1515
Annons
Kommuniké från årsstämma i Ngenic AB (publ)

Uppsala den 13 maj 2022 - Ngenic AB (publ) höll idag sin årsstämma, varvid följande beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning, disponering av resultat
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och för koncernen enligt framlagda redovisningshandlingar samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat balanseras i ny räkning. Beslutet innebär således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2021.

Styrelsen och styrelsearvoden
De ordinarie styrelseledamöterna Roger Karlsson, Melinda Elmborg, Anders Ericsson, Fredrik Fernlund, Alexandra Fürst och Karim Sahibzada omvaldes som ledamöter i styrelsen, samtliga för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Roger Karlsson omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om styrelsearvode i enlighet med framlagt förslag enligt följande: 3 prisbasbelopp till styrelsens ordförande och 1,5 prisbasbelopp till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda av bolaget.

Revisorn och revisorsarvoden
Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, att välja det registrerade
revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Lars Kylberg som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning
Valberedningens förslag om principer för och inrättande av valberedning inför årsstämman 2023 godkändes av årsstämman.

Riktad kvittningsemission
Årsstämman beslutade att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med 5 730,40 kronor genom nyemission av 28 652 aktier. Rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Brands Group OÜ. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen är en överenskommen del av köpeskillingen i samband med förvärvet av AirPatrol OÜ från den teckningsberättigade.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission skall ske med företräde för befintliga aktieägare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet innebär att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent i förhållande till det aktiekapital som gällde första gången bemyndigandet togs i anspråk.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera