1515
Annons
Kommuniké från extra bolagsstämma i Vestum AB (publ)

Den extra bolagsstämman i Vestum AB (publ) idag den 17 december 2021 har beslutat om följande. Med anledning av risken för fortsatt smittspridning av coronaviruset genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VESTUM AB (PUBL)

Den extra bolagsstämman i Vestum AB (publ) idag den 17 december 2021 har beslutat om följande. Med anledning av risken för fortsatt smittspridning av coronaviruset genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Nya styrelseledamöter

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,

  • att styrelsen, för tiden intill nästkommande årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter,
  • att Johannes Lien och Helena Fagraeus Lundström väljs till nya styrelseledamöter för perioden intill nästkommande årsstämma, och
  • att de styrelsearvoden som beslutades vid årsstämman den 20 maj 2021 fortsatt ska gälla. Med anledning av utökningen av styrelsen ska arvode om 50 000 kronor utgå även till vardera tillträdande styrelseledamot, dock att arvodet ska utgå proportionerligt i förhållande till hur stor del av mandatperioden som respektive styrelseledamot innehaft uppdraget räknat från årsstämman 2021.

Uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie delas upp i tre (3) aktier (aktiesplit 3:1). Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i Vestum att öka från 117 302 503 aktier till 351 907 509 aktier, vilket innebär ett kvotvärde om cirka 0,33 kronor per aktie. För att möjliggöra aktiespliten beslutade bolagsstämman även att ändra bolagsordningens gränser för antal aktier till lägst 237 000 000 stycken och högst 948 000 000 stycken.

Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktierna och kommer att återkomma med ytterligare information om uppdelningen (inklusive tidplan).

Inrättande av incitamentsprogram (2021/2025)

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram genom emission av högst 3 520 193 teckningsoptioner av serie 2021/2025 (beräknat efter genomförd aktiesplit) samt att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2021/2025 till vissa medarbetar inom koncernen. Teckningsoptionerna kommer att kunna utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med den 1 januari 2025 till och med den 31 mars 2025.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: conny.ryk@vestum.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kommunike-EGM-2021-Vestum-AB.pdf

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastruktur. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

Source: beQuoted
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera