1515
Kallelse till årsstämma i Curando Nordic AB (publ)

Aktieägarna i Curando Nordic AB (publ), 559049-5254, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 maj 2021 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kung Oskars väg 11 C, i Lund.

Information med anledning av coronaviruset

För att minska risken för spridning av coronaviruset har styrelsen i Curando Nordic AB ("Curando") beslutat att begränsa planerade anföranden till ett minimum och att ingen förtäring kommer att serveras. Deltagande av både styrelseledamöter, bolagsledning och antalet närvarande icke-aktieägare kommer att begränsas, med målsättningen att stämman blir kort och effektiv för att minska risken för smittspridning. För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning av coronaviruset vill vi understryka möjligheten att inte närvara personligen vid stämman utan att istället delta via ombud. Motsvarande möjlighet uppmanar Curando aktieägare som har sjukdomssymptom eller har varit i kontakt med någon som är eller misstänks vara smittad med Covid-19 eller tillhör en riskgrupp. Fullmaktsformulär för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.curandonordic.se).

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 20 maj 2021; och
  • ha anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast måndagen den 24 maj 2021 skriftligen till Curando Nordic AB, Kung Oskars väg 11 C, 222 35 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-38 67 40 eller per e-post info@curando.sesenast måndagen den 24 maj 2021. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller antal biträde (högst 2) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdag den 20 maj 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.curandonordic.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut:

a)           om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b)           om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;

c)           om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier.
13. Aktieägares förslag om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i bolaget.
14. Styrelsens förslag om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för medarbetare och nyckelpersoner i bolaget.
15. Styrelsens förslag att utse valberedning i bolaget.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om 17 263 491 kronor överförs i ny räkning.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Aktieägarna Fredrik Thafvelin, Algora AB, Seagles AB, Turn Around AS, Progressio Brage Finans AS, Semmy Rülf, Åke Knutsson, Cecilia Thafvelin samt Johan Tinnerholm ("Förslagsställarna styrelse") som tillsammans innehar cirka 46 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter.

Styrelsen föreslår att ett registrerat revisionsbolag, utan suppleant, utses till revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 10)

Förslagsställarna styrelse föreslår att inga styrelsearvoden utgår för år 2021.

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)

Förslagsställarna styrelse föreslår att Lars Lidgren, Fredrik Thafvelin, Semmy Rülf och Petter Oygarden omväljs, samt att Johan Assarsson och Morgan Eilenberg nyväljs, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förslagsställarna styrelse föreslår vidare att Semmy Rülf nyväljs till styrelseordförande.

Det noteras att Polo Looser har avböjt omval.

Styrelsen föreslår omval av PwC Aktiebolag som revisor. PwC Aktiebolag har meddelat att Lisa Albertsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beskrivning av föreslagna ledamöter

Johan Assarsson (1962), var fram till 2020 VD för Inera, regionerna och landstingens ITbolag. Assarsson har varit, regiondirektör i Västra Götaland och departementssekreterare. Han har även varit ordförande respektive styrelseledamot i bland annat Inera, Apoteket, Norlandia Care och Göteborgs Universitet.

Morgan Eilenberg (1976), har arbetat bland annat som Senior Director på Sobi, nordisk Strategic Manager på Biovitrum och Brand Manager på Eli Lilly. Tidigare Head of Operations, Norden, på Ashfield inom UDG Healthcare. Han är nu CEO i dotterbolaget Compass Interim Management AB samt Partner i Compass Human Resources Group som har verksamhet i Norden och UK.

Information om styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida samt i bolagets årsredovisning för 2020.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelse-tillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras enligt bemyndigandet ska sammanlagt uppgå till högst 20 800 000 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 17 procent.

I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Beslut om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i bolaget (punkt 13).

Aktieägarna Åke Knutsson och Johan Tinnerholm ("Förslagsställarna incitamentsprogram "), föreslår att ordinarie bolagsstämman den 28 maj 2021 beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter i Bolaget på följande villkor:

1. Högst 1 600 000 teckningsoptioner ska emitteras.
2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av styrelseledamöter som väljs vid årsstämman den 28 maj 2021 i enlighet med följande fördelning:

Befattning Antal teckningsoptioner
Styrelsens Högst 400 000 teckningsoptioner.
ordförande
Övriga Högst 1 200 000 teckningsoptioner får maximalt tilldelas
styrelseledamöter dessa personer och ingen får erbjudas mer än 400 000
(5 personer) teckningsoptioner.

3. Skälet till införandet av teckningsoptionsprogrammet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erbjuda ett aktierelaterat incitamentsprogram för Bolagets styrelseledamöter för att attrahera och motivera kompetenta styrelseledamöter, samt maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Syftet är vidare att öka styrelseledamöternas engagemang i bolagets verksamhet och stärka lojaliteten gentemot bolaget, som är till fördel för såväl bolaget som dess aktieägare.

4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 11 juni 2021, med rätt för styrelsen att förlänga denna frist.

5. Rätt till teckning av teckningsoptioner förutsätter att deltagaren har valts till styrelseledamot vid årsstämman den 28 maj 2021. I samband med tilldelning av teckningsoptioner kan Bolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens uppdrag upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidare överlåta optionerna före det att teckningsoptionerna kan utnyttjas.

6. Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad deltagarna erbjuds. Överteckning får inte ske.

7. Teckningskursen per teckningsoption ska fastställas av ett av bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut och motsvara teckningsoptionernas marknadsvärde vid tidpunkten för förvärvet beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell.

8. Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast en vecka efter teckning, med rätt för styrelsen att förlänga denna frist.

9. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden om tio (10) handelsdagar omedelbart före erbjudandet om förvärv av tecknings-optionerna, dock som lägst aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till helt ental öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.

Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

10. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 11 juni 2024 till och med den 20 juni 2024.

11. Aktie som tecknas med stöd av teckningsoption ska medföra rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i Bolagets aktiebok.

12. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av villkor för teckningsoptioner 2021/2024 B; Bilaga B, som återfinns bland fullständiga beslutsförslag på Bolagets hemsida.

13. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 16 000 kronor.

_________________________

Kostnader, påverkan på nyckeltal, utspädning och tidigare incitamentsprogram m.m.

Då teckningsoptionerna utges till deltagarna till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av teckningsoptionsprogrammet. Kostnaderna för teckningsoptionsprogrammet kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier i Bolaget till 104 215 191 stycken.

Baserat på antalet aktier i Curando per dagen för kallelsen till bolagsstämman kan maximal utspädning till följd av teckningsoptionsprogrammet uppgå till cirka 1,5 procent. Med beaktande även av aktier som kan ges ut enligt tidigare implementerade incitamentsprogram in bolaget, samt det av aktieägare föreslagna incitamentsprogrammet till anställda och nyckelpersoner i Curando, uppgår maximal utspädning till cirka 4,1 procent.

Incitamentsprogrammet förväntas endast ha marginell inverkan på bolagets nyckeltal.

Ovanstående beräkningar gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Förslagets beredning

Förslaget till teckningsoptionsprogram för styrelseledamöter har beretts av förslagsställarna incitamentsprogram.

Beslut om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för medarbetare och nyckelpersoner i bolaget (punkt 14).

Styrelsen för Curando Nordic AB (publ), org. nr 559049-5254 ("Bolaget"), föreslår att ordinarie bolagsstämman den 28 maj 2021 beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner på följande villkor:

1.
1. Högst 1 200 000 teckningsoptioner ska emitteras.

1.
2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av anställda och nyckelpersoner efter erbjudande från styrelsen i enlighet med följande fördelning:

Befattning Antal teckningsoptioner
VD Högst 500 000 teckningsoptioner.
Övriga ledande Högst 300 000 teckningsoptioner får maximalt
befattningshavare (2 tilldelas till denna grupp och ingen deltagare får
personer) erbjudas mer än 200 000 teckningsoptioner.
Övriga anställda och Högst 400 000 teckningsoptioner får maximalt
nyckelpersoner (4 tilldelas till denna grupp och ingen deltagare får
personer) erbjudas mer än 150 000 teckningsoptioner.

1.
3. Skälet till införandet av teckningsoptionsprogrammet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för Bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för anställda och nyckelpersoner. Ett sådant långsiktigt ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarnas och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang för Bolagets utveckling.

4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 11 juni 2021, med rätt för styrelsen att förlänga denna frist.

5. Rätt till teckning av teckningsoptioner förutsätter att deltagaren, vid tidpunkten för teckning, innehar position i Bolaget eller ett dotterbolag till Bolaget eller har ingått avtal därom, och inte vid nämnda tidpunkt har informerat eller blivit informerad om att anställningen eller uppdraget avses att avslutas. I samband med tilldelning av teckningsoptioner kan Bolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna före det att teckningsoptionerna kan utnyttjas.

6. Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad deltagarna erbjuds. Överteckning får inte ske.

7. Teckningskursen per teckningsoption ska fastställas av ett av bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut och motsvara teckningsoptionernas marknadsvärde vid tidpunkten för förvärvet beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell.

8. Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast en vecka efter teckning, med rätt för styrelsen att förlänga denna frist.

9. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden om tio (10) handelsdagar omedelbart före erbjudandet om förvärv av teckningsoptionerna, dock som lägst aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till helt ental öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.

Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

10. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 11 juni 2024 till och med den 20 juni 2024.
11. Aktie som tecknas med stöd av teckningsoption ska medföra rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i Bolagets aktiebok.

12. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av villkor för teckningsoptioner 2021/2024 A; Bilaga A, som återfinns bland fullständiga beslutsförslag på Bolagets hemsida.

13. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 12 000 kronor.

_________________________

Kostnader, påverkan på nyckeltal, utspädning och tidigare incitamentsprogram m.m.

Då teckningsoptionerna utges till deltagarna till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av teckningsoptionsprogrammet. Kostnaderna för teckningsoptionsprogrammet kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier i Bolaget till 104 215 191 stycken.

Baserat på antalet aktier i Curando per dagen för kallelsen till bolagsstämman kan maximal utspädning till följd av teckningsoptionsprogrammet uppgå till cirka 1,1 procent. Med beaktande även av aktier som kan ges ut enligt tidigare implementerade incitamentsprogram in bolaget, samt det av aktieägare föreslagna incitamentsprogrammet till styrelsen i Curando, uppgår maximal utspädning till cirka 4,1 procent.

Incitamentsprogrammet förväntas endast ha marginell inverkan på bolagets nyckeltal.

Ovanstående beräkningar gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Förslagets beredning

Förslaget till teckningsoptionsprogram för anställda och nyckelpersoner har beretts av styrelsen.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att en valberedning utses inför kommande val och arvodering i bolaget samt att en instruktion och arbetsordning för valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter - en representant för var och en av de två största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Med de två största aktieägarna avses i denna instruktion de ägargrupperade registrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista bankdagen i september månad.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de största aktieägarna per den sista bankdagen i september blivit kända kontakta de två största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon av de två största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den tredje största aktieäga-ren, därefter till den fjärde största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av tre ledamöter inklusive styrelsens ordförande.

Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande.

Information om den utsedda valberedningen ska innefatta namn på de utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma.

Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.

Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon av de som utsett en ledamot i valberedningen ("ny storägare"), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot i valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen. Oaktat vad som anges i det föregående ska dock inte, såvida inte särskilda skäl föreligger, inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Om sådant byte sker ska aktieägaren utan dröjsmål anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Anmälan ska innehålla namnet på entledigad ledamot och den person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen.

Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (d.v.s. först till den största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska by-tas ut, till styrelsens ordförande).

Valberedningens övergripande ansvar är att lämna förslag avseende ordförande vid årsstämma, val och arvodering av styrelseledamöter, val och arvodering av revisor samt principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning.

Dessa principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut under punkten 12 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. För giltigt beslut under punkterna 13 och 14 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, anmälnings- och fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag samt relaterade handlingar finns tillgängliga på bolagets kontor, Kung Oskars väg 11 C i Lund samt på bolagets webbplats (www.curandonordic.se) senast 3 veckor innan stämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 104 215 191 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Lund i april 2021

Curando Nordic AB (publ)

STYRELSEN

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?