1515
Annons

ABB: Utvisa inte våra experter

DEBATT. Nu har även ABB drabbats av problemet att experter som arbetar på svenska företag utvisas på grund av smärre misstag. Sverige är i starkt behov av arbetskraft och det behövs en amnesti för arbetskraftsinvandrare som efter flera år i Sverige drabbas av utvisningsbeslut, skriver ABB Sveriges vd Johan Söderström.

Johan Söderström, vd, ABB Sverige
Johan Söderström, vd, ABB Sverige

ABB ABB +2,86% Dagens utveckling ser att industrins konkurrenskraft mer än någonsin är beroende av Sveriges förmåga att attrahera talanger, oavsett om det sker från den lokala eller den globala arbetsmarknaden. Det är därför djupt oroande att Sverige utvisar arbetskraftsinvandrare på grund av smärre misstag.

Förfarandena innebär såväl personliga tragedier för de individer som utvisas, som ett hinder för de företag som är beroende av en väl fungerande arbetskraftsinvandring för att bedriva konkurrenskraftig verksamhet i Sverige.

ABB vill därför uppmana regering och riksdag att införa en amnesti för de arbetskraftsinvandrare som efter flera år i Sverige drabbas av utvisningsbeslut.

Vi kan konstatera att arbetsmarknaden som vi känner den är på väg att transformeras. Sverige är i starkt behov av arbetskraft, speciellt inom teknik- och innovationsområdena där vi verkar.

Samtidigt nekar Migrationsverket varje månad flertalet högutbildade arbetskraftsinvandrare ett förlängt arbetstillstånd, oftast på grund av smärre administrativa misstag kopplade till den enskilda individens första tid i Sverige, innan alla obligatoriska försäkringar tecknats och personnummer delats ut.

Nu har även ABB drabbats, och för oss är detta djupt oroande. Vi har be- hov av att söka talanger från hela världen, och de vi letar efter har möjlighet att få jobb i stort sett var som helst.

Arbetskraftsinvandringsreformen från 2008 gjorde det lättare för icke-europeiska medborgare att invandra till Sverige för att arbeta. Lagstiftningen är tänkt att underlätta invandring för att stödja arbetslivet där det råder kompetensbrist. För fyra år sedan skärptes lagen, i syfte att komma till rätta med oegentligheter kopplade till arbetskraftsinvandringen. En olycklig förändring som då gjordes var att per automatik avslå ansökningar om arbetstillstånd ifall förutsättningarna inte var uppfyllda. Med detta togs steg bort från lagens syfte, att främja arbetskraften. Någon helhetshänsyn tas inte heller, och inga skälighetsbedömningar görs.

Migrationsverkets tillämpning av lagen har varit att minsta avvikelse från försörjningskrav eller kollektivavtalsvillkor rörande lägstalön, försäkringar eller semester automatiskt leder till utvisning.

Handläggningstiderna är långa och komplicerade, för såväl nya ansökningar som förlängningsansökningar. Det finns förbättringspotential i samarbetet mellan olika myndigheter som tillhandahåller servicefunktioner för nyanlända. Skatteverket som ansvarar för personnummer, Försäkringskassan som ansvarar för de obligatoriska försäkringssystemen, och Migrationsverket som ansvarar för arbetstillstånden, saknar i dag kompatibla system.

Migrationsverket har ingen servicefunktion som kan bistå framför allt små och medelstora företag som saknar stora HR-avdelningar att undvika att göra de misstag som nu drabbar arbetskraftsinvandrarna och leder till utvisningsbeslut.

Dem vi talar om är människor, individer, som kommit till Sverige med hopp om en bättre framtid för sig själva och sina familjer. De kommer hit då de fått ett jobberbjudande. De rotar sig, lär sig svenska, arbetar, betalar skatt och bidrar till samhället. De får nya vänner, deltar i det svenska föreningslivet, bygger en framtid för sina barn. Barnen, som i många fall är födda i Sverige, talar ofta bättre svenska än sitt ursprungliga modersmål.

Enligt regeringen har domstolarna tolkat lagstiftningen på ett sätt som inte går att hantera för myndigheter eller enskilda individer. Regeringen föreslog därför 2017 förändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket inte behöver återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren har åtgärdat den brist som annars skulle ha lett till återkallelse.

I december i fjol kom två vägledande domar från Migrationsöverdomstolen, där Migrationsverkets strikta praxis underkändes och där två utvisningsbeslut bedömdes vara felaktiga. Det råder dock stor osäkerhet kring hur lagen tolkas och praxis tillämpas.

Riksdagen har även gett regeringen i uppdrag att komma med ett förslag på hur arbetskraftsinvandrare inte ska behöva utvisas om en arbetsgivare omedvetet har begått mindre fel som villkorar arbetstillståndet. Detta har utretts i Regeringskansliet men någon proposition finns ännu inte på riksdagens bord.

Vi vill därför väcka frågan om en amnesti för dem som drabbas av utvisningsbeslut innan regeringen lägger en proposition, riksdagen fattar beslut och lagen träder i kraft. Det är helt orimligt att kompetensutvisningarna får fortgå och att smärre misstag leder till utvisningsbeslut flera år senare.

Riksdagen har nyligen röstat för lagen om att de unga ensamkommande som uppgav att de var under 18 år när de kom till Sverige 2015, men fick avslag på sin asylansökan, ska få en chans att stanna i Sverige för att genomföra gymnasiestudier.

Kan regeringen föreslå och riksdagen rösta för amnesti för ensamkommande, borde det inte vara svårt att ta fram en liknande amnesti för dem som nu riskerar kompetensutvisning.

Vi vill driva på en utveckling som stärker Sverige i konkurrensen mot omvärlden och bidrar till ökad svensk välfärd. Vi hoppas att fler vill följa oss.

Johan Söderström, vd, ABB Sverige


Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.


Innehåll från EcovadisAnnons

Digitala ESG-verktyg: Så uppnår du ett hållbart leverantörsled

Robert Ekqvist, Strategic Enterprise Account Executive vid EcoVadis.
Robert Ekqvist, Strategic Enterprise Account Executive vid EcoVadis.

Nya regelverk och ökade krav på företagens globala leveranskedjor och rapportering kräver nya verktyg och processer. Förutom att ha kontroll över den egna verksamheten förväntas man också analysera och rapportera data för sina leverantörer.

Så kan EcoVadis hjälpa ert företag med EU-direktivet 

Den växande efterfrågan på digitala verktyg – som underlättar arbetet med global genomlysning av risken vad gäller såväl mänskliga rättigheter som miljön i företag – är en följd av nya regelverk och ökade krav på företagens rapporteringsförmåga. 

I dag försöker allt fler bolag att integrera hållbarhet i sina inköpsprocesser. Förr handlade det främst om kostnader. Men nya krav på transparens, spårbarhet och uthållighet i leverantörskedjorna gör att det nu handlar mer om uthållighet och rapportering för leverantörers sociala och miljömässiga påverkan. 

EcoVadis är ett ledande hållbarhetsbolag som erbjuder en bevisbaserad metodik och digitala verktyg som gör analys- och rapporteringsarbetet både lättare och mer tillförlitligt.

Ett föränderligt regelverk

Från Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna kommer allt fler krav på att företagens inköp ska ske med hänsyn till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, så kallad ESG due diligence. Men många europeiska företag är fortfarande illa rustade för dessa krav när det gäller hållbara leverantörskedjor. 

I Norge har den nya öppenhetslagen, ”Åpenhetsloven” redan lanserat tuffare uppförandekoder för alla företag med fler än 50 anställda. Den innebär nya krav på inköpsfunktionens förmåga att utföra ”due diligence” och rapportering för mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden hos sina leverantörer. Parallellt med detta presenterade EU-kommissionen nyligen sitt förslag för ett ramverk på EU-nivå.

Så kan EcoVadis hjälpa ert företag med norska Åpenhetsloven  

Detta kan dock vara en oerhört komplex utmaning, inte minst för större bolag som ofta har tusentals leverantörer spridda över flertalet regioner och branscher, alla med olika krav. 

Metoder som fram till för några år sedan uppfattades som tillförlitliga, betraktas i dag av många som bristfälliga och inte tillräckliga för att lösa den alltmer krävande utmaningen vid rapportering. I dag efterfrågas nya lösningar som täcker upp bristerna i dessa. 

För att underlätta inköparnas arbete, och säkerställa att hela leverantörskedjan blir effektivt genomlyst, vänder sig allt fler företag i Europa i allt större utsträckning till tredjepartsleverantörer för hjälp. Digitala, distansbaserade ESG-analyser har för många blivit det givna steget. 

För såväl lagstiftare som investerare och konsumenter står det klart att det är hög tid att företagen på allvar beaktar sociala och miljömässiga aspekter hos de leverantörer som de anlitar. Inte minst ur ett så kallat scope 3-perspektiv, som innebär att man kartlägger alla indirekta utsläpp som orsakas i ett företags värdekedja. Inköp kommer att spela en central roll i detta arbete.

I takt med att såväl inhemska regler som EU-regler skärps, ser företag i Norden alltmer inköp och hållbarhet som två sidor av samma mynt. Access till tillförlitlig hållbarhetsdata,”best practices” och konkreta förbättringsåtgärder i leverantörskedjan värdesätts högt idag. Halkar man efter kan det bli svårt att konkurrera, säger Robert Ekqvist, Strategic Enterprise Account Executive vid EcoVadis.

Från kostnad till uthållighet: Inköpsorganisationens förändrade roll

Företagsledningar kräver allt oftare att deras inköpsorganisationer utvecklas från att traditionellt ha fokuserat på kostnader till att bli en mer strategisk organisation som verkar för att skapa konkurrenskraftiga affärer genom flexibla och säkra leverantörskedjor. 

Pandemin har visat att företag som agerar hållbart också är de mest uthålliga och har den bästa beredskapen för att möta plötsliga förändringar i tillgång och efterfrågan.

Ett problem är att det ofta är svårt att överblicka inte bara det egna företagets agerande på alla områden, utan även hur de bolag man anlitar lever upp till nya och allt tuffare krav. Exakt hur ska en inköpschef som kanske gör affärer med tusentals leverantörer över hela världen kunna kontrollera leverantörernas aktiviteter i alla led?

Övergripande betygsättning

Ett sätt är att använda sig av EcoVadis ESG-verktyg. Analysföretaget sammanställer och betygsätter via en digital kontrollpanel hur företag från mer än 200 inköpskategorier i 160 länder lever upp till den nya tidens krav på hållbarhet. Man redovisar hur företagen sköter sig när det gäller miljö, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, affärsetik och hållbara inköp. EcoVadis tillhandahåller en övergripande betygsättning som kan jämföras med hur andra bolag presterar, liksom en mer detaljerad bild av hur företaget lever upp till kraven på varje enskilt område. Såväl styrkor som förbättringsområden identifieras och rangordnas vilket underlättar för inköpare att fatta informerade inköpsbeslut. 

Till skillnad från vanliga frågeformulär, där leverantörerna betygsätter sig själva, betygsätter EcoVadis kvaliteten på bolagets ESG-ledningssystem. Dokumentation såsom policyer och certifieringar från leverantörerna är en viktig del av bedömningen. En annan utgörs av analys av externt tillgänglig data med hjälp av artificiell intelligens-screening. Den så kallade EcoVadis 360° Watch-funktionen integrerar information från en rad pålitliga externa datakällor för att utöka leverantörernas indata.

Nu mer än någonsin behöver företagen full insyn i hur deras leverantörer sköter sig ur ett hållbarhetsperspektiv. De som inte anpassar sig efter den nya tidens spelregler på den globala marknaden halkar efter. Att sträva efter social och miljömässig hållbarhet är inte en merkostnad – det är en nödvändig investering.

 

Mer från Ecovadis

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ecovadis och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?