1515
Annons
Kommuniké från extra bolagsstämma i Tessin Nordic Holding AB (publ) den 13 december 2021

Vid extra bolagsstämma i Tessin Nordic Holding AB (publ), org. nr 559085-5721, (”Bolaget”) som hölls den 13 december 2021 enbart genom röstning på förhand (s.k. poströstning) i enlighet med tillfälliga lagregler i syfte att motverka spridningen av coronaviruset fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Det beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Riktlinjerna tillämpas för ersättning till verkställande direktör och övriga medlemmar i ledningsgruppen samt för styrelseledamöter till den del de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget i Bolaget inklusive dess dotterbolag. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, som exempelvis ordinarie styrelsearvode och långsiktiga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram I 2022/2024 (anställda och nyckelpersoner)
Det beslutades om emission av högst 1 249 200 teckningsoptioner och införandet av långsiktigt incitamentsprogram I 2022/2024 i enlighet med styrelsens förslag. Rätten att teckna teckningsoptionerna tillkommer anställda i Bolaget, dess dotterbolag samt externa styrelseledamöter i dotterbolaget Tessin Capital AB.

Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperiod teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs
motsvarande 130 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First
North Growth Market under perioden från och med den 14 december 2021 till och med den 28 december 2021.

Anmälan om teckning av teckningsoptionerna ska ske under tiden från och med den 29 december 2021 till och med den 12 januari 2022. Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde (optionspremien) med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen).

Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske under tiden från och med den 15 januari 2024 till och med den 15 mars 2024, med beaktande av vid var tid gällande insiderlagstiftning. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan 1 249 200 nya aktier (med förbehåll för eventuell omräkning) ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningen av aktier är beräknad som totalt antal nya aktier och röster som maximalt kan komma att ges ut vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras enligt beslutet, dividerat med det maximala totala antalet aktier och röster i Bolaget efter utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som kan emitteras enligt beslutet.

Beslut om principer för valberedningens tillsättning, instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter
Det beslutades att principer för valberedningens tillsättning, instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter i enlighet med större aktieägares förslag. Principerna är giltiga tillsvidare.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska andra större aktieägare erbjudas att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna. Valberedningens ledamöter och sammansättning ska normalt sett offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman. Om tre aktieägare vid detta tillfälle inte har anmält sin avsikt att medverka i valberedningen ska valberedningen bestå av färre ledamöter.

Valberedningen ska lämna förslag till:

  1. antal styrelseledamöter,
  2. val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
  3. arvode och annan ersättning till var och en av de styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott och kommittéer,
  4. antal revisorer,
  5. val av revisorer,
  6. arvode till revisorer,
  7. val av ordförande vid årsstämma,
  8. beslut om ändring av principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen (om tillämpligt), och
  9. ersättning till ledamöterna i valberedningen.

Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram II 2022/2024 (styrelseledamöter)
Det beslutades om emission av högst 300 001 teckningsoptioner och införandet av långsiktigt
incitamentsprogram II 2022/2024 i enlighet med större aktieägares förslag. Rätten att teckna teckningsoptionerna tillkommer externa styrelseledamöter i Bolaget.

Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperiod teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs
motsvarande 130 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First
North Growth Market under perioden från och med den 14 december 2021 till och med den 28 december 2021.

Anmälan om teckning av teckningsoptionerna ska ske under tiden från och med den 29 december 2021 till och med den 12 januari 2022. Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde (optionspremien) med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen).

Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske under tiden från och med den 15 januari 2024 till och med den 15 mars 2024, med beaktande av vid var tid gällande insiderlagstiftning. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan 300 001 nya aktier (med förbehåll för eventuell omräkning) ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningen av aktier är beräknad som totalt antal nya aktier och röster som maximalt kan komma att ges ut vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras enligt beslutet, dividerat med det maximala totala antalet aktier och röster i Bolaget efter utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som kan emitteras enligt beslutet.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2021, kl. [●] CET.

För ytterligare information kontakta:
Heidi Wik, verkställande direktör
+46 (0) 70-546 49 61
heidi@tessin.se

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera