Annons

Debatt: Elektrifieringen förutsätter vindkraftsstöd till kommunerna

En klar majoritet av medborgarna vill att den egna kommunen ska bidra till utbyggnaden av vindkraft, enligt en ny Sifoundersökning. Ändå stoppade kommunerna 78 procent av vindkraftverken under förra året. Riksdagen bör slå fast att kommuner ska få ett kraftigt ekonomiskt incitament för ny elproduktion. Annars hotas klimatomställningen och det blir svårare att bryta EU:s beroende av rysk fossilgas, skriver företrädare för vindkraftsindustrin. 

Foto:Jesper Frisk

Elproduktionen måste i runda tal fördubblas för att elektrifiera industrin och transporterna och samtidigt, via elexport, stänga ned fossilkraft på kontinenten och därmed bidra till att EU snarast möjligt kan stänga importen av rysk olja och gas. 

Därför är det mycket bra att den svenska vindkraften byggs ut rekordsnabbt och nu motsvarar drygt 20 procent av den svenska elanvändningen. Nyligen uppnådde vindkraften 30 TWh på årsbasis. Det var första gången Sverige uppnådde den planeringsram för vindkraft som Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet slog fast redan under alliansregeringen. 

På kort sikt fortsätter den snabba utbyggnaden av landbaserad vindkraft. Den förväntas öka med cirka 7 TWh om året och producera cirka 50 TWh år 2024. Det innebär att vindkraften samma år eller året därpå producerar mer el än kärnkraften.

Det finns ett starkt stöd för att bygga ut vindkraften. En ny Sifoundersökning visar att det är dubbelt så många (58 procent) som anser att den egna kommunen ”bör bidra till den fortsatta vindkraftsutbyggnaden i Sverige”, än dem som inte anser detta (28,5 procent). Undersökningen omfattar 3 250 svarande personer och är beställd av nätverket Vindkraftens klimatnytta.

Samtidigt visar ny statistik att kommunerna i allt högre grad använder sitt veto och stoppar nya vindkraftsparker. Av 42 aktuella vindkraftsprojekt till land drabbades 32 av det kommunala vetot under 2021. 78 procent av de aktuella verken stoppades. Det är en mycket kraftig ökning jämfört med föregående år, 2020, då cirka 38 procent av verken stoppades av kommunerna. 

Det är problematiskt att kommunerna stoppar allt fler vindkraftsprojekt, eftersom den utbyggda vindkraften pressar elpriset, möjliggör ny-industrialiseringen och, genom elexporten, bidrar till att ersätta fossila bränslen, inte minst rysk gas, och därmed stärka vår säkerhetspolitik.

Det är också problematiskt från klimatsynpunkt. För varje år den fossilfria elproduktionen, via ny vindkraft, fortsätter att öka med 6 TW minskar utsläppen av växthusgaser med ytterligare cirka 3,6 miljoner ton, motsvarande åtta procent av Sveriges territoriella utsläpp. 

Vi har fyra förslag som syftar till att Sveriges kommuner ska kunna ta ledningen i den fortsatta vindkraftsutbyggnaden. Förslagen har ett stort stöd bland riksdagspartierna och bör inkluderas i en långsiktig och blocköverskridande överenskommelse om att snabbt möjliggöra ny elproduktion i Sverige.

1. Kraftiga ekonomiska incitament för kommunerna. Nyligen skrev åtta inlandskommuner i Västerbotten till regeringen: ”Det nya gröna järnet och stålet kräver vindkraft. Gröna batterifabriker kräver vindkraft. Nyindustrialisering och omställningen av transportsektorn kräver ny grön elkraft… mer vindkraft innebär att våra kommuner blir intressanta etableringsorter för elintensiva industrier. Och när miljardinvesteringarna sker ger det massiva kringeffekter på lokal och regional nivå.” Men trots alla fördelar såg inte kommunerna någon väg framåt, så länge berörda bygder och befolkningar inte stimuleras för att acceptera och välkomna fortsatt vindkraftutbyggnad.

Det är därför positivt att regeringen nu ska utreda hur kommunernas incitament för utbyggnad av ny vindkraft kan stärkas.

Många vindkraftsbolag har ökat nivån på bygdemedel, som syftar till att närsamhällena ska få ta del av det värde som vindkraften genererar. Det är bra, men inte tillräckligt. Riksdagen måste införa kraftiga och långsiktiga ekonomiska incitament för kommunerna, åtminstone att fastighetsskatten från elproduktionen överförs från staten till kommunerna. För en TWh ny vindkraft (cirka 40 vindkraftverk) skulle kommunen i så fall få nio miljoner kronor om året under de sju första åren och totalt 137 miljoner under 30 år. Stimulansen bör införas snarast, vara teknikneutral och gälla all ny fossilfri kraftproduktion, inte bara vindkraft. 

Förslaget ligger i linje med ett yttrande från en bred majoritet av riksdagspartierna i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

2. Planeringsstöd till kommunerna. Den statliga utredningen ”En rättssäker vindkraftsprövning” föreslår att ”ett planeringsstöd bör införas snarast för kommunernas planering av vindkraft”. 

Under alliansregeringen infördes ett planeringsstöd till kommunernas vindkraftsplanering, som totalt 212 kommuner (och 13 länsstyrelser) tog del av. Ett nytt planeringsstöd, i kombination med kraftigt ökade ekonomiska incitament, skulle leda till ett omfattande engagemang kring var vindkraft bör byggas – och inte byggas – runt om i hela Sverige. Lokala konflikter kan i flera fall undvikas. Det blir mer förutsägbart var man får bygga och projektörerna kan fokusera sina resurser på områden där kommunerna välkomnar vindkraft. 

Förslaget har ett brett stöd eftersom alla utom ett parti i SKR anser att ett ”ekonomiskt stöd för kommunernas planering av vindkraft i översiktsplanen bör införas”. Detta kan ”vara avgörande för att ge även kommuner med begränsade resurser möjlighet att prioritera att ta fram uppdaterade underlag gällande vindkraft”. Planeringsstödet bör inkluderas i budgetpropositionen direkt efter valet och införas i januari 2023.

3. Planeringsstöd till länsstyrelserna. Naturvårdsverket och Energimyndigheten har arbetat fram en nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad på land, där de brutit ned det samlade utbyggnadsbehovet per län. Myndigheterna vill att länsstyrelserna, i samarbete med kommunerna, ska identifiera lämpliga områden för vindkraft. Det kräver att länsstyrelserna, redan i nästa budgetproposition, får resurser och i uppdrag att genomföra detta planeringsarbete. 

4. Tidigarelagt och rättssäkert kommunalt veto. I dagsläget har vi ett rättsosäkert system där kommunerna mitt under tillståndsprocessen kan dra tillbaka ett tidigare godkännande. Regeringen föreslår att kommunernas beslut om vindkraft ska tidigareläggas och vara bindande. Alla partier utom SD har i SKR skriftligen ställt sig bakom förslagen. Det är mycket beklagligt att C, M, KD, L och SD nu vill att riksdagen ska avstyrka propositionen. 

Svårigheterna att få kommunal tillstyrkan för ny elproduktion både hotar industrins klimatomställning och motverkar det akuta behovet av att reducera EU:s beroende av energiimport från Ryssland. Det kommunala vetot gäller inte bara för vindkraft. Även utplacering av små kärnkraftsreaktorer skulle kräva kommunal tillstyrkan. 

För att öka elproduktionen, och möjliggöra elektrifieringen, måste kommunerna och närsamhällena få kraftiga och långsiktiga ekonomiskt incitament, som inte ändras efter varje riksdagsval.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Johanna Bohn, vd wpd

Hillevi Priscar, landchef, OX2 Sverige

Maria Röske, vd, BayWa r.e

Anders Wijkman, ordförande, nätverket Vindkraftens klimatnytta

Peter Zachrisson, vd, SR Energy

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från EnginioAnnons

Enginio – framtidens digitala konsumentaktiveringar

Kan man kombinera konsumenternas krav på tillgänglighet och enkelhet med företagens behov av innovativa, effektiva samt konverterande aktiveringar i alla typer av butiker eller kanaler? Kan man samtidigt möta GDPR-lagar, lokala regler i olika marknader, samt ”cookie tracking”-problematiken utan att förlora konsumenten? Enginio är byggd för att vara lösningen på alla dessa frågor helt utan behov av några nedladdningar eller integrationer med återförsäljare.

Enginio är en ny kundaktiveringsplattform där du kan bygga, styra, bevaka och analysera dina kundaktiveringar i realtid. Verktyget har ett antal revolutionerande funktioner som till exempel helautomatiserad ”cashback”, kvittoscanning med AI som möjliggör automatiserade bundlingar och lojalitetsfunktioner samt ett self-serviceverktyg där man själv kan skapa sina aktiveringar. 

Plattformen är utvecklad av Nordic Retail Group, NRG, och är deras senaste innovation inom Retail Technology. Bolaget är Nordens ledande retail agency med över 25 års erfarenhet inom branschen och jobbar i dag med många av världens största varumärken. NRG har tidigare utvecklat ReTech-produkter som exempelvis Detail Online Merchandising och NRG Engage.

– Enginio har utvecklats under de senaste 2–3 åren efter att våra företagskunder tröttnat på dyra start- och stoppkostnader i samband med sina aktiveringar, berättar Martin Sohtell, CCO på NRG. 

– Företagen ville ha en och samma aktivering oavsett vilken marknad, kanal eller återförsäljare de jobbade med och dessutom få minskad administration, alltså en lösning som fungerar 360 där man kan få data och insikter i realtid. Dessutom var kunderna tydliga med att det måste fungera i både en fysisk miljö som exempelvis i butik eller i utomhusmiljö och online i social media eller inbäddat i en hemsida eller app. En inte helt enkel kravlista. 

En bas i Sverige

Med inspiration från flera e-commercejättar som lyckats revolutionera och förenkla skapandet av e-handelslösningar och onlinebutiker har Enginio byggts av ett svenskt utvecklingsteam med bas i Göteborg och Stockholm.

Plattformen har flera världsunika funktioner där man via moduler kan sätta samman olika typer av aktiveringar till ett skräddarsytt konsumentflöde. Redan i dag finns det ett tiotal aktiveringsmoduler som är lanserade i plattformen. Dessa ger hundratals möjligheter till olika konsumentflöden, bland annat spel och tävlingar, kuponger och vouchers, lojalitet, merchandise e-shop solution, produktregistreringar och onlinekataloger.

Världsunika lösningar

En av dessa funktioner är Enginios unika kvittoscanner med AI som gör det möjligt att validera ett köpflöde utan integration i ett kassasystem samt möjlighet att hantera både fysiska kvitton samt onlinekvitton. En annan världsunik lösning är cashbacklösningen som är utvecklad ihop med CDI Paysystem. Denna ger som första plattform i världen en möjlighet att genomföra återbetalningar direkt till kreditkort i realtid i över 120 länder. Detta är en betallösning som är sanktionerad globalt och som genomförs via flera globala banklösningar.

– Vi såg tidigt utmaningen som företag har av att vara begränsade i en kassalinje, att inte kunna använda en uniform kuponglösning över flera marknader eller återförsäljare samt klumpiga cashbacklösningar som inte betalar ut på flera månader och kräver massvis med administration, berättar Martin Sohtell.

– När vi hittade samarbetet med CDI Paysystem och deras unika betallösning kunde vi gemensamt utveckla en säker lösning som är globalt skalbar och godkänd av flera av världens största banker.

”Måste vårda kundrelationerna”

På frågan om det går att möta den uppkommande cookiedöden och GDPR-problematiken svarar Martin att de är övertygade om att alla företag måste komma närmre sina konsumenter och vårda den relationen på ett helt annat sätt än tidigare.

– Vi kan inte samla på data bara för sakens skull, vi måste möta våra kunder när de vill och inte ta med oss mer än vi måste i form av data. Därför har vi byggt hela vår plattform utifrån insikten att konsumenten måste sitta i förarsätet för sin relation med varje företag. Det har gjort att Enginio fått en helt unik struktur för datahantering och gör att den följer själva grundtanken bakom GDPR och andra globala privacy-lagar. Konsumentens behov och integritet i fokus.

Calle Schwerin är ägare och en av tre grundare bakom Nordic Retail Group. Han säger att NRG vid flera tillfällen har innoverat nya produkter och tjänster för sina kunder. 

– Enginio är helt framtaget med eget kapital och vi äger allt IP själva. För bara något år sen såldes Detail Online Merchandising till InRiver så det här är en del av vårt sätt att arbeta. Trots att vi inom koncernen gjort liknande resor tidigare har vi nog aldrig tidigare sett en sådan potential och skalbarhet i någon av våra produkter. Det ska bli oerhört roligt att följa Enginio.

Om Enginio:

Enginio är en plattform för konsument och kundaktiveringar med unika moduler och aktiveringar helt utan behov för nedladdningar eller integrationer. Plattformen är utvecklad av Nordic Retail Group AB och har unika funktioner som:

Automatiserad Cashback

Kvittoscanner med AI

Bundling, kuponger och vouchers

Spel, tävlingar och underhållning

Lojalitet

Intelligenta QR-koder

Lär mer här: https://business.enginio.io/ 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Enginio och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera