Annons
Kallelse till årsstämma i Söder Sportfiske AB

Aktieägarna i Söder Sportfiske AB, org.nr. 556656-9447, (”Söder Sportfiske” eller "bolaget") kallas härmed till årsstämma ("stämman") att hållas tisdagen den 10 maj 2022.

Styrelsen för Söder Sportfiske har, i enlighet med lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att stämman ska genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Stämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud. Aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Information om de beslut som har fattats av stämman offentliggörs den 10 maj 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta
Aktieägare som vill delta i stämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 maj 2022, och
 • dels senast den 9 maj 2022 anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 2 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 2 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägare som vill poströsta ska använda det formulär för poströstning som kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.sodersportfiske.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 9 maj 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till Söder Sportfiske AB, märkt "Söder Sportfiske årsstämma 2022", Byängsgränd 8, 120 40 Årsta, eller med e-post till ir@sportfiskeprylar.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Fullmakt
Aktieägare som vill poströsta genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.sodersportfiske.se, och ska biläggas poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om:
 1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 2. dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisionsbolag alternativt revisorer.
 2. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.
 3. Val av styrelse och revisionsbolag alternativt revisorer.
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Beslutsförslag

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman.
Det föreslås att Advokat Johan Wigh eller vid dennes förhinder, den som styrelsens i stället anvisar, ska väljas till ordförande vid stämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd.
Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av ordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringsmännen.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän.
Styrelsen föreslår Sandra Backlund och Emil Hjalmarsson, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar, som justeringsmän. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 b – Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisionsbolag alternativt revisorer.
Det föreslås att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter samt att revisor ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.
Det föreslås att årsstämman beslutar om att det för tiden intill slutet av nästa årsstämma utgår arvode till styrelsen enligt följande.

Styrelsearvoden
Styrelseordförande65 000 kr
Styrelseledamot som ej är anställd i bolaget65 000 kr
Tillägg utskottsarbete
Ordförande Revisionsutskott50 000 kr
Ledamot revisionsutskott som ej är anställd i bolaget10 000 kr

Det föreslås vidare att arvode till revisor ska utgå enligt fastställd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisionsbolag alternativt revisorer.
Det föreslås omval av styrelseledamöterna Josephine Salenstedt, Petter Hedborg, David Granath, Henrik Sandahl och Nicklas Jonsson samt nyval av styrelseledamoten Jonathan Sundqvist för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Josephine Salenstedt.

Jonathan Sundqvists profil:
Född: Finsk medborgare, född 1993
Utbildning: Kandidatexamen i företags- och nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.
Övrig relevant erfarenhet: Jonathan är Investment Manager på Rite Ventures. Han har tidigare varit Engagement Manager på McKinsey & Company, där han har arbetat med transformationer och strategiprojekt med fokus på bolag inom konsumentvaror, detaljhandeln och riskkapital.
Aktieinnehav i Söder Sportfiske (inklusive närstående personer): 0.
Jonathan Sundqvist är oberoende i förhållande till Söder Sportfiske och Söder Sportfiskes ledning. Jonathan är beroende i förhållande till större aktieägare.

Vidare förslås omval av Öhrling PricewaterhouseCoopers AB som revisor med Kristian Lyngenberg som huvudansvarig revisor för bolaget för tiden intill nästa årsstämma.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara sammanlagt femton (15) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Övrig information

Majoritetskrav
Beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkt 11 ovan förutsätter att besluten biträds av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 8 436 454. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Med anledning av att stämman kommer att genomföras utan fysiskt sammanträde ska begäran om upplysningar lämnas skriftligen per post på adressen Söder Sportfiske AB, märkt "Söder Sportfiske AB årsstämma 2022", Byängsgränd 8, 120 40 Årsta, eller per e-post till ir@sportfiskeprylar.se senast den 30 april 2022. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på Byängsgränd 8, 120 40 Årsta och på bolagets webbplats, www.sodersportfiske.se, senast den 5 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Handlingar
Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2021 med tillhörande revisionsberättelse kommer att under tre veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget. Kopior av nämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.sodersportfiske.se.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.sodersportfiske.se.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Söder Sportfiske AB
Stockholm i april 2022
Styrelsen

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera