Annons

Planera nu för en snabb elektrifiering av tung trafik

Takten på elektrifieringen överraskar. Utvecklingen av elektriska tunga fordon går betydligt snabbare än vad man trodde för bara ett par år sedan. Om tio år ska hälften av de nya lastbilarna gå på el, skriver företrädare för fordonsbranschen och Fossilfritt Sverige.

SNABB. De tekniska lösningarna för fjärrtrafiken bedöms vara kommersiellt redo runt 2025, vilket innebär att planeringen av denna trafik behöver startas omgående.
SNABB. De tekniska lösningarna för fjärrtrafiken bedöms vara kommersiellt redo runt 2025, vilket innebär att planeringen av denna trafik behöver startas omgående.Foto:Fredrik Sandberg / TT

När vi precis har vant oss vid att det finns allt fler elbilar på våra vägar är det redan dags för ellastbilarnas intåg på marknaden. Enligt fordonsbranschen kommer upp till 50 procent av försäljningen av nya tunga lastbilar 2030 utgöras av ellastbilar. Det visar den färdplan för fossilfri konkurrenskraft som BIL Sweden och fordonsbranschen har tagit fram för tunga fordon inom ramen för Fossilfritt Sverige och som överlämnas till regeringen den 14 oktober. 

Sveriges klimatmål för inrikes transporter är att växthusgasutsläppen ska minska med 70 procent till år 2030, jämfört med 2010, samt en helt fossilfri fordonsflotta till 2045. Tunga lastbilar står i dag för cirka 20 procent av transportutsläppen och trots arbete med transporteffektivisering och viss överflyttning till järnväg och sjöfart förväntas de tunga lastbilstransporterna öka med 26 procent till 2030. Det krävs alltså krafttag från både branschen och politiken för att klimatmålen ska kunna uppnås. Receptet för att nå målen är förutom transporteffektivisering, en ökad andel biodrivmedel, såväl låg- som höginblandning, och elektrifiering. 

Takten på elektrifieringen överraskar. Utvecklingen av elektriska tunga fordon går betydligt snabbare än vad man trodde för bara ett par år sedan. Eldrivna tunga lastbilar ansågs ligga flera år bort om det ens någonsin skulle bli möjligt. Nu bedömer branschen att det finns en stor potential och eldrivna tunga lastbilar för lokal och regional godstrafik har det senaste året lanserats för försäljning. 

Detta är en del av en global trend som inom EU drivs på av skarpa utsläppskrav på lastbilstillverkarna. De genomsnittliga koldioxidutsläppen för sålda fordon inom EU måste ligga under givna gränser och tillverkarna bedömer att kraven till 2030 inte går att nå utan en betydande andel elektriska lastbilar. 

Inom några år förväntas det finnas tunga fordon med räckvidd uppåt 30 mil. Majoriteten av transportuppdragen i Sverige är omkring 10-30 mil långa vilket därmed skulle klaras av utan att man behöver stanna för att ladda. Fjärrtransporterna kan till en betydande del klaras med rätt förutsättningar. Här finns flera alternativ, infrastruktur för snabbladdare längs våra större transportleder och dynamisk laddning, så kallade elvägar. Dessutom kan bränslecellselektriska lastbilar under andra halvan av decenniet bli en kompletterande viktig teknik för viss långväga tung trafik.

Förändringen sker inte av sig själv. Branschen kommer aktivt arbeta utifrån följande riktlinjer: 

- Att upp till 50 procent av försäljningen av nya tunga lastbilar, över 16 ton, kommer att vara elektriska lastbilar 2030, givet en tillräckligt väl utbyggd infrastruktur.

- Att främja transporteffektiviteten i transportsystemet.

- Att säkerställa att tunga fordon med en förbränningsmotor kan till 100 procent köras på biodrivmedel.

- Att fortsätta stärka den interna kompetensen gällande ny teknik.  

Detta måste ske genom samverkan mellan alla aktörer i ekosystemet och inte minst med regering och myndigheter.

Medan tillverkarna levererar fordon behöver staten bidra till förutsättningar för att ladda och tanka dem. En utbyggd laddinfrastruktur är avgörande för att elektriska fordon ska kunna slå igenom på bred front. En relativt omfattande utbyggnad av laddstolpar har påbörjats, men dessa är enbart avsedda för lätta fordon. Laddplatser för tunga fordon finns knappt alls. Inom EU finns i dag några få publika laddplatser för den tunga trafiken, i Sverige finns bara en laddplats i Göteborg och en i Luleå.

Därför välkomnar vi regeringens och samarbetspartiernas satsning på att bygga ut laddinfrastrukturen och påskynda elektrifieringen av tunga fordon de närmaste åren. Utbyggnaden av infrastrukturen bör ske stegvis. Det behövs dessutom tydliga och ambitiösa etappmål för elektrifieringen av tunga transporter, som visar vilka roller och ansvar olika aktörer har för en snabb utbyggnad av laddinfrastrukturen och för nätets effekt och kapacitet. I första fasen, som är här och nu, kommer den tunga lokala och regionala trafiken att elektrifieras för att följas av fjärrtrafiken. De tekniska lösningarna för fjärrtrafiken bedöms vara kommersiellt redo runt 2025, vilket innebär att planeringen av denna trafik behöver startas omgående.

En fördel när man ska bestämma lokaliseringen av publika laddplatser för tung trafik är att det finns mycket data hos fordonstillverkare om var denna trafik kör respektive stannar, och att kör- och vilotidsreglerna i ganska hög grad avgör var fordonen ändå måste göra övriga stopp. Det gör att man kan optimera installationen av laddplatser runt om i landet som kan täcka en ganska stor del av laddbehoven. Vad gäller bränslecellslastbilar behöver de tillgång till hållbar, grön, fossilfri vätgas i ett rikstäckande stationsnät längs huvudvägnätet på samma sätt som för flytande biogas (LBG). 

Staten behöver bidra till både finansiering och ett aktivt ledarskap i arbetet för en tids- och resurssatt nationell plan med tydliga mål för utbyggnadstakten. Kommande nationella infrastrukturplan är viktig och sannolikt behöver investeringar i elnät vägas in i den. Teknik- och affärsutveckling inom dessa områden går mycket snabbt och det är nödvändigt att regeringen och fordonstillverkarna arbetar tillsammans och i nära dialog med övriga EU-länder. 

Vi ser att elektrifieringen kräver en utbredd samverkan mellan delvis nya aktörer på flera plan. Det handlar om en systemförändring där det ekosystem som nu växer fram och som fordonstillverkarna är en del av, måste gå i takt.

Följande insatser för att elektrifiera transporterna krävs från regeringen för att färdplanen för fossilfri konkurrenskraft för tunga fordon ska kunna genomföras:

- Formulera en huvudstrategi för elektrifierade fjärrtransporter med utgångspunkt i vad som här beskrivits. 

- Använd miljöstyrande offentlig upphandling där myndigheter har ett särskilt ansvar för tydliga och offensiva miljö- och klimatkrav i upphandling både för inköp av fordon och för inköp av transporter. 

- Behåll miljölastbilspremie och säkerställ erforderlig budget.

 -Ta bort elskatten för elektriska bussar och lastbilar.

- Inför en smart miljöstyrande kilometerskatt som omfattar all trafik i Sverige, även utländsk, och som ersätter befintliga skatter och avgifter men med bibehållen miljölastbilspremien.

 

Just nu befinner sig världen i en pandemi. Fordonsindustrin har drabbats hårt av den pågående krisen. Vi är övertygade om att vägen framåt går genom en grön omställning Elektrifieringen är ett måste om vi ska nå 70-procentmålet till 2030. Men vi måste också vidta åtgärder för en ökad andel biodrivmedel och effektivare transporter. Låt oss visa resten av världen vägen till fossilfria transporter.

Svante Axelsson

Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

Mattias Bergman

VD Bil Sweden 

 


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från AdnavemAnnons

Adnavem flyttar makten från transportsäljaren till transportköparen

Att importera containrar fulla med gods skall vara smidigt och göras så miljövänligt som möjligt, enligt Andreas Wramsmyr, grundare av Adnavem.
Att importera containrar fulla med gods skall vara smidigt och göras så miljövänligt som möjligt, enligt Andreas Wramsmyr, grundare av Adnavem.

Den multimodala transportkedjan består av ett otal olika aktörer och lager på lager med mellanhänder som köper och säljer tjänster. Det är ofta en krånglig process där det är svårt att välja rätt lösning. Adnavem tillhandahåller en marknadsplats där transportköpare objektivt kan jämföra tusentals olika alternativ på transportkedjor. För att ge bättre insikt i hur logistikkedjan kan anpassas för bästa möjliga resultat erbjuder  Adnavem kostnadsfria webbinar som granskar rådande förutsättningar och möjligheter. 

Logistikbranschen är en konservativ bransch som nu tvingas genomgå en väldigt snabb förändring. I takt med digitaliseringens utbredning ändras nämligen transportköparnas beteende; yngre beslutsfattare förväntar sig en datadriven och transparent process, med direkt tillgång till scheman, priser och tilläggstjänster. Det öppnar också upp för att välja logistiklösningar baserat på exempelvis miljövänlighet, best service, tidsplan, kostnader och mycket annat.

– Att godset levereras helt, rent och i tid är överlag en hygienfaktor, men nu finns också utökade förväntningar på track-and-trace, att bli aviserad vid störningar, att kunna analysera och utnyttja data för ökad effektivitet, hastighet och miljövänlighet och mycket mer, konstaterar Andreas Wramsmyr, vd och grundare av Adnavem.

Data öppnar för automationslösningar

För att detta ska bli verklighet krävs en symbios mellan rätt teknologi och automation, vilket i sin tur kräver stora mängder data. Med komplexa algoritmer, GPS-spårning och AI samlar Adnavem därför allt från scheman över anlöp, avgångar och rutter till prisläge och avvikelserapporter i sin objektiva, digitala marknadsplats. På så vis får kunden direktkontakt med lokala leverantörer och slipper alla mellanhänder; istället kan man snabbt och enkelt jämföra tusentals olika transportkedjor och aktörer, såväl vad gäller pris och hastighet som punktlighet och miljövänlighet.

– Digitalisering och automation har lett till nya möjligheter, som i sin tur påverkar våra alternativ som transportköpare. Det digitala ersätter det manuella och repetitiva, med automatiserade interna och externa processer, vilka i sin tur ger en förbättrad kundupplevelse samt lägger grunden för att genomföra omfattande förändringar av sättet vi handlar med logistik. Den automatiskt insamlade datan hjälper transportköparen att styra processen i realtid genom att möjliggöra kartläggning av godsprocesser digitalt, omedelbar leveransspårning, hantering av godsdokument, fakturering och betalning.

I korthet innebär det möjlighet till att optimera varje enskild transport för att bättre kunna planera sin produktionsverksamhet och sina leveranser till slutkunden. 

Informativa webbinar utan kostnad

Andreas betonar att det många gånger handlar om att kunderna vill ta tillbaka en kontroll de aldrig ens haft, eller visste att de kunde få. Möjligheten uppstår att fatta både enklare, snabbare och bättre beslut och arbeta mer effektivt. 

– Digital samverkan mellan inköp, försäljning, logistik och lager, både i Sverige och Asien, sparar mycket tid för importörer samtidigt som de får kontroll. Varje part har helt enkelt alltid tillgång till information i realtid och gör sin del av jobbet en gång – vid rätt tillfälle. Alla tusentals transportalternativ finns ju där för att du har köpt eller sålt något. 

Mot denna bakgrund belyser Adnavem hela logistikflödet i sina webbinar och visar hur man kan uppnå ökad verksamhetsnytta genom att ta kontrollen över det.

– Vi är övertygade om att det kommer att resultera i en mer levande bransch och ökad tillväxt, vilket gynnar alla parter, avslutar Andreas.

OM ADNAVEM

Genom transparens och effektivitet kommer vi att sänka kostnaden för företag med transportbehov och möjliggöra global tillväxt för stora transport- och logistikleverantörer. 

Se vårt webbinar om Hur digitaliseringen påverkar dig som transportköpare  

Se vårt webbinar på temat Går det att importera hållbart från Asien? 

Läs mer om Adnavems lösningar här: Adnavems webbsida 

Mer från Adnavem

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Adnavem och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?