Annons

Debatt: Kemikalier är nödvändiga i ett hållbart samhälle

Regeringen behöver ge Kemikalieinspektionen i uppdrag att bidra till utveckling och innovation, säkra svensk beredskap och förstärka tillsynen av kemikalier, utöver att skydda hälsa och miljö. Det är avgörande för såväl välfärden som klimatet.

Nu formuleras de regleringsbrev som styr inriktningen för hur landets myndigheter ska arbeta. För att Sverige ska kunna nå klimatmålen så måste kemikaliepolitiken omformas. Kemikalieinspektionens uppdrag måste förbättra tillsynen över kemikalier, möjliggöra innovation i produktionen och stärka beredskapen. Sverige behöver säkerställa och möjliggöra en fortsatt kemikalieproduktion, och samtidigt fortsätta skydda hälsa och miljö.

Innovativ kemi är en förutsättning för solceller, återvinningsbara batterier och vacciner. Utan kemi blir det inget biobränsle, fossilfritt stål eller hållbart byggande. Kort sagt: ingen hållbar samhällsutveckling. Sveriges välstånd bygger på innovativa kemiföretag som har gjort banbrytande upptäckter för vår välfärd, igår och idag. Det behövs mer än 1000 olika kemikalier för att tillverka de mikrochips och halvledare som möjliggör elektrifierade transporter, byggnation av robust och hållbar vindkraft, rena vårt dricksvatten och för vår digitala livsstil.

För att Sverige ska kunna nå sina klimatmål så behövs en kemikaliepolitik som fokuserar på mer än att reglera och begränsa farliga ämnen. Det behövs i stället en politik som möjliggör och säkerställer produktionen av kemikalier, för samhällets och industrins bästa samtidigt som hälsa och miljö skyddas.

Kemikalierna inom kemiindustrin fyller alla en funktion, och dess enskilda egenskaper har avgörande betydelse för övrig industri och branscher. Att utveckla säkra och hållbara alternativa kemikalier är ett mer effektivt sätt att fasa ut oönskade ämnen på än att förbjuda dem. Men processen är tidskrävande och investeringskostnaderna höga. Alternativa ämnen måste utvecklas och testas för att sedan accepteras och utvärderas av användarna. Revideringar i kemikalielagstiftningen måste göras med precision, annars riskerar störningar att uppstå som kan få konsekvenser i flera led. Det är viktigt för såväl klimatomställningen som för välfärden.

Kriget i vårt närområde och de höga priserna på energi har satt vår försörjningsberedskap i fokus. Tillgången till rent dricksvatten står och faller med vår möjlighet att tillverka de kemikalier som behövs för att rena ytvatten och avloppsvatten. De ämnen som behövs för att tillverka vattenreningskemikalier uppstår dock primärt som biprodukter vid annan kemikalieproduktion, som till exempel vid tillverkning av vissa plaster. Om plastproduktionen minskar, exempelvis som ett resultat av höga energipriser, så smittar det omedelbart av sig på vår möjlighet att tillverka kemikalier för vattenrening. För att säkra produktionen av samhällsviktiga kemikalier i kristid måste vi alltså värna det industriella ekosystemet och se till att det finns en hållbar och stabil kemikalieproduktion även i normalläge.

I budgeten för 2023 noterar vi att Kemikalieinspektionen får ett utökat anslag om 25 miljoner kronor för ”ett starkt kemikaliearbete”. Vår uppmaning till Romina Pourmokhtari är därför att ge kemiindustrin möjlighet att möta samhällets behov av kemikalier för en klimatneutral framtid och en trygg försörjningsberedskap. För att realisera det behöver regeringen förändra uppdraget till Kemikalieinspektionen:

Möjliggöra innovation. Revidera Kemikalieinspektionens instruktion till att också skapa goda förutsättningar för produktion och innovation av kemikalier för en konkurrenskraftig kemiindustri, inte bara skydda hälsa och miljö som i dag. Myndighetens ensidiga fokus på att hitta och reducera kemikalierisker hämmar utveckling av ny, säker och hållbar kemi i Sverige, vilket gör substitution till en längre och svårare process än nödvändigt.

Stärk tillsynen av importerade kemikalier. Europa har idag en av världens mest omfattande kemikalieförordningar – REACH. Men rapporter visar att efterlevnaden i vissa fall är låg. 90 procent av de skadliga kemikalierna som finns i EU är importerade. Kemikalieinspektionen måste stärka tillsynen och marknadskontrollen. Genom att säkerställa att befintlig lagstiftning efterlevs, särskilt vid import, kan ett högt skydd för hälsa och miljö uppnås samtidigt som konkurrenskraften bevaras i Sverige.

Säkra beredskapen. Kemikalieinspektionen bör genomföra en risk- och sårbarhetsanalys som visar hur tillgången till kemikalier kan stärkas och vilka kemikalier som vid brist kan utgöra ett hot för Sveriges beredskap. Analysen bör visa på tillgång i såväl normaltid som i krissituationer. Genom att säkerställa produktionskedjorna för kemikalier i Sverige och EU i normaltillstånd så minskar vi vår sårbarhet och risken för att brister ska uppstå i kristid.

Sveriges kemiindustri står bakom målen med EU:s kemikaliestrategi, men implementeringen riskerar att omintetgöra det hållbara samhällsbygget. Regeringens kemikaliepolitik behöver ge industrin och kemikalieanvändare rätt förutsättningar för innovation och utveckling av säker och hållbar kemi, och måste ta ett helhetsgrepp om kemikalieförsörjningen för att inte äventyra vår säkerhet och välfärd.

Nils Hannerz, näringspolitisk chef på IKEM

Kristina Neimert Carne, ansvarig kemikaliefrågor på IKEM

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera