk: Läs mer om Nordea Private Bankings erbjudande

Många företagare som säljer sin verksamhet väljer att vänta och låter bolaget vila i fem år innan de tar ut kapitalet. Anledningen är att skatten då kan bli 25 procent istället för 55 procent. Men ibland visar det sig att det man trodde var ett vilande bolag inte alls är det.

Eftersom området rent juridiskt är relativt snårigt gäller det att vara noggrann och förutseende för att inte trampa snett, konstaterar Nordea Private Bankings affärjurist Pernilla Frisk.

– Det finns en del fällor med vilande bolag som är viktiga att känna till, säger hon.

Här listar hon fem fallgropar som du kanske borde åtgärda innan verksamheten säljs. Åtminstone om du tänkt dig att ha ett vilande bolag.

1. Fortsatt drift i annat bolag

Har du som företagare delat upp olika verksamhetsgrenar i flera bolag? Om du säljer ett av dem, men har kvar någon del av verksamheten som tidigare legat i samma koncern som det sålda bolaget, finns det risk för att du inte kan ha ett vilande bolag.

– Anledningen är du kan anses vara verksam i betydande omfattning i ett bolag som bedriver samma eller likartad verksamhet, förklarar Pernilla Frisk.

Detta gäller även om du har flyttat över kapital till ett annat bolag och bedriver någon typ av verksamhet i det mottagande bolaget.

2. Närstående bedriver drift i annat bolag

En annan fallgrop kan vara om man någon gång har gjort ett generationsskifte. Om ni är två syskon som delat upp verksamheten i två bolag och sedan drivit varsitt, finns det risk för att ingen av er kan sälja av sin verksamhet och ha ett vilande bolag. Det spelar ingen roll om generationsskiftet gjordes för flera decennier sedan.

Om ni däremot är kusiner som tagit över bolagen kan ni som säljare ha ett vilande bolag. Det beror på att kusiner inte ses som närstående utifrån ett skattemässigt perspektiv.

– Sedan några år tillbaka finns det en ny lagstiftning för att underlätta generationsskiften, men reglerna är ändå komplicerade, menar Pernilla Frisk.

3. Fortsatt anställning

Om du säljer samtliga aktier i ett bolag påverkas inte den skattemässiga statusen i det vilande bolaget av en eventuell anställning.

– Bedömningen blir dock en annan om du som ägare – eller någon närstående – har kvar andelar i det sålda bolaget, då kan du i de flesta fall inte ha ett vilande bolag, betonar Pernilla Frisk.

Detta gäller också om du återinvesterar i köparbolaget och någon i närståendekretsen fortsatt är anställd i bolaget.

4. Aktiv kapitalförvaltning

Hur aktiv man som ägare kan vara när det gäller att placera kapital i sitt vilande bolag är ovisst. Det finns rättsfall som visar att man själv kan fatta beslut om vissa omplaceringar, men det är oklart var gränsen går. Högsta instans har godkänt att ägare omplacerat cirka 20 procent av kapitalet och gjort cirka 50 köp- och säljtransaktioner under ett år.

För att undvika att man hamnar i en tvist med Skatteverket rekommenderar Pernilla Frisk att man förvaltar kapitalet diskretionärt, det vill säga överlåter placeringsbesluten till banken eller en annan förvaltare.

– Vi brukar även förorda att man är försiktig med att placera kapitalet i onoterade värdepapper, eftersom det kan öka risken för att bolaget inte anses vara vilande, påpekar hon.

5. Omstrukturering och enskild egendom

Slutligen, för att man ska kunna ha ett vilande bolag krävs det i vissa fall att man behöver göra en omstrukturering innan verksamheten säljs.

– Enkelt förklarat så säljer man aktierna i bolaget till underpris till ett nybildat bolag. Därefter säljer det nya bolaget aktierna i verksamhetsbolaget och köpeskillingen landar in i holdingbolaget, som man sedan låter bli vilande, säger Pernilla Frisk.

Även om aktierna i verksamhetsbolaget är enskild egendom, så innebär det inte att aktierna i det nya bolaget per automatik blir det.

– Här är det viktigt att ta hjälp av en jurist för att säkerställa så att även de nya aktierna blir enskilda.

Extern länk: Ta reda på mer om hur Private Bankings jurister kan hjälpa dig vid förändringar i ditt företag

 

Mer från Nordea Private Banking

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Nordea Private Banking och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera