1515
Annons

Ändringar i skattelagen otillräckliga

DEBATT. På onsdagen lade utredningen om förenklade skatteregler för egenföretagare, som bygger på januariavtalet, fram sitt betänkande. Många delar innebär klara förbättringar, men flera viktiga förslag saknas. Det skriver fyra experter i utredningen, som företräder Svenskt Näringsliv, Företagarna, LRF och Fastighetsägarna.

Ulla Werkell, Fastighetsägarna, Katarina Bartels, Svenskt Näringsliv, Urban Rydin, LRF och Patrick Krassén, Företagarna.
Ulla Werkell, Fastighetsägarna, Katarina Bartels, Svenskt Näringsliv, Urban Rydin, LRF och Patrick Krassén, Företagarna.

Det är allmänt vedertaget att experter i skatteutredningar får lämna särskilda yttranden. Tyvärr har vi denna gång nekats att skriva ett särskilt yttrande. Som expert i en utredning, har man haft möjlighet att sätta sig in i och på djupet penetrera de frågor som utreds. Att som remissinstans kunna ta del av särskilda yttranden från olika experter som del av betänkandet kan således i hög grad bidra till att den för lagstiftning så viktiga beredningsprocessen fungerar tillfredsställande.

De flesta av Sveriges omkring 800 000 enskilda näringsidkare har inga anställda och liten omsättning. Men det finns en betydande andel som har såväl anställda som betydande tillgångar i verksamheten, och över en kvarts miljon företagare har sin huvudsakliga inkomst från sin enskilda firma. Hur regelverken för beskattning av dessa företagare utformas, är av stor vikt för entreprenörskap, försörjning och tillväxt. Som företrädare för de enskilda näringsidkarna, vill vi här lyfta fram de huvudpunkter där vi anser att utredningens förslag hamnar fel eller är otillräckliga.

Behåll expansionsfonden. Enligt vår erfarenhet används expansionsfonder ofta för expansion genom långsiktiga investeringar och något alternativ presenterar inte utredaren. En av grundtankarna bakom dagens fondsystem är att tillhandahålla instrument för egen finansiering och expansion, vilket bland annat medför en möjlighet att spara lågbeskattade vinstmedel som kan användas för investeringar i tillgångar för näringsverksamheten. Detta motiverar en ordning där hela vinsten kan sparas i företaget. Ett borttagande av expansionsfonden skulle därtill förändra dagens neutralitet mellan företagsformerna. Expansionsfonden ger också en beskattning motsvarande den som gäller för aktiebolagens behållna vinstmedel.

Bevara avsättningsreglerna. Avsättning till periodiseringsfond ska enligt förslaget inte få göras med vinstmedel från återförd periodiseringsfond. Detta motiveras med att den tidsfaktor som finns i systemet för periodiseringsfond ska upprätthållas i praktiken. Den gällande lagregleringen är dock tydlig och ordningen framgår av förarbetena till lagen. Förslaget strider därför mot lagstiftarens ursprungliga vilja. Nuvarande ordning är också den som gäller för aktiebolag. Vi kan inte se att den föreslagna ordningen är mer logisk eller gynnsam än den gällande och därmed kan den inte heller ses som en förenkling.

Underlätta ombildningar. Enligt det lagda förslaget ska periodiseringsfonder äldre än sex år inte kunna överföras när en enskild firma ombildas till aktiebolag. Inte heller ska det, som i dag, vara möjligt att överföra hela årets resultat ombildningsåret till aktiebolaget. Utredningens motivering, att överskott genererade i en viss legal miljö också med nödvändighet ska beskattas i densamma, står i strid med dagens – i stort väl fungerande – lagstiftning gällande omstruktureringar. Att periodiseringsfonder äldre än sex år inte ska kunna överföras till aktiebolag och fortsätta fungera som periodiseringsfonder har vi förståelse för, men sådana fonder borde efter att ha skattats av i aktiebolaget kunna föras över till beskattade vinstmedel, för att underlätta ombildningar av näringsverksamheter.

Eftersträva enhetliga uppräkningsregler. I utredningen föreslås att sparad räntefördelning endast ska räknas upp med statslåneräntan, och inte ingå som en post i det normala kapitalunderlaget. I det parallella 3:12-regelverket för fåmansföretag sker uppräkningen av sparade gränsbelopp med statslåneräntan plus tre procentenheter. Enkelhets- och likabehandlingsskäl, som båda anges som viktiga motiv i utredningens direktiv, talar för att uppräkningsräntan även för sparad räntefördelning bör sättas till denna nivå.

Behåll övergångsposten. Den skapades för att driftsförluster som uppkommit innan reglerna om räntefördelning infördes 1993 inte ska påverka kapitalunderlagen. Tanken har fortsatt giltighet, men även rättssäkerhetsskäl gör att vi motsätter oss slopandet.

Den aktuella utredningen har sammanfattningsvis lagt fram ett förslag som överlag skulle innebära förbättringar för de enskilda näringsidkarnas beskattning. Med de tillägg och förändringar som vi har beskrivit, skulle det dock kunna bli ännu bättre.

Katarina Bartels, Svenskt Näringsliv

Patrick Krassén, Företagarna

Urban Rydin, LRF

Ulla Werkell, Fastighetsägarna

Experter i utredningen om förenklade skatteregler för egenföretagare (SOU 2020:50)


Innehåll från HuaweiAnnons

Så ska samverkan och innovation lösa klimatutmaningen

Drygt 98 procent av den el som produceras i Sverige är fossilfri. Men i takt med klimatomställningen ökar också vårt energibehov kraftigt. Det innebär en stor utmaning – men också en möjlighet att tänka nytt och innovativt.

Teknik kan förändra världen och driva den gröna omställningen framåt. Men då behövs fler samarbeten och möjligheter att diskutera och utväxla erfarenheter. Därför arrangerade Huawei ”Green Summit 2022” i Stockholm i början av juni. Målet var att i en svensk kontext skapa långsiktiga möjligheter till nya innovativa lösningar på miljöproblemen.

Under en förmiddag diskuterade representanter från politik, myndigheter, näringsliv och akademi klimatutmaningarna ur olika perspektiv. Tekniska lösningar och innovationer från flera branscher lyftes fram och representanter från solenergibranschen berättade om hur utvecklingen där går i rasande takt med hjälp av ny smart teknik. 

Debatter och diskussioner

Publiken fick också höra om gröna startups vars syfte är att genom innovation bidra till minskade utsläpp. Ett exempel är Plaant, som har utvecklat ett smart växthus för inomhusbruk – utan jord. Därtill fanns myndighetssverige representerat genom Energimyndigheten som berättade om det växande elbehovet och vad som behövs för att Sverige ska klara den nya elektrifieringsvågens behov. 

Under ett panelsamtal enades representanter från Energimyndigheten, Huawei och Plaant att Sverige generellt sett har ett bra utgångsläge för att nå våra gemensamma hållbarhetsmål. Vi behöver dock rikta blicken mot framtiden. Att Sverige i dag ligger i framkant ska inte tas för givet. Det paneldeltagarna önskade från regeringen var att digitalisering ska bli en topprioritet eftersom en ökad digitalisering kan bidra till att bemöta många av de utmaningar vi står inför. Därtill önskades tydligare mål och ett skiftat fokus, bort från samhällets intressekonflikter till ett ökat samarbete vad gäller behovet av olika typer av energislag.

Sätter bollen i rullning 

Målet med dagen var att skapa förståelse för hur teknik och innovationer kan bidra till att lösa många av de utmaningar som finns för att Sverige ska nå de högt uppsatta klimatmål som regeringen beslutat om. 

Under Green Summit diskuterade talarna också hur vi tillsammans kan driva på hållbar innovation från den snabbt växande solenergisektorns perspektiv. Talare från Soltech Energy Solutions, branschorganisationen Svensk Solenergi, CheckWatt och hållbarhetskonsultbyrån Ethos berömde Sveriges goda klimat för entreprenörer. 

Dock framfördes synpunkter på politikens beslutsförmåga när det kommer till prioriteringar av miljöfrågor och det är ett hinder för nya innovativa företag. Ett exempel som lyftes var trubbiga miljöprövningar som istället för att se till energibehovet på systemnivå begränsar de aktörer som har gröna och innovativa lösningar för att bidra till att skapa en grön och hållbar energiproduktion.

 

Världsledande inom teknik för solenergi 

Det var första gången Huawei arrangerade Green Summit i Sverige och tanken är att plattformen ska växa till att bli en allt större arena för samarbeten. Planen är att arrangera motsvarande konferenser i Norge och Finland senare i år. 

– Den här typen av arena saknas i dag, så det var väldigt värdefullt. Här träffades myndigheter, politiker, näringsliv, innovatörer och entreprenörer – vi delade åsikter och erfarenheter och diskuterade de hinder som finns på ett öppet sätt. Jag fick flera nya insikter och är mycket nöjd, säger Christoffer Caesar, CEO på Soltech Energy Solutions. 

De flesta kanske förknippar Huawei med mobiltelefoner och nätverksutrusning, men företaget är också ett av världens ledande inom teknik för solenergi. Huawei driver redan i dag flera olika innovationsprojekt tillsammans med Soltech Energy Solutions. Bland annat har Soltech tagit hjälp av Huaweis lösning för batterilagring av energi på sin laddstation för Scanias ellastbilar. Laddplatsen ska minska de långa laddningstider som hittills bromsat en ökad användning av elektrifierade fordon.  

Öppnar för fler samarbeten

Under eventet presenterades dessutom Soltech Energy Solutions som Huaweis strategiska partner inom affärsområdet Digital Power. De två företagen har nyligen påbörjat ett ytterligare samarbete för att fortsätta driva utvecklingen inom solenergi och smarta energilösningar.

– Vi är imponerade över Huaweis höga innovationsnivå och kvalitén i deras produkter och lösningar. Med detta samarbete kan vi dra nytta av varandras styrkor och skapa ett ännu bättre erbjudande i den svenska solenergibranschen, säger Christoffer Caesar. 

Ytterligare några av Huaweis samarbeten i Norden är bland annat ett med det innovativa solcellsföretaget GruppSol, som bygger VillaZero – Sveriges första koldioxidneutrala villa. 

Med samarbetspartners har Huawei också utvecklat en innovativ AI-lösning för att i norska älvar sortera ut och stoppa invasionen av puckellax som utgör ett stort hot mot den lokala faunan. Förhoppningen är att Green Summit ska bidra till fler samarbeten.  

– Under dagen samlade vi många olika kompetenser och aktörer. Vi hoppas att det kan öppna upp för fler samverkans- och innovationsprojekt. Den kraften är avgörande för att skapa ett hållbart samhälle, säger Kenneth Fredriksen.

Mer från Huawei

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Huawei och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?