Kemikalieförbud bättre än dyr och krånglig skatt

DEBATT. Kemikalieskatten är felkonstruerad och har drabbat svenska företag hårt. I ett försök att rätta till problemen föreslår regeringen att även utländska företag ska betala skatten. Den kommer dock fortsätta slå fel även efter regeringens utvidgning, anser Philip Thunborg från Företagarna.

KEMIKALIEFÖRBUD. Det är bättre att avskaffa kemikalieskatten och ersätta den med något som ger riktig miljönytta, så som ett förbud på EU-nivå mot de kemikalier som finns i elektronik och vitvaror.
KEMIKALIEFÖRBUD. Det är bättre att avskaffa kemikalieskatten och ersätta den med något som ger riktig miljönytta, så som ett förbud på EU-nivå mot de kemikalier som finns i elektronik och vitvaror.Foto:Grøtt, Vegard

I Sverige tas sedan 2017 en skatt ut på hemelektronik och vitvaror. Syftet är att minska förekomsten av skadliga kemikalier i natur och hemmiljö. Effekten har dock blivit att svenska företag tappat i försäljning, samtidigt som de oönskade kemikalierna fortsätter att sprida sig i våra hem. Kemikalieskatten är felkonstruerad i sin nuvarande form och bör avskaffas.

Eftersom skatten endast gäller för säljare i Sverige kan konsumenter enkelt och snabbt via e-handel köpa samma varor till samma pris som tidigare – eller lägre – levererade från andra länder, både inom och utanför Europa. Detta har drabbat den inhemska branschen och återförsäljare hårt.

Bara den höjning av skatten som genomfördes i augusti i fjol, där maxtaket höjdes från 327 till 440 kronor per produkt, förutspår HUI Research kommer resultera i 2000 förlorade arbetstillfällen. Samtidigt är miljövinsten försumbar, eftersom de farliga kemikalierna finns i de produkter konsumenter beställer från utlandet.

Regeringen har nu erkänt att skatten inte blivit vad man tänkte sig från början, och föreslagit en ändring så att även utländska försäljare ska omfattas av skatten, och därmed konkurrera på samma villkor som deras svenska motsvarigheter.

Det är bra att regeringen tagit till sig av kritiken och försöker lösa problemet. Men Företagarna har mycket svårt att se hur Sverige ensidigt ska kunna ta ut skatt av utländska företag som inte har en närvaro i Sverige.

Hur ska Skatteverket upptäcka fusk? Problemet med den förändringen av kemikalieskatten som regeringen föreslår är främst möjligheten till marknadskontroll. Skatteverket kommer även fortsatt sakna möjlighet att upptäcka försäljning av skattepliktiga varor i de fall då en utländsk försäljare inte själv rapporterar in sin svenska försäljning.

Om fusk upptäcks, vem ska driva in skatten? Låt säga att Skatteverket ändå upptäcker en aktör som säljer skattepliktiga varor till Sverige men inte rapporterar det. Då kvarstår frågan hur indrivningen av skattemedel ska gå till rent praktiskt. Skatteverket kan som svensk myndighet inte på egen hand driva in skatt utanför landets gränser. Det skulle bli mycket problematiskt för Sverige att behöva godta att andra länders skattemyndigheter på motsvarande sätt beskattar svenska företag för varor de exporterar.

Kostar skatten mer än vad den smakar? Givet det arbete som landar på Skatteverket i form av marknadskontroll och indrivning av skatt från utländska företag är risken uppenbar att elektronikskatten, trots regeringens ändringsförslag, fortsätter kosta betydligt mer i både pengar och administration än den miljömässiga vinsten motiverar.

Kemikalieskatten har slagit fel och kommer fortsätta att slå fel, även efter den utvidgning som regeringen nu föreslår. Kemikalieskatten på elektronik och vitvaror bör därför avskaffas och i stället ersättas med något som skapar riktig miljönytta.

Redan i dag är många kemikalier förbjudna både i Sverige och i EU. För att få bort miljöskadliga kemikalier från marknaden bör ett förbud på EU-nivå mot de skadliga kemikalierna i elektronik och vitvaror införas. Först då kan vi på allvar eliminera oönskade kemikalier i våra hem utan att vi samtidigt riskerar jobb och tillväxt på hemmaplan.

Philip Thunborg, näringspolitisk expert Företagarna


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Tele2Annons

En ansvarsfull väg mot framtiden – Så vill Tele2 bli ledande inom hållbarhet

Tele2 har gjort ett tydligt ställningstagande att bli ledande inom hållbarhet. Med ambitiösa miljömål och innovativ teknik vill man bidra till omställningen mot en smartare värld. För att man vill och kan - och för att kunder, medarbetare och investerare kräver det. 

– Vi gör ett riktigt bra jobb som vi är stolta över. Och våra kunder kan känna sig säkra på att de gör ett gott miljöval. Men vi kan bli ännu bättre, säger Erik Wottrich, som är global hållbarhetschef på Tele2. 

– Vår ambition är att bli världens smartaste telekomoperatör och då ingår hållbarhet och klimatansvar som en viktig och självklar del. 

I april 2020 blev Tele2 som första telekomkoncern i Sverige och Baltikum klimatneutralt i sin egen verksamhet. Det innebär att all el i verksamheten, från kontor till basstationer, kommer från förnybara energikällor. För det som återstår, exempelvis transporter, sker klimatkompensering genom investeringar i FN-certifierad vind- och solenergi i Indien. I Sverige uppnåddes klimatneutralitet redan 2018. Sedan dess har koldioxidutsläppen sjunkit med nära 90 procent, vilket motsvarar 40 000 ton koldioxid per år eller utsläppen från 8 000 svenskar. Ett fantastiskt resultat och ett kvitto på att medvetet arbete och aktiva val lönar sig. 

Men det är bara början. Nästa steg är att klimatsäkra hela värdekedjan från leverantörer till slutkund. Med en ny hållbarhetsstrategi, parat med innovativ teknikanvändning och ambitiöst satta miljömål vill Tele2 bli bäst i klassen. 

– När våra kunder och medarbetare tillfrågas om vad de tycker är viktigt att vi agerar på kommer klimatfrågorna ut högt. Men att ha mål, plan och ansvarstagande på plats är också något myndigheter, investerare och ägare i allt högre grad kräver av oss, säger Erik Wottrich.

Klimatet har blivit en ödesfråga för alla, konstaterar han. Om vi ska stoppa den globala uppvärmningen, nå målen i Parisavtalet och rädda vår planet krävs bestående förändringar i hur vi lever, organiserar oss, möts och gör affärer. Alla måste hjälpas åt och med bara nio år till 2030 - då världens CO2-utsläpp enligt plan ska ha halverats för att hålla uppvärmningen på 1,5 grader C - är det bråttom.  

Telekombranschen spelar en nyckelroll i sammanhanget - som möjliggörare av omställningen till ett uppkopplat, smart och hållbart samhälle genom tillhandahållande av infrastruktur och tjänster. 

Samtidigt går det inte att bortse från att telekombolag själva utgör en del av problemet, som stor konsument och leverantör av hårdvara och förbrukare av energi.   

– Vår roll förpliktigar, men ger oss också stora möjligheter att bidra och göra skillnad, dels internt men också för kunderna och samhället i stort, konstaterar Erik Wottrich. 

9 000 intressenter har sagt sitt 

Den nya hållbarhetsstrategin, som lades fram i januari 2021, är en viktig milstolpe med högt signalvärde till marknaden. Den är också unik i sitt slag då den bygger på inspel från drygt 9 000 intressenter – kunder, leverantörer, medarbetare, investerare och partners – som har tillfrågats om sina önskemål och prioriteringar.   Resultatet av analysen har sammanfattats i fyra strategiska huvudområden: 

* Att främja cirkulär ekonomi för att bekämpa klimatförändringar 

* Att driva på innovation för hållbarhet 

* Att maximera sin egen potential genom mångfald och inkludering  

* Att skydda barn i ett uppkopplat samhälle  

De representerar en sammanvägd bild som svarar väl upp mot relevanta FN-mål (UN Sustainable Development Goals), samtidigt som de ligger i linje med företagets affärsstrategi. 

Siktar på klimatneutral värdekedja

Att främja cirkulär ekonomi för att bekämpa klimatförändringar och att driva på innovation för hållbarhet är hörnstenar i strategin. Redan idag bedrivs flera ambitiösa initiativ. 

För att fasa ut fossila bränslen och skapa en helt cirkulär ekonomi pågår en rigorös kartläggning av utsläpp, energianvändning och återvinning av hela värdekedjan. 

– Vi har tittat på allt från hur våra medarbetare reser till jobbet till vilka utsläpp som kan orsakas av kunderna. Men den största utmaningen är att få koll på hårdvaran, det vill säga allt från mobiltelefoner och tillbehör, till hårdvaran i basstationer och växlar, konstaterar han. 

Tele2 arbetar med så kallade Science Based Targets för klimatarbetet. Det är ett globalt initiativ där en oberoende tredje part granskar att företagets klimatmål stöttar Parisavtalet. Projektet pågår just nu. Resultatet kommer på sikt att vägas in vid upphandlingar och i partnerrelationer.  

– Första steget har varit att kartlägga värdekedjan, i nästa steg handlar det om att sätta relevanta mål för att sänka utsläppen och att få våra kunder och leverantörer med oss på resan, säger Erik Wottrich. 

Innovation och cirkulär ekonomi

Arbetet med att nå klimatneutralitet är både cirkulärt och innovativt. Att 100 procent av all el kommer från förnybara energikällor är cirkulärt. Samtidigt pågår ett ständigt arbete med att sänka energiförbrukningen i stort. 

Via det internationella forskningsprojektet AI4Green, därTele2 har en ledarroll används AI för att optimera energianvändningen i basstationerna. Det förväntas sänka elförbrukningen med 40 procent. Att på detta sätt testa ny teknik ligger väl i linje med målet att vara världens smartaste telekombolag. 

En minst lika viktig fråga handlar om hårdvarans livscykel och om att ta ansvar för och hantera elektroniskt avfall. Tele2 har idag en process för återtag av elektronikprodukter, där man gör rekonditionering och ger dem nytt liv på en annan marknad, alternativt plockar isär dem och källsorterar avfallet. 

”Mobil som tjänst”, MST, heter ett initiativ på företagssidan. Det innebär att ett företag istället för att köpa in mobiltelefoner till personalen abonnerar på telefoni som en tjänst och får livcykelhantering och återvinning på köpet. Här är Tele2 en föregångare i branschen, enligt Erik Wottrich.  

5G, AI och IoT driver omställning av samhället

Väl utbyggd infrastruktur och smarta tjänster är som nämnts grunden för ett mer hållbart samhälle. Det blir ännu tydligare när kombinationen AI, och IoT banar väg för uppkopplade smarta städer, självkörande fordon och flödesoptimering. 5G-nätet som har en högre kapacitet och lägre energiförbrukning förväntas förlösa ytterligare potential. Tekniken kan komma att hjälpa i princip varje bransch att nå hållbarhetsmål genom att göra det möjligt att förändra processer och beteenden. 

– Jag ser med spänning fram emot genomslaget för 5G. Det kommer skapa möjligheter för nya hållbara lösningar för både individer och samhällen. Även den fortsatta utvecklingen inom IoT, automatisering och AI tror jag kommer få stor positiv påverkan på miljöarbetet, avslutar Erik Wottrich. 

Vad är du själv mest stolt över hittills? 

– Vårt arbete med klimatneutralitet och det vi gör för att hantera elektroniskt avfall. Och på sikt kommer vår rigorösa kartläggning av värdekedjan få stor effekt hoppas jag! 

Hur ska kunderna tänka? 

– I första hand ska de veta att de gör ett bra val med oss som tjänsteleverantör. På hårdvarusidan skulle jag gärna se att de ställde högre krav, vad gäller produktion, livslängd och energieffektivitet. Det är kundernas krav vi som företag svarar på. 

 Vill du veta mer, besök gärna tele2.se/foretag/hallbarhet 

 

Mer från Tele2

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Tele2 och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?