1515

Dags för omtag om Riksbanken

Vi menar att regleringen av krisverktygen i den nya riksbankslagen bör diskuteras i ljuset av Coronakrisen. Att Riksbanken stödjer specifika företags finansiering bör analyseras. Att helt bortse från att en av vår generations största kriser inträffat sedan lagförslaget presenterades vore ett stort misstag, skriver Emil Källström, C, och Jakob Forssmed, KD.

GÖR OM. Att Riksbanken själva, och flera remissinstanser med dem, uppfattar att förslaget har en annan – i vissa fall motsatt – innebörd än den som varit intentionen är ett misslyckande, skriver Emil Källström och Jakob Forssmed.
GÖR OM. Att Riksbanken själva, och flera remissinstanser med dem, uppfattar att förslaget har en annan – i vissa fall motsatt – innebörd än den som varit intentionen är ett misslyckande, skriver Emil Källström och Jakob Forssmed.

Sverige behöver en modern och ändamålsenlig riksbankslag. Den parlamentariska riksbankskommittén, i vilken vi båda var ledamöter, genomförde därför ett omfattande arbete under flera år för att ta fram ett förslag till ny riksbankslag, vilket presenterades i november förra året. Förslaget förtydligar Riksbankens mandat, stärker demokratisk kontroll och uppföljning och moderniserar lagstiftningen. Att förslaget lades fram i bred parlamentarisk enighet är en stor styrka. 

Under den tid som gått sedan förslaget presenterades har vi emellertid upplevt en omfattande samhällelig och ekonomisk kris. Innan en ny riksbankslag kan träda i kraft måste vi ta tillvara på de lärdomar bekämpningen av Coronakrisen hittills gett oss.

Tidigare kriser har lärt oss att det är viktigt att Riksbanken har betydande friheter – inte minst för att kunna agera snabbt och hindra att företag och jobb går förlorade i onödan och än större skada på ekonomin åsamkas när förtroende viker.

Samtidigt har centralbankernas roll efter den globala finanskrisen ifrågasatts och röster höjts för att tydligare ramar för deras agerande behövs. Frågan om ansvarsutkrävande för en oberoende instans som påverkar samhällsekonomin på ett omfattande sätt har diskuterats. Eftersom förtroendet för en centralbank är en grundförutsättning för att den ska kunna verka, har detta varit viktiga frågor i arbetet med att ta fram en ny riksbankslag.

Det finns alltid en risk att den kris man bekämpar är den förra. Det är i någon mån ofrånkomligt att lagstiftningen ligger steget efter, då den kriserfarenhet man har att ta tillvara vid tidpunkten för lagstiftningsarbetet i första hand är byggd på det som faktiskt utspelat sig, inte det som ännu inte inträffat.

Samtidigt är det av stor vikt att lagstiftaren gör vad den kan för att lyfta blicken och försöka skapa långsiktighet genom att inte låsa in sig i lösningar som skulle varit bra att ha bakåt i tiden, men som inte nödvändigtvis kommer vara de bästa i framtiden.

Coronakrisen har ställt vissa av huvudfrågorna i utredningen på sin spets och har gett oss möjlighet att se hur den tänkta lagen skulle fungera vid en ny typ av kris. Och vi menar att det i ljuset av detta finns skäl att överväga vissa frågor igen.

Låt oss ge ett exempel. En viktig ingång för oss i kommittéarbetet har varit att säkerställa att de möjligheter och den rörlighet som Riksbanken behövde för att göra sin del i att bekämpa finanskrisen skulle tydliggöras och fastställas i lag, så att det inte skulle råda tvekan om att Riksbanken ska kunna agera snabbt och flexibelt i nästa kris.

Riksbanken gör dock själva tolkningen att det nya ”lagförslaget skulle […] leda till oklarheter om vad Riksbanken får göra” och ”medföra att det kommer att ta längre tid för Riksbanken att agera”. De menar också att de krisåtgärder som vidtagits under Coronapandemin för att stötta ekonomin – bland annat de företagsobligationsköp som genomförts – skulle blivit omöjliga att genomföra om den nya lagen hade gällt. 

Till viss del är detta en övertolkning av det förslag som lagts fram, menar vi, vilket utredningens sakkunniga också förklarat. Köpen av företagsobligationer får enligt utredningens förslag genomföras om det föreligger synnerliga skäl, vilka Riksbanken behöver förklara först i efterhand. Men detta är också ett exempel på ett tidigare okonventionellt verktyg som under Coronakrisen för många framstått som mera rimligt – även om användandet av det också mött kritik. 

Vi menar att regleringen av krisverktygen i den nya riksbankslagen bör diskuteras i ljuset av Coronakrisen. Avvägningar exempelvis kring begreppet synnerliga skäl och rimligheten i att Riksbanken stödjer specifika företags finansiering bör analyseras utifrån de lärdomar vi dragit de senaste månaderna. Att helt bortse från att en av vår generations största kriser inträffat sedan lagförslaget presenterades vore ett stort misstag.

Förutom sakfrågorna är det olyckligt om förslaget till lagstiftning skapar otydlighet kring Riksbankens mandat – när syftet varit det motsatta. Att Riksbanken själva, och flera remissinstanser med dem, uppfattar att förslaget har en annan – i vissa fall motsatt – innebörd än den som varit intentionen är ett misslyckande.

Riksbanken är riksdagens myndighet. Därför ser vi som riksdagsledamöter i finansutskottet och representanter i kommittén som arbetat fram förslaget till ny riksbankslag det som vår uppgift att säkerställa att slutprodukten blir så bra som möjligt.

De erfarenheter vi dragit från bekämpningen av Coronakrisen måste alltså avspeglas i Sveriges nya riksbankslag. Detta arbete bör inte bli alltomfattande eller alltför tidskrävande, då det inte handlar om att helt göra om det mycket gedigna arbete som Riksbankskommittén gjorde. Arbetet kan exempelvis ske genom att finansutskottet inrättar en särskild kommitté för ändamålet. Centerpartiet och Kristdemokraterna kommer att ta ett sådant initiativ i närtid.

Vi har för vår del inte landat i vad som bör ändras, men anser att utredningens slutsatser bör diskuteras på nytt innan de blir lagstiftning. Låt oss vara kloka nog att göra visst omtag i utredningen genom att reda ut oklarheter och ta hänsyn till, och lärdom av, den kris vi är mitt uppe i.

Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson Centerpartiet

Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson Kristdemokraterna


Innehåll från HemocueAnnons

Snabbare svar ger bättre patientsäkerhet vid infektionsdiagnostik

Tid är en viktig faktor inom vården, både för läkare och patient, samtidigt som det finns stora krav på kvalitet och effektivitet. Med HemoCue WBC DIFF är det enklare för läkare att mäta antalet vita blodkroppar och en fempartsdiff – och på mindre än fem minuter bättre avgöra ett hälsotillstånd.

HemoCue AB i Ängelholm har utvecklat den medicintekniska produkten HemoCue WBC DIFF, som mäter det totala antalet vita blodkroppar i blodet och en fempartsdiff. Med kapillära eller venösa helblodsprover ger det ett patientnära provsvar med laboratoriekvalitet – inom bara några minuter. Det har flera fördelar, inte bara för läkarna utan även för patienten.

Många primärvårdsläkare får dra ett stort lass och för att kunna sköta sitt arbete är det viktigt med rätt hjälpmedel. Med HemoCue WBC DIFF som medicinskt och administrativt stöd kan läkaren snabbare ta mer välgrundade beslut. Att kunna utesluta allvarligare tillstånd är även det viktigt och ökar i sin tur patientflödet och gör läkaren tryggare i sina vårdbeslut.

– Vi har cirka tio mil till närmsta sjukhus, vi vill absolut inte missa en allvarlig infektion. Därför använder vi ”diffen” för att se hur pass allvarlig infektionen är. Vid en allvarlig infektion stiger LPK, de vita blodkropparna snabbt – det kan ske inom bara några timmar – medan CRP, ett protein i kroppens immunförsvar, kan ta något dygn på sig, säger Martin Annsberg, läkare och medicinskt ansvarig på Sälens vårdcentral.

Video: Så fungerar WBC DIFF i vardagen. 

Användare

HemoCue WBC DIFF lanserades 2010. I dag används produkten på vårdcentraler, akutmottagningar och barnakutmottagningar runtom i Sverige. En av dessa är Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus som ingår i Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hanna Sjöstedt, akutläkare och medicinskt ansvarig på Drottning Silvias barnsjukhus, menar att det bland annat har ökat patientsäkerheten.

– Vi har nästan 50 000 patienter varje år, när vi använder HemoCue WBC DIFF och får snabbare svar kan vi spara tid, öka patientflödet och påverka patientsäkerheten på ett positivt sätt, säger hon.

Läs mer: Så enkelt fungerar HemoCue WBC DIFF i vården. 

”Kan minska antibiotikaresistens”

Studier som gjorts visar även att en tillgång till svar på LPK med diff kan reducera antibiotikaförskrivningen. Trots att Sverige ligger i framkant vad gäller en hälsosam förskrivning, så krävs det ytterligare åtgärder för nå det långsiktiga målet på 250 recept per tusen invånare. HemoCue är övertygade om att HemoCue WBC DIFF kan bidra i jakten på det målet. 

– Vi använder ”diffen” framför allt för att skilja mellan virusinfektion och bakteriell infektion. Om du tagit ett CRP som kanske är lätt förhöjt, strax över 50, så kan du få ytterligare information för diagnos genom att ta prov på vita diff, säger Camilla Richardsson, läkare på HMC i Lomma. 

Martin Annsberg, medicinskt ansvarig på Sälens vårdcentral, håller med. 

– För att förhindra att antibiotika skrivs ut i onödan använder vi flitigt möjligheten till ett snabbsvar på diff för att på sikt undvika resistensutveckling, säger han.

Differentialräkning av vita blodkroppar kan ge beslutsunderlag för många olika tillstånd. Just nu pågår en studie i Uppsala där professor Kjell Alving studerar samband mellan nivå av eosinofila granulocyter och astma hos små barn. 

– Vi saknar markörer för att screena och bedöma behandlingseffekter vid astma i dag, framförallt på mindre barn. Det är också av stort värde att få svar direkt, så läkare har beslutsunderlag för behandling i samband med besök. Vår förhoppning är att WBC DIFF instrumentet ger oss denna möjlighet.

Passa på: Testa ett WBC DIFF instrument kostnadsfritt i en månad.

FAKTA: HemoCue

HemoCue AB, som ligger i Ängelholm, arbetar med vårdpersonal inom olika kliniska områden över hela världen och har utvecklat en stor förståelse för sina kunders behov. I dag utförs 140 miljoner tester från HemoCue varje år vilket motsvarar 4 tester per sekund, året om i cirka 140 länder. 

2010 utvecklade HemoCue den tekniska produkten HemoCue WBC DIFF som mäter antalet vita blodkroppar och en 5-partsdiff.

Kontakt:

Tel: +46 77 570 02 11

Fax: +46 77 570 02 12

kundservice@hemocue.se 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Hemocue och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?