Annons

Debatt: Energieffektivisering - helt avgörande för att nå klimatmålet

Mot en fond av larmrapporter om klimathot, översvämningar och bränder ökar kraven på investeringar i utbyggd förnybar energiproduktion. Samtidigt visar en ny studie att de samhällsekonomiska vinsterna är massiva om vi använder den redan producerade energin mer effektivt, skriver sex branschorganisationer inom samhällsbyggnadssektorn.

I dag släpps den nya rapporten Grön Logik. Rapporten visar att energieffektiviserande insatser kan bespara samhället hisnande 800 miljarder kronor på vägen fram mot klimatmålet år 2045. Bara under de kommande tio åren blir den samhällsekonomiska vinsten 180 miljarder kronor. Om klimatmålen ska nås på ett kostnadseffektivt sätt måste vi börja med att använda den redan producerade energin mer effektivt.

Minskad energianvändning är en viktig utgångspunkt i EU:s rekordambitiösa klimatprogram Green Deal, där principen ”Energy Efficiency First” är central: I första hand ska behovet av el och värme minska. Därefter väljs en förnybar energikälla för resterande energibehov. Till år 2030 ska en europeisk renoveringsvåg fördubbla upprustningen av byggnader för att minska energi- och resursanvändningen. Målet är att renovera 35 miljoner europeiska byggnader och skapa 160 000 gröna jobb. 

Även om potentialen är stor och starka argument talar för energieffektivisering, så har svenska beslutsfattare ett alltför lågt fokus på att stimulera och premiera energieffektivisering. Detta trots att både Energimyndigheten och EU uttryckt oro för att Sverige inte kommer att nå energieffektiviseringsmålet: en 50 procent effektivare energianvändning till 2030 jämfört med 2005. Den svenska strategin beskrivs som otillräcklig.

Samtidigt står enfamiljshus, flerbostadshus och lokaler och dess brukare för en tredjedel Sveriges totala energianvändning. Många av dem har ett stort renoveringsbehov och eldar i dag för kråkorna. Enligt rapporten Grön Logik kan en samhällsekonomiskt lönsam energieffektivisering av byggnader frigöra hela 11 TWh el - tillräckligt för att elektrifiera hela Sveriges personbilsflotta. Samtidigt minskar värmebehovet med mer än 40 TWh.

Klimatnyttan med ett minskat värmebehov har haft låg prioritet då cirka 40 procent av den svenska fjärrvärmen kommer från biobränslen. Det förhållningssättet är inte längre rimligt, när konkurrensen om bioråvaran hårdnar i flera samhällssektorer och skogen får en allt viktigare roll i klimatomställningen. Efterfrågan på skogens råvaror ökar när klimatbelastande råvaror och bränslen måste ersättas. Vi måste hushålla även med förnybar energi för att klara klimatomställningen. 

Vi står både inför stora utmaningar och enorma möjligheter med ett elsystem som på sikt ska vara helt förnybart och som ska möta upp en kraftigt ökad, kanske dubblerad, elanvändning när industrin och transporterna ska elektrifieras.

Boverket räknar dessutom med att det behövs ungefär en halv miljon nya bostäder till 2029, inte minst i storstadsområdena där flaskhalsar i elnätet redan nu hämmar nybyggnationen. I Stockholm beräknas effektbristen innebära att 50 000 nya bostäder inte kan byggas förrän elnätet har förstärkts. 

En betydligt snabbare väg framåt, medan vi bygger ut elnätet, är att minska energianvändningen i befintliga byggnader. I takt med den ökade elektrifieringen av samhället, behöver elen också användas smartare. En mer energieffektiv bebyggelse minskar effektbehovet under kalla vinterdagar och andra tillfällen då många behöver mycket el samtidigt.

Utbyggnaden av energisystemet tar tid och innefattar långa tillståndsprocesser samt behov av storskalig utbyggnad av distribution och kraftöverföring. Ledtiderna för att minska energianvändningen är betydligt kortare. Om vi ska lyckas med klimatomställningen behöver därför effektiviseringsperspektivet finnas med vid alla energirelaterade investeringsbeslut.

Enligt Energimyndighetens prognoser så förväntas elpriset under de kommande decennierna fortsätta öka på samma sätt som nu i höst. Orsaken kommer, precis som nu, att vara stigande bränsle- och utsläppsrättspriser samt en ökad efterfrågan på el i övriga EU. Minskad energianvändning blir med andra ord en allt viktigare strategi för att minska samhällets sårbarhet för snabbt föränderliga elpriser. Ju förr vi investerar i åtgärder som minskar energianvändningen desto mer sparar vi - och desto större blir bidraget till klimatomställningen.

Resultaten från rapporten Grön Logik ger en viktig övergripande helhetsbild av energieffektiviseringspotentialen och dess mervärden. Samtidigt behövs ytterligare studier för att fördjupa kunskapen om olika insatser, om deras effektiviseringspotential och mervärden samt om hur potentialen ska realiseras. Även den stora effektiviseringspotentialen i industrin, som står för en tredjedel av samhällets energianvändning, behöver inkluderas. Hur vi än vrider och vänder på det kvarstår faktum: ju effektivare vi använder den energi som redan producerats, desto enklare och billigare blir det att skapa det framtida energisystemet, klara den omfattande elektrifieringen och nå klimatmålen.

Vi uppmanar svenska beslutsfattare att agera snabbt och ställa sig bakom den logiska vägen fram:

Arbeta fram en konkret plan för hur målet om 50 procent effektivare energianvändning till 2030 ska nås. Energieffektiviseringen måste prioriteras först i elektrifieringsstrategin, strategierna för att bygga ut elproduktionen och klimatstrategin. Det krävs en helhetssyn på hela energisystemet där effektivisering och utbyggnad av ny energiproduktion optimeras för maximal klimatnytta och minimerade kostnader. 

Ge både Energimyndighetens arbete för energieffektivisering och Boverkets nya Informationscentrum för Energieffektivisering ett tydligt uppdrag att samverka med och ta in kunskap från näringslivet, stödja olika sektorers arbete och följa upp den sektorsövergripande utvecklingen i sin helhet. Hänsyn behöver tas till samhällsekonomiska analyser som styr mot de mest kostnadseffektiva insatserna. 

Stimulera och skapa incitament för långsiktiga energieffektiviseringsåtgärder i alla delar av samhället, inte bara i flerbostadshus: exempelvis genom att inkludera lokaler, införa Energirotavdrag för energieffektivisering för småhusägare samt kraftigt påskynda den nytillsatta utredningen om kvotpliktsystem för att minska energianvändningen (så kallade vita certifikat) och inkludera hela energisystemet däri. 

Dagens ineffektiva och svårnavigerade lapptäcke av kortsiktiga stöd är kontraproduktivt. Vi behöver en brett förankrad kraftsamling, både för att energieffektivisering är en långsiktigt god affär och för att en snabb omställning är nödvändig för att säkerställa drägliga livsförhållanden på vår planet.

Lotta Bångens, VD Energieffektiviseringsföretagen 

Rikard Silverfur, chef Utveckling & Hållbarhet, Fastighetsägarna Sverige

Anders Persson, Näringspolitisk chef, Innovationsföretagen 

Ola Månsson, VD Installatörsföretagen

Britta Permats, VD Svensk Ventilation

Veronica Koutny Sochman, VD Swedisol

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från AvanzaAnnons

Experten: Så kan fler få 1 miljon mer i pension

Nicklas Andersson, sparekonom Avanza.
Nicklas Andersson, sparekonom Avanza.

Avgifter är som karies i tänderna. Skadan syns inte direkt, men över tid gröper avgifterna ur pensionen och äter upp dina pengar.

– Onödiga avgifter kan ge dig 1 miljon mindre att leva på i framtiden, säger Avanzas sparekonom Nicklas Andersson.

Det kan löna sig att ge tjänstepensionen lite uppmärksamhet. Rejält. Flera aktörer i pensionsbranschen tar nämligen ut fasta årliga skalavgifter, vilket gör att dina pengar landar i försäkringsbolagets fickor i stället för dina egna, menar Nicklas Andersson.

– Det är så onödigt. En till synes låg avgift på 0,65 procent per år kan göra att du får 1 miljon mindre att leva på som pensionär, vilket är mycket pengar. Därför är det väldigt viktigt att man ser över sina pensioner och flyttar dem bort från avgifter, säger han.

Kan du få 1 miljon mer? Testa och se! Här letar Avanza rätt på dina gamla pensioner åt dig.

Hur kan det bli 1 miljon mer?

Eftersom de årliga avgifterna är procentuella blir kostnaden högre i takt med att ditt sparande växer. Kanonbra för försäkringsbolaget som tjänar mer pengar år efter år – men dåligt för dig som sparare då fler kronor försvinner i avgifter vilket effektivt urholkar din framtida pension.

– Ingen skulle väl någonsin ha sin månadslön på ett konto med årlig procentuell avgift, men ändå har många ett sådant upplägg med sin tjänstepension. Det borde undvikas till varje pris. Nu är det dessutom enklare än någonsin att flytta sina pensioner och ge sig själv en rejäl framtida löneförhöjning på köpet, säger Nicklas Andersson.

Vilka pensioner går att flytta?

Förra året började ett efterlängtat lagförslag att gälla. Det innebär att det max får kosta 600 kronor att flytta en icke kollektivavtalad tjänstepension till en annan aktör. Förslaget omfattar fondförsäkringar och depåförsäkringar (ej traditionella försäkringar) tecknade efter 2007.

– Mitt absolut bästa pensionstips är att flytta gamla tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar till en aktör helt utan skalavgifter. Det kan alltså ge dig upp till 1 miljon mer i pension. Därefter är det naturligtvis viktigt att säkerställa rätt sparform och prislapp, men skalavgiften är trots allt en garanterad avgift. Bara genom att undvika den förbättrar du framtidsutsikterna i ditt sparande, säger Nicklas Andersson.

Låt Avanza leta rätt på dina gamla pensioner – och se direkt om de går att flytta eller inte (och vad du kan spara på att undvika avgifter). 

De 5 mest ägda aktierna hos Avanza just nu:

1. Investor B 

2. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden B 

3. Volvo B 

4. Kinnevik B 

5. Volvo Car B 

Listan visar de mest ägda aktierna bland Avanzas kunder per den 2022-10-19.

De 5 mest ägda fonderna hos Avanza just nu:

1. Spiltan Aktiefond Investmentbolag 

2. Avanza Zero 

3. Avanza Global 

4. Länsförsäkringar Global Indexnära 

5. Swedbank Robur Ny Teknik A 

Listan visar de mest ägda fonderna bland Avanzas kunder per den 2022-10-19.

Risktext:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. 

*De nya reglerna för sänkta avgifter gäller alla fond- eller depåförsäkringar, ej traditionella försäkringar, tecknade efter 1 juli 2007. Observera att du inte kan flytta kollektivavtalad tjänstepension till oss så som SAF-LO, KAP-KL, PA03 (PA16) eller ITP (ITPK). Avanza bjuder på flyttavgiften upp till 1 000 kronor. Läs mer och se hur vi har räknat här.

 

Mer från Avanza

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Avanza och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera