1515

Debatt: Gör det lättare att vräka kriminella lokalhyresgäster

Frågan om att kunna vräka kriminella bostadshyresgäster är högaktuell. Men det måste framför allt bli lättare att säga upp brottsliga lokalhyresgäster, skriver Fastighetsägarnas vd Anders Holmestig.

Foto:Fastighetsvärlden

På Socialdemokraternas partikongress i veckan som kommer ska förslag om att göra det enklare att vräka kriminella bostadshyresgäster diskuteras. Moderaterna vill se samma sak. Men i debatten glöms bort att en stor del av den organiserade ofta äger rum i hyrda lokaler. Här är det mycket svårt att bli av med kriminell verksamhet. Det måste bli ett stopp på att utnyttja fastigheter och affärslokaler för avancerade brottsupplägg utan att fastighetsägaren har möjlighet att bli av med lokalhyresgästen. Det måste bli lättare att säga upp brottsliga lokalhyresgäster.

Vi ser en oroväckande utveckling där kriminella nätverk skapar otrygghet i allt fler bostadsområden och där både lokaler och lägenheter används systematiskt i olika brottsupplägg. Moderaterna har vid sin partistämma fattat beslut om att det behöver bli enklare att vräka kriminella från deras lägenheter. Samma fråga kommer debatteras på Socialdemokraternas partikongress i veckan. Men det måste också bli betydligt enklare att bli av med kriminella, till exempel grov organiserad brottslighet, i lokaler. Idag är processen både svår, kostsam och långdragen och inte sällan förekommer hot mot fastighetsägare som försöker bli av med kriminell verksamhet.

Vi vet att ett lokalhyreskontrakt blivit mer attraktivt för organiserad brottslighet. Skälet är att ett lokalhyreskontrakt är en viktig förutsättning för penningtvätt. Den andra är ett registrerat aktiebolag. Det ger nämligen sken av en seriös och laglig verksamhet. Med de två förutsättningarna på plats kan lokalen användas för penningtvätt, människohandel och svartarbete men även terrorförberedelse samt förvaring av vapen och narkotika.

Fastighetsägare som försöker ingripa mot penningtvätt eller annan brottslighet i lokaler befinner sig närmast i en rättslös situation. Har kriminella en gång etablerat sig är de mycket svåra att bli av med på grund av en föråldrad lokalhyreslagstiftning.

Dessutom kan en fastighetsägare dömas till straffrättsligt medansvar för koppleri eller förberedelse till terrorbrott. Här måste lagen i konsekvensens namn också ge fastighetsägaren möjligheter att omedelbart avsluta hyresförhållandet om fastighetsägaren misstänker att denna typ av brott förekommer i lokaler som hyrs ut. 

Utvecklingen måste brytas. För att lyckas behöver Polisen och andra myndigheter får mer resurser och samverka med näringsliv och civilsamhälle. Fastighetsägare har ett naturligt engagemang i fastigheten och dess närområde men kan aldrig ta över statliga uppgifter som åligger Polisen eller andra myndigheter. Men med en träffsäker lagstiftning finns det goda möjligheter för fastighetsägare att på frivillig basis bidra till ett tryggare samhälle. 

Fastighetsägarna föreslår följande för att skapa en tryggare lokaluthyrning. 

 

1. Gör det enklare att vräka kriminella lokalhyresgäster

Att starta en rättslig process för att få en lokalhyresgäst uppsagd är riskabelt och inte sällan uppstår hotfulla situationer. För en liten fastighetsägare eller en bostadsrättsförening är det extra obehagligt om man själv bor i fastigheten med sin familj. Dessutom är en uppsägningsprocess är förenad med svår bevisproblematik, betydande ombudskostnader och risk för skadestånd i mångmiljonklassen om man gör fel i den snåriga lokalhyresjuridiken.

 

2. Hyreslagen behöver skärpas och anpassas till verkligheten  

Hyreslagen behöver se över och anpassas till dagens situation med kriminella nätverk och brottslingar med stor ekonomisk förmåga och våldskapital. Lagen måste backa upp fastighetsägare som tar kampen mot brottsligheten och bidrar till ökad trygghet i samhället. 

 

3. All brottslighet behöver omfattas 

Hyreslagen ställer orimliga krav på fastighetsägare. Till exempel är det svårt att bevisa att lokalen ”helt eller till väsentlig del” används för brottslig verksamhet. Dessutom krävs att det ska vara fråga om ”näringsverksamhet eller liknande verksamhet som är brottslig”. I praktiken innebär det att fastighetsägaren måste bevisa att det handlar om organiserad brottslighet av affärsliknande karaktär. Något som får till följd att till exempel vapen, narkotika, terror och andra grova brott riskerar falla utanför tillämpningsområdet. All brottslighet borde inkluderas.  

 

4. Sänk beviströsklarna 

Beviskraven är alltför höga. För att fastighetsägare överhuvudtaget ska våga starta en uppsägningsprocess så måste det finnas en reell möjlighet att nå framgång i processen. Brottslig verksamhet är till sin natur ljusskygg och ytterst svår att bevisa. Idag är utsikterna att vinna en process små medan riskerna för hot, repressalier och skadeståndsanspråk är stora. Denna obalans behöver brytas. 

Det är bra att problemen med kriminella hyresgäster uppmärksammas och att det finns en politisk vilja att agera, men brottslighet som förekommer i uthyrda lokaler får inte glömmas bort. Det har stor betydelse för säkerheten och tryggheten i utsatta områden och på andra platser. Det är också av stor betydelse för näringslivet i stort. Idag är hyreslagen hopplöst föråldrad och tandlös. Det måste bli ett stopp på att utnyttja fastigheter och affärslokaler för avancerade brottsupplägg utan att fastighetsägaren har möjlighet att bli av med lokalhyresgästen.   

 

Anders Holmestig  

VD Fastighetsägarna Sverige


Innehåll från Autolease DNBAnnons

Nu elektrifieras Coors fordonsflotta: ”En viktig del i vår ambition att bli hållbara på riktigt”

”Vår målsättning är att bli hållbara på riktigt och elektrifieringen av fordonsflottan är ett viktigt steg på vägen”, säger Magnus Wikström, vd Coor Sverige.
”Vår målsättning är att bli hållbara på riktigt och elektrifieringen av fordonsflottan är ett viktigt steg på vägen”, säger Magnus Wikström, vd Coor Sverige.

Serviceleverantören Coor ska halvera sitt klimatavtryck fram till 2025. Ett ambitiöst hållbarhetsmål, men inte utan utmaningar då företaget samtidigt är under stark tillväxt.

– Elektrifiering av bilparken är en nyckel för att lyckas, säger Kristina Olsson, hållbarhetschef hos Coor i Sverige, som i omställningsarbetet har stöd av billeasingbolaget Autolease.

Läs mer om Autolease produkter och tjänster

Som ledande leverantör inom Facility Management erbjuder Coor servicelösningar inom allt från underhåll och energioptimering av fastigheter till drift av personalmatsalar, konferensanläggningar och städtjänster.

– Vi är ett personalintensivt bolag och behöver bilar för att transportera såväl oss själva som våra produkter och utrustning till och från kunderna. Det innebär att hela fordonsflottan är en viktig del i vår ambition att bli ett hållbart företag på riktigt. Bilparken är ju en av de klimatpåverkare som vi själva har kontroll över och kan styra genom att regelbundet se över våra riktlinjer, säger Coors svenska hållbarhetschef Kristina Olsson och förklarar att resan mot en grönare vagnpark har pågått i flera år.

100 procent el vid nytt leasingavtal

Ett mellansteg inför att elektrifiera hela fordonsflottan var till exempel att förbereda alla servicebilar för förnybar och fossilfri diesel (HVO 100). Smart ruttplanering och högre nyttjandegrad av varje enskilt fordon ingår också i konkretiseringen av den ambitiösa hållbarhetsagendan.

– Vi har successivt skärpt vår policy, med starkt stöd hela vägen från koncernledningen som har fastställt vår strategi mot 2025 där vi ska växa verksamheten samtidigt som vi ska bli hållbara på riktigt. För att nå våra mål behöver vi komma snabbt framåt i hållbarhetsfrågorna. När det gäller våra förmåns- och tjänstebilar, som även används privat, är det redan i dag 100 procent el som gäller för den som står i begrepp att teckna nytt leasingavtal. Och nu har vi också börjat med det stora klustret av fordon som används dagligen i vår leverans, säger Kristina Olsson.

Kristina Olsson, hållbarhetschef Coor Sverige, och Mats Silfver, Sverigechef för Autolease.
Kristina Olsson, hållbarhetschef Coor Sverige, och Mats Silfver, Sverigechef för Autolease.

Dessa servicefordon, både personbilar och lätta lastbilar, utgör omkring 80 procent av Coors totala vagnpark som i dag består av runt 700 fordon. Övergången till eldrift sker steg för steg i takt med att befintliga leasingavtal löper ut, men möjligheten till effektiv laddning är avgörande för var i landet man går snabbast fram.

– I dag är ett 80-tal av våra servicefordon rena elbilar. Vi har beslutat att el ska vara förstahandsvalet vid alla nyanskaffningar och när vi ersätter bilar efter att leasingperioder går ut, men framöver kommer vi också att behöva vara mer aktiva i hanteringen av hela vår fordonspark och tänka mer flexibelt när det gäller inbyte av bilar, säger Kristina Olsson.

Hon får medhåll av Mats Silfver, Sverigechef för Autolease, som sedan många år bistått Coor med leasing, rådgivning och administration av vagnparken.

– Vi kan hjälpa till att strukturera om bland fordonen. Om en bil exempelvis löper ut i Norrland, där tillgången till laddning än så länge är mer begränsad, kan det vara bättre att beställa en elbil till Stockholm och sedan växla bilar mellan Coors olika enheter. På så sätt kan vi tillsammans jobba för att optimera den totala bilparken, säger Mats Silfver.

Räckvidden blir allt bättre

Han har sett intresset för eldrift växa explosionsartat på senare tid och tror inte det dröjer mer än något år innan förhållandet 80/20 kommer gälla, det vill säga att 80 procent av alla nya bilar som säljs kommer vara laddbara:

– Redan i dag har två tredjedelar av personbilarna som beställs på företagssidan ”en sladd”, och 30 procent av dem är rena elbilar. Men andelen ökar snabbt med de statliga styrmedel som ligger, samtidigt som teknikutveckling gör att räckvidden blir allt bättre och laddinfrastrukturen byggs ut. Utvecklingen av drivmedelspriserna på fossilt bränsle är också avgörande i sammanhanget, säger Mats Silfver och poängterar att allt detta sammantaget innebär en attraktiv totalkostnadskalkyl för den som väljer elbil, även om just leasingkostnaden ibland kan vara högre jämfört med motsvarande fossildriven bil.

För många företag handlar valet också om trovärdighet, att bygga varumärke och ta samhällsansvar. Och som i Coors fall – att se till att de totala koldioxidutsläppen minskar rejält för att nå upp till högt ställda klimatmål.

– För oss är det en ickefråga. Vi vill göra det här och vi ska göra det. Att vara hållbara är en viktig profileringsfråga för oss, där vi även samarbetar med våra kunder, säger Kristina Olsson.

Praktiskt handlar det till exempel om att tillsammans säkerställa att det finns laddplatser hos kunderna för Coors servicebilar. Intresset för eldrift märks också i kundernas kravställningar inför nya upphandlingar, där hållbarhetsfrågor får allt större utrymme. Eftersom företagen är en del av varandras värdekedjor finns en gemensam målbild att leva upp till.

– Om vi kan erbjuda kunderna en fossilfri transport av våra tjänster, så hjälper vi ju också dem i deras hållbarhetsarbete, säger Kristina Olsson och konstaterar att Coors samarbete med Autolease bygger på liknande principer.

Mats Silfver delar den bilden:

– Vi har samma mål och ambition – att vara en drivande kraft för en hållbar omställning.

Läs mer om Autolease produkter och tjänster

 

Mer från Autolease DNB

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Autolease DNB och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?