1515

Artskydd kan inte få stoppa klimatskydd

Skydd för biologisk mångfald krockar ofta med klimatåtgärder. Lyckas vi bara hantera den ena frågan kommer framgångarna ändå att raseras av den andra. För att undvika dessa målkonflikter behöver beslutsfattare, myndigheter och näringsliv ta ett helhetsgrepp, skriver Erik Lindblom och Eskil Mattsson, Svenska Miljöinstitutet

ONÖDIG KONFLIKT. Det är bråttom att ta ett helhetsgrepp kring den avvägning som uppstår mellan global klimatnytta och lokal påverkan på den biologiska mångfalden, skriver Erik Lindblom och Eskil Mattsson, Svenska Miljöinstitutet.
ONÖDIG KONFLIKT. Det är bråttom att ta ett helhetsgrepp kring den avvägning som uppstår mellan global klimatnytta och lokal påverkan på den biologiska mångfalden, skriver Erik Lindblom och Eskil Mattsson, Svenska Miljöinstitutet.

Den 4 mars i år beslutade EU-domstolen att skärpa tolkningen av skyddet för hotade arter och livsmiljöer. Ett effektivt skydd är angeläget för att bromsa den accelererande förlusten av biologisk mångfald. Klimatpolitiska rådet har därefter rekommenderat regeringen att införa snabbare tillståndsprövning av projekt som bidrar till klimatomställningen. I slutet av mars föreslog också Klimaträttsutredningen att man bör ställa klimatkrav när nya verksamheter prövas. Det är nödvändigt för att klara tvågradersmålet. 

Förlusten av biologisk mångfald och klimatkrisen är avgörande hot som dessutom förstärker varandra. De är två sidor av den pågående ekologiska kris som utarmar variationen av ekosystem, arter och gener i miljön – vilket minskar motståndskraften mot klimatförändringar och gör att vi går miste om kritiska nyttor för våra ekonomier och samhällen – som pollinering, rent vatten och luftkvalitet. Därför måste lösningarna rymma båda delar samtidigt, med minsta möjliga negativa påverkan på samhället i övrigt. 

Samtidigt ser vi att åtgärder för att motverka den ena delen ofta hamnar på kollisionskurs med den andra. På en storskalig nivå är det tydligt att åtgärder som gynnar klimatet är till nytta för den biologiska mångfalden och tvärtom. Det gäller till exempel bevarande och återställande av våtmarker, kustområden och skogar. Men när man skiftar perspektiv från helheten till enskilda delar så går ofta den positiva kopplingen förlorad. Istället framstår klimat och biologisk mångfald som motstående intressen där man måste välja det ena framför det andra. 

Ett exempel är de aktuella besluten från SSAB och H2 Green Steel att börja producera fossilfritt stål. Det kräver järnmalm, stora mängder ren el och bland annat kalksten till stålverkens masugnsprocesser – samtliga verksamheter som på goda grunder kräver tillstånd enligt miljöbalken. Om någon av de arter som omfattas av artskyddsförordningen förekommer där en gruva är tänkt att öppnas, en vindkraftspark anläggas eller kalksten brytas så kommer verksamheten med stor sannolikhet inte få tillstånd. Istället för att skynda på processerna, som redan i dag tar många år för varje enskilt tillstånd, riskerar de att helt stoppas. Det är uppenbart ett stort hinder för att hinna genomföra samhällsomställningen i tid. Regeringen har också tillsatt flera utredningar för att se över lagstiftningen, bland andra En modern och effektiv miljöprövning, Klimaträttsutredningen och Artskyddsutredningen. Det skärpta artskyddet kan även försvåra för både skogs- och jordbruk. Det kan inte vara avsikten.

Vi ser två förklaringar till att positiva samband förbyts till konflikt. Den ena är att konflikten är reell, det vill säga att ett enskilt projekts negativa konsekvenser inte uppvägs av de positiva. All mänsklig aktivitet måste hålla sig inom de ekologiska gränserna, både lokalt och planetärt. Den andra förklaringen är att konflikten är konstruerad genom att dagens tillståndsprocess inte är ändamålsenlig för att se varje projekt ur ett helhetsperspektiv. 

Vi måste snabbt bli bättre på att förstå hur effekter på klimat och biologisk mångfald samverkar i den lilla skalan och hur de aggregerar nationellt och globalt. Med utgångspunkt i det brådskande behovet ser vi att det krävs:

•Ett nytt helhetstänk vid prövning av miljöfarlig verksamhet. Hela värdekedjor behöver beaktas. De verksamheter som är hållbara bör få företräde framför de som inte är det. Det bör gälla även de länkar i kedjan som ännu inte kan ställa om eller bli helt cirkulära. Kunskapskravet ska ställas på den som söker tillstånd att visa att den utgör en del i en sådan kedja. 

•Att den pågående miljöprövningsutredningen förtydligar nuvarande dispensregler. Det går att göra undantag från Artskyddsförordningen om ingreppet utgör ”ett allt överskuggande allmänintresse”. Hittills anses ett näringslivsprojekt i praktiken inte kunna uppfylla det. I framtiden måste det kunna bli vanligare att lämna dispens från artskyddet till förmån för klimatomställning och vice versa. Vad har större allmänintresse än att motverka den ekologiska krisen? 

•Ett gemensamt ansvarstagande av aktörerna i tillståndsprövningar. Hur lång tid en process tar styrs i hög grad av hur företaget, myndigheter och miljöorganisationer agerar, till exempel om de väljer att överklaga beslut, eller avstår från detta. Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har gemensamt lett breda projekt om hållbar vattenkraft respektive vindkraft för att ge övergripande vägledning om hur olika samhällsintressen ska prioriteras i olika situationer. Här är det viktigt att det lokala perspektivet inte går förlorat, utan att både det generella och specifika ryms.

•Att näringslivet tar fram ekologiska färdplaner. De flesta branscher har redan tagit fram fossilfria färdplaner. Gruv- och metallbranschen har nyligen också tagit fram en färdplan för biologisk mångfald. Fler behöver följa efter – men det räcker inte. Frågorna kan inte hanteras i separata planer utan de måste integreras.

Det är bråttom att ta ett helhetsgrepp kring den avvägning som uppstår mellan global klimatnytta och lokal påverkan på den biologiska mångfalden. En mer effektiv och ändamålsenlig miljöprövning ger förutsättningar för verksamheter att utveckla nya miljövänliga tekniker som krävs för att vi ska klara klimatomställningen – samtidigt som den biologiska mångfalden värnas. 

Erik Lindblom, specialist tillstånds- och miljöprövningar, IVL Svenska Miljöinstitutet

Eskil Mattsson, forskare, IVL Svenska Miljöinstitutet


Innehåll från TaniumAnnons

Skaffa full visibilitet i företagets nätverk – med Tanium

Enligt beräkningar kommer det vid 2025 att finnas 75 miljarder endpoint-enheter uppkopplade till företagsnätverk. Detta ställer komplexa krav på hantering och skydd av verksamhetskritiska data. Trots detta finns det stora brister hos många företag vad gäller endpoint-hantering, säkerhet och visibilitet. 

Läs mer om utmaningarna med endpoint-säkerhet

Sedan Tanium startades av far och son 2008, har företaget arbetat utifrån en enda målsättning; att utveckla och förädla ny arkitektur som möjliggör bättre nätverksvisibilitet och enklare och säkrare hantering av verksamhetskritiska data. I takt med att distansarbete och antalet endpoint-enheter ökar blir detta en affärsavgörande fråga för många företag. 

– Tanium är en plattform för klientadministration som är inriktad på hantering av Säkerhet, Risk & Compliance och IT Operations utifrån samma datakälla med endast en klient och väldigt lite infrastruktur. Plattformen är baserad på öppna API:er och kan kompletteras med moduler efter behov så kunden kan växa med Tanium och dessa moduler. Det spelar ingen roll om man har sina klienter och/eller servrar on-premise eller i molnet – med Tanium kan man managera dem i nästintill realtid, med full visibilitet och minimal infrastruktur, berättar Arash Serpoushan, regionchef för Norden och Baltikum.

Vad omfattar Tanium?  

Kontrollerar viktiga parametrar

Med andra ord möjliggör Tanium komplett kontroll och översikt på var alla enheter finns samt vilka som har åtkomst till nätverket och använder enheterna, oavsett om det rör sig om 100 eller en miljon endpoints. Dessutom visar plattformen hur enheter och användare möter företagens säkerhetsstandarder vad gäller exempelvis patchning, installerade mjukvaruprogram och användarrättigheter. 

– Detta är ovärderlig information. I våra samtal med kunder ser vi att företag har mellan 10 och 15 procent fler enheter som kopplar upp sig mot nätverket än vad de ansvariga tror. Har man då 50 000 enheter i sitt nät, kan det röra sig om 7 500 extra maskiner – en enorm säkerhetsrisk. Tanium bryr sig inte om var användarna sitter; har de tillgång till internet kontrollerar plattformen samtliga viktiga parametrar innan de släpps in på nätverket, betonar Peter Lamber, ansvarig för Taniums ekosystem av partners.

Se Tanium in action 

Behöver bara 15 sekunder

Tanium utmärker sig dock på ytterligare vis. Plattformen fungerar som ett övergripande paraply, vilket omfattar företagets existerande infrastrukturer och verktyg. Därmed samlas automatiskt all data från samtliga verktyg i ett och samma gränssnitt – på 15 sekunder. 

– Med traditionella strukturer kan det i värsta fall ta dagar, eller till och med veckor, att få den information man efterfrågar. Med Tanium får man snabbt tag på det man behöver och kan uppdatera lika snabbt tillbaka, så att man motverkar risken för datasilos. Det säger sig självt att detta innebär en stor fördel, inte minst då man säkerställer att beslut fattas utifrån korrekta och aktuella data, betonar Arash.

Detektera, agera och stoppa

Möjligheten att snabbt visualisera och accessa relevant information innebär således omfattande vinningar för företag – plattformens automatiserade funktioner, i kombination med ett gemensamt gränssnitt och den minimala infrastrukturen, bidrar till en värdefull samsyn bland medarbetarna och därutöver till att livslängden på företagets enheter förlängs avsevärt. 

– Detta medför en kraftig förenkling av IT-miljö och processer, som ger förmågan att inte bara detektera, utan också agera och stoppa incidenter. Detta är ett vinnande koncept, något som bevisas av att efterfrågan på våra lösningar har ökat kraftigt det senaste året. Vi har också utökat vår personalstyrka från 6 personer till 11 personer under året som gått, så det är en spännande utveckling, avslutar Peter.

Läs mer om Tanium här 

Eller kontakta Exclusive Networks. 

Exclusive Networks är en global värdeadderande distributör med fokus på IT-säkerhet, datacenter och molnlösningar. 

Låt Exclusive Networks vara din startpunkt – vi hjälper dig! 

 

Mer från Tanium

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Tanium och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?