1515

Ny svensk linje för Kina

På tisdag fyller Kina 70 år. Landet har blivit världens första ekonomiskt framgångsrika statskapitalistiska diktatur. Sverige har aldrig fullt ut tänkt igenom vår relation till det nya Kina. Det är hög tid nu, skriver Moderaternas utrikespolitiska talesperson HANS WALLMARK och partiledare ULF KRISTERSSON.

Folkrepubliken Kinas historia har kantats av politiska experiment och storskaliga massmord. Den nya republiken byggdes på en grund av svält och förtryck. Mellan 40 och 70 miljoner människor dog som ett resultat av kommunismen. Stora språnget och Kulturrevolutionen blev de mest katastrofala händelserna i Kinas historia.

Dagens Kina ser radikalt annorlunda ut. Miljoner människor har fått det bättre sedan Deng Xiaoping öppnade dörren 1978. Den ekonomiska politiken skapade en väg bort från fattigdom till rollen som ekonomisk stormakt med förhoppningen att gå förbi USA som världens största ekonomi.

Det finns naturligtvis goda skäl att välkomna Kinas ökade välstånd. Men de materiella framstegen ger inte skäl att ursäkta allt annat i det nya Kina. Reformambitionerna och den ekonomiska liberaliseringen har ersatts med starkt ökad politisk kontroll över hela samhället.

Vi tror fortsatt mer på samtal än på isolering. Men samtalen måste vara i klarspråk. Kinas maktambitioner sträcker sig hela vägen upp till norra Europa och utmanar helt öppet västerländska värderingar och nationella intressen. På fem områden behövs nu en rakare och tydligare svensk linje gentemot Kina.

1. Mänskliga rättigheter

Rapporter avlöser varandra om miljoner muslimska uigurer som har internerats i Xinjiang-provinsen. Ett förtryck som sprider sig även till andra minoriteter. Varje år toppar Kina Amnestys lista över flest avrättningar. Och i år är det fyra år sedan den svenske förläggaren Gui Minhai kidnappades av den kinesiska staten.

Bristen på yttrandefrihet och den kinesiska brandväggen som stänger ute kineser från internet leder till en inskränkt och förvriden kinesisk världsbild.

Det får inte råda någon tvekan om på vilken sida Sverige står när demokratikämpar tar strid för fria medier, fri opinionsbildning och ett oberoende rättssystem – i Hong Kong och på fastlandet. Sverige borde tillsammans med andra EU-länder ställa hårdare krav på respekt för mänskliga rättigheter i Kina.

2. Starkare reciprocitet

I årtionden har den fria världen välkomnat Kina in i världsekonomin. Men nu är det uppenbart att Xi Jinpings Kina inte alls lever upp till rollen som en internationellt respekterad ekonomisk stormakt. Staten stärker sitt grepp om den kinesiska ekonomin och de kinesiska företagen, och bristen på respekt för immateriella rättigheter försvårar utländska företags långsiktiga möjligheter i Kina.

Väst måste hävda WTO:s regelbaserade internationella handelssystem och en rättvis, dubbelriktad frihandel som ger marknadstillträde på lika villkor. EU måste arbeta tillsammans med framför allt USA för att tvinga Kina att öppna sina marknader. Kinesiska företag i Väst måste granskas med samma måttstock som våra egna vad gäller konkurrens, subventioner, governance och korruption.

3. Förhindra intellektuella stölder

Det största hotet mot Sverige är just nu riktat mot det svenska näringslivet och den fria forskningen, genom spionage och industriella stölder som går att knyta till Kina. Svenska företag har länge larmat om kinesiskt industrispionage men upplever inte att det samlade offentliga stödet är starkt nog. Sverige måste bli betydligt bättre på att skydda svenska företag, allra tydligast företag i teknologisk framkant. Staten och näringslivet borde samarbeta närmare. ”Svenska intressen” är bredare än bara svenska staten.

Det är bra att Moderaternas förslag att inrätta ett samlat cybercentrum fanns med i årets regeringsförklaring. Rätt använt blir det ett viktigt instrument för att stärka cybersäkerheten hos både offentliga och privata aktörer. Intellektuella stölder och påtvingad teknologiöverföringen måste helst stoppas, annars lagföras.

4. Försvar mot påverkanskampanjer

De uthålliga protesterna i Hongkong visar hur den kinesiska propagandan blir allt offensivare och blir ett allt större problem, även i västvärlden. De kinesiska mediernas rapportering om utländska konspirationer mot Kina förfalskar systematiskt verkligheten.

Det är också anmärkningsvärt att Kina i betalda helsidesannonser bedriver ren propaganda i Sverige. Och att den kinesiska ambassaden i Stockholm på ett allt mer aggressivt sätt utövar påtryckning mot politiker, journalister och MR-aktivister. Och frågan kvarstår varför FN-organen UNDP plötsligt ställde in sin för Kina misshagliga utställning på Fotografiska.

För att värna vår säkerhet mot nya sorters hot, har Moderaterna drivit på för att Sverige ska inrätta en myndighet för psykologiskt försvar, vilket nu äntligen utreds. Den senaste tidens händelseutveckling i Kina pekar på behovet. Det gråzonshot vi i dag möter från flera auktoritära stater måste motverkas.

5. Gemensamt europeiskt agerande

Ett avgörande verktyg för att kunna hantera Kina, är att etablera ett tydligt och gemensamt euroepiskt agerande och ett nära samarbete med USA. EU måste solidariskt motverka kinesiskt tryck mot enskilda medlemsstater. Och den nya och mer ifrågasättande amerikanska Kina-politiken är förankrad långt bortom den nuvarande Trump-administrationen, och ska inte främst ses som ett utslag av tullar och protektionism.

Kina är på väg att bli världens största ekonomi. Men är redan nu världens största enpartistat och världens första ekonomiskt riktigt framgångsrika diktatur. Allt detta kräver en nyktrare svensk syn på Kina. EU har lagt grunden genom ny klartext i sin Kina-strategi. Det handlar nu för Sverige om att tillsammans med andra stå upp för mänskliga fri- och rättigheter och att själva skydda svenska statens och svenska medborgares och företags intressen i relationen med Kina.

Ulf Kristersson, partiledare (M)

Hans Wallmark, utrikespolitisk talesperson (M)


Innehåll från FacebookAnnons

Satsa globalt – här är experternas bästa råd för internationell expansion med e-handel

Business Sweden, Facebook och Smartly är tre aktörer som på olika sätt stöttar svensk export. Så hur gör man som svenskt företag för att lyckas internationellt?

En del av svaret är att utveckla sin e-handel och här är experternas bästa tips.

Så kan Facebook hjälpa dig att expandera verksamheten till nya marknader 

E-handeln har ökat dramatiskt det senaste året och för Sverige har det blivit en betydande exportinkomst. Fördelen med att satsa globalt är uppenbar: kundkretsen mångdubblas, men baksidor finns i form av bland annat ökad konkurrens, höga utvecklingskostnader och större risk för bakslag inom allt från lokala lagar till tull- och logistikproblem. 

Därför har vi ställt frågor till tre personer med över 60 års kombinerad erfarenhet av internationell handel med digital inriktning. Piet-Hein Kerkhof är Vice President på annonseringstjänsten Smartly och har drygt 20 års erfarenhet av internationell e-handel på några av världens största e-handlare. Linda Laszlo Ek hjälper svenska företag som vill ta sin e-handel ut i världen i sin roll som Senior Trade Adviser och expert på internationell e-handel på Business Sweden. Johnas Liljegren är Head of Retail på Facebook där han arbetar tätt ihop med många av Sveriges mest framgångsrika e-handelsexporter.

Om du hade ett råd till ett traditionellt företag inom B2C som vill börja med internationell e-handel, vad skulle det vara?

Linda Laszlo Ek:

– Klivet ut på andra marknader online kan innebära en mångdubblad kundkrets. För att stå sig i en allt tuffare globala konkurrens, där e-handlare slåss om kunderna, blir det allt viktigare att planera och lägga upp en exportstrategi för hur man ska positionera sig och sticka ut bland sina konkurrenter på varje marknad. Att därför förstå och lära känna varje marknad man ska in på och göra sig så relevant som möjligt mot sin målgrupp lokalt blir avgörande för ens framgång. Det handlar om alltifrån att synas i rätt kanaler, förstå kundernas beteendemönster och preferenser och inge ett förtroende som gör att lokala kunder känner sig trygga med att handla dina produkter.

Johnas Liljegren:

– I dag är det viktigt att vara upptäckbar, inte bara sökbar. Den fysiska butiken har historiskt stått för större delen av inspiration till köp, detta har nu flyttat till mobilen. Precis som vi vill få rekommenderat vad vi ska titta på eller lyssna på vill vi bli inspirerade till köp. Precis som underhållningsplattformar jobbar med personalisering genom data gör våra plattformar det också både för organiskt innehåll och för annonser. Att jobba med insikter, automation, kreativitet och produkterbjudande ger plattformar som Instagram eller Facebook möjlighet att inspirera fler att välja annonsörens produkter.

Piet-Hein Kerkhof:

– Gränsen mellan online och offline har suddats ut. Med allt som fladdrar runt i användarnas flöden och skärmar måste innehållet sticka ut och engagera. För att vara relevant måste man som företag anpassa sig. Du lyckas genom att sammanföra annonsköpare, kreatörer och dataanalytiker för att tillsammans skapa annonser som sticker ut, når fram och ger mätbara resultat. Börja med att digitalisera en sak först och gör det bra.

Vilken koll måste man ha på lagar och regler i de länder man säljer till?

Linda Laszlo Ek:

– Det beror på lite olika omständigheter och var i internationaliseringsprocessen du befinner dig samt hur mycket du ska satsa på en specifik marknad. Faktorer som vilka produkter du säljer, vilka marknader du ska in på samt vilka kanaler du ska använda spelar också roll. Men generellt sett kan man säga att ju mer riktad och lokalanpassad e-handel du kör mot en viss marknad, samt om du börjar komma upp i höga försäljningsvolymer, desto större ansvar har du att efterfölja lokala regelverk. Det kan handla om allt från lokala produktkrav, registreringskrav, momsredovisning, marknadsföringsregler till informationskrav på din webbshop för att nämna några exempel. 

– Allt regleras mer på e-handelsområdet än tidigare, så det gäller att se upp vilket ansvar man har på varje marknad. Inom EU pågår det ett stort arbete, där det kommer nya förordningar och direktiv hela tiden. Det är nog få som missat de nya momsreglerna med den nya e-tjänsten OSS, som träder i kraft den 1 juli och som kommer påverka EU:s e-handlare. Till nästa år kommer även nya regler för konsumenträtten inom EU.

Kan man jobba med internationell e-handel inom B2B? Vad är ett bra första steg för att komma igång? 

Johnas Liljegren:

– Minska friktion i alla led. Hur kan ni vara mer tillgängliga, enklare att handla av, bättre på att möta kunden? Ofta har man inom B2B en mindre kundgrupp och inom ett specialiserat område. Jobba smart med insikter och kunskap ni har inom ert produktområde och dela dessa med era kunder. Rollen mässor, event och fysiska möten haft tidigare flyttar allt mer online.

Linda Laszlo Ek:

– Det är klart att det finns en stor potential även för många B2B-företag att satsa på e-handel och digitala kanaler, något som vi ser blir allt vanligare och även nödvändigt för att skapa konkurrensfördelar. En bra fråga att ställa sig om man inte har börjat med e-handel ännu är: ”Kan jag förbättra kundresan genom att erbjuda mina företagskunder e-handel?” Sedan är det, liksom vid e-handel för B2C, viktigt att lägga upp en exportstrategi och göra sig relevant på varje enskild marknad genom att förstå e-handelsmognaden lokalt för branschen, samt preferenser och beteendemönster lokalt. Vad som funkar på en marknad kanske inte funkar på en annan.

Johnas Liljegren:

– Ja, rätt frågor är viktiga att ställa: Behöver du få fler företag att känna till din tjänst eller produkt för att vara valbar eller behöver du vara tillgänglig när kunden överväger olika leverantörer? Beroende på vilken kategori ni arbetar inom kommer e-handeln vara mer eller mindre planerad. Den stora skillnaden mot konsumenthandel är troligen att en större del av köpen är planerade.

Kan man etablera sig i många marknader trots att man inte sitter i dem fysiskt med hjälp av teknik i dag? 

Piet-Hein Kerkhof:

– Absolut. Annonsering i sociala medier är uppbyggd så att du kan skala upp den till nya marknader utan någon större ökning av din marknadsföringsbudget. Genom automatisering kan du enkelt hantera och växla mellan ett stort antal konton och kampanjer från ett och samma ställe. En annan fördel är att du kan hitta kunder som liknar dem som redan köper från dig, oavsett var i världen de befinner sig. Du kan även automatisera flerspråkiga kampanjer för att marknadsföra dina produkter på lokala språk.

Linda Laszlo Ek:

– Ja, det är ju det som är den stora fördelen med e-handel och digitala kanaler. Att man, tack vare teknik och digitala kanaler, i dag kan bli en globalt framgångsrik exportör utan att behöva etablera sig med fysisk verksamhet på varje marknad. Sedan finns det förstås en del fördelar med lokal etablering och registrering efterhand man börjar komma igång med försäljning på en specifik marknad och vill satsa mer ordentligt. Lokal etablering gör det möjligt att spela på lika villkor och till viss del erhålla samma förmåner som sina lokala konkurrenter. Det kan till exempel vara att skaffa ett lokalt varulager för att kunna konkurrera om snabba leveranser, att erbjuda lokala betallösningar eller rekrytera lokal kundtjänst.

Johnas Liljegren:

– Globala plattformar som Facebook och Instagram är bra exempel på hur digitalisering och globalisering suddar ut landsgränser. Man kan som varumärke ha en närvaro i alla länder där de globala plattformarna verkar. Att sälja sina produkter via e-handel har lägre kapitalkostnader än fysisk handel. Försäljare kan via e-handelsplattformar som till exempel Shopify skapa e-handel och betalningslösningar utan stora initiala kostnader och de kan jobba med personalisering och effektiv marknadsföring med verktyg som bland annat Facebook tillhandahåller. Vi ser i dag ofta hur nystartade så kallade ”digital native vertical brands” tänker globalt från start och kan styra det mesta centralt och med små team med hjälp av teknik.

Så kan Facebook hjälpa dig att expandera verksamheten till nya marknader 

 

 

 

Mer från Facebook

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Facebook och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?