1515
Annons
Quartiers Properties AB: Kvartalsrapport Quartiers Properties - april till juni 2021

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets kvartalsrapport för perioden april till juni 2021.

Perioden i sammandrag

April - juni 2021
 • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 25 505 (2 492) TSEK innebärande drygt tio gånger motsvarande försäljning under det andra kvartalet 2020. Försäljningen är också nämnvärt högre än under det första kvartalet 2021, motsvarande en ökning om 140%. Försäljningsökningen indikerar en positiv trend och att det finns stor underliggande efterfrågan på Quartiers produkter och tjänster. 
 • Intäkterna från operatörsverksamheten uppgick till 15 995 (2 492) TSEK motsvarande en ökning med 13 503 TSEK eller 541% jämfört med andra kvartalet 2020.
 • Intäkterna från avyttring av fastigheter uppgick under perioden till 9 510 (0) TSEK. Förutom fullt tillträdda lägenheter, som är de som utgör försäljningen under perioden, har åtta reservations- och depositionsavtal signerats under perioden, bland annat ena tomten i projekt Los Flamingos.
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2 480 (-10 380) TSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -16 227 (-15 574) TSEK. Resultatet har påverkats negativt med -4 317 TSEK genom förlust vid realisering av pant som erhölls som delbetalning för fordran.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,31 (-0,32).
 • Värderingen på fastigheten där Boho Club är beläget har stigit med 10,5% jämfört med den 31 mars 2021 till 24,3 MEUR. Värdeökningen kommer som en följd av bolagets framgångsrika strategi att implementera en högre prissättning på hotellet jämfört med tidigare. Prisstrategin har visat sig mycket framgångsrik och har genomförts med fortsatta toppbetyg av gästerna på webbplatser såsom Booking.com och Tripadvisor.
Januari - juni 2021
 • Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 36 118 (28 136) TSEK.
 • Intäkterna från operatörsverksamheten uppgick till 20 151 (11 477) TSEK.
 • Intäkterna från avyttring av fastigheter uppgick under perioden till 15 967 (16 659) TSEK. 
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -7 775 (-18 139) TSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -31 795 (-27 134) TSEK.
 • Resultat per aktie för det första halvåret 2021 uppgick till -0,61 (-0,49) SEK. 
 • Under första halvåret har totalt fem lägenheter i bolagets lägenhetshotell i Benahavís avyttrats, varav tre under det andra kvartalet, vilket kan jämföras med fyra stycken under det första halvåret 2020. Vinsten efter avdrag för försäljningskostnader uppgick till 5 840 (8 310) TSEK, motsvarande en marginal om cirka 65%. Av vinsten har i tidigare perioder 7 960 (8 571) TSEK redovisats som ej realiserad värdeförändring. Det redovisade resultatet för första halvåret uppgår därmed till -2 118 (-261) TSEK före skatt. I det redovisade resultatet ingår försäljningsprovisioner med -919 TSEK och återförd moms med -518 TSEK. En ökad efterfrågan gör att pågående försäljningar kan ske till ett högre värde. Genomförd extern fastighetsvärdering indikerar en värdeförändring på fastigheterna tillhörande lägenhetshotellet i Benahavís på i snitt -1,7% i lokal valuta jämfört med 2020-12-31.
 • En extern fastighetsvärdering har genomförts av Savills Aguirre Newman per 30 juni. Värderingen indikerar ett värde på fastighetsportföljen om motsvarande 755 (783) MSEK. Övervärdet jämfört med bokfört värde uppgår till ca 179 (149) MSEK jämfört med cirka 160 MSEK 2020-12-31. Ökningen kan hänföras till Boho Club som tack vare en positiv utveckling värderats upp med 10,5% jämfört med 2020-12-31, vilket var samma värde som fastigheten hade per den 31 mars 2021 (se ovan).
 • Redovisat eget kapital per den 30 juni 2021 uppgick till 248 078 (333 578) TSEK.
 • Bolagets substansvärde per den 30 juni 2021 uppgick till 292 621 (325 280) TSEK motsvarande 5,65 (6,72) SEK per aktie. Substansvärdet har justerats för preferensaktieägarnas andel av eget kapital
 • (81 283 TSEK) och ackumulerad ej utbetald utdelning, samt dröjsmålsränta på ej utbetald utdelning (8 644 TSEK). 
Väsentliga händelser under andra kvartalet
 • Covid-19 har haft fortsatt negativ effekt på verksamheten under andra kvartalet vilket framförallt påverkat uthyrningen i bolagets lägenhetshotell i Benahavís. Bolagets anläggning Boho Club har uppvisat en god utveckling efter att anläggningen återöppnades den 25 mars. Även bolagets bostadsförsäljning har uppvisat en god utveckling.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VD har ordet

Då är vi igång igen. Det andra kvartalet startade med full kraft och efter en lång tid av kraftiga restriktioner kunde människor återigen börja resa. Vi var redo för denna anstormning och kunde ta emot gäster på våra anläggningar, såväl i Benahavís som i Marbella när andra fortfarande låg i startgroparna att återöppna sina verksamheter. Vi identifierade även snabbt en möjlighet att framförallt på Boho Club applicera en högre prissättning på hotellrummen än vi har gjort tidigare. Prisökningsstrategin har varit mycket framgångsrik. Inte nog med att den stärkt vårt varumärke och lagt grunden för vidare hög prissättning när vi med en ny generalplan i framtiden kommer att öka antalet rum på hotellet, det har också direkt bidragit till en värdeökning på fastigheten i kvartalet om 10,5%.

Vi kan också med glädje konstatera att det intresse för framförallt våra lägenheter i projekt Hacienda Collection by Quartiers, som vi anat funnits där under hela pandemin, resulterat i faktiska försäljningar och flertalet nya reserverade lägenheter under kvartalet. Under kvartalet har vi även erhållit reservationsavgift på den av tomterna i projekt Los Flamingos som vi har haft ute till försäljning. Försäljningen av tomterna i Los Flamingos är ett steg i vår renodling att fokusera på större projekt där vi får en större och tydligare hävstång på investerad tid i projekten.

Under den senare delen av kvartalet har vi sett en aningen lägre beläggningsgrad som följt i spåren av att många ressugna människor tog chansen att resa direkt under april och maj när restriktioner lättades. När vi jämför med konkurrenter ser vi samma tendenser hos dem vilket tyder på att juni blev lite av en mellanmånad inför semestern i juli och augusti. Sannolikt påverkade också en ökad smittofrekvens i Spanien och att flera länder avrått sina medborgare att resa till just Spanien i sommar.

Vi ser trots detta fram emot resten av sommaren med optimism även om vi med stor noggrannhet följer just utvecklingen av smittofrekvensen och de rekommendationer som den spanska regeringen ger, samt inte minst de rekommendationer som ges av myndigheterna avseende resande på våra huvudmarknader. Glädjande i detta avseende är att fullvaccinerade britter under juli kommer att kunna börja resa till Spanien utan att behöva sitta i karantän i tio dagar vid hemkomst, vilket tidigare varit fallet, samt att det numera finns en större tydlighet avseende framtida rättigheter för köpare från Storbritannien i och med ett slut på Brexitdiskussionerna. Detta är viktigt eftersom köpare från Storbritannien stod för strax över 21 procent av det totala antalet bostadsköp i Spanien gjorda av utländska köpare under 2015. Det vill säga innan både folkomröstningen för Brexit och utbrottet av Covid-19. Således bedöms detta gynna hela den spanska turistnäringen, och sedermera även landets BNP.

Vi lägger för tillfället stort fokus på vår verksamhet på Boho Club. Anledningen är enkel. Det är en nyckelfaktor för att omstrukturera vår finansieringsstruktur till en modell med en större andel lågräntelån. Högre intäkter och ett bättre resultat återspeglas direkt i ett bättre driftnetto för fastigheten, vilket innebär bättre kassaflöde och en högre värdering. Med en högre värdering och bättre kassaflöde från fastigheten ges vi större utrymme att erhålla ett större lån och sänka bolagets genomsnittliga finansieringskostnad (WACC). Bankerna är fortfarande avvaktande och vill se hur situationen med Corona utvecklas innan de öppnar upp plånboken för finansiering av nya hotellprojekt på solkusten. Vi är samtidigt fortsatt bundna att betala ränta på vårt nuvarande investeringslån som vi tecknade under 2020 i cirka 12 månader till.

Vi är dock i löpande aktiv kontakt med flera banker som visat stort intresse att finansiera Boho Club och vi är väl positionerade i förhandlingarna när riskaptiten för hotell kommer tillbaka. Tills dess arbetar vi vidare med att stärka våra förutsättningar ytterligare och förbereda för vidare expansion där en tydlig målsättning är att expandera varumärket Boho Club till i första hand andra destinationer i Spanien och därefter även internationellt.

Att vi redan under det första kvartalet på länge med en delvis begränsad, men mer normaliserad drift, kan påvisa en värdeökning på just Boho Club om 10,5% är definitivt ett steg i rätt riktning.

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021 kl. 08:45.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?