1515
Moment Group AB: Moment Group offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission samt riktad nyemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDKOREA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Moment Group har, med anledning av den företrädesemission av aktier ("Företrädesemissionen") samt den riktade nyemissionen av aktier utan företrädesrätt för bolagets aktieägare ("Riktade Emissionen") som beslutades av extra bolagsstämma i bolaget den 29 januari 2021, upprättat ett prospekt ("Prospektet") som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Bolaget har erhållit skriftliga teckningsåtaganden avseende teckning om cirka 16,59 miljoner kronor, motsvarande cirka 50,2 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har vidare erhållit garantiåtaganden om cirka 16,4 miljoner kronor, motsvarande 49,8 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Varken tecknings- eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande säkerhetsarrangemang.

Tidplan Företrädesemissionen

18 februari 2021 - Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt

19 februari 2021 - Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt

22 februari 2021 - Avstämningsdag i Företrädesemissionen

24 februari - 8 mars 2021 - Handel i teckningsrätter

24 februari - 10 mars 2021 - Teckningsperiod

24 februari 2021 - fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket - Handel i BTA

Omkring 15 mars 2021 - offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

 

Per den 27 november 2020 slöt bolaget en refinansieringslösning med obligations-innehavarna i bolagets obligation, huvudaktieägarna och en extern finansiär. Uppgörelsen resulterade i en nedskrivning av obligationen om 100 miljoner kronor, ny kredit om 35 miljoner kronor, Företrädesemissionen, den Riktade Emissionen och en riktad emission av teckningsoptioner med en total emissionslikvid om 50 miljoner kronor efter avdrag för emissionskostnader. I samband med erhållande av emissionslikviden ska även ett tillfälligt aktieägarlån om 12 miljoner kronor amorteras av. Uppgörelsen innebär därmed att bolagets egna kapital stärks med totalt 150 miljoner kronor samt att ny likviditet tillförs Bolaget om 73 miljoner kronor. Bolaget ser en stor potential i befintlig verksamhet efter att under 2020 genomfört lönsamhetsförbättrande åtgärder såsom effektivisering av kundbearbetning, optimering av arenamixen samt kraftiga besparingar på direkta och indirekta kostnader.

Bolaget avser att använda nettolikviden från emissionerna om ca 50 miljoner kronor samt erhållna lån om ca 35 miljoner kronor till att stärka bolagets balansräkning inför kommande period fram till dess att nuvarande Covid-19-restriktioner släpper och bolagets verksamheter tillåts öppna upp. Av den totala likviden om ca 85 miljoner kronor från emissionerna och det erhållna lånet avser bolaget att använda cirka 68 miljoner kronor för att täcka det underskott av rörelsekapital som bedöms uppstå mellan december 2020 och augusti 2021. Vidare avser bolaget att använda 12 miljoner kronor av likviden för att återbetala den bryggfinansiering som upptagits. Resterade del av nettolikviden avser bolaget att använda för att stärka bolagets finansiella ställning och för att fortsätta vidareutveckla verksamheten.

Rätt att teckna aktier i den Riktade Emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Gelba Management AB ("Gelba") och de personer som per den 30 december 2020 var upptagna i skuldboken i bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationslån om upp till 400 miljoner kronor med förfall den 28 mars 2024 noterad på Nasdaq Stockholm (ISIN SE0010985978) som på förhand anmält intresse att delta i den riktade nyemissionen av aktier i bolaget. 

Gelba och vissa obligationsinnehavare i bolagets obligation har åtagit sig att tillsammans teckna 100 procent av aktierna i den Riktade Emissionen. För fullständig information om Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen hänvisas till det offentliggjorda Prospektet.

Prospekt
Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och upptagande till handel av aktierna i den Riktade Emissionen och har idag, den 19 februari 2021, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.momentgroup.com), emissionsinstitutets webbplats (www.arctic.com) och på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på bolagets och emissionsinstitutets respektive webbplatser. Vidare kommer anmälningssedlar att kunna erhållas genom att kontakta Arctic Securities på telefonnummer +46 8 446 860 70 eller via e-post subscription@arctic.com.

Rådgivare
DLA Piper Sweden är legal rådgivare och Arctic Securities agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Otto Drakenberg, tf VD/Koncernchef Moment Group,
otto.drakenberg@momentgroup.com0708-64 55 04

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.comInformationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021 klockan 11.15 CET.

 

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörandet, annonseringen eller distribueringen av detta pressmeddelande och Prospektet kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande och Prospektet i jurisdiktioner där detta pressmeddelande eller Prospektet har blivit offentliggjord, annonserad eller distribuerad, bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande eller Prospektet är ansvarig för att använda detta pressmeddelande, och informationen som omnämns, i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande och Prospektet utgör inte ett erbjudande, eller en begäran om ett erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Moment Group i någon jurisdiktion, varken från Moment Group eller från någon annan. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Moment Group kommer endast att ske genom det Prospekt som offentliggjorts av bolaget den 19 februari 2021. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på bolagets webbplats, https://www.momentgroup.com. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av bolagets aktier eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande eller Prospektet identifierar eller antyder inte, eller påstår inte identifiera eller antyda, riskerna (direkt eller indirekt) som kan vara förknippade med en investering i nyemitterade aktier i Moment Group. Varje investeringsbeslut i förbindelse med emissionerna måste genomföras på basis av all offentligt tillgänglig information hänförlig till Moment Group och Moment Groups aktier. Sådan information har inte blivit oberoende verifierad av Moment Group.

Informationen i detta pressmeddelande är endast till för bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen tillit, oavsett ändamål, bör fästas på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande och Prospektet utgör inte en rekommendation rörande någon investerares uppfattning avseende emissionerna i Moment Group. Varje investerare eller framtida investerare bör genomföra hans, hennes eller dess egen undersökning, analys och bedömning av verksamheten samt data som beskrivs i detta pressmeddelande, Prospektet och offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Historiska resultat är inte en indikator på framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller en begäran om att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande och Prospektet får inte säljas i USA utan registrering eller utan att det omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering, eller tillämpligt undantag från registrering, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera värdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepappren i USA. Informationen i detta pressmeddelande och Prospektet får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller i delar, i eller till Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz, USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribuering av informationen inte skulle uppfylla tillämpliga lagar och regler eller där sådana åtgärder är föremål för juridiska restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande och Prospektet, och annat material avseende värdepappren som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" enligt definitionen i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften") eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Investeringar eller investeringsaktivitet som är hänförlig till denna kommunikation är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av relevanta personer i Storbritannien. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta någon åtgärd baserat på detta pressmeddelande eller Prospektet och ska inte agera eller förlita sig på dem.

Detta pressmeddelande och Prospektet kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?