1515
Nokia vauhdittaa muutosprosessiaan kannattavuutensa parantamiseksi

Nokia Oyj
Pörssitiedote
18.3.2021 klo 8.00

Nokia vauhdittaa muutosprosessiaan kannattavuutensa parantamiseksi

Pääomamarkkinapäivä 2021

 • Julkistaa kolmivaiheisen suunnitelman kestävän ja kannattavan kasvun sekä teknologiajohtajuuden varmistamiseksi.
 • Pitää vuoden 2021 näkymänsä ennallaan ja antaa näkymät vuodelle 2023.
 • Arvioi vertailukelpoisen liikevoittoprosentin nousevan 10–13 prosenttiin vuonna 2023 ja kasvavansa markkinaa nopeammin vuoden 2023 aikana. 
 • Julkistaa uuden toiminta-ajatuksen ja -kulttuurin.
 • Pääomamarkkinapäivän esityksissä käydään läpi keskeiset markkinamahdollisuudet, painopistealueet ja markkinoiden pitkän aikavälin kehitys.

Nokia järjestää tänään vuoden 2021 pääomamarkkinapäivän ja antaa katsauksen markkinoiden pitkän aikavälin kehityksestä ja arvonluontimahdollisuuksistaan. Lisäksi yhtiö esittelee neljän liiketoimintaryhmänsä yksityiskohtaiset suunnitelmat, taloudelliset näkymät ja päivitetyn osinkopolitiikan.

”Nokia asemoi itsensä uudelleen luodakseen kestävää ja kannattavaa kasvua sekä johtaakseen muutosta nopeasti digitalisoituvassa maailmassa. Meillä on selkeä ja yksityiskohtainen suunnitelma liiketoimintamme uudistamiseksi, kilpailukyvyn parantamiseksi ja johtoasemamme vahvistamiseksi meille tärkeillä markkinoilla. Tavoitteenamme on kaksinumeroinen vertailukelpoinen liikevoittomarginaali vuoteen 2023 mennessä”, kertoi Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

“End-to-end-malli ei ole enää keskeisin tekijä siinä, miten pyrimme tuottamaan arvoa osakkeenomistajille. Keskitymme neljään tulosvastuulliseen liiketoimintaryhmäämme, jotka vastaavat paremmin asiakkaidemme ostokäyttäytymistä. Jokainen liiketoimintaryhmistämme tavoittelee teknologiajohtajuutta ja niillä on selkeät strategiat ja tavoitteet markkinaosuuksien sekä kannattavuuden parantamiseksi", Lundmark jatkaa.

Nokia on tunnistanut useita markkinoihin lähivuosina vaikuttavia merkittäviä trendejä. 5G ja sen myötä syntyvät uudet teknologiat ovat tämän markkinakehityksen ytimessä luoden uusia mahdollisuuksia teleoperaattoreille, yritysasiakkaille ja internettoimijoille.

Näihin markkinatrendeihin kuuluvat seuraavan sukupolven verkkoyhteydet, jotka perustuvat valokuituverkkoihin ja optimoituihin mobiilisiirtoverkkoteknologioihin. Nämä ”gigabittiyhteiskunnan” verkot ja teknologiat yhdistettyinä mobiiliin 5G:hen mahdollistavat saumattoman käyttökokemuksen niin yksityis- kuin yrityskäytössä. Lisäksi yritysten digitalisoituminen on keskeisessä roolissa tuottavuuden, tehokkuuden ja turvallisuuden parantamisessa toimialasta riippumatta. Tämä kehitys johtaa merkittävään kasvuun yritysasiakassegmentissä.

"5G:n hyödyntäminen on vasta alkumetreillä. Arvioimme, että 5G:n markkinahuippu on kestoltaan noin kaksi kertaa 4G:n markkinahuippua pidempi ja luo pitkäkestoisia mahdollisuuksia. Nokian tehtävänä on muokata markkinaa tarjoamalla alan parhaita tuotteita, palveluita ja yhteyksiä, jotta asiakkaamme voivat varmistaa suorituskykynsä jatkuvan parantumisen”, Lundmark sanoi.

Uudistettu toiminta-ajatuksemme

Maailma muuttuu nopeasti ja kohtaa perustavanlaatuisia haasteita. Planeettamme kuormitus kasvaa, tuottavuuskasvu hidastuu ja eriarvoistuminen lisääntyy. Nokia uskoo, että teknologia on keskeisessä asemassa näiden haasteiden ratkaisemisessa.

Teknologian avulla voidaan vastata ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin käyttämällä maapallon resursseja tehokkaammin ja hyödyntämällä niitä paremmin uudelleen. Teknologia on keskeisessä asemassa tuottavuuden parantamisessa. Sen avulla voidaan digitalisoida eri teollisuudenaloja ja tuoda työtä, terveydenhuoltoa, mahdollisuuksia ja koulutusta kaikkien saataville entistä tasapuolisemmin.

”Nokia luo teknologiaa, jonka avulla maailma voi toimia yhdessä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa kriittisiä verkkoja, jotka yhdistävät ihmiset, koneet ja laitteet toisiinsa reaaliaikaisesti. Kaikki mitä Nokia tekee, tähtää tähän päämäärään”, Lundmark jatkoi.

Päivitetyn toiminta-ajatuksensa mukaisesti Nokia vahvistaa asemaansa luotettavana kumppanina kriittisissä verkoissa, jotka mahdollistavat yrityksille ja yhteiskunnille kriittisiä palveluita. Nokia keskittyy teknologiajohtajuuden saavuttamiseen jokaisessa liiketoimintaryhmässään. Se hyödyntää uusia mahdollisuuksia arvon siirtyessä kohti pilvipalveluita ja uusia liiketoimintamalleja kriittisten verkkojen kehittyessä entisestään. Nokia luo arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä, joka mahdollistaa perustan Nokian pitkän aikavälin menestykselle.

Lisäksi Nokia uudistaa sisäistä toimintakulttuuria, jotta se voi paremmin tukea henkilöstön jatkuvaa kehittymistä, kannustaa uuden oppimiseen, ennakkoluulottomuuteen ja antaa työntekijöille selkeät vastuut ja vapauden toimia.

Kolme vaihetta markkinaa nopeampaan kasvuun

Nokia toteuttaa kasvusuunnitelmansa kolmessa vaiheessa. Yhtiö keskittyy ensin laittamaan perustansa kuntoon, varmistamaan teknologiajohtajuuden ja ottaa käyttöön uuden toimintamallinsa. Uuden toimintamallin myötä yksinkertaistetaan organisaatiorakennetta, lisätään tulosvastuullisuutta, varmistetaan tuotevalikoiman kilpailukyky Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmässä, uudistetaan kulurakenne sekä päivitetään työskentelytapoja. 

Vuodesta 2022 eteenpäin Nokia kiihdyttää kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamista vahvistamalla teknologiajohtajuuttaan, tunnistamalla uusia kasvumahdollisuuksia, digitalisoimalla omaa toimintaansa ja lisäämällä automaatiota.

Yhtiö pyrkii tämän jälkeen skaalaamaan liiketoimintaansa kasvaakseen uusilla alueilla, mukaan luettuina yritys- ja yksityiskäyttöön tarkoitetut langattomat verkot, ja tavoittelee markkinaa nopeampaa kasvua.

Markkinoiden kehitys vuosina 2020–2023

Kokonaisuudessaan Nokian kohdemarkkinan keskimääräisen vuotuisen kasvuprosentin (CAGR) arvioidaan olevan vuodesta 2020 vuoteen 2023 noin 1 prosenttia seuraaviin arvioihin perustuen:

 • Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän kohdemarkkinan keskimääräinen vuotuinen kasvuprosentti on vuosina 2020–2023 noin 1 %, pois lukien Kiina.
 • Verkkoinfrastruktuuri‑liiketoimintaryhmän kohdemarkkinan keskimääräinen vuotuinen kasvuprosentti on vuosina 2020–2023 noin 2 %.
 • Pilvi- ja verkkopalvelut ‑liiketoimintaryhmän kohdemarkkinan keskimääräinen vuotuinen kasvuprosentti on vuosina 2020–2023 noin 2 %.

Taloudelliset näkymät vuosille 2021 ja 2023

Nokia vahvisti vuoden 2021 taloudelliset näkymänsä ja julkisti näkymät vuodelle 2023.

Näkymät Koko vuosi 2021 Koko vuosi 2023
Liikevaihto ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1 20,6–21,8 miljardia euroa Markkinoita nopeampi kasvu
Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti2 7–10 % 10–13 %
Vapaa kassavirta3 Positiivinen Selvästi positiivinen
Vertailukelpoinen ROIC2,4 10–15 % 15–20 %

Olettaen, että vuoden 2020 lopun EUR/USD-vaihtosuhde 1,23 pysyy ennallaan.
2 Vertailukelpoiset tunnusluvut eivät sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita käyvän arvon kohdentamiseen liittyviä eriä, liikearvon arvonalentumistappioita, uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja eikä tiettyjä muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
3 Vapaa kassavirta = liiketoiminnan nettorahavirta – käyttöomaisuusinvestoinnit + aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti – pitkäaikaisten sijoitusten lisäys + pitkäaikaisten sijoitusten myynnit.
4 Vertailukelpoinen ROIC = (Vertailukelpoinen liikevoitto verojen jälkeen) / (oma pääoma keskimäärin + korolliset velat keskimäärin – kassa ja lyhytaikaiset sijoitukset keskimäärin).

Parempi läpinäkyvyys Nokian neljään liiketoimintaryhmään

Nokia päivitti neljän uuden liiketoimintaryhmänsä sekä konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osionsa taloudellisten näkymien taustaoletukset vuodelle 2021. Nokia julkisti myös vuoden 2023 näkymiin liittyvät oletukset.

Jokaisen liiketoimintaryhmän arvioidaan luovan arvoa osakkeenomistajille vuosina 2021–2023. Vuonna 2021 kaikki liiketoimintaryhmät keskittyvät tehostetusti investointeihin ja teknologiajohtajuuden saavuttamiseen, mikä asemoi Nokian kannattavaan kasvuun vuonna 2022 ja siitä eteenpäin. Jokaisen liiketoimintaryhmän edellytetään tuottavan ajan myötä sijoitetun pääoman tuottoa (ROCE), joka ylittää Nokian 7 prosentin keskimääräisen pääoman kustannuksen (WACC).

  Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti  
Näkymiin vaikuttavat tekijät Koko vuosi 2021 Koko vuosi 2023
Matkapuhelinverkot -1 %–+2 % 5–8 %
Verkkoinfrastruktuuri 7–10 % 9–12 %
Pilvi- ja verkkopalvelut 3–6 % 8–11 %
Teknologia >75 %* >75 %*

*Vaikka julkaisemme nyt näkymiin vaikuttavat tekijät Teknologia-liiketoimintaryhmän vertailukelpoisena liikevoittoprosenttina, arvioimme Teknologia-liiketoimintaryhmän vertailukelpoisen liikevoiton paranevan hieman koko vuonna 2021 verrattuna koko vuoteen 2020, ja suorituksen olevan vakaata pidemmällä aikavälillä.

Konsernin yhteiset toiminnot ja muut ‑osio koostuu pääosin tukitoimintojen kuluista. Kulut sisällytetään mahdollisuuksien mukaan suoraan liiketoimintaryhmiin. Konsernin yhteiset toiminnot ja muut ‑osion odotetaan tuottavan nettovaikutuksiltaan noin 200 miljoonan euron liiketappion vuosina 2021 ja 2023.

Kestävä kehitys

Nokia uskoo, että yhteyksillä ja teknologialla on keskeinen rooli monien koko maailmaa koskettavien haasteiden ratkaisemisessa. Nokian kestävän kehityksen strategia keskittyy ilmastoon, vastuulliseen liiketoimintaan ja toimintakulttuuriin, sillä yhtiö uskoo näillä olevan eniten vaikutusta kestävään kehitykseen ja liiketoimintaan:  

 • Ilmasto – Nokia ilmoitti hiljattain sitoutuvansa vähentämään sekä oman toimintansa että tarjoamiensa tuotteiden ja ratkaisujen tuottamia kasvihuonepäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Uudet tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet ovat Science Based Targets -aloitteen hyväksymät ja tähtäävät Nokian osalta ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen 1,5 °C asteeseen.
 • Vastuullinen liiketoiminta – Ethisphere-instituutti listasi Nokian yhdeksi maailman eettisimmistä yrityksistä ja Nokia jatkaa työtä tämän vahvistamiseksi.
 • Toimintakulttuuri – Nokia haluaa vahvistaa työntekijöidensä osallistamista ja monimuotoisuutta. Tavoitteena on esimerkiksi kasvattaa naisten osuutta uusissa rekrytoinneissa ympäri maailmaa.

Päivitetty osinkopolitiikka

Nokia on tänään päivittänyt myös osinkopolitiikkaansa. Tavoitteena on jatkuva, vakaa ja ajan mittaan kasvava osingonmaksu, jossa huomioidaan edellisen vuoden tulos sekä yhtiön taloudellinen tilanne ja liiketoimintanäkymät.

Kuten Nokia on aiemmin todennut, yhtiön hallitus ei ehdota osinkoa tai osingonjakovaltuutusta tilikaudelta 2020. Hallitus arvioi mahdollisuutta ehdottaa osingonjakoa tilikaudelta 2021 vuoden 2021 viimeisen neljänneksen jälkeen päivitettyyn osinkopolitiikkaan perustuen.

Pääomamarkkinapäivän puhujat ja esityksen tiedot

Nokian pääomamarkkinapäivä alkaa 18.3.2021 kello 14.00. Päivän ohjelma kokonaisuudessaan sekä linkki esitykseen julkaistaan osoitteessa http://nokia.ly/CMD

Huomio: Tässä tiedotteessa mainitut organisaatiomuutokset voivat edellyttää työntekijöiden edustajien konsultointia tietyissä maissa ja täten muutokset eivät ole lopullisia ennen kuin konsultaatiomenettelyt on saatettu päätökseen.

Nokia
Luomme teknologiaa, jonka avulla maailma voi toimia yhdessä.

Olemme luotettava kumppani kriittisissä verkoissa ja sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon sekä teknologiajohtajuuteen matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Sitoutumalla korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Katja Antila, johtaja, mediasuhteet

Nokia
Sijoittajasuhteet 
Puh. +358 40 803 4080 
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme, kasvun hallintaan ja liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien COVID-19:n vaikutus ja vaikutuksen ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja osinkoihin, sisältäen niiden ajoituksen ja laadulliset ja määrälliset rajat; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystä, rahavirtaa, tulosta, saatavien ajoitusta, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä, tuotekustannusten alentumista ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat, kaupallisen johtamisen parannukset ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset koskien markkinoillamme tapahtuvaa kilpailua, markkinoiden kehittymistä, yleistä taloudellista tilannetta ja rakenteellisia ja oikeudellisia muutoksia maailmanlaajuisesti sekä kansallisilla että alueellisilla markkinoilla, kuten Kiinassa; F) kykymme integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus, mukaan lukien lyhyen ja pitkän aikavälin odotukset 5G palveluiden tuomisesta markkinoille, kykymme hyötyä siitä ja siihen liittyvät investointitarpeet; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien nykyinen kustannussäästöohjelmamme; L) odotuksemme, suunnitelmamme tai hyötymme, jotka liittyvät pääomakuluihin, tukitoimintojen kulujen alentamiseen, tilapäisiin lisäkustannuksiin tai muihin T&K kuluihin uusien ohjelmistojen ja muiden tuotteiden kehittämiseksi ja tuomiseksi markkinoille, mukaan lukien 5G, ReefShark ja lisääntynyt digitalisaatio; M) odotukset liittyen asiakkaidemme tulevaisuuden toimintaan, mukaan lukien käyttöomaisuusinvestointien rajoitteisiin ja kykyymme vastata asiakkaiden odotuksiin ja säilyttää asiakkuudet; N) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", ”odotukset”, ”toimittaa”, ”ylläpitää”, ”vahvistaa”, "tavoitella", "arvioida", "suunnitella", "aikoa", ”oletus”, "keskittyä", "jatkaa", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista useat ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, mikä voi johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikeaa ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme välttämättä onnistu toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme, ylläpitämään tai parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista tulosta, tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet, yleinen kansanterveydellinen tilanne (mukaan lukien sen vaikutus toimitusketjuumme) ja muu kehitys maissa joissa toimimme, mukaan lukien 5G:n käyttöönoton aikataulu ja kykymme hyötyä siitä menestyksekkäästi; 3) kilpailu sekä kykymme panostaa tehokkaasti ja kannattavasti olemassa oleviin ja uusiin korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 4) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu ja meidän potentiaalimme ja panostuksemme tutkimus- ja kehitystyön saralla; 5) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista, sekä asiakkaisiimme vaikuttavat ulkoiset tapahtumat mukaan lukien fuusiot ja yrityskaupat ja mahdollisuus että asiakkaamme tekevät tilauksia kilpailijoiltamme; 6) kykymme säilyttää olemassa olevat aineettomaan omaisuuteemme liittyvät tulonlähteemme, mukaan lukien lisensoinnin avulla, luoda uusia tulonlähteitä ja suojata aineetonta omaisuuttamme loukkauksilta; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja yleisesti, odotukset ja ajoitus liikevaihtomme kirjaamisessa ja kykymme toteuttaa tehokkaasti muutoksia toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; 8) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 9) kykymme saavuttaa hankituista liiketoiminnoista odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; 10) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 11) kykymme saavuttaa onnistuneesti odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; 12) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan ja ylläpitää sekä luoda uusia patentti-, tavaramerkki- ja teknologialisensointitulolähteitä ja IPR-liitännäisiä tuloja erityisesti älypuhelinmarkkinoilla, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 13) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 14) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 15) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 16) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset, sekä asiakkaidemme tietoturvaan liittyvät huolet; 17) altistumisemme erilaisille sääntökehyksille, jotka sääntelevät korruptiota, petosrikoksia, kauppapolitiikkaa ja muita riskialueita, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtaviin menettelyihin tai tutkimuksiin; 18) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 19) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 20) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 21) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 22) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosesseissamme sekä tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 23) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 24) kykymme palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai säilyttää luottoluokituksemme; 25) kykymme saavuttaa yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 26) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 27) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 28) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien mahdollisten osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 29) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 30) kykymme onnistuneesti purkaa tilauskantaa ja hyötyä siitä taloudellisesti; ja kykymme jatkaa myyntihankkeiden muuttamista liikevaihdoksi; 31) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit; 32) COVID-19 -viruksen vaikutuksen suuruus ja kesto maailmantalouteen ja rahoitusmarkkinoihin sekä asiakkaisiimme, tuotantoketjuumme, tuotekehitykseemme, palvelutarjontaamme, muuhun toimintaamme ja rahoitus-, vero-, eläke- ja muihin omaisuuseriimme, ja pandemiaa seuraavan taloudellisen elpymisen muoto sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 4.3.2021 julkaisemassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa vuosikertomuksessa (Form 20-F) otsikon "Operating and financial review and prospects - Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

 


Source: GlobeNewswire
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?