1515
Annons
SaveLend Group presenterar nya finansiella mål och utdelningspolicy - ska omsätta minst 300 MSEK år 2025

Styrelsen i SaveLend Group AB (publ) (“SaveLend Group” eller “Bolaget”) har idag antagit uppdaterade finansiella mål för koncernen fram till år 2025 samt uppdaterat tillväxtstrategin och antagit en utdelningspolicy. Bolagets ambition är att ha en genomsnittlig organisk tillväxt om minst 25 % per år och nå en nettoomsättning om minst 300 miljoner kronor år 2025 inkl. förvärv med en justerad EBITDA-marginal om 25 %.

SaveLend Group bedriver verksamhet utifrån två egenutvecklade plattformar; en investeringsplattform och en faktureringsplattform. Investeringsplattformen gör det möjligt för investerare att få exponering mot krediter såsom företags-, fastighets- och konsumentkrediter samt fakturaköp. Faktureringsplattformen består av ett komplett faktureringssystem, innehållandes bland annat kundreskontra, avisering, betaltjänster, inkasso och finansieringslösningar. Affärsmodellen baseras på att öka de repetitiva intäkterna genom att i största möjliga utsträckning sälja produkterna som SaaS (Software as a Service). Idag har Bolagets styrelse antagit en uppdaterad tillväxtstrategi för 2022-2025 med tillhörande finansiella mål och utdelningspolicy.

Huvuddrag i SaveLend Groups tillväxtstrategi 2022–2025: 

  • Etablera samarbeten med partners för att öka diversifiering och investeringsgrad för investerare på investeringsplattformen 
  • Investeringar i sälj- och leveranskapacitet för att anskaffa och hantera fortsatt volymtillväxt 
  • Expandera utanför Bolagets hemmamarknader och etablera verksamheten i nya länder i Europa 
  • Identifiera och genomföra strategiska förvärv som kan integreras i befintlig teknik och som kompletterar den organiska tillväxten 
  • Den organiska tillväxten ska finansieras med egengenererade medel. Förvärv skall finansieras genom egengenererade medel, upptagande av lån eller genom riktade emissioner


Styrelsen i SaveLend Group har antagit följande finansiella mål för år 2025
Nettoomsättning – minst 300 miljoner kronor 
Bolaget strävar efter att ha en hög omsättningsökning kommande år, vilken drivs av organisk tillväxt i kombination med förvärv. Bolagets ambition är att ha en genomsnittlig organisk tillväxt på minst 25 % per år samt nå en nettoomsättning om minst 300 miljoner kronor år 2025. 

Lönsamhet – 25 % justerad EBITDA-marginal 
Bolagets målsättning är att uppnå en justerad EBITDA-marginal på 25 % år 2025.

Styrelsen i SaveLend Group har antagit följande utdelningspolicy
Utdelningspolicy 
Målet är att utdelningen från 2023 ska uppgå till 30 - 50 % av koncernens resultat efter skatt. Styrelsen kommer att ta hänsyn till flera faktorer när man föreslår utdelningsnivå, inklusive lagkrav, koncernens expansionsmöjligheter, dess finansiella ställning och andra investeringsbehov.

Ludwig Pettersson, koncernchef, kommenterar: 
“Under de senaste åren har vi tagit stora kliv i vårt bolagsbygge och vi börjar se tydliga skalfördelar. Den uppdaterade tillväxtstrategin möjliggör för oss att öka takten än mer kommande år och de finansiella målen visar tydligt vart vi är på väg. Jag är komfortabel med såväl de uppdaterade målen som utdelningspolicyn då jag vet att vi har lagt en bra grund att bygga vidare på och att vi kommer att nå ytterligare skalfördelar med större volymer. Vi är vår egen lyckas smed och vi är ansvariga för resultatet.” 

Framåtriktade uttalanden 
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera