Annons
Investment AB Öresund: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2022
Delårsperioden 1 januari - 30 juni 2022
  • Substansvärdet minskade med 24,8 procent och uppgick till 4.897 Mkr motsvarande 108 kronor per aktie
  • SIX Return Index sjönk med 27,9 procent
  • Resultatet per aktie uppgick till -35,96 (32,14) kronor
Andra kvartalet 2022
  • Substansvärdet minskade med 9,6 procent
  • SIX Return Index sjönk med 16,2 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 JUNI 2022

Antal Ägarandel Kurs, Marknads Kr/akt Andel,
aktier kapital, kr[1] -värde, ie %
% Mkr
Noterade
värdepapper
Bilia 9 860 10,2 147,00 1 449 32 29,6
000
Scandi Standard 10 100 15,3 36,58 369 8 7,5
000
Musti Group[2] 1 710 5,1 182,84 313 7 6,4
309
Catena Media[3] 5 700 7,5 32,08 273 6 5,6
000
Ovzon 6 089 11,9 43,95 268 6 5,5
828
SEB 2 600 0,1 100,15 260 6 5,3
000
Bahnhof 7 375 6,9 33,15 244 5 5,0
000
Stenhus Fastigheter 21 280 8,2 11,28 240 5 4,9
000
Nordnet 1 600 0,6 134,10 215 5 4,4
000
Q-linea 2 234 7,6 76,20 170 4 3,5
000
Övriga noterade 469 10 9,6
värdepapper
Summa noterade 4 271 94 87,2
värdepapper

Onoterade 279 6 5,7
värdepapper
Övriga tillgångar 199 4 4,1
och skulder,
netto[4]
Totalt, före 4 749 104 97,0
återlagd beslutad
ännu ej utbetald
utdelning

Återlagd beslutad 148 3 3,0
ännu ej utbetald
utdelning[5]
Totalt, efter 4 897 108 100,0
återlagd beslutad
ännu ej utbetald
utdelning[5]

SUBSTANSVÄRDET MINSKADE MED 24,8 PROCENT

Koncernens substansvärde uppgick den 30 juni 2022 till 4.897 Mkr (6.678 Mkr den 31 december 2021) motsvarande 108 kronor per aktie[6], vilket är en minskning med 24,8 procent justerat för lämnad utdelning sedan utgången av 2021 (147 kronor per aktie den 31 december 2021). Detta är 3,1 procentenheter bättre än SIX Return Index som sjönk med 27,9 procent under motsvarande period. Under årets andra kvartal minskade substansvärdet med 9,6 procent justerat för lämnad utdelning. SIX Return Index sjönk under motsvarande period med 16,2 procent.

Någon större positiv påverkan, överstigande 50 Mkr, på substansvärdet under delårsperioden 1 januari - 30 juni 2022 hade inte något av innehaven. Större negativ påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehaven i Stenhus Fastigheter, Musti Group, Catena Media, Ovzon, Bilia, Oscar Properties, Q-linea, Vimian Group, Nivika Fastigheter, SEB, Nordnet och BioArctic.

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 juni 2022 var 100,60 kronor (145,80 kronor den 31 december 2021), vilket innebar en totalavkastning om -29 (22) procent under delårsperioden.

MARKNADSUTVECKLING

Det första halvåret 2022 har varit händelserikt och präglats av stor geopolitisk oro efter Rysslands invasion av Ukraina, stigande inflation, räntehöjningar samt kraftiga nedgångar på de globala aktiemarknaderna.

Under första kvartalet fortsatte orosmolnen i ekonomin i form av högre energi-, råvaru- och livsmedelspriser, problem i de globala försörjningskedjorna och stigande fraktpriser vilket gjorde att inflationen rörde sig uppåt i snabb takt. Den goda efterfrågan resulterade i stigande priser vilket i sin tur ledde till arbetskraftsbrist och löneökningar vilket skapade oro på marknaden för en åtstramning av den framtida penningpolitiken från centralbankerna vilket resulterade i att de globala aktiemarknaderna reagerade med kraftiga nedgångar under det första kvartalet.

En fortsatt konflikt i Ukraina i kombination med ekonomiska sanktioner mot Ryssland förstärkte prisuppgångarna för många insatsvaror under det andra kvartalet. Osäkerheten samt fortsatt breda och kraftiga prisökningar resulterade i en snabb åtstramning av penningpolitiken med kraftiga räntehöjningar vilket har skapat en avmattning i världskonjunkturen och därmed fortsatta nedgångar på de globala aktiemarknaderna under det andra kvartalet. Inflationsoron och till och med rädslan för stagflation har bytts ut mot en ökad oro för recession. Detta har accentuerats av fortsatt höjda räntor och en ihållande hög inflation som dock på senare tid har lett till svagare konsumtion, sjunkande råvarupriser, nedåtgående fraktpriser, och som en konsekvens av detta lägre inköpschefsindex. Därmed blir det sannolikt svårt att undvika en recession. I tillägg till detta har vi fått en ny geopolitisk världsordning och ett helt annat säkerhetspolitiskt läge i Europa vilket försvårar situationen ytterligare.

Öresunds portföljbolag har en begränsad ekonomisk exponering mot dessa geopolitiska oroshärdar men självklart påverkas bolagen av den utveckling som nu sker i vår omvärld. Det finns alltid möjligheter för en långsiktig investerare som Öresund och vi väljer portföljbolag med beprövade och konkurrenskraftiga affärsmodeller som är attraktivt värderade.

Delårsrapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk.

Stockholm den 8 juli 2022

Investment AB Öresund (publ)

Styrelsen

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.

Denna information är sådan som Investment AB Öresund (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2022 klockan 08.00 CET.

[1] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[2] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 17,12.

[3] Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 17,70 kronor per teckningsoption.

[4] Varav likvida medel uppgick till 371 Mkr.

[5] Årsstämman den 20 april 2022 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,50 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen, motsvarande totalt 295 Mkr. I april 2022 utbetalades 148 Mkr och i oktober 2022 beräknas den andra utdelningen om 148 Mkr att utbetalas.

[6] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 30 juni 2022 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 924.202 till en genomsnittlig köpkurs om 117 kronor per aktie.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera