1515
Annons

Debatt: Dags att ta täten i EU

Om ett år tar Sverige över EU-ordförandeskapet. Inom EU är det ofta den som vågar gå före, ta plats och som kommer med konstruktiva förslag som får inflytande. Den möjligheten har Sverige alltför sällan använt under den socialdemokratiska regeringen. Det vill Moderaterna ändra på – för att bättre värna svenska intressen och stärka Europasamarbetet som helhet. Det är dags för en nystart för svenskt EU-engagemang, skriver företrädare för Moderaterna. 

Foto:Jack Mikrut
Foto:Fredrik Persson/TT, Fredrik Persson-Lahusen

Vi lever i en turbulent tid. Ryssland utmanar den europeiska säkerhetsordningen och situationen vid gränsen till Ukraina är mycket oroande. Kina skaffar sig ökat globalt inflytande, medan Europa tappar i konkurrenskraft. Inom unionen har vi stora problem med gränsöverskridande organiserad brottslighet. En problembild som dessvärre är särskilt tydlig i Sverige. Åtagandena för att sänka våra utsläpp är omfattande, men nödvändiga. EU möts fortsatt av ett högt migrationstryck vid yttre gräns. Likaså går vi tillsammans igenom en pandemi med långtgående och allvarliga konsekvenser. 

Europasamarbetet är vår främsta arena för att möta allt detta, skapa säkerhet, stabilitet och ökad förmåga i gemensamt agerande med 26 andra länder.

Nästa vår tar Sverige över det roterande sex månader långa ordförandeskapet i EU, efter Tjeckien som i sin tur ärvt det från Frankrike. Många frågor kommer redan ligga på bordet, ännu i sin linda eller närmast färdigförhandlade. Samtidigt ger ordförandeskapet en unik möjlighet att också driva sin egen agenda, med tydliga prioriteringar. 

De S-ledda regeringarna har tyvärr försummat det europeiska samarbetet från start. När andra medlemsländer har sökt Sveriges stöd har regeringen valt att inte agera, trots att det har handlat om helt avgörande frågor för vårt land. Lanserandet av den sociala pelaren har satt vår arbetsmarknadsmodell på spel och de har misslyckats med att slå vakt om en av våra viktigaste tillgångar – det aktiva svenska skogsbruket. Förhandlingarna om långtidsbudgeten och återhämtningsfonden genomfördes dåligt.

Efter att den socialdemokratiska regeringen misskött EU-politiken i snart åtta år finns det därför betydande behov av att höja ambitionsnivån. Det är Moderaterna förberedda att göra. Vi ser några områden som särskilt viktiga att prioritera:

1. Ökad tillväxt och mer frihandel. Handel har lagt grunden till EU:s konkurrenskraft. EU:s inre marknad är själva kärnan i det europeiska samarbetet och avgörande för Sveriges ekonomiska välstånd. Nästan tre fjärdedelar av Sveriges export går till den inre marknaden, som också utgör en språngbräda för svenska företag ut i världen. Ökad statlig inblandning i ekonomin och slutenhet mot omvärlden är ingen lösning på svag tillväxt och låg sysselsättning. I stället behövs det reformer för en friare handel, minskad regelbörda och ett bättre företagsklimat. EU:s inre marknad måste fortsätta fördjupas, inte minst vad gäller tjänster. EU behöver flytta fram sina positioner när det kommer till digitalisering och artificiell intelligens. Arbetslinjen behöver omsättas till EU-nivå och en avregleringsvåg behöver initieras. För att adressera att EU halkar efter i konkurrenskraft vill vi genomföra ett europeiskt toppmöte med fokus på ökad tillväxt. 

2. Gör Sverige och Europa tryggare. I en analys från EU:s polismyndighet Europol slås det fast att den organiserade brottsligheten inom EU aldrig har utgjort ett så stort hot mot medborgare och våra samhällen som den gör i dag. Det handlar om bostadsinbrott och stöldligor, smuggling av vapen och droger, ekobrott och penningtvätt samt stora och våldsamma brottskonglomerat. Moderaterna har ett gediget kriminalpolitiskt program med åtgärder på europeisk nivå som vi vill omsätta i praktiken. Framför allt måste Europol göras till en mer operativ polis. EU:s polisarbete bör också inriktas mot just smugglingen som är kopplad till grov kriminalitet och på att stoppa de internationella stöldligorna.

3. Få kontroll på invandringen. 60 procent av de som söker asyl i EU i dag saknar asylskäl, vilket visar på att det i hög grad rör sig om ekonomisk migration. Samtidigt återvänder endast 30 procent av de som har fått ett utvisningsbeslut. För att förändra detta behöver kontrollen över yttre gräns förstärkas, asylprocesserna snabbas på och återvändandet öka. Vi har också lanserat nya förslag om att migrationspolitiken ska göras mer målstyrd och ha förebyggande inslag. Grundorsakerna till migration måste beaktas i ökad utsträckning. Genom en mer kontrollerad europeisk migrationspolitik kommer invandringen till Sverige minska och förutsättningar att bryta segregationen förbättras.

4. Mer effektiv klimat- och energipolitik. Såväl Sverige som EU behöver en klimatpolitik som gör det möjligt att kombinera fler jobb och ökat ekonomiskt välstånd med minskade utsläpp. EU bör därför bygga vidare på det välfungerande utsläppshandelssystemet och göra mer för att främja teknisk innovation. Avgörande är också att EU ställer om från sitt beroende av smutsigt kol och rysk gas. Vi menar att kärnkraften – tillsammans med det förnybara – kommer vara central för möjligheterna att sänka våra utsläpp och garantera en trygg energiförsörjning i hela unionen. Vi ser nu ett ökat intresse för kärnkraft inom Europasamarbetet och det kommer vi ta vara på. Vi vill driva på för investeringar i ny kärnkraft och för mer forskning och utveckling. Små modulära reaktorer är särskilt intressant i detta arbete.

5. Utrikes- och säkerhetspolitik som värnar våra intressen. Det kraftigt försämrade säkerhetspolitiska läget i vårt direkta närområde tydliggör behovet av att stärka Europas motståndskraft och förmåga att agera. Det handlar bland annat om att effektivisera beslutsfattandet i den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, använda sanktioner och mer strategiskt nyttja verktyg som handelspolitiken samt verka för en stärkt transatlantisk koordinering. En fortsatt stark europeisk linje mot Ryssland är av största vikt.

Europa har många problem och svåra frågor att hantera, men också långtgående möjligheter att leverera verkningsfulla lösningar till nytta för medborgare och medlemsländer. 

EU kan bättre om Sverige agerar bättre. Det kräver en borgerlig regering som tar arbetet i EU på större allvar och som klarar av att värna svenska intressen – med tydliga och genomtänkta prioriteringar och högre ambitioner. Den nuvarande socialdemokratiska regeringen saknar båda.

 

Ulf Kristersson, partiledare (M)

Jessika Roswall, europapolitisk talesperson (M)

Tomas Tobé, europaparlamentariker (M)


Debatt: Vi är skyldiga ukrainska familjer en trygg start i Sverige

Det engagemang svenskarna visat för ukrainska flyktingar är enormt. Nu måste vi som samhälle på rätt sätt förvalta detta breda engagemang. Sverige ska, som i alla tider, erbjuda ett bra och värdigt mottagande, skriver företrädare för flera hjälporganisationer. 

Foto:Valerio Muscella

Tyvärr är inte allt engagemang positivt. Vi vet att flyktingsituationer där många människor är i rörelse attraherar kriminella. Bland de tusentals svenskar som nu osjälviskt erbjuder hjälp till människor på flykt, finns personer som har andra syften. Trafficking, där framför allt kvinnor utnyttjas för exempelvis prostitution, förekommer, liksom utnyttjande av flyktingar som billig arbetskraft. Stockholmspolisens operation mot prostitution ”Operation torsk” genomförde ett tillslag i slutet på mars, där de gripna männen utnyttjat ukrainska kvinnor för prostitution - kvinnor som inte tidigare varit prostituerade. Många uppgav att kriget i Ukraina och den påföljande flyktingsituationen varit det som tvingat in dem i detta (DN 11/4)

Internationella samarbetspartners som erbjuder bussresor från bland annat Polen berättar om personer i närheten av bussar och stationer som har ett avvikande och misstänkt beteende. Rädda Barnens personal vittnar om kvinnor och barn som klivit in i okända mäns bilar utanför ankomsthallarna i Skurup och Skavsta.  Vi hör också om personer som erbjuder jobb med motkravet att man först behöver betala 15 000 kronor för att få jobbet.

Det fantastiska engagemanget och omedelbara responsen på kriget i Ukraina hos privatpersoner och näringslivet ska inte underskattas. Men vi hör också om svårigheterna att möta traumatiserade människor på flykt och om privata boendematchningar som av olika anledningar inte fungerar.

Vi organisationer i civilsamhället har lång erfarenhet av att stötta människor i utsatta situationer och känner till komplexiteten. Vi är ofta snabbfotade men vet också att det ibland krävs säkerhetsåtgärder och stöd runtomkring, för att kunna vara ett långsiktigt stöd för människor i utsatthet. Engagemang är fantastiskt men också de som är engagerade behöver support.

Under 2015-2016 sov människor på en bit kartong utanför Migrationsverket. Det vill vi inte se igen. Kort efter att kriget inleddes i Ukraina, startade därför vi tre aktörer, tillsammans med airbnb.org, den ideella boendematchningsplattformen En trygg start i Sverige.

Här matchas privatpersoner som vill upplåta boenden utan betalning under 2-4 veckor, med boendebehov hos ukrainska familjer. Initiativet är startat i samråd med Unicef, UNHCR, Childhood och Plan Sverige. Denna boendematchning är unik med de säkerhets- och trygghetsskapande åtgärder som arbetats fram, såsom bakgrundskontroller, digital utbildning av volontärer som agerar kontaktpersoner för flyktingarna och volontärstöd från våra respektive organisationer. Dessutom kan kontaktpersonen hjälpa till att navigera i det svenska samhället, ge svar på frågor om rättigheter och skyldigheter samt lotsa till sysselsättning och övrigt stöd.

Vi i civilsamhället ska inte ta över de offentliga myndigheternas roll och ansvar. Men i samhällskriser behöver alla hjälpas åt, och i nuvarande krigssituation behöver vi tillsammans möta de flyende med medmänsklighet och trygghet.

Ett annat sätt att öka tryggheten för de flyende är förbättrad information. Riskerna för att flyende kommer i kläm skulle minska om svenska myndigheter skulle möta dem i ett tidigare skede under flykten. Idag delas information om det svenska samhället ut först när man anlänt till Sverige. Om informationen hade delats ut av svenska myndigheter och frivilliga redan i Polen och grannländerna runt Ukraina, så skulle de borga för en tryggare start i Sverige. Då skulle vi undvika en del av den osäkerhet och de risker som kvinnor och barn nu utsätts för.

Vi vet inte hur situationen med ukrainska flyktingar kommer att se ut framöver. Kommer vi se en upptrappning av konflikten eller kommer människor kunna återvända mer varaktigt till delar av Ukraina?

Det vi vet är att många människor på flykt kommit till Sverige under våren, från Ukraina och från andra konflikter. Vi får rapporter om sysslolöshet och att flyktingar ägnar mycket av sin tid åt att bevaka nyheter från hemlandet och med oro för vad som händer där. Det är naturligt och måste på ett sätt få vara så. Samtidigt behöver flyktingarna få en normal tillvaro där boende, relationer och sysselsättning möjliggör en andhämtning och paus från krigets fasor. Särskilt barn behöver en normal barndom och eventuell traumabehandling kräver en trygg tillvaro för att ge resultat.

Därför är det särskilt viktigt att civilsamhällesaktörer som arbetar med människor på flykt, nya organisationer som tillkommer och frivilliga engagerar sig i att ge människor möjlighet till ett mer aktivt deltagande i svenska samhället. Kontaktpersonerna i vårt initiativ En trygg start i Sverige kan hjälpa till att vägleda till aktiviteter av olika slag. Ett exempel är aktivitetscentret för ukrainska barn i regi av Beredskapslyftet på Nordiska museet i Stockholm, där barn 6-10 år får undervisning, i väntan på skolgång i Sverige eller tillbaka i Ukraina igen.

Med säkrare boendematchning, vägledning in i samhället och aktiviteter som skola, jobb och fritidsaktiviteter, kan vi bidra till en mer normal tillvaro för de ukrainare som sökt sin tillflykt från kriget här i Sverige. Vi har hundratals volontärer som vi nu börjar utbilda, till att bli trygga kontaktpersoner för de som får boende genom En trygg start i Sverige. Vi märker dock att fler boenden efterfrågas som har plats för familjer med fler är tre, något vi inte har tillräckligt av. Här behöver vi hitta fler sätt att få fram boenden. 

Oron för de som finns kvar, engagemanget för sitt land – allt det kan vi inte göra så mycket åt. Det vi kan göra är att finnas till som medmänniskor, lyssna och ge stöd. Genom våra noga utvalda samarbetspartners kan vi vara med och frigöra det fantastiska och varma engagemanget från medmänniskor över hela Sverige.

Vi vet också att näringsliv, idrottsrörelse, organisationer och det lokala föreningslivet är igång eller mobiliserar. Låt detta bli en sommar då vi gör vad vi kan för att barn, unga och äldre som nyss kommit hit, ska få en chans att bli aktiva i det svenska samhället.

 

Jonas Wihlstrand, generalsekreterare Sveriges Stadsmissioner

Helena Thybell, generalsekreterare Rädda Barnen

Oscar Stege Unger, initiativtagare En trygg start i Sverige och medgrundare Beredskapslyftet


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?