1515

Debatt: Små löneökningar bakom den låga inflationen

DEBATT. Allt fler röster höjs för att Riksbanken borde höja räntan. Vi anser att den låga inflationen i grunden beror på låga lönelyft. Fackförbunden bekämpar en inflation som redan är låg, skriver tidigare riksdagsledamoten Lars Bäckström (V) och ekonomen Per-Lennart Börjesson.

Bild:Adam Ihse

Den svenska ekonomin har under de senaste åren visat god tillväxt. Sysselsättningen stiger och arbetslösheten minskar. Arbetslösheten är nu nere på ungefär samma nivå som under högkonjunkturen före finanskrisen. Den har minskat trots stora tillskott av invandrare, främst asylsökande.

Den svenska exportindustrin går bra. Det beror på en stark konjunktur i omvärlden och på en svag krona. Den fallande kronkursen innebär att svensk exportindustri får mer betalt i kronor räknat.

De som sparar i aktier har ökat sin förmögenhet rejält. Under de senaste tio åren har börskurserna ökat med omkring 80 procent. För de som har valt att enbart satsa på svenska industriaktier har börskurserna mer än fördubblats.

Sverige är fortfarande i en nationell och internationell god konjunktur. Men Riksbanken håller räntan låg. Med ett givet avkastningskrav måste finansiella förvaltare därmed ta högre risk. Det driver upp kurserna ytterligare och risken i portföljen. När utvecklingen vänder kan det gå snabbt utför.

Att Riksbanken agerar som den gör beror på att den bundit sig vid en inflation på 2 procent. Riksbanken anser att en högre ränta skulle göra det svårare att nå detta mål.

Hur ska Riksbanken agera i en kommande lågkonjunktur? Det blir svårt att sänka en ränta som redan ligger under noll. Samtidigt bidrar Riksbankens agerande till att fallhöjden för den svenska ekonomin ökar. Det är lätt att förundras över hur Riksbanken agerar.

Men än svårare att förstå är LO. IF Metall skrev för ett halvår sedan på ett treårsavtal som begränsar löneökningarna till 2,3 procent per år. Många arbetsgivare och fackförbund anser dessutom att IF Metalls avtal ska vara ett ”märke”, ett tak för den övriga arbetsmarknaden.

Det är svårt att förstå varför löneökningarna i industrin inte är högre än vad de är. Konjunkturinstitutet skriver i sin senaste bedömning att ”lönsamheten i näringslivet är över lag god Särskilt nöjda är man inom industrin.”

Det borde vara uppenbart för alla att den låga inflationen beror på låga löneökningar. Riksbanken kommer ha svårt att hålla uppe inflationen till 2 procent så länge lönerna årligen ökar med bara 2,5 procent. Detta talas det dock tyst om. Kanske är det minnena från slutet av 1980-talet som förskräcker då lönerna för vissa grupper höjdes med tvåsiffriga tal och den svenska bytesbalansen visade underskott.

Situationen under de senaste 20 åren har varit den omvända. Den svenska bytesbalansen har varje år uppvisat stora överskott samtidigt som löneökningarna endast enstaka år nått över 4 procent. Under de senaste fem åren, i en fas när svensk ekonomi utvecklats starkt, har löneökningarna begränsats till i genomsnitt 2,5 procent.

Det är svårt att förstå varför ett land med sådana överskott i handeln med omvärlden, ska ha en så svag valuta. Det är också svårt att förstå varför lönerna inte ökar mer.

Men dessa saker hänger samman: till följd av den svaga löneutvecklingen blir inflationen låg, därför håller Riksbanken räntan nere, vilket ytterligare försvagar kronkursen och stärker bytesbalansen. Sverige får negativ ränta och fallande krona. Läget kan brytas om löntagarna kräver, och får, en större bit av kakan än vad som nu är fallet.

Industrins lönenormerande roll kan i sig tyckas märklig i ett land med rörlig valuta. Höga löneökningar som bidrar till försvagad konkurrenskraft borde då korrigeras med en svagare valuta. Industriavtalet i kombination med Riksbankens agerande har dock medfört den unika situationen att låga lönelyft bidrar till en försvagad krona. Därav de fortsatt mycket höga överskotten i handeln med omvärlden. Det är klart att industrin är nöjd.

Men klarar svensk industri större lönelyft än vad man nu har tecknat? Utvecklingen på börsen, industriföretagens uppfattning om den goda lönsamheten och deras syn på konjunkturläget pekar på att det borde vara möjligt. Men oavsett hur det är för svensk industri måste en bättre löneutveckling vara möjlig inom övrigt näringsliv. Det är också i första hand där som utvecklingen har betydelse för konsumentprisernas utveckling, det vill säga inflationen.

Löneutvecklingen i offentlig sektor är också av betydelse. Kommunerna och landstingen har i nuläget svårt att rekrytera personal. Många säger att lönerna för lärare, vårdpersonal och poliser är för låga. Flera riksdagspartier talar om riktade satsningar på dessa grupper.

Det talar för behovet av relativt stora lönelyft på denna del av arbetsmarknaden. Ju mer lönerna höjs där desto större spridningseffekter till övrig arbetsmarknad. Det skulle dock kräva ett avsteg från principen om ”märket”. Vem vågar ta det steget?

Vi anser att Riksbankens penningpolitik har nått vägs ände. Men det kanske inte i första hand är Riksbankens fel. Fokus bör i stället riktas mot lönebildningen. Alltför låga lönelyft ger alltför låg inflation. Det ger alltför låga räntor som i sin tur bidrar till att obalanser byggs upp i den svenska ekonomin. På sikt kan detta leda till ett besvärligt läge.

Sverige upplever den paradoxala situationen att Riksbanken försöker få upp inflationen genom att hålla tillbaka räntan. Samtidigt visar fackförbunden ”samhällsansvar” genom att teckna låga avtal som håller tillbaka inflationen.

Så frågan bör kanske främst ställas till den fackliga sidan: inte minst LO och förbund som IF Metall. Varför bekämpar ni en inflation som redan är låg? Och varför ska alla andra fackförbund anpassa sig till IF Metall?

Lars Bäckström, före detta landshövding i Västra Götaland och tidigare ekonomisk-politisk talesperson (V)
Per-Lennart Börjesson, ekonom, tidigare verksam på finansdepartementet


Läs svar från Teknikföretagen här.


Innehåll från EKNAnnons

Fyra affärsmöjligheter i den gröna omställningen

Karin Wessman är hållbarhetschef på EKN.
Karin Wessman är hållbarhetschef på EKN.

Konsumenternas krav på hållbarhet ökar snabbt. Samtidigt höjer EU tempot rejält i sitt miljöarbete, och i sina regler för unionens företag. De närmaste åren kommer hållbarhet på riktigt att bli affärskritiskt – här är fyra sätt att göra hållbarhet till en lönsam och bra affär.

Läs mer om hur EKN kan hjälpa exportföretag att växa

Karin Wessman är hållbarhetschef på EKN, en statlig myndighet som finns till för att hjälpa svenska exportföretag att få bättre möjlighet till finansiering. Hon berättar att hållbarhet i sig blir en allt viktigare framgångsfaktor för världens företag.

– På EKN screenar vi tusentals exportaffärer för hållbarhetsrisker och – möjligheter varje år. Jag har arbetat med hållbarhetsfrågor i 20 år och har aldrig sett en sådan här hastighet i utvecklingen tidigare – att vara ett hållbart företag med hållbara produkter innebär stora finansiella möjligheter och konkurrensfördelar.

Här finns också affärsmöjlighet ett – att ligga i premiumsegmentet när varan eller tjänsten bidrar till hållbara lösningar. Och det kan passa många svenska företag väl.

Möjlighet 1 – se över din prisbild

– Svenska företag har ofta premiumlösningar som är mer hållbara men också kostar lite mer. Tidigare har det varit svårt att sälja in till kunden. Nu ser vi en tydlig förändring, där både kunderna och finansiärerna faktiskt efterfrågar hållbara lösningar – och är beredda att betala för dem. Det här kan öka företagets lönsamhet och marginaler, säger Karin Wessman.

Förändringen går att koppla både till att slutkonsumenter världen över prioriterar hållbarhet i allt högre utsträckning, men också till att till exempel EU höjer ribban rejält i sitt klimatarbete.

– Senast år 2050 ska EU vara klimatneutralt. Det kräver stora förändringar av samhället och ekonomin under de närmaste åren, och det kommer att påverka alla europeiska företag på ett eller annat sätt.

Först ut bland ett stort antal satsningar från EU:s håll är den så kallade taxonomin. Den kan enkelt sett förklaras som en lista över miljömässigt hållbara aktiviteter. Om aktiviteten till exempel är att producera bilar ska taxonomin definiera hur stora koldioxidutsläpp bilarna får ha för att aktiviteten ska klassas som hållbar.

– Större företag kommer alltså att behöva genomlysa sin verksamhet och rapportera hur stor andel av verksamheten som är förenlig med EU:s taxonomi.

Möjlighet 2 – se storföretagens utmaningar

Här ligger också möjlighet två. För inom kort kommer alltså många företag att leta efter grönare underleverantörer.

– Som ett litet företag är du ofta leverantör till större företag. Och dessa större företag kommer att behöva tänka igenom sina inköp eller hur de ska ställa om vissa aktiviteter och affärsmodeller så att de har mindre klimat- och miljöpåverkan. Här finns det stora möjligheter för småföretag som ligger långt fram.

Möjlighet 3 – få bättre och billigare finansiering

Även ur ett finansieringsperspektiv blir hållbarheten viktigt. Banker måste nämligen börja redovisa hur hållbara företagen är som de finansierar.

– Bankerna kommer att vilja öka sin andel ”gröna” lån och hållbarheten hos sin samlade kundstock. Det gör med all sannolikhet att du som kan visa att din verksamhet är hållbar kommer att ha lättare att både få finansiering och att få den till en bra ränta, säger Karin Wessman.

Möjlighet 4 – ligg steget före

Denna första taxonomi har fokus på klimatet. Men i nästa steg kommer även en taxonomi kring EU:s övriga miljömål – som handlar om till exempel biologisk mångfald, skydd av vatten och marina resurser och en omställning till cirkulär ekonomi. Dessutom planeras det för en social taxonomi och för en ”brun” taxonomi – som ska definiera vad som är ohållbart.

– Du har mycket att vinna på att ligga steget före och hålla koll på vilka krav som kommer att ställas om två eller fem år. Om du i god tid kan erbjuda produkter och tjänster som svarar mot framtidens hållbarhetskrav så kommer du att kunna ta marknadsandelar. Ju snabbare man inser att hållbarhet håller på att bli affärskritiskt, desto bättre för den långsiktiga lönsamheten i ditt företag.

Läs mer om hur EKN kan hjälpa exportföretag att växa

Mer från EKN

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med EKN och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?