Hoppa till innehållet

Annons

Debatt: Naturrelaterade risker måste in i bolagens värderingar

All ekonomisk verksamhet är direkt eller indirekt beroende av naturens tjänster och resurser, men detta syns i dag inte i företags och finansiella organisationers rapportering. Därför behöver Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) globala ramverk som lanseras i dag den 18 september, införas brett och skyndsamt, skriver AP7, Storebrandoch och WWF.

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Foto: AP7

Det är i dag välkänt att vi befinner oss i ett allvarligt läge för mänsklighet, djur och natur, med fortsatt global temperaturhöjning och snabb förlust av den biologiska mångfalden. Det globala näringslivet ansvarar för en stor del av denna utveckling. Företagens produktion av varor och tjänster förbrukar mer resurser än vad som återställs och ger upphov till växthusgasutsläpp, och finansiella institutioner delar detta ansvar genom att äga och finansiera dessa verksamheter. Men denna negativa utveckling kan vändas. Företagen kan hantera sina miljörisker, finanssektorn kan ta ett större ägaransvar och hjälpa företagen som behöver ställa om sin produktion, och politiker kan genomföra den policyutveckling som är nödvändig för att det ska lyckas.   

I dag har många företag och finansaktörer börjat redovisa sina klimatrelaterade risker och möjligheter, i enlighet med det ramverk som lanserades 2017 av Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Vissa bolag har dessutom satt mål för nettonollutsläpp och åtagit sig att anpassa verksamheten i linje med målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader senast år 2050. Men det har saknats ett liknande ramverk för redovisning avnaturrelaterade risker, det vill säga beroenden, påverkan, risker och möjligheter kopplat till naturen, trots att klimatmålen är omöjliga att nå om vi inte tar in naturen och dess ekosystem i ekvationen.   

Foto: Pontus Lundahl/TT

Stabilitet i naturen och klimatet utgör grunden för såväl samhälle som ekonomi – alltifrån luften vi andas, jorden och haven som ger oss mat, material till våra mediciner och kläder och energi till transporter och produktion. Men idag syns varken värdet av naturens ”tjänster” i företags resultat- och balansräkningar eller i värderingen av investerares portföljer. Alla drabbas dock av kostnaden som förlusten av naturresurser medför. Ekosystem i obalans, vars effekter förstärks med ökande klimatförändringar, medför ökade kostnader, förlorade intäkter, råvarubrist och ökad social oro. Enligt World Economic Forum kan en klokare hantering av naturen, utöver att fortsätta generera de tjänster som vi nyttjar i dag, skapa 400 miljoner arbetstillfällen och affärer till ett värde av 10 triljoner USD varje år fram till 2030. Naturen är därför vår närmaste allierade, och att vårda och värdesätta naturen och dess tjänster är därför en överlevnadsfråga, men också sund ekonomi.  

I december 2022 antog världens ledare genom FN:s konvention för biologisk mångfald (CBD) ett globalt avtal för naturen (Kunming-Montreal) med målet att vända den negativa utvecklingen till 2030. Genom mål 14 och 15 i detta avtal blir näringslivet, inklusive den finansiella sektorn, en viktig del i detta genomförande, då det bland annat uppmanar stora, internationella företag och finansiella institutioner att regelbundet mäta och rapportera sina risker, möjligheter, beroenden av och sin påverkan på biologisk mångfald.  

Det nya ramverket från Task Force on Nature-related Financial Disclosure (TNFD) som nu lanseras kommer som ett svar på hur rapporteringen ska gå till som Kunming-Montreal-avtalet föreskriver till företag, finansiella institutioner samt regeringar och dess myndigheter. TNFD etablerades av bland andra WWF och arbetet med ramverket har drivits av arbetsgrupper där bland andra AP7 och Storebrand har ingått. Ramverket erbjuder en grundlig metodik (LEAP) som hjälper ett företag eller en finansiell institution att kartlägga och utvärdera hur verksamheten påverkar och påverkas av naturen, och ta fram strategi, åtgärdsplaner och rapportering av sina framsteg.  

Syftet med TNFD är att konkretisera hur målsättningarna i Kunming-Montreal-avtalet omsätts i regionala och globala rapporteringsramverk som European Sustainability Reporting Standards (ESRS), Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och International Sustainability Standards Board (ISSB), på liknande sätt som TCFD-ramverket legat till grund för klimatredovisningen. Det bidrar till att rapporteringen blir globalt jämförbar, och att arbetet med biologisk mångfald blir mer heltäckande i och med TNFDs breda angreppsätt. Investerare har redan börjat och kommer framöver ställa allt högre krav på företagens data. Genom TNFD kan aktörer som dessa förses med bättre underlag för mer välinformerade beslut – något som i sin tur bidrar till att styra om kapitalflöden från det som skadar naturen till det som gynnar den.  

Existerande risker som det finns god information om kan marknaden prissätta på ett effektivt sätt. Ekonomin kan utvecklas under mer ordnade former. I dagsläget har finansiella myndigheter och marknadens aktörer inte tillräckligt med information för att fullt ut kunna värdera konsekvenserna av förlust av naturresurser och ekosystemtjänster. När information saknas ökar risken för felprissättningar och kaotiska händelseförlopp.  

Vi vill därför rikta följande uppmaningar:  

Myndigheter och organisationer som är involverade i utvecklingen av lagstiftning, tillsyn och standards bör använda TNFD för att konkretisera och förstärka kraven på av företags och finansiella institutioners hantering av naturrelaterade risker både nationellt och internationellt. 

Företag och finansiella institutionerbör använda TNFD och driva på värdekedjor, branschkollegor och politiska beslutsfattare att göra detsamma. De naturrelaterade riskerna existerar redan. Nu är uppgiften att tydliggöra dem och på så sätt skapa förutsättningar för att både marknaden och den enskilda verksamheten ska kunna hantera dem effektivt.  

”Vi har bara sju år på oss om vi ska nå 2030-målet och vända den negativa utvecklingen för biologisk mångfald”

De senaste åren har en rad reglerings- och lagstiftningsinitiativ kopplat till klimat tagits, vilket är positivt, men mycket utvecklingsarbete återstår att göra för naturrelaterade risker. Överväldigande tolkningsutrymme och bristande samordning utgör en påtaglig risk att Kunming-Montreal-avtalets mål inte nås.   

EU:s kommande nya regelverk och krav på svenska bolag är bra och viktiga första steg för att öka transparensen och synliggöra näringslivsaktörers koppling till naturen. Men att enbart öka transparensen kommer inte att vara hela lösningen. Det krävs också heltäckande regelverk som bidrar till företagens omställning och styr om kapital till verksamheter som gagnar naturen. Vi hoppas att TNFD kan få samma eller till och med större genomslag än TCFD fått för klimatredovisning. Vi har bara sju år på oss om vi ska nå 2030-målet och vända den negativa utvecklingen för biologisk mångfald. Tiden håller på att rinna ut. 

Johan Florén, chef ESG och Kommunikation på AP7

Kamil Zabielski, Head of Sustainable Investment, Storebrand asset Management

Gustaf Lind, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från OKQ8Annons

Så ställer anrika bolaget om inför framtiden

Certego är Nordens främsta expert på oberoende tillträdes- och övervakningslösningar och arbetar med att utveckla och leverera lösningar som ger trygghet för kunderna. Nu genomgår bolaget en omställning både för att minska sin miljöpåverkan och för att anpassa sig inför framtiden.

Certego har anor som sträcker sig över 300 år tillbaka i tiden. Innan den industriella låstillverkningen ens startade, tillverkades låset till Uppsala domkyrka i en smedja som senare blev en del av det breda spektrum av företag som nu utgör Certego. Och även om rötterna till dagens Certego finns i den traditionella låsmedsbranschen, har bolaget ständigt vidareutvecklat sin verksamhet. Företaget har idag 1 200 medarbetare i fyra länder och levererar lösningar som gör livet säkrare och enklare för miljontals människor.

– Vi förbättrar kontinuerligt våra produkter och tjänster. Vi erbjuder idag design-, installations- och kompletta säkerhetslösningar till våra kunder inom flerfamiljsbostäder, bygg, offentlig sektor, kommersiella fastigheter och kritisk infrastruktur, med allt från servicetjänster till projekt samt nyckelhantering i våra butiker, säger Joakim Halfwordson, COO och hållbarhetsansvarig för Certego Group.

– Det är tvunget att göra en omställning inför framtiden. Detta går också i linje med våra hållbarhetsmål att minska vår miljöpåverkan, fortsätter han.

Certego stöttar bland annat FN:s miljömål nummer 12 och 13: Det vill säga att stå för en hållbar konsumtion och produktion och att bekämpa klimatförändringarna.

– Det gör vi genom att se över hur vi sorterar vårt avfall, men också att ta klivet in i framtiden med vår bilflotta. Vår ambition är att alla nya företagsbilar ska vara eldrivna, och här har vi kommit väldigt långt i växlingen. Samtidigt påbörjar vi aktivt utrullning av elbilar till våra tekniker, då detta blir ett allt vanligare kundkrav. Det kom också till vår kännedom, när vi utförde en väsentlighetsanalys med våra kunder och leverantörer, att transporter är en fråga de prioriterar högt, säger Joakim.

För att få detta att fungera så smidigt som möjligt för Certego har företaget ett utökat samarbete med OKQ8.

– Vi valde OKQ8 då de har ett brett utbud av tjänster och en helhetslösning för våra behov. Certego är baserade i hela Sverige och OKQ8 kan erbjuda en geografisk spridning och deras satsning på snabbladdning på ett flertal stationer var också intressant, berättar Joakim Spångberg, Inköpsansvarig på Certego Sverige.

Certego har företagsleasing på sina bilar via CarPay Fleet (Volvofinans). Dessa har i sin tur OKQ8 som avtalspart vilket förser Certego med en helhetslösning. Man kan ladda bilen via CarPay-kortet och de medarbetare som har förmånsbil faktureras direkt för kostnaderna avseende privat laddning via Carpay Fleet. Kostnader för laddning som förbrukats i tjänst faktureras Certego.

För de medarbetare som ännu inte har tillgång att ladda hemma så erbjuder CERTEGO genom OKQ8 möjligheten till installation av laddbox på hemadressen till en rabatterad kostnad. Laddboxen konfigureras gentemot Carpay Fleet för att på så vis fördela kostnaderna mellan medarbetaren och Certego. En ersättning per kWh betalas också ut till medarbetaren som kompensation för den ökade elkostnaden.

OKQ8 har idag installerat 32 laddpunkter på 30 procent av Certego:s filialer. Utöver detta har Certego även ett omfattande drivmedelsavtal med OKQ8, som innebär att man inte bara kan ladda på OKQ8, utan också på ett flertal andra laddningsstationer. Dessutom har bolaget nu också ett hyrbilsavtal med OKQ8.

– Vi ser en stor fördel i att ha allt under samma paraply. Det blir mindre hantering och administration för oss. Vår målsättning är att hela vår fordonspark ska vara elektrifierad. Men vi kan se utmaningar i norra Sverige med laddningsmöjligheter, då det där går trögare med växlingen till elbilar. Det finns också utmaningar med laddstationer för medarbetare som inte har egen tomt för installering av OKQ8s laddstationer. Men vi hoppas att det också ska lösa sig så småningom. Utvecklingen inom det här området går ju framåt hela tiden, avslutar Joakim Spångberg.

Läs mer om OKQ8:s elbilsladdning

 

Mer från OKQ8

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med OKQ8 och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera