Annons
Raute Oyj - Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022

RAUTE OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 22.7.2022 KLO 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Rauten puolivuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2022. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa www.raute.com.

RAUTE OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2022
  • Konsernin liikevaihto 70,9 Me (60,2 Me) kasvoi 18 % vertailuvuodesta. Liikevaihdosta 16,1 Me tuloutettiin Venäjän tilauskannasta.
  • Liiketulos oli -16,6 Me (-4,5 Me). Tulos ennen veroja oli -16,5 Me (-4,1 Me). Tappiolliseen tulokseen vaikuttivat noin -9 Me arvoiset alaskirjaukset liittyen Venäjän liiketoiminnan alasajoon sekä noin -2 Me arvoiset kertaluonteiset erät.
  • Tulos osaketta kohti oli -3,31 euroa (-0,87 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna -3,31 euroa (-0,87 e).
  • Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 29,6 Me ja liiketulos -15,1 Me. Uusien tilausten määrä toisella vuosineljänneksellä oli 40 Me. Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 104 Me (129 Me). Tilauskanta sisältää Venäjän tilauksia 16 Me, joka muodostaa Venäjän liiketoiminnan hallitun alasajon jälkeen jäljellä olevan tilauskannan Venäjälle.

Tulosohjeistus vuodelle 2022

Raute Oyj:n hallitus julkisti 22.6.2022 tarkistetun tulosohjeistuksen vuodelle 2022. Hallitus odottaa nyt Rauten vuoden 2022 liiketuloksen pysyvän merkittävästi negatiivisena ja alle viime vuoden tason. Rauten vuoden 2021 liiketulos oli -2,2 miljoonaa euroa.

AVAINLUVUT Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4

2022 2021 2022 2021 2021
Liikevaihto, Me 29,6 35,5 70,9 60,2 142,2
Liikevaihdon muutos, % -16,5 45,5 17,7 25,0 23,7
Viennin osuus liikevaihdosta, % 89,0 89,2 93,2 90,5 91,8
Liiketulos, Me -15,1 -1,7 -16,6 -4,5 -2,2
Liiketulos, % liikevaihdosta -51,0 -4,9 -23,4 -7,4 -1,6
Tulos ennen veroja, Me -15,4 -1,4 -16,5 -4,1 -1,8
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -51,9 -3,9 -23,3 -6,8 -1,2
Kauden tulos, Me -12,9 -1,0 -14,1 -3,7 -1,8
Kauden tulos, % liikevaihdosta -43,6 -2,8 -19,9 -6,2 -1,2

Bruttoinvestoinnit, Me 2,3 1,5 3,7 2,6 6,3
% liikevaihdosta 7,8 4,2 5,2 4,3 4,4

Tutkimus- ja kehittämismenot, Me 1,7 1,3 3,2 2,5 4,9
% liikevaihdosta 5,7 3,7 4,5 4,2 3,5

Tilauskanta, Me 104 129 104 129 158
Uudet tilaukset, Me 40 65 75 95 203

Henkilöstö kauden lopussa 793 817 802
Henkilöstö, tehollinen keskimäärin 799 774 780
Henkilöstö, keskimäärin 810 783 788

Väliaikainen toimitusjohtaja Petri Strengell: Toisen neljänneksen tulokseen vaikutti voimakkaasti Venäjän liiketoiminnan alasajo - korkeat materiaalikustannukset heikentävät yhä kannattavuutta

Kokonaiskysyntä säilyi neljänneksen aikana melko korkealla tasolla. Venäläisten asiakkaiden kanssa ei ole tehty uusia sopimuksia alkuvuoden jälkeen, ja myyntityömme suuntautuu nyt muualle maailmaan. EMEA-alueen kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla, ja olemme myös havainneet jonkin verran uutta kysyntää johtuen tarpeesta tuottaa vaneria muualla kuin Venäjällä. Esimerkiksi Itä-Euroopan markkinoiden sentimentti vaikuttaa positiiviselta, ja alueella on meille hyviä mahdollisuuksia. Aktiviteetti on vilkastumassa koronarajoitusten jälkeen myös Kiinassa, mutta tilanne on siellä edelleen arvaamaton.

Vuoden 2022 uusien tilausten arvo on nyt 75 miljoonaa euroa, josta 40 miljoonaa euroa saatiin toisella neljänneksellä. Luku ei sisällä mitään isoja tehdasprojekteja. Uusiin tilauksiin sisältyy 2,4 miljoonan euron arvosta tilauksia Venäjälle, jotka saatiin vuoden alussa. Voimme iloksemme todeta, että pystymme täyttämään Venäjän myynnin jättämää aukkoa uudella liiketoiminnalla muista maista ja että uusia tilauksia on saatu hyvä määrä. Uusissa tilauksissa on lisäksi melko hyvä tasapaino keskikokoisten yksittäisten tuotantolinjojen tai modernisointien sekä teknologiapalvelujen välillä, mikä on myönteinen trendi.

Alun perin vuoden 2022 tilauskantamme sisälsi merkittävän määrän Venäjän projekteja. Venäjän liiketoimintaa on vähitellen supistettu helmikuun lopusta lähtien pakotteiden sekä kummankin maan paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. Olemme analysoineet kunkin projektin toteuttamisedellytykset, mukaan lukien sopimussitoumukset, sanktiot sekä muuttuvat vaikutukset logistiikkaan, rahoitukseen ja maksuliikenteeseen, ja päivitämme jatkuvasti tilauskantaa analyysien tulosten mukaisesti.

Tilauskantamme arvo laski näiden analyysien perusteella merkittävästi toisella neljänneksellä ja on nyt 104 miljoonaa euroa. Tästä 16 miljoonaa euroa liittyy Venäjän markkinoihin; suurin osa näistä toimituksista on suunniteltu toimitettavaksi vuonna 2022.  Muiden markkinoiden tilauskanta on nyt 88 miljoonaa euroa. Kasvua on tullut ensimmäisen neljänneksen jälkeen 18prosenttia, mikä on positiivinen saavutus.

Toisen neljänneksen liikevaihto oli 29,6 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 17prosentin laskua vertailukaudesta. Liikevaihdon laskussa näkyy useiden projektien peruuntuminen Venäjällä. Toisaalta myynti muille markkinoille kasvoi yli 50prosenttia viime vuodesta. Kasvua tuli etenkin Pohjois-Amerikassa ja EMEA-alueella.

Koko yhtiön liiketoimintaan vaikutti toisella neljänneksellä voimakkaasti tarve järjestellä toimitusprojekteja uudelleen. Tämä aiheutti tehottomuutta sisäiseen työskentelyyn, mutta neljänneksen loppua kohti pahin alkoi näkemyksemme mukaan olla ohi. Kolmannesta neljänneksestä alkaen pystymme keskittymään tuleviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

Ensimmäisen vuosipuoliskon kannattavuutta heikensi Venäjän toimintojen supistaminen. Venäjän projektien arvioitu suora negatiivinen vaikutus, noin 9 miljoonaa euroa, on kirjattu toisen neljänneksen tulokseen. Toisen neljänneksen tulokseen vaikuttavat myös uudelleenjärjestelyjen aiheuttamista tehottomuuksista ja alhaisemmasta käyttöasteesta johtuvat lisäkustannukset.

Shanghain koronasulut keskeyttivät paikallisen toimintamme lähes kolmeksi kuukaudeksi samaan aikaan kuin Kiinan tuotantoamme oltiin siirtämässä Shanghaista Changzhouhun. Kolmannella neljänneksellä päätökseen saatavan siirron odotetaan tehostavan toimintaa ja tuovan kustannussäästöjä. Toiminnan siirrosta aiheutui kertaluonteisia irtisanomis- ja muuttokustannuksia. Toiselle neljännekselle kirjattiin myös konsernijohdon työsuhteiden päättymiseen liittyviä kustannuksia. Näistä tapahtumista aiheutui katsauskaudella yhteensä noin 2 miljoonan euron kustannusvaikutus.

Ensimmäisellä neljänneksellä nähty ostohintojen ja rahtikustannusten voimakas nousu jatkui toisella neljänneksellä ja aiheuttaa painetta katteisiin. Lisäksi komponenttien heikko saatavuus ja siitä aiheutuva kustannusinflaatio aiheutti viivästyksiä asiakastoimituksiin ja pitää Venäjän ulkopuolisen liiketoimintamme tällä hetkellä tappiollisena. Hinnoissa on alkanut näkyä tiettyä vakiintumista, ja pyrimme entistä määrätietoisemmin siirtämään kustannusten nousun asiakashintoihin.  Siitä huolimatta tilanne pysyy lähitulevaisuudessa epävarmana.

Kuten kesäkuussa ilmoitimme, lievennämme liiketoimintaan vaikuttavien negatiivisten ajureiden vaikutusta vahvistamalla kehitysohjelmaamme, joka parantaa toiminnan kilpailukykyä ja kannattavuutta. Tavoitteena on parantaa katteita ja kustannustehokkuutta vuosina 2022 ja 2023. Edellyttäen, että markkinaolosuhteet säilyvät pääosin nykyisen kaltaisina, odotamme, että tilanne vakiintuu ja kannattavuus alkaa parantua vuoden 2022 jälkipuoliskolla.

Geopoliittinen tilanne on ajanut Rauten vaikeaan asemaan ja verottanut väliaikaisesti resurssejamme, mutta uskon, että alamme olla suurelta osin taas kuskin paikalla ja pystymme ohjaamaan yhtiön oikeaan suuntaan. Kaikilta tarvitaan yhteistyötä, jotta oikea suunta löytyy, ja haluan tässä yhteydessä kiittää koko henkilöstöämme kovasta työstä ja sitoutumisesta yhtiön hyväksi näinä erikoisina aikoina.

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Päivitys Venäjän sotatoimien vaikutuksesta Rauten liiketoimintaan Venäjällä

Raute tuomitsee Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen. Hyökkäys ja sen seurauksena asetetut pakotteet vaikuttavat merkittävästi Rauten liiketoimintaan Venäjällä, sillä Rautella on meneillään projekteja useille eri asiakkaille Venäjällä. Ilmoitimme 4.3.2022 päätöksestä olla solmimatta uusia sopimuksia venäläisten toimijoiden kanssa. Asetetut pakotteet kieltävät useat erilaiset toimitukset Venäjälle. Raute on aloittanut olemassa olevien sopimusten hallitun alasajon ei-sanktioitujen asiakkaidensa ja toimitusten osalta saattamalla toimitukset valmiiksi, muuttamalla niiden laajuutta tai päättämällä sopimuksen. Toiminnan alasajo supisti merkittävästi Rauten tilauskantaa venäläisten asiakkaiden osalta toisella neljänneksellä. Venäjän toiminnan tilauskanta oli 16 miljoonaa euroa 30.6.2022. Jäljelle jäävä tilauskanta sisältää edelleen riskiä, joka voi toteutua, mikäli sopimusten hallittu alasajo osoittautuu mahdottomaksi. Rauten ruplamääräiset varat Venäjällä olivat noin miljoona euroa 30.6.2022 ja liittyvät pääasiassa paikalliseen huoltoliiketoimintaan. Rautella ei ole käytössä ruplaan liittyviä valuuttasuojauksia.

Asiakasteollisuuksien markkinatilanne

Investointihankkeissa käytettävien puutuotteiden valmistajina Rauten asiakasteollisuudet eli viilu-, vaneri- ja LVL-teollisuus (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki), ovat riippuvaisia rakentamisen, asumiseen liittyvän kulutuksen, kansainvälisen kaupan ja kuljetusalan suhdanteista. Arvioimme, että puurakentamisen trendinomainen kasvu luo asiakkaillemme ja välillisesti Rautelle kysyntää vahvistaen pitkällä aikavälillä kasvumahdollisuuksia.

Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanne ja näkymät kääntyivät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä epävarmoiksi Venäjän käynnistämien sotatoimien ja niitä seuranneiden pakotteiden takia. Tilanne vakiintui hieman toisella neljänneksellä, mutta on yhä epävarma. Raaka-aine- ja kuljetuskustannusten nousu kasvatti inflaatiota, ja tiettyjen materiaalien ja komponenttien heikko saatavuus lisäsi epävarmuutta ja heikensi näkymiä, mutta tämä ei vielä ole heikentänyt Rauten asiakkaiden tuotteiden kysyntää. Koronapandemian aiheuttamat rajoitukset ja muut välittömät vaikutukset ovat pääosin poistuneet lukuun ottamatta muutamia Aasian markkinoita ja erityisesti Kiinaa.

Puutuoteteknologian ja teknologiapalveluiden kysyntä

Rauten teknologian ja palveluiden kysyntä oli vahvaa Euroopan ja Pohjois-Amerikan kehittyneillä markkinoilla. Talouden taantuma vaikuttaa kuitenkin Euroopassa aiempaa todennäköisemmältä, kun taas Pohjois-Amerikassa kysyntä jatkuu vahvempana. Kehittyvillä markkinoilla Aasiassa, lukuun ottamatta Kiinaa, sekä Etelä-Amerikassa kysyntä oli alhaisemmalla tasolla kuin kehittyneillä markkinoilla ja sentimentti oli epävarma. Kiinassa kysyntä pysyy hyvin alhaisena johtuen tiukoista koronarajoituksista ja teollisuusrahoituksen ehtymisestä.

Rauten asiakkaiden investointiaktiivisuus säilyi hyvällä tasolla. Katsauskauden uusien tilausten määrä oli suhteellisen hyvä, mutta kaudelle ei osunut isoja uuden kapasiteetin tilauksia.

Kunnossapito- ja varaosapalveluiden kysyntä oli erittäin hyvä, mikä kertoo Rauten asiakkaiden tuotantolaitosten toimineen yleisesti ottaen hyvällä käyttöasteella.

NÄKYMÄT VUODELLE 2022

Raute Oyj:n hallitus julkisti 22.6.2022 tarkistetun tulosohjeistuksen vuodelle 2022. Hallitus odottaa nyt Rauten vuoden 2022 liiketuloksen pysyvän merkittävästi negatiivisena ja alle viime vuoden tason. Rauten vuoden 2021 liiketulos oli -2,2 miljoonaa euroa.

RAUTE OYJ
Hallitus
TIEDOTUSTILAISUUS 22.7.2022 KLO 14:00:
Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille järjestetään 22.7.2022 klo 14.00 Hotelli Scandic Simonkentän Tapiola-kabinetissa, os. Simonkatu 9, Helsinki. Puolivuosikatsauksen esittelevät väliaikainen toimitusjohtaja Petri Strengell ja väliaikainen talousjohtaja Minna Yrjönmäki. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös verkossa Teamsin välityksellä. Lähetämme Teams-linkin ilmoittautuneille sähköpostitse, ilmoittautumiset ir@raute.com.Tilaisuus videoidaan ja tallenne on nähtävissä Rauten internetsivuilla www.raute.com myöhemmin samana päivänä 22.7.2022.

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS:
Raute Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2022 julkaistaan perjantaina 21.10.2022.

LISÄTIETOJA:
Väliaikainen toimitusjohtaja Petri Strengell, puh. 040 7586580
Väliaikainen talousjohtaja Minna Yrjönmäki, puh. 040 5702067
JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com
RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahdessa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Changzhoussa Kiinassa sekä Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2021 oli 142,2 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2021 lopussa oli 802. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera