1515
Annons
SOZAP AB (publ) bokslutskommuniké 2021

SOZAP ökar intäkterna med 66% mot föregående år

OKTOBER – DECEMBER 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,6 MSEK (3,5) en ökning med 3 procent, oförändrad i jämförbar valuta.
 • Rörelseresultatet, EBIT uppgick till –4,5 MSEK (-1,4).
 • Periodens resultat uppgick till -4,5 MSEK (-1,4).
 • Resultat per aktie var -0,52 SEK (-0,24) före och efter utspädning.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten i fjärde kvartalet 0,3 MSEK (-0,5). Likvida medel uppgick till 27,8 MSEK (1,6).
 • Snittintäkt per spelare (ARPDAU) uppgick till 0,080 USD (0,071), en ökning med 14 procent mot föregående år.
 • Månatliga unika aktiva spelare (MAU) under perioden uppgick till 0,8 miljoner (0,9).
 • Antalet utestående aktier vid periodens slut var 8 520 840 och antalet teckningsoptioner 785 000, oförändrat i kvartalet.

JANUARI – DECEMBER 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 17,5 MSEK (10,5) en ökning med 66 procent, 69 procent i jämförbar valuta.
 • Rörelseresultatet, EBIT uppgick till -8,2MSEK (-2,4).
 • Årets resultat uppgick till -8,2 MSEK (-2,4 MSEK).
 • Resultat per aktie var -1,07 SEK (-0,41) före och efter utspädning.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten för verksamhetsåret uppgick till -0,0 MSEK (-0,2).
 • Snittintäkter per spelare (ARPDAU) uppgick till 0,083 USD (0,043), en ökning med 94 procent.
 • Månatliga unika aktiva spelare (MAU) under året uppgick till 1,0 miljon (1,0).
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2021.

VD HAR ORDET

När vi summerar 2021 kan vi notera att intäkterna växt med 66 procent jämfört med föregående år. Tillväxten drevs framför allt av vårt förbättringsarbete av speltiteln ARMED HEIST, där den genomsnittliga intäkten per daglig aktiv användare (ARPDAU) förbättrades med 94 procent. Vi har framgångsrikt stärkt vår kompetens med nya nyckelpersoner och med oss in i 2022 har vi nu en starkare och mer erfaren organisation som täcker hela värdekedjan från spelutveckling till självpublicering.

ARMED HEIST fortsätter vara i fokus och de lyckade lanserade uppdateringar som genomförts under fjärde kvartalet visar styrkan i vår organisation och den datadrivna strategin. Teamet är mer motiverat än någonsin att fortsätta optimeringsarbetet med fokus på att bibehålla spelare (Retention) och öka intäkten per spelare (ARPU).

Jag är otroligt stolt över teamet och resultaten från den datadrivna vidareutvecklingen av ARMED HEIST, där varje uppdatering förbättrat spelarupplevelsen och våra nyckeltal. Vår ambition är att påbörja utöka investeringarna i user acquisition (marknadsföring) under innevarande och kommande kvartal för att utöka spelarbasen och intäkterna på ett kostnadseffektivt sätt.

Vår långsiktiga strategi är att bygga en portfölj av free-to-play spel för den globala marknaden. Under andra halvan av 2021 mjuklanserade vi speltitlarna Legends of Libra och Spells and Loot. Spelen är för närvarande under utvärdering. Utöver detta har vi ytterligare två spelprojekt som utvecklas enligt vår MVP-strategi (minimum viable product) och vi planerar att göra de första marknadstesterna av dessa under första halvan av 2022.

Free-to-play spel innebär att vi bygger spel som en tjänst (Game as a service) och en del av vår MVP-strategi är att snabbt marknadstesta nya spelkoncept för att fokusera på de spelmekaniker och genrer som uppvisar tillräckligt bra nyckeltal för att lanseras. Vår ambition är att accelerera vår framtida spelpipeline genom att fortsätta investera i vår centraliserade tekniska plattform som gör det möjligt att på kortare tid utveckla och utvärdera nya spelkoncept och genrer.

Det har varit ett intensivt 2021 med bl.a notering på Nasdaq First North Growth Market, flertalet nyrekryteringar och inflyttning till vårt nya kontor i Nyköping. Vi går in i det nya året väl positionerade i den mobila shooter genren samt med en delad teknisk plattform som möjliggör att vi kan accelerera ett antal parallella projekt framöver. Jag är optimistisk och ser stora möjligheter för Sozap att bygga en stark och framgångsrik spelportfölj under de kommande åren.

Rade Prokopovic
Grundare och VD

FINANSIELL KALENDER
Samtliga finansiella rapporter publiceras på www.sozap.com

 • Bokslutskommuniké 2021: 24 februari 2022
 • Årsstämma 2022: 2 maj 2022
 • Delårsrapport jan - mar 2022: 18 maj 2022
 • Delårsrapport jan - jun 2022: 17 augusti 2022
 • Delårsrapport jan - sep 2022: 16 november 2022
 • Bokslutskommuniké 2022: 16 februari 2023

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ekonomiska ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Nyköping den 24 februari 2022

Claes Wenthzel
Styrelsens ordförande

Annette Colin Stefan Janse Daniel Somos
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Rade Prokopovic
Verkställande Direktör

Länk till rapporten: Investors Relations (sozap.com)

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera