Annons
Kommuniké från årsstämma i BIMobject AB (publ)

BIMobject AB (publ) avhöll den 6 maj 2022 årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag till beslut som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, investors.bimobject.com/se.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar, samt beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Härutöver beslutade stämman att ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021.

Val och arvodering av styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att 

  1. Antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex styrelseledamöter utan suppleanter samt en revisor utan suppleant.
  2. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Peter Bang, Sara Börsvik, Magdalena Bonde, Pia Engholm och Johan Svanström, samt utse Christian Lindfors till ny styrelseledamot.
  3. Välja Peter Bang som ny styrelseordförande.

Peter Bang är sedan tidigare styrelseledamot i BIMObject sedan 2019 och varit ordförande i styrelsens Audit & Control utskott. Peter Bang har en lång bakgrund inom industrin, och var fram till slutet av 2021 CFO i Velux, en global koncern och fönstertillverkare med över 10 000 anställda och med starkt fokus på sustainability och digitalisering.

Christian Lindfors, född 1971, är svensk medborgare och VD för Science Village Scandinavia AB. Christian var som långvarig medlem i koncernledningen för Tyréns med om att utveckla olika koncept och satsningar inom building information modelling (BIM) samt modulär design. Han har mångårig erfarenhet av att ha arbetat med allt från start-up, turn-around till scale-up av bolag, samt styrelsearbete av olika karaktär, ägande och geografisk hemvist, främst inom bygg och fastighetsbranschen. Christian har en Master of Science i Civil Engineering från University of Maryland och en Teknologie doktorsexamen i Industriell Ekonomi och Organisation från KTH.

Årsstämman beslutade vidare att omvälja KPMG AB som revisor, med Jonas Nihlberg som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Slutligen beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ett årligt arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 050 000 kronor, fördelat på 175 000 kronor till Sara Börsvik, Magdalena Bonde, Pia Engholm och Christian Lindfors, samt 350 000 kronor till ordförande Peter Bang. Johan Svanström, och den ägare han representerar, avstår liksom tidigare arvode. Inget arvode ska utgå för utskottsarbete. Arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en valberedning och att följande riktlinjer ska gälla för denna.

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 1 november varje år, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de fyra största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande.

Om någon av de fyra största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa fyra aktieägare, har det största aktieinnehavet i bolaget.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Sådan ledamot ska, om valberedningen finner det lämpligt, ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som istället kommit att tillhöra de fyra största aktieägarna i bolaget.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om uppdaterade riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet är att tillföra bolaget nya strategiska ägare eller genomföra förvärv av andra företag eller verksamheter. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

Långsiktigt incitamentsprogram 2022
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att för BIMobject AB (”Bolaget”) införa ett långsiktigt incitamentsprogram för 2022.

LTIP 2022 består av en serie, 2022:1 som ska överlåtas till anställda i Bolaget under våren 2022. 2022:1 består i sin tur av erbjudanden av teckningsoptioner respektive personaloptioner, med teckningsoptioner som leveransmetod av aktier under personaloptionsavtalen.

Årsstämman beslutade om följande riktade emissioner:

  1. Högst 2 000 000 teckningsoptioner av serie 2022:1 A, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 22 000 kronor.
  2. Högst 2 000 000 teckningsoptioner av serie 2021:1 B, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 22 000 kronor

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under perioderna:

  1. Från och med den 6 maj 2025 till och med den 6 augusti 2025 för serie 2022:1 A
  2. Från och med den 6 maj 2025 till och med den 6 augusti 2025 för serie 2022:1 B

Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på Bolagets hemsida, investors.bimobject.com/se

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera