1515
Annons

Enskilda firmor lämnas i sticket

DEBATT. Närmare hälften av alla företag i Sverige är enskilda firmor. Men de särbehandlas och får inte det stöd de borde ha rätt till i coronakrisen. Det skriver Owe Marstorp, utbildare och konsult.

Foto:Adam Ihse/TT

48,6 procent av alla företag som bedriver verksamhet i Sverige, eller drygt 600.000, utgörs av enskilda firmor. Merparten av dessa företag omsätter mindre än 1 Mkr och saknar anställda. De driver inkomstslaget enskild näringsverksamhet med personligt ansvar för ingångna avtal, skatter, sociala avgifter och mervärdesskatt. Oavsett om det är en skattekrona eller upplånad krona från banken har den enskilde näringsidkaren ett personligen betalningsansvar. Klaras inte åtagandena av under coronakrisen riskerar näringsidkaren betalningsanmärkningar och i värsta fall personlig konkurs.

Enligt skatteverkets statistik för år 2018 redovisade drygt hälften av enskilda firmor ett överskott på 42,8 miljarder kronor. Totalt stod enskild firma för 8,7 miljarder kronor i momsinbetalningar till skatteverket år 2018 vilket motsvarar 2 procent av skatteverkets totala momsintäkter. Totalt bidrar denna grupp med cirka 30 miljarder kronor till statskassan varje år.

Flertalet av dessa påverkas starkt av coronakrisen genom att deras kunder skjuter fram på sina inköp eller avslutar uppdrag i förtid. För flertalet innebär det att de tappar merparten av eller hela sin intäkt. Denna målgrupp har som regel intäkter kopplade till kunduppdrag, tjänsteförsäljning eller annan service. De drabbas tidigt i kedjan av kunders kostnadsneddragningar eller besparingar utan tillgång till vare sig varsel eller uppsägningstider. De har sällan några stora likvida reserver för att hantera stora försäljningstapp utan tvingas skruva på alla kranar för att rädda situationen och undvika personliga betalningssvårigheter.

Att verksamheten bedrivs som enskild innebär som regel att merparten av intäkterna går till att täcka vanliga rörelsekostnader för driften, hyra, leasing, abonnemang och räntor. Överskottet blir inkomst av näringsverksamhet och ska belastas med egenavgifter. Ett intäktsbortfall slår direkt mot månadens överskott och inkomstutrymme.

En tillfällig sänkning av egenavgifterna från 28,97 procent till 10,21 procent samt möjligheten till hyresreduktion på lokalkostnad är nu tillsammans med möjligheten att söka uppskov på egenavgift och mervärdeskatt de förslag som skulle kunna lindra denna företagsgrupps ekonomiska utsatthet. Ett uppskov på skatt och moms är en personlig skuldsättning att reglera framöver och förutsätter att verksamheten har en framtid. I annat fall kan det uppstå problem då den framflyttade skatteskulden och momsen ska regleras på förfallodatum. Här finns i dag inte samma skydd för den enskilda näringsidkaren som företagaren har i aktiebolagsformen.

Möjligheten bland aktiebolag till korttidsarbete som även omfattar aktiebolagets ägare och närstående gäller inte enskild firma. Det finns ingen logisk förklaring till denna diskriminering. Förslaget att höja avsättningen till periodiseringsfond med 100 procent är en fälla. Den innebär att företagaren blir utan inkomst 2019 samt inte får någon avsättning till den allmänna pensionen 2020. Att 100 procent sätts av till periodiseringsfond är inte att rekommendera av flera skäl. Det innebär att en framtida upplösning kan orsaka marginalskattekostnad och svårigheter att reglera den uppskjutna skatten som är värsta fall kan uppgå till 56 procent av den gjorda avsättningen.

I åtgärdspaketen erbjuds bland annat den enskilda näringsidkaren att söka a-kassa. Konsekvensen av a-kassa blir då att verksamheten ska betraktas som vilande. Det innebär ett förbud att verka i näringen oavsett ingångna leasingkontrakt, hyresavtal och andra abonnemang. Inga kundkontakter, inga offerter och inga nya uppdrag får odlas i den vilande verksamheten. Det tvingar således fram en fullständig lockdown av rörelsen.

Den bristande förståelsen för formen enskild firma och dess innebörd innebär att den enskilda näringsidkaren nu lämnats i sticket. Företagaren har lämnats utanför de möjligheter som andra företagare som driver aktiebolag kan nyttja genom korttidsarbete samt skydd mot personlig konkurs och utmätning.

Det krävs ett nytt beslut från politiken. Varje enskild näringsidkare har i dag en sjukpenninggrundande inkomst genom försäkringskassan. Låt den ligga till grund för en inkomstersättning och likställ den enskilda näringsidkaren med ägare för aktiebolag och tillåt korttidsarbete. Ge annars den enskilde näringsidkaren möjlighet till a-kassa samt att möjlighet till korttidsarbete tillåts för att skapa förutsättningar för en snabbare uppstart. Ge den enskilda näringsidkaren ett femårigt moratorium på uppskjuten egenavgift och moms samt en årlig nedskrivning på halva beloppet under samma period.

 

Owe Marstorp, utbildare och konsult

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debatt: Den generösa flyktingpolitiken

HÄLLEFORSNÄS. I Sveriges övergivna bruksorter kan man följa vårt lands ekonomiska utveckling. Ekonomhistorikern och författaren Jan Jörnmark har rest till det djupaste Bergslagen. Detta är den tredje delen av Di Debatts sommarföljetong.

Foto:Jan Jörnmark
Foto:Jan Jörnmark
Foto:Jan Jörnmark
Foto:Jan Jörnmark

På golvet inne i det stängda kommunhuset i Hällefors står en lång målad fresk. När den gjordes i slutet av femtiotalet var den en tidsresa från de gamla hammarsmedjorna fram till rekordårens sagolika triumf. På de sista bilderna går de självmedvetna och välbetalda arbetarna till fabriken, samtidigt som deras barn tränar för nästa fotbolls VM. Det är en bild av gränslös framtidstro, gjord exakt i det ögonblick när efterkrigstidens svenska självbild av landet som inte kunde göra något fel kulminerade. Hur verkligheten skulle se ut kunde ingen föreställa sig. 

En bild av den obegränsade framtidsoptimismen.
En bild av den obegränsade framtidsoptimismen.Foto:Jan Jörnmark

Drömmen om framtiden gick mot sitt slut redan ett decennium efter att målningen sattes upp första gången. Sysselsättningen i Bergslagen kulminerade, och befolkningen började minska och åldras i ännu högre takt. Överallt i de svenska bruksbygderna, stod de nybildade storkommunerna uppenbart med en större kostym än de behövde. Till en början var överkapaciteten mest synlig i bostadshusen. Där fanns det larm om tomma lägenheter redan under sjuttiotalet, men trots det fortsatte subventionerna till nyproduktionen. Under åren efter 1985 intensifierades till och med byggandet, vilket skapade stora problem när nybyggena kom ut på marknaden. Under nittiotalet ledde det till att flera stödprogram för att klara kommunernas och de allmännyttiga bostadsbolagens problem skapades. Stödprogrammen gick under begreppen ”bostadsakuten” och ”kommunakuten”.  De bidrog till att cirka 20 000 lägenheter försvann, men det fanns absolut ingen övergripande planering av processen för att krympa bruksorterna.

Nu återstår bara rivningarna. Den här bilden från Säffle.
Nu återstår bara rivningarna. Den här bilden från Säffle.Foto:Jan Jörnmark

Men det fanns också ett annat sätt att lösa efterfrågeproblematiken på lägenheterna och redan 1992 skrev DN att… ”Det stora behovet av flyktingförläggningar, som nu gör att invandrarverket hyr över 1 000 tomma lägenheter av allmännyttan runt om i landet, förbättrar uthyrningssiffrorna väsentligt…” Fenomenet som DN tog upp var det som skulle bli början på en lång utveckling av flyktingmottagande. Den generösa migrationspolitiken blev ett strukturellt drag, där stora mängder tomma allmännyttiga lägenheter blev en starkt bidragande orsak till föreställningen om att det fanns gott om plats i landet. Mängder av politiker tog chansen att göra affär av dom tomma lägenheterna genom att hyra ut till migrationsverket samtidigt som man fick statliga etableringsstöd för flyktingarna.

Lägenheterna har slutat att vara tillgångar i flyktingpolitiken.
Lägenheterna har slutat att vara tillgångar i flyktingpolitiken.Foto:Jan Jörnmark

Den situationen var åtminstone kortsiktigt hållbar så länge antalet migranter till Sverige höll sig på en någorlunda stabil nivå, vilket den gjorde fram till den stora flyktingkrisen 2015-16. Då tredubblades på kort tid mängden människor som ansökte om asyl och som vanligt fanns möjligheterna att skaffa fram någon form av bostäder i de överdimensionerade bostadsbestånden i bruksbygderna. Som syns i figuren ledde det till att andelen av befolkningen med utländsk bakgrund ökade kontinuerligt i kommuner som Filipstad och Hällefors. Eftersom den svenskfödda befolkningen dessutom sedan länge åldrats var utvecklingen ännu starkare bland det yngre. I skolåldrarna sex till femton år gick andelen med utländsk bakgrund från cirka 5 procent år 2000 till en dryg tredjedel 2015-2016. 

Kombinationen av ett hårt tryck mot skolorna och en mycket stark ökning av försörjningsstöden gjorde slutligen situationen ohållbar i glesbygdskommunerna. Till sist hade de tomma bostäderna tagit slut och det som återstod var närmast olösbara integrationsproblem och jättelika kostnader. För att lätta på trycket i glesbygden genomfördes bosättningslagen och kommunkvoterna under 2016. I grunden var det en typisk svensk ”sopa under mattan lösning”. Genom att tvinga fram en fördelning av asylsökande och bostäder minskade de synliga svårigheterna. Men när de två åren som bosättningsgarantin gällde gick ut återkom problemen med ännu större kraft. 

På andra håll står hela skolor tomma och förfaller.
På andra håll står hela skolor tomma och förfaller.Foto:Jan Jörnmark

Det nya fenomen som snabbt växt fram under de tre senaste åren har fått namnet social dumpning. Det innebär att de starkare kommunerna i framför allt Stockholmsregionen aktivt letat efter tomma bostäder i glesbygden som man sedan försöker förmå sina ekonomiskt svagaste invånare att flytta till. Bland glesbygdskommunerna är bitterheten stark, men det som pågår är bara den logiska slutliga kollapsen för både den bostads- och migrationspolitik som bedrivits i Sverige alltsedan de tomma lägenheterna i glesbygden blev drivande för att ta emot tiotusentals nya invånare.

Det är en bild av hur drömmen från femtiotalet tog slut.
Det är en bild av hur drömmen från femtiotalet tog slut.Foto:Jan Jörnmark

I en rapport till kommunfullmäktige i Hällefors beskriver förvaltningen hur den sociala dumpningen slår, både ekonomiskt och genom att göra arbetssituationen ohanterlig:

”Det blev en stor skillnad efter flyktingvågen 2015. Det är inte ovanligt att nyinflyttade individer aktualiseras vid socialtjänsten kort efter inflyttning och att situationen då redan är så allvarlig att frågan om heldygnsvård aktualiseras kort därefter. Skulle inte inflyttningen ske på det sätt som sker i dag skulle kostnaderna för placeringar med största sannolikhet mer än halveras…. en inflyttad familj bestående av föräldrar och fem barn rendera kostnader för förvaltningen upp till 4,5 miljoner årligen... så kallad social dumping genererar hög arbetsbelastning och höga kostnader i förvaltningen. Den centrala konsekvensen för förvaltningen är dock att ökade vårdkostnader inom socialtjänsten i nuläget dels bedöms vara en utveckling som accelererar och dels att förutsägbarheten och förebyggande av dessa kostnader är i stort sett obefintlig.”

Vandaliseringarna är bruksbygdens egen variant av Broken Windows teorin.
Vandaliseringarna är bruksbygdens egen variant av Broken Windows teorin.Foto:Jan Jörnmark

Situationen har blivit ohållbar, och inflyttningen av socialt och ekonomiskt utarmade medborgare har det senaste året återigen fått fart på rivningarna runt om i landet. I kommuner som Hällefors, Filipstad, Säffle, Bengtsfors, Östra Göinge och många fler planeras det nu åter för att ta bort betydande mängder lägenheter. Den utvecklingen kommer att påskyndas av att många hyreshus som byggdes mellan 1955-1975 nu nått slutet på sin tekniska livslängd. Det var de lägenheterna som utgjorde motorn i det stora flyktingpolitiska experimentet, men nu räcker det ofta med att gå in i trappuppgångarna för att inse att de är stenhårt slitna och att bara rivning återstår. Glesbygdens allmännyttiga företag har inte ekonomiska resurser att genomföra renoveringar och alternativet att sälja till privata aktörer framstår som omöjligt på grund av risken för social dumpning. Det enda alternativ som återstår i de svenska småkommunerna är i dag uppenbart en planerad krympning av deras bostadsbestånd, vilket i bästa fall också kan göra dem attraktiva för både nya företag och resursstarkare medborgare.

Jan Jörnmark

Ekonomhistoriker och författare

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera