1515
Annons

Debatt: Skapa ett tryggare Sverige för företagare

Brott mot företagare är inte ett företagarproblem – det är ett samhällsproblem. Malin Björk, riksdagsledamot Justitieutskottet (C) och kammaråklagare (tjl) listar tre punkter för ett tryggare Sverige. 

Foto:Anna Bredberg
Foto:Jesper Frisk

Varje brott som anmäls och kan utredas ska tas om hand av polis och åklagare. Varje brottsoffer som drabbas ska tas på allvar av våra rättsvårdande myndigheter. Det här är nogsamt reglerat och borde vara självklarheter för såväl brottsoffer som den som är satt att utreda brott. 

Men tyvärr ser det inte så ut, att alla som anmäler brott får ett korrekt bemötande och en rättssäker hantering av sitt ärende. Faktum är att för en viss grupp brottsoffer finns det anledning att fråga sig om deras anmälningar ens tas på allvar – det gäller landets företagare.

Tidigare i år har både Svenskt Näringsliv och Företagarna presenterat siffror som visar på den stora omfattningen och de skyhöga kostnaderna för brottsligheten mot landets företagare. Förra året utsattes närmare vartannat företag i Sverige för brott. Det handlar om allt ifrån upprepade stölder till systematiska bedrägerier, men även hot och våld. Och kostnaderna för brottsligheten uppskattas till närmare 100 miljarder kronor årligen. Flera företagare uppger att brottsligheten påverkar dem så mycket att de överväger att ge upp sin verksamhet. Och av dem som utsattes för brott valde de flesta att inte ens polisanmäla. Varför? För att det inte är någon idé, det tar bara massa tid och ärendet kommer ändå att läggas ner, ofta direkt. Det här är en minst sagt oroande utveckling och borde leda till brådskande handling från oss politiker. 

Men från regeringen är det knäpptyst. Eller har så varit tills helt nyligen, när justitieministern kommenterade de omfattande dieselstölderna från företag runt om i landet. Och hör och häpna, istället för att tala om hur polisen behöver förbättra sitt arbete placerade Morgan Johansson ansvaret för stölderna på företagarna. Företagare, en grupp som tjänar pengar, ska visst se till att skydda sin egendom. Det är ett minst sagt anmärkningsvärt synsätt på en grupp i samhället som med sitt slit utgör en grundläggande förutsättning för vårt välfärdssamhälle. Budskapet till dem är att samhällskontraktet, där polisen är satt att värna allas vår trygghet, inte helt gäller dem. Det är oacceptabelt.

Nu i dagarna kommer en rapport från Livsmedelshandlarna, som stärker bilden av att företagare inte ses som brottsoffer som polisen gärna bistår. Några handlare har inom ramen för projekt Överklaga bestämt sig för att anmäla alla de brott de utsätts för, när gärningspersonen är känd och det finns bevisning. Genom att bistå polisen med bra underlag i samband med anmälan var förhoppningen att fler brott skulle klaras upp. Har det då blivit så? Nej, långt därifrån. Övervakningsfilmer som lämnats till polisen har slarvats bort, handlare som uppgett att det finns vittnen har ombetts att själva hålla förhör, och de flesta anmälningar har bara blivit liggande utan åtgärd. Och i de fall beslut har tagits att lägga ner ärendet har det skett på felaktiga grunder. Kort och gott, handlarnas anmälningar har inte hanterats varken rättssäkert eller professionellt. 

Foto:Jesper Frisk

Många politiska röster kräver fler poliser. Och Centerpartiet instämmer i att vi behöver fler polisanställda och en högre polisnärvaro i landet, nära våra invånare, såväl i glesbygd som i storstäder. Men för att vända utvecklingen med en allt mer omfattande och grövre kriminalitet, är det inte bara antal huvuden hos polisen som gör skillnad. Det är främst den kunskap som finns i dessa huvuden, så att polisen arbetar med rätt saker, på ett rättssäkert och effektivt sätt. 

För att komma till bukt med problemen om brottslighet mot företagare vill Centerpartiet bland annat:

Höja polislönerna, så att yrkets status höjs, blir mer attraktivt och lockar samt bibehåller kompetens. 

Införa kvalitetssäkrande mått i polisens utredningsarbete.

Ge Brottsförebyggande rådet i uppdrag att dels särredovisa brott som drabbar företagare, dels i sin årliga trygghetsundersökning inkludera hur näringsidkare upplever sin trygghet.

Brott mot företagare är inte ett företagarproblem – det är ett samhällsproblem. För näringslivet är lag och ordning en förutsättning för att kunna – och våga – driva företag, att våga anställa och investera. För Centerpartiet är det självklart att brott mot företag ska förebyggas, bekämpas och följas upp. Tillsammans kan vi skapa ett tryggare Sverige för alla, inklusive företagen och de som driver dem.  

Malin Björk, riksdagsledamot Justitieutskottet (C) och kammaråklagare (tjl)

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debatt: Samhällskrisen och kollapsen

BERGSLAGEN. I Sveriges övergivna bruksorter kan man följa vårt lands ekonomiska utveckling. Ekonomhistorikern och författaren Jan Jörnmark har rest till det djupaste Bergslagen. Detta är den fjärde och avslutande delen av Di Debatts sommarföljetong.

Hällefors har en typisk bruksbygdskärna. Trasiga affärshus från femtiotalet.
Hällefors har en typisk bruksbygdskärna. Trasiga affärshus från femtiotalet.Foto:Jan Jörnmark
Tomma gräsytor efter rivningar.
Tomma gräsytor efter rivningar.Foto:Jan Jörnmark
I Nykroppa och Lesjöfors kämpar Filipstads kommun med samma krympning.Foto:Jan Jörnmark
Det är orter där två tredjedelar av befolkningen är borta.Foto:Jan Jörnmark
Till och med gatorna försvinner.
N4-6…nästan all samhällsservice har flyttat någon annanstans.Foto:Jan Jörnmark
Den 21 februari 1982 spelade Lesjöfors sin sista allsvenska match här. Nu är även Stålvallen nedlagd.
Den 21 februari 1982 spelade Lesjöfors sin sista allsvenska match här. Nu är även Stålvallen nedlagd.

Trots att arbetsmarknaden var relativt stabil i Bergslagskommunerna ända fram till 1990 hade befolkningen redan börjat minska, och de som fanns kvar i samhällena var i allt högre grad pensionärer. Förklaringen var att mobiliteten hade ökat med bilismens genombrott, vilket skapade möjligheter till en stabilt ökad pendling. Från det att det finns utbildningsstatistik är det också tydligt att det är de med högst utbildning som flyttar först. Den utvecklingen är uppenbart knuten till att en mycket kraftfull omstrukturering av näringslivet började under åttiotalet när den ökade konkurrensen tillsammans med den liberaliserade kapitalmarknaden satte igång en snabb omstruktureringsprocess där bruksföretagen köptes upp och fusionerades. Det ledde sedan till att mängder av mindre orter förlorade huvudkontor och forskningsenheter. Från det att detaljerad statistik blir tillgänglig under 1970- och 80-talen ser man att de som framför allt lämnar är invånarna med högre utbildning och inkomster. 

 

Utvecklingen var uppenbart ett resultat av att orterna i sig efterhand upplevdes som alltmer oattraktiva. Det begränsade utbudet av karriär- och utbildningsmöjligheter, kultur, nöjen och för den delen attraktiva bostäder måste varit orsaken till att yngre människor började flytta från glesbygden redan innan arbetsmarknaderna vek. Men det innebar självklart också att förutsättningarna för nyföretagande som kunde skapa innovativa och expansiva bolag blev allt mindre. I sin tur betydde det att beroendet av enstaka traditionella storföretag och den offentliga sektorn blev allt större under decennierna fram till den stora industrikrisen i början av nittiotalet. Samhällena blev struktursvaga innan industrin blev det. Sättet som bruksorterna var byggda på uppfyllde inte de krav yngre människor ställde när näringslivet internationaliserades samtidigt som urbaniseringen sköt fart. 

Foto:Jan Jörnmark

När sedan nittiotalskrisen kom blev resultatet förödande. Utflyttningen som redan tidigare varit betydande, accelererade när arbetstillfällena minskade på ett katastrofalt sätt. I Hällefors och Filipstad försvann mellan en fjärdedel och en femtedel av alla arbeten under loppet av bara tre år. Men utvecklingen såg likadan ut i långt mer än hundra industridominerade glesbygdskommuner runt om i landet.

Foto:Jan Jörnmark

Men eftersom befolkningen minskade ännu mer än antalet arbetstillfällen var det alldeles uppenbart en kombinerad industri- och samhällsbyggnadskris man drabbades av. En tydlig del av problemen var att samhällena kom att domineras av stora mängder tomma bostäder och starkt pressade prisnivåer. De låga priserna ledde till att underhållet eftersattes. De trasiga fönstren och flagnande husen gjorde själva stadsbilden oattraktiv, vilket blev ytterligare ett skäl för yngre människor att flytta. En faktor det absolut inte går att bortse ifrån är att det stora flyktingmottagandet och de svårigheter och språkproblem det skapade i skolorna också skyndade på utflyttningen. 

Det har inte funnits något strukturerat förhållningssätt till hur man skulle hantera vare sig bostadsbeståndet eller resten av samhällsstrukturen i den här förändringen. Den statliga bostadsdelegationen (”bostadsakuten”) som var verksam under andra halvan av nittiotalet bidrog i och för sig till att en del tomma flerfamiljshus försvann, men det genomfördes utan någon övergripande planering för hur krympningen av samhällena skulle göras. Som ett resultat av det ser man i dag spåren av samhällsbyggnadskrisen överallt i form av tomma skolor, industrier, förfallna villor, gamla hoprasade baracker för finska gästarbetare som fortfarande står kvar tillsammans med fuktskadade flerfamiljshus från miljonprogramsårens tid.

Foto:Jan Jörnmark

Allra starkast är nedgången i de nybyggda flerfamiljshusområden som kommit till under miljonprogramsåren och i de centrala delarna av samhällena. Centrumområdenas svaghet berodde på att 1950- och 60-talets byggande skedde i sammanhållna nybyggda hyreshusområden, vilket sedan följdes av villor på 1970- och 80-talen. Det har sedan lett till att ett stort antal av landets kommuner i dag domineras av samhällsbyggnadsmässiga svarta hål, där det tidigare funnits flerfamiljshus områden eller centrumbyggnader.

Samhällenas kärnor är allra hårdast drabbade eftersom bostadspolitiska subventionerna koncentrerades mot flerfamiljshus och villor. De enstaka förändringar som skedde i centrumen berodde på rivningar i samband med att ICA eller Konsumhallar uppfördes. Eftersom befolkningen minskade samtidigt som de som stannade kvar flyttade ut mot villaområden minskade tätheten och köpkraften, vilket gjorde centrumen alltmer struktursvaga. Den negativa utvecklingen har pågått i ett halvsekel, vilket gör att serviceutbudet i en typisk glesbygdskommun i dag består av en eller två butikshallar, ett systembolag och några kebabrestauranger. I övrigt har olika bränder och rivningar gjort att stora ytor i kärnorna blivit stående tomma och i dag används som underutnyttjade jätteparkeringar eller illa underhållna grönytor.

Foto:Jan Jörnmark

Situationen har successivt försämrats, och avvecklandet av banker och statliga institutioner som arbetsförmedlingen, posten, försäkringskassan och polisen har fortsatt att utarma centrumen. Självklart ser man den här negativa utvecklingen och nya centrumplaner skapas kontinuerligt i glesbygdskommunerna. De är nästan alltid inriktade på att skapa nya svagt definierade ”mötesplatser” eller att ”stärka handeln”, men eftersom själva grundproblemet är otätheten och det oattraktiva bostadsbeståndet misslyckas planerna regelmässigt.

Foto:Jan Jörnmark

Hela situationen pekar mot att idén om ett program av samma typ som Stadtumbau Ost borde prövas. Får vi inget sammanhållet program kommer glesbygdskommunerna att riva tusentals lägenheter, men på ett helt osystematiskt sätt. Det kommer att leda till att de oattraktiva hålen i deras samhällen växer, samtidigt som deras kommunalskatter fortsätter att stiga. Det kommer inte att göra dem mer attraktiva som boendeorter.

Foto:Jan Jörnmark

Ett sammanhållet program skulle däremot kunna skapa nya bostäder i existerande orter där markpriserna är låga och handläggningstiderna för detaljplaner kan vara extremt kort. Men det förutsätter sannolikt att en mycket stor andel av de kvarvarande 1950- och 60-talshusen försvinner tillsammans med annan oattraktiv äldre centrumbebyggelse. En möjlig väg framåt skulle kunna vara någon form av mellanstark exploatering av centrala trädgårdsstäder. Det som i vilket fall som helst är uppenbart är att den sammanblandning av misslyckad migrations- och bostadspolitik som Sverige följt sedan nittiotalet nu är omöjlig att fortsätta.

Jan Jörnmark

Ekonomhistoriker och författare

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera