Annons

Byggsektorn: Beställarna bör kräva klimatsmart byggande

DEBATT. Det är angeläget att bygg- och anläggningssektorn kan minska sin klimatpåverkan. Det blir dock svårt att göra detta om inte medvetenheten ökar hos beställarna. Ambitiösa klimatkrav kan möjliggöra byggsektorns färdplan för ett fossilfritt Sverige, skriver företrädare för byggsektorn.

HÖJ AMBITIONEN. Stat, kommun och regioner bör ställa rätt klimatkrav i sina upphandlingar, och det bör inte bara gälla slutprodukten utan också plan- och byggprocessen, skriver Catharina Elmsäter-Svärd och sex andra skribenter.
HÖJ AMBITIONEN. Stat, kommun och regioner bör ställa rätt klimatkrav i sina upphandlingar, och det bör inte bara gälla slutprodukten utan också plan- och byggprocessen, skriver Catharina Elmsäter-Svärd och sex andra skribenter.

Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Redan med befintlig teknik finns potential att i det närmaste halvera utsläppen till 2030, men för att sektorn ska bli klimatneutral krävs teknikskiften och innovationer. Genom en gemensam färdplan som kommer att överlämnas till statsministern den 25 april visar sektorn hur den höjer ambitionsnivån och ökar takten i omställningen. Samtidigt finns ett behov av långsiktiga och kraftfulla politiska beslut som pekar ut en tydlig riktning. Det krävs nya styrmedel och nya incitament och inte minst genom upphandlingen kan den offentliga verksamheten driva på förändringen så att sektorn kan göra de investeringar som krävs för att minska utsläppen och samtidigt bibehålla och stärka konkurrenskraften.

Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser 2045. Detta ska ske samtidigt som befolkningen växer, behovet av bostäder ökar och infrastruktur måste byggas ut. Vi behöver smartare och mer resurssnåla byggmetoder, befintliga byggnader kan nyttjas bättre och det material som används måste ses som en resurs som kan användas igen.

Därför är det nödvändigt att bygg- och anläggningssektorn ställer om.

Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har initierat ett arbete för flera branscher och sektorer att ta fram egna färdplaner för att bli fossilfria och samtidigt öka sin konkurrenskraft och bidra till ökad sysselsättning.

Inom bygg- och anläggningssektorn har fler än 60 aktörer från hela värdekedjan samlats runt den gemensamma färdplanen. De representerar materialleverantörer, entreprenörer, byggherrar, beställare, kommuner, konsulter, arkitekter, investerare och akademin. Alla ställer sig bakom målet om klimatneutralitet och är överens om att aktörer i sektorn ska sätta upp klimatmål, synliggöra klimatutsläpp och ställa egna krav, effektivisera materialanvändning, planera klimatsmart från början och digitalisera hela plan- och byggprocessen.

En del av dessa åtgärder blir lönsamma för företagen direkt medan andra kan vara förenade med ökade kostnader. Det är därför viktigt att beställarledet, som till stor del utgörs av stat, kommun och regioner, ställer rätt krav i sina upphandlingar. Kraven bör inte bara gälla slutproduktens klimatprestanda utan täcka hela plan- och byggprocessen. Detta är en av nycklarna för att kunna utveckla ett klimatneutralt byggande som också stärker företagens konkurrenskraft.

Byggskedet och driften av en ny byggnad står ungefär för lika stor andel av klimatpåverkan. Genom åren har klimatpåverkan från användningsskedet minskat, men utsläppen från själva byggandet av byggnader och infrastruktur har först på senare år uppmärksammats. Det finns en stor potential att hushålla med resurser och att utveckla nya klimatsmarta material. Samtidigt finns det i dag få incitament att använda livscykelanalyser för att minska klimatpåverkan från byggsektorn.

Stål- och cementproduktion orsakar en stor del av byggskedets utsläpp i ett livscykelperspektiv. Det pågår en utveckling av teknik för att fånga in och lagra kol vid cementproduktion, så kallad CCS-teknik, och det svenska projektet HYBRIT undersöker möjligheterna att ersätta kol med vätgas inom stålproduktionen. Forskning på Chalmers har visat att de teknikskiften som krävs för att uppnå nära noll klimatpåverkan från stål- respektive cementindustrierna skulle innebära investeringar på en nivå som motsvarar 25–70 procent ökade produktionskostnader för dessa material. Det är en för stor kostnad för en enskild aktör att ta och bevara sin konkurrenskraft. Prispåslaget på den färdiga byggnaden blir dock bara i storleksordningen en halv procent.

Det betyder att om slutkunden är beredd att betala ett marginellt högre pris så kan kostnaden fördelas över hela värdekedjan. Om kraven på fossilfrihet ställdes i de offentliga upphandlingarna skulle det ge incitament för och minska risken med att investera i de stora teknikskiften som krävs.

Det är redan i dag möjligt att ställa krav på klimatsmart byggande och drift men kunskapen om vilka regler som gäller i lagen om offentlig upphandling är generellt för låg hos upphandlarna. Kunskapsnivån måste höjas samtidigt som det är oerhört viktigt att säkerställa att uppföljningen är lika skarp som kraven i upphandlingen om marknaden ska fungera.

Därutöver krävs även långsiktiga spelregler och stöd från politiken. Vi har bland annat följande uppmaningar till riksdag och regering:

Inför ambitiösa, långsiktiga och förutsägbara lagkrav för bygg- och anläggningssektorn utifrån Sveriges klimatmål, för att möjliggöra nödvändiga investeringar för omställning med bibehållen eller stärkt konkurrenskraft.

Inför krav på att deklarera byggnaders och anläggningars klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, samt på att klimatdeklarationer redovisas för byggprodukter som sätts på marknaden.

Ändra reglerna för klassning av avfall, så att cirkulära affärsmodeller och en utökad återanvändning och återvinning av schaktmassor, bygg- och rivningsmaterial inte hindras utan tvärtom drivs på.

Ge lämplig aktör i uppdrag att utveckla upphandlingskriterier kring, och definitioner av, klimatneutrala och klimatpositiva byggnader och anläggningar i dialog med marknaden.

Klimatomställningen kan inte vänta. Det vi bygger i dag påverkar oss lång tid framöver. Med färdplanen har vi skapat en gemensam syn och viljeinriktning för hur vi ska uppnå en bygg- och anläggningssektor som är både klimatneutral och konkurrenskraftig i framtiden. Det är bara första steget. Nu uppmanar vi politiker och aktörer i hela värdekedjan att visa på ledarskap och att fatta kloka beslut som skapar förutsättningar för omställningen.

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
Catharina Elmsäter-Svärd, vd, Sveriges Byggindustrier
Gunnar Hagman, vd, Skanska Sverige AB
Henrik Landelius, Sverigechef, NCC Building
Håkan Wifvesson, vd, Swerock AB
Magnus Meyer, vd, WSP Sverige AB
Filip Johnsson, professor i Energisystem, Chalmers tekniska högskola


Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från MagnussonAnnons

Engagemang och samarbete skapar tillgänglig och trygg juridisk rådgivning

Marknaden för investeringar och etableringar är stabil trots rådande pandemi. Men samtidigt ställs många företag inför helt nya juridiska utmaningar. Med en verksamhet som är kunnig, trygg och modern skapar Magnusson goda förutsättningar för sina klienter att uppnå förväntningar och krav.

Covid-19 har skapat en skakig världsbild och nya regler införs kontinuerligt för att lindra de ekonomiska konsekvenserna. För många företag kan den nya situationen vara svår att greppa och därför har Magnusson satt samman ett dedikerat team som hjälper klienterna med de nya utmaningar de ställs inför. 

– Trots rådande världsläge har Sverige ett stabilt investeringsklimat med en starkt IT- och Tech kultur. Under våren 2020 har vi hanterat flera internationella etableringar och i vissa fall omförhandlat avtalsklausuler för att ta höjd för den osäkra situationen. Vi har känt en vilja från alla parter att hitta lösningar så att etableringar, förvärv och investeringar kan fortskrida, säger Anders Bäckman, Head of Corporate and M&A.

Digitalisering som skapar mervärde

Bland annat görs nu signering och closing elektroniskt av många byråer. Det inte bara effektiviserar arbetet utan innebär även en ny kostnadsbild och minskad miljöpåverkan. Utöver elektronisk signering och closing blev även videokonferenser verklighet för de flesta, så även för Magnusson. 

– Vi gör effektivare möten nu vilket innebär att både våra klienter och vi som byrå slipper många kostnader, förknippade med det gamla arbetssättet med fysiska möten, säger Magdalena Berg, Head of Dispute Resolution.

Långsiktig och strategisk affärspartner

Med fokusområden inom M&A, tvistelösning, fastighets- och miljörätt, offentlig upphandling, bank & finans, försäkring, skatt och IP/IT har man en stabil och trygg bas. Utöver det läggs stor vikt vid att förstå kunden och dennes bransch för att kunna agera rådgivare på bästa sätt. 

– En grundförutsättning för att kunna skapa mervärde är att förstå klientens fundamentala affärsverksamhet. Vi jobbar långsiktigt och bygger relationer med våra klienter för att bli en långsiktig strategisk affärspartner för dem, säger Anders Bäckman.

Investerar i klient och medarbetare

Det som utmärker Magnusson är att det är högt i tak och att delägarkollektivet i stort är yngre än branschens snitt. Man vill vara med att utveckla branschen, låta kompetens växa internt och uppdatera det egna erbjudandet med hjälp av ny teknik och innovation. 

– Ett exempel är att vi varit med och utvecklat LEX247, en programvara för modern juridisk dokument- och tidshantering, som nu lanserats stort på marknaden, berättar Anders Bäckman.

Magdalena Berg flikar in med att öppenheten genomsyrar allt och att medarbetarna ses som den främsta tillgången. 

– De juridiska verktygen hjälper oss men det är kompetensen hos varje individ som gör vårt klienterbjudande unikt. Vi tillhandahåller professionell juridisk rådgivning på ett enkelt sätt och vi är måna om att vara exceptionellt duktiga på vårt klientarbete och att ta hand om våra medarbetare, avslutar Magdalena Berg. 

Om Magnusson

Magnusson är en internationell och topprankad affärsjuridisk advokatbyrå och är en av de ledande affärsjuridiska byråerna i Sverige med kontor i Stockholm och Göteborg.  Magnussons advokater är specialister inom utvalda fokusområden som M&A, tvistelösning, fastighets- och miljörätt, offentlig upphandling, bank & finans, försäkring, skatt och IP/IT.

Genom vår unika geografiska täckning i Norden och Baltikum och specialisering inom utvalda fokusområden har vi ett mycket starkt klienterbjudande. Vi är en byrå som också förstår vikten av att bry sig om våra medarbetares välmående och satsar på en sund företagskultur med högt i tak som kopplas till kreativitet, kvalitet och produktivitet.

www.magnussonlaw.com 

 

Mer från Magnusson

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Magnusson och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?