1515
Annons

Debatt: Korttidsarbete hjälper industrin

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver nio företrädare för parterna inom industrin.

Foto:Fredrik Sandberg

Begreppet korttidsarbete förknippas oftast med kris och djup lågkonjunktur. Systemet går ut på att de anställda tillfälligt går ned i tid och att staten går in och tar en del av kostnaden. Stödperioden varierar, men är i allmänhet 6–12 månader.

Och som krisåtgärd är systemet effektivt. När finanskrisen briserade för tio år sedan var systemet med korttidsarbete till stor hjälp i länder som Tyskland, Frankrike och Finland där det mildrade effekterna av krisen.

I Sverige gick också anställda ned i tid under finanskrisen, men här fick i stället individen och företagen stå för notan och först efter att en varselvåg svept över industrin. Sedan dess har även vi ett system med korttidsarbete på plats, men till skillnad från i länderna ovan så är inte det svenska systemet permanent. I stället så aktiveras det av staten vid händelse av djup ekonomisk kris i samhället. Och det är ett problem.

Behovet av en lösning där parterna tillsammans med staten tar ansvar för att säkra den inhemska kompetensen finns även utanför kristider. Det handlar framför allt om när företag utsätts för tillfälliga, men allvarliga, störningar i sin ekonomi.

Så länge verksamheter i Sverige inte har villkor som är likvärdiga med dem i viktiga konkurrentländer innebär det en risk för investeringar och jobbtillfällen. Vid eventuella neddragningar på koncernnivå är till exempel risken överhängande att arbetstagare i Sverige blir uppsagda eftersom företaget kan använda sig av korttidssystemet på andra håll.

Likaså har Sverige en konkurrensnackdel vid nyetableringar och omlokalisering av produktionen. Ett företag är sannolikt mer benäget att förlägga verksamhet till ett land där det vet att staten bidrar för att säkra jobben och kompetensen om det skulle hamna i akuta svårigheter.

Som tur är så finns det en medvetenhet från politiskt håll om problemet. Regeringen tillsatte tidigare i år en utredning som bland annat skulle titta på hur systemet med statligt stöd vid korttidsarbete kan göras mer konkurrenskraftigt. Utredningen har nu kommit med sitt delbetänkande.

Vi som parter inom industrin är positiva till förslaget. Det skulle råda bot på den snedvridning av konkurrensen som finns i dag och stärka Sverige som industrination.

Men det finns aspekter som nästa regering behöver ta i beaktande för att systemet ska fungera optimalt.

Utredningen föreslår till exempel att det ska införas en karenstid på 24 månader för företag som beviljats stöd. Vi har förståelse för att man vill minska risken för överutnyttjande. Korttidsarbete ska vara en tillfällig åtgärd riktad till sunda och konkurrenskraftiga företag, inte ett hinder för strukturomvandling. Det är ju även därför man ger en myndighet i uppdrag att granska behovet av stöd och hantera prövningen.

Men med en så lång karenstid som 24 månader riskerar företag att gå miste om möjligheten att använda systemet, trots att såväl behov som faktiska omständigheter i övrigt föreligger. Vi bedömer i stället att en karenstid på 12 månader, i kombination med ett krav på lokala överenskommelser, är fullt tillräcklig för att motverka överutnyttjande.

Likaså är förslaget att höja inkomsttaket, alltså högsta möjliga inkomst som stödet beräknas på, till 44.000 kronor per månad otillräckligt. För att systemet ska vara konkurrenskraftigt behövs ett betydligt högre tak. Riktmärket bör vara det tyska systemet där taket ligger på 6.500 euro per månad. Risken är annars stor att korttidsarbete fördelas ojämnt mellan arbetare och tjänstemän.

Därtill bör socialförsäkringssystemet anpassas till det nya systemet så att inte arbetstagarna drabbas negativt när det gäller pension och andra ersättningar. En sådan översyn bör ske i samarbete med parterna. Det är även avgörande att det säkerställs att myndighetsutövningen, när företag behöver använda systemet, sker skyndsamt och effektivt.

Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin.

Sverige behöver ett permanent system för korttidsarbete. Det behövs för att inte svenska företag ska förfördelas i den globala konkurrensen. Och det behövs för att inte jobb och investeringar ska flytta utomlands.

 

Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare, IF Metall

Lars Askelöf, förhandlingschef, IKEM

Per Widolf, förhandlingschef, Industriarbetsgivarna

Anders Canemyr, förhandlingschef, Livsmedelsföretagen

Carina Håkansson, vd, Skogsindustrierna

Per Ahl, vd, SveMin

Camilla Frankelius, förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer

Anders Weihe, förhandlingschef, Teknikföretagen

Niklas Hjert, förhandlingschef, Unionen

Debatt: Den generösa flyktingpolitiken

HÄLLEFORSNÄS. I Sveriges övergivna bruksorter kan man följa vårt lands ekonomiska utveckling. Ekonomhistorikern och författaren Jan Jörnmark har rest till det djupaste Bergslagen. Detta är den tredje delen av Di Debatts sommarföljetong.

Foto:Jan Jörnmark
Foto:Jan Jörnmark
Foto:Jan Jörnmark
Foto:Jan Jörnmark

På golvet inne i det stängda kommunhuset i Hällefors står en lång målad fresk. När den gjordes i slutet av femtiotalet var den en tidsresa från de gamla hammarsmedjorna fram till rekordårens sagolika triumf. På de sista bilderna går de självmedvetna och välbetalda arbetarna till fabriken, samtidigt som deras barn tränar för nästa fotbolls VM. Det är en bild av gränslös framtidstro, gjord exakt i det ögonblick när efterkrigstidens svenska självbild av landet som inte kunde göra något fel kulminerade. Hur verkligheten skulle se ut kunde ingen föreställa sig. 

En bild av den obegränsade framtidsoptimismen.
En bild av den obegränsade framtidsoptimismen.Foto:Jan Jörnmark

Drömmen om framtiden gick mot sitt slut redan ett decennium efter att målningen sattes upp första gången. Sysselsättningen i Bergslagen kulminerade, och befolkningen började minska och åldras i ännu högre takt. Överallt i de svenska bruksbygderna, stod de nybildade storkommunerna uppenbart med en större kostym än de behövde. Till en början var överkapaciteten mest synlig i bostadshusen. Där fanns det larm om tomma lägenheter redan under sjuttiotalet, men trots det fortsatte subventionerna till nyproduktionen. Under åren efter 1985 intensifierades till och med byggandet, vilket skapade stora problem när nybyggena kom ut på marknaden. Under nittiotalet ledde det till att flera stödprogram för att klara kommunernas och de allmännyttiga bostadsbolagens problem skapades. Stödprogrammen gick under begreppen ”bostadsakuten” och ”kommunakuten”.  De bidrog till att cirka 20 000 lägenheter försvann, men det fanns absolut ingen övergripande planering av processen för att krympa bruksorterna.

Nu återstår bara rivningarna. Den här bilden från Säffle.
Nu återstår bara rivningarna. Den här bilden från Säffle.Foto:Jan Jörnmark

Men det fanns också ett annat sätt att lösa efterfrågeproblematiken på lägenheterna och redan 1992 skrev DN att… ”Det stora behovet av flyktingförläggningar, som nu gör att invandrarverket hyr över 1 000 tomma lägenheter av allmännyttan runt om i landet, förbättrar uthyrningssiffrorna väsentligt…” Fenomenet som DN tog upp var det som skulle bli början på en lång utveckling av flyktingmottagande. Den generösa migrationspolitiken blev ett strukturellt drag, där stora mängder tomma allmännyttiga lägenheter blev en starkt bidragande orsak till föreställningen om att det fanns gott om plats i landet. Mängder av politiker tog chansen att göra affär av dom tomma lägenheterna genom att hyra ut till migrationsverket samtidigt som man fick statliga etableringsstöd för flyktingarna.

Lägenheterna har slutat att vara tillgångar i flyktingpolitiken.
Lägenheterna har slutat att vara tillgångar i flyktingpolitiken.Foto:Jan Jörnmark

Den situationen var åtminstone kortsiktigt hållbar så länge antalet migranter till Sverige höll sig på en någorlunda stabil nivå, vilket den gjorde fram till den stora flyktingkrisen 2015-16. Då tredubblades på kort tid mängden människor som ansökte om asyl och som vanligt fanns möjligheterna att skaffa fram någon form av bostäder i de överdimensionerade bostadsbestånden i bruksbygderna. Som syns i figuren ledde det till att andelen av befolkningen med utländsk bakgrund ökade kontinuerligt i kommuner som Filipstad och Hällefors. Eftersom den svenskfödda befolkningen dessutom sedan länge åldrats var utvecklingen ännu starkare bland det yngre. I skolåldrarna sex till femton år gick andelen med utländsk bakgrund från cirka 5 procent år 2000 till en dryg tredjedel 2015-2016. 

Kombinationen av ett hårt tryck mot skolorna och en mycket stark ökning av försörjningsstöden gjorde slutligen situationen ohållbar i glesbygdskommunerna. Till sist hade de tomma bostäderna tagit slut och det som återstod var närmast olösbara integrationsproblem och jättelika kostnader. För att lätta på trycket i glesbygden genomfördes bosättningslagen och kommunkvoterna under 2016. I grunden var det en typisk svensk ”sopa under mattan lösning”. Genom att tvinga fram en fördelning av asylsökande och bostäder minskade de synliga svårigheterna. Men när de två åren som bosättningsgarantin gällde gick ut återkom problemen med ännu större kraft. 

På andra håll står hela skolor tomma och förfaller.
På andra håll står hela skolor tomma och förfaller.Foto:Jan Jörnmark

Det nya fenomen som snabbt växt fram under de tre senaste åren har fått namnet social dumpning. Det innebär att de starkare kommunerna i framför allt Stockholmsregionen aktivt letat efter tomma bostäder i glesbygden som man sedan försöker förmå sina ekonomiskt svagaste invånare att flytta till. Bland glesbygdskommunerna är bitterheten stark, men det som pågår är bara den logiska slutliga kollapsen för både den bostads- och migrationspolitik som bedrivits i Sverige alltsedan de tomma lägenheterna i glesbygden blev drivande för att ta emot tiotusentals nya invånare.

Det är en bild av hur drömmen från femtiotalet tog slut.
Det är en bild av hur drömmen från femtiotalet tog slut.Foto:Jan Jörnmark

I en rapport till kommunfullmäktige i Hällefors beskriver förvaltningen hur den sociala dumpningen slår, både ekonomiskt och genom att göra arbetssituationen ohanterlig:

”Det blev en stor skillnad efter flyktingvågen 2015. Det är inte ovanligt att nyinflyttade individer aktualiseras vid socialtjänsten kort efter inflyttning och att situationen då redan är så allvarlig att frågan om heldygnsvård aktualiseras kort därefter. Skulle inte inflyttningen ske på det sätt som sker i dag skulle kostnaderna för placeringar med största sannolikhet mer än halveras…. en inflyttad familj bestående av föräldrar och fem barn rendera kostnader för förvaltningen upp till 4,5 miljoner årligen... så kallad social dumping genererar hög arbetsbelastning och höga kostnader i förvaltningen. Den centrala konsekvensen för förvaltningen är dock att ökade vårdkostnader inom socialtjänsten i nuläget dels bedöms vara en utveckling som accelererar och dels att förutsägbarheten och förebyggande av dessa kostnader är i stort sett obefintlig.”

Vandaliseringarna är bruksbygdens egen variant av Broken Windows teorin.
Vandaliseringarna är bruksbygdens egen variant av Broken Windows teorin.Foto:Jan Jörnmark

Situationen har blivit ohållbar, och inflyttningen av socialt och ekonomiskt utarmade medborgare har det senaste året återigen fått fart på rivningarna runt om i landet. I kommuner som Hällefors, Filipstad, Säffle, Bengtsfors, Östra Göinge och många fler planeras det nu åter för att ta bort betydande mängder lägenheter. Den utvecklingen kommer att påskyndas av att många hyreshus som byggdes mellan 1955-1975 nu nått slutet på sin tekniska livslängd. Det var de lägenheterna som utgjorde motorn i det stora flyktingpolitiska experimentet, men nu räcker det ofta med att gå in i trappuppgångarna för att inse att de är stenhårt slitna och att bara rivning återstår. Glesbygdens allmännyttiga företag har inte ekonomiska resurser att genomföra renoveringar och alternativet att sälja till privata aktörer framstår som omöjligt på grund av risken för social dumpning. Det enda alternativ som återstår i de svenska småkommunerna är i dag uppenbart en planerad krympning av deras bostadsbestånd, vilket i bästa fall också kan göra dem attraktiva för både nya företag och resursstarkare medborgare.

Jan Jörnmark

Ekonomhistoriker och författare

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera