Annons

DEBATT: Handelspolitiken är en outnyttjad klimatresurs

Att styra om EU:s handelspolitik mot gröna investeringar och cirkularitet är helt avgörande för att klara klimatomställningen.

En rad åtgärder krävs av regeringen för att lyckas med det, skriver företrädare för det svenska näringslivet.

När IPCC den 9 augusti släppte sin rapport visade man än en gång hur allvarligt och bråttom klimatomställningen är. Nu behöver alla verktyg användas och handelspolitiken har stor utvecklingspotential för att bidra till minskade utsläpp. EU är en av världens största handelspartners och värdet av producerade varor och tjänster inom unionen motsvarade år 2019 16,4 biljoner euro. Att styra om EU:s handelspolitik mot gröna investeringar och cirkularitet är helt avgörande för att klara klimatomställningen. Därför är EU-kommissionens klimatpaket ”Fit for 55” mycket välkommet. Sveriges nationella politik är ofta ett resultat av beslut som tagits på EU-nivå och genom vårt medlemskap finns det stora möjligheter att påverka politikens inriktning.

EU:s taxonomi och gröna giv, där flera lagar ska anpassas till höjda klimatambitioner, räcker inte. När EU-kommissionen den 14 juli presenterade sina omfattande förslag för en politik som ska leda till att minska utsläppen med minst 55 procent till 2030 vidgas klimatpolitiken till handelspolitiken via bland annat gränsskattejusteringsmekanismen (CBAM). Klimatpolitiken måste ta plats i övriga politikområden och framför allt i handelspolitiken som står för en enorm del av den svenska och europeiska ekonomin. Regeringens klimatkollegium inrättades för ett år sedan, med syftet att samordna och integrera klimatfrågan i samtliga politikområden. Handelsministern är trots det inte en del av klimatkollegiet. Här finns en hel del att uträtta.

Klimatpolitiska rådet konstaterar i sin årliga granskning av regeringens klimatpolitik att Sveriges engagemang i EU-politiken kan stärkas. Det håller vi företagsledare inom Hagainitiativet med om. Med det nya klimatpaketet har EU visat en tydlig ambitionshöjning, vi uppmanar den svenska regeringen att:

Stärka EU:s utsläppshandel. Sedan starten 2005 har EU ETS flera gånger skärps, senast 2018. Med the Swedish Proposal annulleras i storleksordningen 3 miljarder ton utsläppsrätter i marknadsstabilitetsreserven, vilket motsvarar 50 gånger Sveriges årliga utsläpp. För att EU ETS ska fortsätta leverera och vara det verktyg som skapar förutsättningar för EU att nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalet måste den linjära reduktionsfaktorn kraftigt öka. Generellt måste Marknadsstabilitetsreserven hålla fortsatt hög intagningstakt och byggas ut, mer specifikt behöver avfallsförbränning ingå i utsläppshandeln för alla medlemsstater.

Inte låta taxonomin bromsa omställningen. EU-kommissionens uppdaterade förslag på en taxonomi för gröna investeringar är välkommet. Det ökar jämförbarheten för investerare och kunder och kommer att sätta agendan för vad som anses vara en hållbar investering för många år framöver. Taxonomin måste ta hänsyn till tidigare politiska processer samtidigt som den driver klimattransformationen framåt. Förnybartdirektivet och statsstödsreglerna är två exempel på lagstiftning som taxonomin bör utgå ifrån.

Låt inte taxonomin bromsa omställningen

Skapa jämnare konkurrens med klimattullar. Vi välkomnar EU-kommissionens förslag till gränsskattejusteringsmekanism. Frihandel med tydliga, långsiktiga klimatmål skapar förutsättningar för gröna investeringar. Att den höga klimatambition som finns inom EU saknas i stora delar av världen riskerar att företag flyttar sin produktion till andra länder, så kallat koldioxidläckage. Hittills har det stoppats med fri tilldelning av utsläppsrätter i den handlande sektorn. Den fria tilldelningen av utsläppsrätter kommer dock successivt att försvinna när utsläppshandeln skärps. Därför behöver gröna investeringar lyftas och koldioxidläckage motverkas på nya sätt.

Verka för globala prismekanismer på koldioxidutsläpp. Endast fem procent av världens koldioxidutsläpp har ett effektivt pris. Sverige har tillsammans med EU ett ansvar som globala klimatledare att verka för att flera länder ska inkludera effektivare prissättningar på koldioxid, vilket Hagainitiativet driver tillsammans med andra nordiska företagsnätverk. De nordiska länderna har varit pionjärer med att sätta koldioxidskatter; Finland, Sverige, Norge och Danmark sedan tidigt 1990-tal och Island sedan 2010. Vi har visat att effektiva koldioxidpriser minskar utsläppen och dessutom ökar BNP.

Skapa en marknad för negativa utsläpp. I ett första steg behövs mål och styrmedel för negativa utsläpp. Sverige bör visa vägen i EU genom att lägga in successivt ökande negativa utsläpp i Klimatpolitiska ramverkets väg mot målnivån 2045. Det behövs ekonomiska förutsättningar för gröna investeringar i BECCS och biokol. En omvänd auktion 2022 enligt modellen som föreslås i vägvalsutredningen SOU 2020:4 gör att Sverige kan komma igång med den teknik som krävs. Det är en ny marknad där Sverige skulle kunna vara ledande. Det gäller också utvecklings- och investeringsstöd för stora tekniksprång som leder fram till så kallade negativa utsläpp.

Vi pratar alldeles för lite EU-politik i Sverige. Under sommaren har EU och nu FN:s klimatpanel höjt insatsen och visat på allvaret. Regeringens klimatkollegium har på ett år endast haft två möten och handelspolitiken lyser med sin frånvaro. Som ledare för svenska företag med höga klimatambitioner, uppmanar vi regeringen att öka takten för klimatpolitiken och i synnerhet handelspolitiken inom EU.

 

Klas Balkow, vd och koncernchef Axfood

Sofie Eliasson Morsink, vd Coca-Cola Europacific Partners Sverige

Ylva Wessén, vd och koncernchef Folksam

Lars Appelqvist, vd HKScan Sweden

Johan Skoglund, vd och koncernchef JM

Per Arfvidsson, vice vd Lantmännen

Anders Fredriksson, vd Löfbergs

Joachim Knudsen, vd McDonald´s Sverige

Magnus Heimburg, vd, Preem

Fredrik Pettersson, vd Stena Recycling

Anders Egelrud, vd Stockholm Exergi

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från AtoB@C ShippingAnnons

Laddhybrider hjälper AtoB@C Shipping att ställa om

Efterfrågan på gröna och hållbara lösningar ökar inom alla branscher och transporter till havs är inget undantag. Allt fler ställer krav på grönare transporter med lägre utsläpp, och omställningen från fossila bränslen innebär en stor utmaning för den globala sjöfarten. Därför har rederiet AtoB@C Shipping beställt tolv nya toppmoderna bulkfartyg med laddhybrid-drift till sin flotta, med målet att kraftigt reducera sina CO2-utsläpp. 

Frida Rowland är Corporate Business Development Director på AtoB@C Shipping. Hon berättar att syftet bakom den omfattande investeringen är att både möta kundernas krav och att framtidssäkra sin verksamhet ur ett miljöperspektiv. Fartygen beräknas minska CO2-utsläpp med nästan 50 procent per ton lastenhet, jämfört med konventionella fartyg.

– Vi är en ledande aktör vad gäller att utveckla hållbara fraktlösningar till sjöss och tycker att det är positivt att kunna gå före i klimatomställningen. 50 procent är en enorm minskning som möjliggör för oss att även i framtiden kunna erbjuda våra kunder klimatvänligare logistiklösningar. Dessutom gör det oss bättre positionerade att möta eventuellt kommande nya regelverk kring sjöfartens utsläpp. 

Mest effektiva i sin klass i världen

Laddhybridfartygen är skräddarsydda för AtoB@C Shippings behov och marknadsledande både vad gäller lastkapacitet, teknik och innovation. De är utrustade med både batteriteknik och landströmsanslutning, vilket i förlängningen betyder utsläppsfria – och bullerfria – hamnbesök. Dessutom kan de drivas med förnybara bränslen. 

– Under designprocessen har vi ägnat särskild uppmärksamhet åt energieffektivitet och lastutrymmenas utformning. Fartygen är designade med bryggan i fören för att enklare kunna transportera långa föremål. De nya fartygen är bland de mest effektiva i sin klass i världen, berättar Frida Rowland.

Ska vara koldioxidfria till 2050

Initialt beställde AtoB@C Shipping enbart sju fartyg, en beställning som i augusti i år kom att kompletteras med ytterligare fem fartyg. De tre första av de nya fartygen håller redan på att byggas och planerad leverans av det första fartyget är tredje kvartalet 2023. Planerad leverans av det sista fartyget är det andra kvartalet 2026. 

– Vi vill påskynda tillväxt, lönsamhet och kapitalavkastning och samtidigt gå i bräschen för hållbarhet inom redarnäringen. Vi arbetar för att vara koldioxidfria till år 2050 och de nya fartygen är en viktig del i den målsättningen, såväl som i vårt övergripande ESG-arbete.

Just ESG-satsningar är något AtoB@C Shipping tar på största allvar, inte minst sedan rederiet presenterade sina första ESG-mål i slutet av 2021. Att reducera klimatavtryck har dock varit en central del av AtoB@C Shippings verksamhet i många år. 

– Sedan 2018 har vi presenterat våra framsteg inom hållbarhet öppet, men nu har vi formaliserat dem i våra ESG-mål. Målen redogör för hur vi även i framtiden avser utmärka oss som pionjärer inom hållbarhet, tekniska lösningar och förstklassig service, längs hela kedjan. Det är något vi är stolta över, avslutar Frida Rowland. 

Om AtoB@C Shipping

AtoB@C Shipping är specialister på transport av industriprodukter, projektfrakter och råvaror från Skandinavien till Storbritannien och Centraleuropa. AtoB@C Shipping har för närvarande en flotta på cirka 30 väl underhållna och isklassade torrlastfartyg i segmentet 3 000–6 000 dwt. AtoB@C Shipping är ett dotterbolag till ESL Shipping, det ledande rederiet för torr bulklast i Östersjöområdet.

Läs mer på: www.atobatc.se/ 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med AtoB@C Shipping och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera