1515
Xspray Pharma publicerar delårsrapport Q4, januari – december 2020

”Vår affärsmodell skiljer oss från traditionell läkemedelsutveckling. Istället för att utveckla en ny läkemedelskandi-dat som ska genomgå Fas I, Fas II och Fas III studier, producerar vår teknologiplattform amorfa PKI-versioner som enbart behöver visa bioekvivalens med redan marknadsförda läkemedel. Många av de PKI:er vi jobbar med är högvariabla och svårlösliga, och det kan behövas flera studier för att uppnå bioekvivalens, vilket vi ser med HyNap-Dasa. Upprepade studier är ett vanligt förfarande för bolag som utvecklar generiska läkemedel. Vår utvecklingsprocess är nu etablerad och vi kommer att kunna arbeta med flera läkemedelskan-didater parallellt för att maximera antalet godkända produkter." Per Andersson, VD Xspray Pharma (publ)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2020

 • I oktober genomfördes en riktad nyemission av aktier till en teckningskurs om 142,50 SEK per ak-tie. Emissionen tillförde cirka 265 mSEK före transaktionskostnader och ökade antalet aktier med 1 861 291, från 17 031 213 till 18 892 504.
 • I oktober meddelades valberedningens samman-sättning för årsstämman 2021.
 • I december erhöll Xspray Pharmas HyNap-Nilo särläkemedelsstatus från FDA för behandling av kronisk myeloisk leukemi.
 • I december erhöll Xspray Pharma positiva resultat från en studie med HyNap-Dasa under behandling med omeprazol.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Från och med den 4 januari 2021 flyttades bolagets ak-tier från Nasdaq Small Cap till Mid Cap-segmentet efter en stark kursutveckling under 2020.
 • I januari meddelade Xspray Pharma resultat från den ex-tra bioekvivalensstudien under fastande förhållande som genomfördes på HyNap-Dasa, resultatet var i linje med ti-digare bioekvivalensstudie.
 • I januari meddelades att VD Per Andersson samt övriga optionsinnehavare utnyttjade möjligheten att teckna ak-tier i Xspray Pharma genom att utnyttja respektives fulla antal teckningsoptioner i optionsprogrammet LTIP 2015/2021.
 • I februari meddelade Xspray Pharma att valberedningen föreslår Anders Ekblom att bli vald till ny styrelseordförande. Vidare föreslår valberedningen omvald av tidigare ledamöterna samt nyval av Anders Bladh som ny leda-mot. Beslut tas vid kommande ordinarie årsstämma den 20 maj 2021.

Oktober - december 2020, koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Resultat före skatt uppgick till -14 972 kSEK (-18 738)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,81 SEK (-1,20)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten upp-gick till -11 717 kSEK (-11 546)
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten upp-gick till -27 926 kSEK (-24 147)

Januari - december 2020, koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Resultat före skatt uppgick till -52 410 kSEK (-45 771)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -3,05 SEK (-3,01)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten upp-gick till -47 792 kSEK (-34 237)
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten upp-gick till -96 828 kSEK (-91 994)
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 325 598 kSEK (209 872)
Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?